Quyết định số 84/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 84/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt các sở giáo dục và đào tạo thuộc chương trình cấp vốn trực tiếp của dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 84/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP VỐN TRỰC TIẾP CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Căn cứ công văn số 997/TTg-QHQT ngày 20/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Tài chính Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) và giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án; Căn cứ Hiệp định ký ngày 01/9/2005 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu; Căn cứ vào kết quả đánh giá Hồ sơ xin cấp vốn của các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến đồng ý cấp vốn cho 17 Sở Giáo dục và Đào tạo của Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam tại công văn số NHC/dtn D(2007) 1179 ngày 29/8/2007; Xét đề nghị của Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc chương trình cấp vốn trực tiếp của Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) gồm: 1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn 2. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận 3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
  2. 5. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai 6. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang 7. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum 8. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu 9. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 10. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ 11. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình 12. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh 13. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị 14. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng 15. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa 16. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên 17. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái Điều 2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc chương trình cấp vốn trực tiếp của Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục thành lập Ban quản lý dự án cấp tỉnh để tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn được cấp từ chương trình cấp vốn trực tiếp theo các quy định hiện hành của nhà tài trợ và của Nhà nước Việt Nam. Điều 3. Ban Quản lý dự án cấp tỉnh có Trưởng ban quản lý, Kế toán trưởng và các ủy viên là cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trưởng ban quản lý dự án cấp tỉnh là một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều 4. Ban Quản lý dự án cấp tỉnh được sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các giao dịch trong phạm vi hoạt động của Dự án và được mở tài khoản riêng tại Ngân hàng thương mại để tiếp nhận nguồn vốn viện trợ. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  3. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 5; - PTT, Bộ trưởng (để b/c); - Lưu VT, TCCB. Phạm Vũ Luận
Đồng bộ tài khoản