Quyết định số 866/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 866/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 866/2006/QĐ-UBND về việcThành lập Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm do của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 866/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 866/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 27/01/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006; Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 35/TTr-STP ngày 14/02/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm“ gồm các thành viên sau: 1. Ông Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban; 2. Bà Bùi Thị Lệ Thủy - Phó giám đốc Sở Tư pháp làm Phó trưởng Ban thường trực; 3. Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế làm Phó trưởng Ban; 4. Bà Đồng Thị Hữu - Phó giám đốc Sở Tư pháp làm thành viên; 5. Mời ông Phạm Chí Dũng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm thành viên; 6. Mời bà Huỳnh Thị Tuyết Nga – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm thành viên; 7. Mời bà Trần Thị cẩm Lệ - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm thành viên; 8. Bà Phạm Thị Hoàng Phượng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm thành viên; 9. Đại diện Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh làm thành viên;
  2. 10. Ông Nguyễn Minh Phương - Trưởng phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh làm thành viên; 11. Ông Nguyễn Văn Tân - Chuyên viên phòng Văn bản và phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp làm thành viên. Điều 2. Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm“ đạt kết quả tốt. Điều 3. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tham mưu về nội dung, bố trí địa điểm và phương tiện phục vụ cho Ban tổ chức cuộc thi. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. CHỦ TỊCH Nguyễn Kim Hiệu
Đồng bộ tài khoản