Quyết định số 863/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 863/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 863/QĐ-TTg về việc cử ông Lê Văn Bàng làm Chủ nhiệm ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 863/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 863/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2002 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC CỬ ÔNG LÊ VĂN BÀNG LÀM CHỦ NHIỆM ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 59/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2001 về việc thành lập ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Ông Chu Tuấn Cáp được thôi giữ chức Chủ nhiệm ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Điều 2. Cử ông Lê Văn Bàng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Chủ nhiệm ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và ông Chu Tuấn Cáp, ông Lê Văn Bàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Ban Bí thư Trung ương Đảng, PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Quốc Hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Tòa án nhân dân tối cao, Vũ Khoan - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - UBCT về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : QHQT (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản