Quyết định Số: 856/QĐ-BTC

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
137
lượt xem
9
download

Quyết định Số: 856/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Số: 856/QĐ-BTC DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THUỘC DIỆN TỔNG CỤC THUẾ TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 856/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 856/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THUỘC DIỆN TỔNG CỤC THUẾ TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế theo Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 và phụ lục số 3 đính kèm. Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế, có trách nhiệm hướng 1
  2. dẫn, chỉ đạo Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục thuế thực hiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp nêu tại Điều 1 Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thuế và các Doanh nghiệp có tên trong Danh sách quy định tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Lãnh đạo Bộ; - Như Điều 3; - Website của Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Đỗ Hoàng Anh Tuấn TƯ; - Lưu: VT, Vụ QLT DNL.Dung FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu luc 2
Đồng bộ tài khoản