Quyết định số 867/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 867/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 867/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và khai thác Khu di tích lịch sử văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám phục vụ mục đích công cộng tại thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 867/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 867/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ BẢO TỒN, TU BỔ, TÔN TẠO VÀ KHAI THÁC KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 37/TTr-UB- ngày 07 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1348/TT-TCĐC ngày 06 tháng 9 năm 1999), QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thu hồi 54.331 m2 đất thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại các phường : Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Văn Chương thuộc quận Đống Đa, phường Điện Biên thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội do Công ty Công viên cây xanh, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Sở Giao thông công chính Hà Nội quản lý để giao cho Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để đầu tư, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và khai thác Khu di tích lịch sử văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo bản vẽ mặt bằng Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám số 276/4-93, tỷ lệ 1/500 do Công ty Khảo sát đo đạc thành phố Hà Nội lập ngày 24 tháng 4 năm 1993, Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội xác định mốc giới ngày 13 tháng 12 năm 1995 và Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hà Nội xác nhận ngày 27 tháng 7 năm 1999. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm : 1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước. 2. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi; giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình;
  2. 3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Văn hóa - Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở : Văn hóa - Thông tin, Giao thông công chính, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, PHÓ THỦ TƯỚNG - Các Bộ : Văn hóa - Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, - Tổng cục Địa chính, - ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, - Các Sở : Địa chính - Nhà đất, Văn hóa - Thông tin, Giao thông công chính thành phố Hà Hội, - Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, Nguyễn Công Tạn - Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các Vụ : VX, CN - Lưu : NN (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản