Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 87/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 101/2005/N -CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph v th m nh giá; Căn c Ngh nh s 77/2003/Q -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý giá, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo; thay th Quy t nh s 2722/2004/Q -BTC ngày 24 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c phê duy t chương trình, n i dung b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá. i u 3. C c trư ng C c Qu n lý giá, V trư ng V T ch c Cán b , Chánh văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v có liên quan, Th trư ng các ơn v ư c phép ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng; Phó TT Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n KSNDTC; Tr n Xuân Hà - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c TW ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - H i ThNm nh giá Vi t Nam; - Công báo;
 2. - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT , QLG. QUY CH ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ (Kèm theo Quy t nh s 87/2008/Q -BTC ngày 22 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v n i dung, chương trình ào t o, b i dư ng; qu n lý và t ch c ào t o, b i dư ng; ki m tra và c p ch ng ch ào t o, b i dư ng; gi ng viên và h c viên tham gia h c t p, ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i: 1. Các ơn v ư c phép t ch c các khóa ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá. 2. T ch c, cá nhân có nhu c u ư c ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá. i u 3. M c ích ào t o, b i dư ng 1. C p nh t và h th ng hóa nh ng ki n th c cơ b n, chuyên sâu v qu n lý giá, thNm nh giá, nh giá và pháp lu t có liên quan n ho t ng thNm nh giá nh m nâng cao năng l c thNm nh giá cho i ngũ thNm nh viên v giá hành ngh t i doanh nghi p; ng th i, nâng cao hi u bi t ki n th c v thNm nh giá cho các i tư ng có nhu c u. 2. Tiêu chuNn hoá v chuyên môn, nghi p v thNm nh giá i v i nh ng ngư i làm công tác thNm nh giá. i u 4. Nguyên t c ào t o, b i dư ng 1. Tuân th úng chương trình, n i dung, th i gian ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá theo quy nh t i Quy ch này.
 3. 2. Chương trình, n i dung, th i gian ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá ph i phù h p v i các i tư ng tham d khóa ào t o, b i dư ng theo quy nh t i Quy ch này. 3. Ch t lư ng ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá ph i m b o không ng ng ư c nâng cao áp ng yêu c u c a ngư i tham d khóa ào t o, b i dư ng và ho t ng thNm nh giá c a doanh nghi p thNm nh giá. Chương II N I DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O, B I DƯ NG i u 5. N i dung, chương trình ào t o, b i dư ng 1. N i dung, chương trình ào t o, b i dư ng g m các môn h c chuyên ngành: 1.1 Pháp lu t áp d ng trong ho t ng nh giá, thNm nh giá; 1.2 Nguyên lý hình thành giá c th trư ng; 1.3 Nguyên lý căn b n v thNm nh giá; 1.4 ThNm nh giá b t ng s n; 1.5 ThNm nh giá máy, thi t b ; 1.6 ThNm nh giá tr doanh nghi p; 1.7 Tin h c ng d ng trong ho t ng thNm nh giá. 2. B Tài chính (C c Qu n lý giá) th c hi n qu n lý n i dung, chương trình và giáo trình ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá trong ph m vi c nư c. 3. N i dung c th và th i lư ng c a t ng môn h c quy nh t i Ph l c s 01 kèm theo Quy ch này. Chương III QU N LÝ VÀ T CH C ÀO T O, B I DƯ NG i u 6. Hình th c, th i gian t ch c khoá ào t o, b i dư ng Vi c t ch c khóa ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá có th ư c t ch c t p trung m t kỳ liên t c ho c nhi u kỳ cho m t khóa ào t o, b i dư ng nhưng th i gian c a m t khoá ào t o, b i dư ng t i a không quá 3 tháng và ph i m b o d y và h c th i gian và n i dung chương trình theo quy nh c a Quy ch này. i u 7. ơn v ư c phép t ch c khóa ào t o, b i dư ng
 4. 1. Các ơn v sau ây ư c phép t ch c ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành v thNm nh giá: 1.1. Các H c vi n, các Trư ng i h c, Cao ng, các Vi n kinh t có chuyên ngành ào t o v thNm nh giá ư c cơ quan có thNm quy n cho phép theo quy nh c a pháp lu t; Trư ng B i dư ng cán b tài chính thu c B Tài chính; 1.2. H i ThNm nh giá Vi t Nam; 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các doanh nghi p thNm nh giá và các doanh nghi p khác ư c ph i h p v i các ơn v quy nh t i kho n 1 i u này các ơn v quy nh t i Kho n 1 i u này ch trì t ch c các khóa ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá cho cán b , nhân viên thu c B , ngành, a phương và ơn v mình. 3. Quy n h n, trách nhi m c a ơn v ư c phép t ch c khóa ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá: 3.1. Quy n h n: a) ư c chiêu sinh theo úng i tư ng quy nh t i i u 14 Quy ch này. b) ư c phát hành và c p Ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá theo m u quy nh t i Ph l c s 05 kèm theo Quy ch này. c) ư c phép thu h c phí c a nh ng h c viên tham gia khóa ào t o, b i dư ng. M c thu h c phí do Th trư ng ơn v t ch c khóa ào t o, b i dư ng quy t nh trên cơ s b o m bù p ư c chi phí h p lý c a khóa ào t o, b i dư ng và phù h p v i quy nh c a Nhà nư c v h c phí giáo d c. Vi c thu, qu n lý và s d ng ngu n thu t h c phí ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3.2. Trách nhi m: a) ăng ký v i B Tài chính (C c Qu n lý giá) v vi c ào t o b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá (H sơ ăng ký g m: B n phô tô Gi y phép ư c ào t o do cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh c a pháp lu t; ơn ăng ký ào t o b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá). b) Báo cáo B Tài chính (C c Qu n lý giá) v n i dung chương trình ào t o, b i dư ng; các gi ng viên tham gia gi ng d y khóa ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá. c) m b o cơ s v t ch t, gi ng viên phù h p v i quy mô khóa ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá. d) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh t i Quy ch này. ) G i báo cáo k t qu t ch c khóa ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá v B Tài chính (C c Qu n lý giá) và lưu gi toàn b h sơ tài li u có liên
 5. quan n vi c t ch c khóa ào t o, b i dư ng t i ơn v trong th i gian t i thi u 05 năm. e) Không ư c c p ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá cho nh ng ngư i không có tên trong danh sách h c, nh ng ngư i có tham gia h c nhưng không tiêu chuNn theo quy nh t i i u 9 Quy ch này. g) T ch c cá nhân có hành vi gian l n, vi ph m quy ch ào t o, b i dư ng quy nh t i Quy ch này, tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t t hình th c c nh cáo n lo i kh i danh sách các cơ s ư c phép ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá, ng th i b x lý theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành v giáo d c ào t o ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Th t c t ch c khóa ào t o, b i dư ng Các ơn v ư c phép t ch c các khoá ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Quy ch này trư c khi m khoá ào t o, b i dư ng có trách nhi m g i B Tài chính (C c Qu n lý giá) h sơ, tài li u liên quan n t ch c khóa ào t o, b i dư ng theo dõi, qu n lý. H sơ, tài li u bao g m: - Quy t nh m khoá ào t o, b i dư ng; - Danh sách Ban ch o khoá ào t o, b i dư ng; - Danh sách h c viên tham d ào t o, b i dư ng (Ph l c s 02); - Danh sách gi ng viên (Ph l c s 3); - N i dung, chương trình và l ch c a khoá ào t o, b i dư ng. Riêng danh sách h c viên tham d khóa ào t o, b i dư ng có th ư c g i sau, th i gian ch m nh t là vào cu i tu n u tiên c a khóa ào t o, b i dư ng. Chương IV THI KI M TRA C P CH NG CH ÀO T O, B I DƯ NG i u 9. Thi ki m tra, ánh giá k t qu h c t p 1. K t thúc m i môn h c trong chương trình c a khóa ào t o, b i dư ng, ơn v t ch c khóa ào t o, b i dư ng ph i t ch c thi ki m tra. Vi c thi ki m tra b ng hình th c thi vi t trong th i gian t i thi u là 120 phút/01 môn h c (Riêng i v i chuyên Tin h c ng d ng trong ho t ng thNm nh giá, th i gian t i thi u là 60 phút). i m thi ki m tra ư c ch m theo thang i m 10. Bài thi ki m tra t yêu c u ph i t t i thi u là 5 i m.
 6. 2. H c viên tham d khóa ào t o, b i dư ng ph i b o m t i thi u 90% th i gian h c t i l p theo quy nh cho m t môn h c m i ư c d thi ki m tra v môn h c ó. H c viên i u ki n d thi ph i th c hi n d thi ki m tra theo quy nh tham gia khóa ào t o b i dư ng. K t thúc m i môn h c c a khóa ào t o, b i dư ng mà mình tham d n u vì lý do c bi t không tham gia d thi ư c thì h c viên ó ph i có ơn ngh ơn v t ch c khóa ào t o, b i dư ng kèm theo xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v c i h c và d thi chung v i kỳ thi c a khóa ào t o, b i dư ng sau. 3. K t thúc khoá ào t o, b i dư ng, ơn v t ch c khoá ào t o, b i dư ng căn c vào k t qu thi ki m tra ánh giá k t qu h c t p c a h c viên theo ba lo i: - Lo i trung bình : i m trung bình c a t t c các bài thi ki m tra u tt 5 n dư i 7 i m (Không có i m c a bài thi nào t dư i 5 i m); - Lo i khá: i m trung bình c a t t c các bài thi ki m tra u tt 7 n dư i 8 i m (Không có i m c a bài thi nào t dư i 7 i m); - Lo i gi i: i m thi c a t t c các bài thi ki m tra t t 8 i m tr lên (Không có i m c a bài thi nào t dư i 8 i m). 4. K t thúc khoá ào t o, b i dư ng, ơn v t ch c khoá ào t o, b i dư ng ra Quy t nh công nh n k t qu h c t p c a h c viên tham d khoá ào t o, b i dư ng ng th i g i Quy t nh kèm theo danh sách h c viên t yêu c u theo m u quy nh t i Ph l c s 04 kèm theo Quy ch này v B Tài chính (C c Qu n lý giá). i u 10. Ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành th m nh giá 1. Th trư ng ơn v quy nh t i kho n 1 i u 7 Quy ch này c p “Ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá” cho nh ng h c viên t k t qu h c t p t trung bình tr lên ư c phân lo i: Trung bình, Khá, Gi i theo các tiêu th c quy nh t i kho n 3 i u 9 Quy ch này. Ch ng ch nói trên có giá tr ch ng nh n i v i h c viên ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá. 2. Ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá ư c s d ng ăng ký d thi c p th thNm nh viên v giá. i tư ng i u ki n d thi l y th thNm nh viên v giá có quy nh riêng. Chương V GI NG VIÊN, H C VIÊN i u 11. Tiêu chu n gi ng viên Gi ng viên tham gia gi ng d y ph i có i u ki n, tiêu chuNn sau ây: 1. Có trình t i h c tr lên.
 7. 2. Có trình sư ph m, trình chuyên môn cao, nhi u kinh nghi m trong gi ng d y. 3. Có th i gian công tác t 5 năm tr lên trong lĩnh v c nghiên c u, gi ng d y chuyên ngành thNm nh giá, giá c , tài chính, k toán, lu t kinh t t i các H c vi n, các Trư ng i h c, Cao ng, các Vi n ho c ang làm công tác th c ti n qu n lý nhà nư c i v i các chuyên ngành phù h p v i các môn h c chuyên ngành thNm nh giá quy nh t i Quy ch này. i u 12 . Nhi m v c a gi ng viên 1. Th c hi n nhi m v gi ng d y theo úng n i dung, chương trình ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá theo quy nh t i Quy ch này và theo s th a thu n v i cơ s ào t o, b i dư ng. 2. Ch p hành y quy trình gi ng d y như: biên so n tài li u, chuNn b n i dung gi ng d y, bài t p, câu h i th o lu n, t ch c ánh giá k t qu c a h c viên. i u 13. Quy n l i c a gi ng viên 1. ư c hư ng thù lao gi ng d y theo s th a thu n gi a cơ s ào t o và gi ng viên. 2. ư c quy n yêu c u các cơ s t ch c ào t o, b i dư ng cung c p tài li u c n thi t có liên quan n n i dung gi ng d y. i u 14. Tiêu chu n h c viên 1. Có lý l ch rõ ràng; không có ti n án ti n s ; không trong th i gian b k lu t, truy c u trách nhi m hình s ; 2. Có b ng t t nghi p t i h c tr lên (trong nư c ho c nư c ngoài) c a các chuyên ngành: V t giá, ThNm nh giá, K toán, Ki m toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh t , Kinh t - K thu t, Qu n tr kinh doanh, Lu t Kinh t . i u 15. Nhi m v , quy n l i c a h c viên 1. Nhi m v : H c viên tham d khoá ào t o b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá có nhi m v : a) Th c hi n y n i quy, quy ch h c t p do ơn v t ch c khoá ào t o, b i dư ng quy nh. b) Th c hi n quy nh t i Kho n 2 i u 9 Quy ch này. c) N p y các kho n l phí tham d khoá h c ào t o, b i dư ng theo quy nh. 2. Quy n l i:
 8. H c viên tham d khoá ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá ư c: a) Trang b y ki n th c cơ b n v nghi p v chuyên ngành thNm nh giá theo chương trình ào t o, b i dư ng chuyên ngành thNm nh giá do B Tài chính quy nh. b) ư c quy n yêu c u các cơ s t ch c ào t o, b i dư ng cung c p tài li u c n thi t có liên quan n n i dung h c t p. c) ư c c p ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá theo quy nh t i kho n 1, i u 10 c a Quy ch này. d) ư c s d ng ch ng ch ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá theo quy nh t i kho n 2 i u 10 Quy ch này. Chương VI T CH C TH C HI N i u 16. T ch c th c hi n B trư ng B Tài chính y quy n C c trư ng C c Qu n lý giá: 1. Thư ng xuyên ki m tra, giám sát các cơ s ư c phép t ch c các khoá ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá th c hi n các quy nh t i Quy ch này. 2. T ch c ti p nh n, x lý và qu n lý h sơ, tài li u khóa ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thNm nh giá c a các cơ s ư c phép t ch c các khoá ào t o, b i dư ng g i v B Tài chính. K p th i có ý ki n b ng văn b n yêu c u các cơ s ư c phép ào t ch c các khoá ào t o, b i dư ng th c hi n úng quy ch này. 3. Ch trì, ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v liên quan t ch c qu n lý và ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n Quy ch này. PH L C S 01 N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ (Kèm theo Quy t nh s 87/2008/Q -BTC ngày 22 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) A. PH N KI N TH C CHUNG Th i gian ào t o b i dư ng toàn khoá: ( k c th i gian thi ki m tra )
 9. Tên môn h c S h c trình I. Pháp lu t áp d ng trong ho t ng nh giá, thN m nh giá 3 1. Pháp lu t v tài s n và các quy n v tài s n 2. Nh ng n i dung cơ b n c a pháp lu t v nh giá và thN m nh giá tài s n 3. a v pháp lý c a ThN m nh viên v giá 4. Pháp lu t v doanh nghi p 5. Pháp lu t h p ng 6. Pháp lu t thu 7. Pháp lu t v gi i quy t tranh ch p 8. Pháp lu t v phá s n II. Nguyên lý hình thành giá c th trư ng : 2 1. Ph m trù giá c trong n n kinh t th trư ng 2. B n ch t kinh t c a ph m trù giá c (theo h c thuy t c a Mác) 3. Cơ ch v n ng c a giá c th trư ng - Cơ ch v n ng c a giá c th trư ng - Xu hư ng v n ng c a giá c th trư ng và các nhân t tác ng ns hình thành và v n ng c a giá s n phN m c a doanh nghi p . 4. Phân lo i chi phí và xác nh chi phí: - Phân lo i chi phí - Cơ c u giá bán - Phân tích m i quan h gi a giá thành , s n lư ng và m c giá d ki n. 5. Các hình thái th trư ng và phương pháp xác nh giá. 6. Cơ ch qu n lý giá theo quy nh hi n hành. III. Nguyên lý căn b n v thN m nh giá: 2 - Khái ni m v thN m nh giá.
 10. - Cơ s giá tr c a thN m nh giá. - Các nguyên t c thN m nh giá. - Các cách ti p c n và phương pháp cơ b n s d ng trong thN m nh giá. - Toán ng d ng trong thN m nh giá. - Quy trình thN m nh giá. - Báo cáo, ch ng thư thN m nh giá. - H th ng tiêu chuN n thN m nh giá Vi t Nam. C ng ph n ki n th c chung 7 B. PH N KI N TH C NGHI P V Tên chuyên S h c trình IV. ThN m nh giá b t ng s n 3 1. Vai trò, m c ích và ý nghĩa c a thN m nh giá b t ng s n. 2. B t ng s n. 3. Th trư ng b t ng s n. 4. ThN m nh giá b t ng s n: - Khái ni m. - Cơ s giá tr c a thN m nh giá b t ng s n. - Các y u t tác ng n giá b t ng s n. 5. Các nguyên t c thN m nh giá b t ng s n. 6. Quy trình thN m nh giá b t ng s n. 7. Các phương pháp thN m nh giá b t ng s n theo quy nh c a h th ng tiêu chuN n thN m nh giá Vi t Nam. 8. Bài t p c th cho t ng phương pháp thN m nh giá. V. ThN m nh giá máy-thi t b 3
 11. 1. Vai trò , m c ích và ý nghĩa c a thN m nh giá máy-thi t b 2. Khái ni m, b n ch t, phân lo i máy-thi t b 3. Th trư ng máy-thi t b 4. Cơ s giá tr c a thN m nh giá máy-thi t b 5. Các y u t tác ng n giá máy-thi t b 6. Quy trình thN m nh giá máy-thi t b 7. Các phương pháp thN m nh giá máy-thi t b theo quy nh c a h th ng tiêu chuN n thN m nh giá Vi t Nam. 8. Bài t p c th cho t ng phương pháp thN m nh giá. VI. ThN m nh giá tr doanh nghi p: 3 1. Khái ni m, vai trò, m c ích và ý nghĩa c a thN m nh giá tr doanh nghi p. 2. ThN m nh giá tr doanh nghi p theo Tiêu chuN n qu c t và Vi t Nam. - Nh ng khái ni m cơ b n. - Cơ s thN m nh giá. - Quy trình thN m nh giá. 3. Các y u t tác ng n giá tr doanh nghi p. - Môi trư ng vĩ mô c a doanh nghi p. - Môi trư ng ngành. - a i m kinh doanh c a doanh nghi p. 4. Các y u t v s n phN m, th trư ng và chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p. - Các y u t v s n phN m, th trư ng và chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p. - ánh giá s n phN m c a doanh nghi p - ánh giá th trư ng c a doanh nghi p. - ánh giá chi n lư c c a doanh nghi p.
 12. 5. Các y u t v qu n tr kinh doanh c a doanh nghi p. - ánh giá các lo i hình doanh nghi p. - ánh giá công ngh , thi t b c a doanh nghi p. - ánh giá ngu n nguyên li u c a công ngh môi trư ng. - ánh giá ngu n nhân l c. 6. Phân tích tình hình tài chính doanh nghi p: - Khái ni m, phân tích tài chính doanh nghi p. - Tài li u s d ng cho vi c phân tích. 7. Các phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p. 8. Phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa theo quy nh hi n hành: - Phương pháp tài s n. - Phương pháp dòng ti n chi t kh u. - Phương pháp khác. 9. Bài t p ng d ng c th cho t ng phương pháp. VII. Tin h c ng d ng trong ho t ng thN m nh giá 1 C ng ph n ki n th c nghi p v 10 T ng c ng: Ph n A và B 17 Ghi chú: 1 h c trình ư c quy nh b ng 15 ti t, m i ti t h c quy nh là 45 phút. PH L C S 02 M U DANH SÁCH H C VIÊN KHÓA ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ (Kèm theo Quy t nh s 87/2008Q -BTC ngày 22 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) CƠ S ÀO T O: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM …………. c l p -T do - H nh phúc -----------
 13. DANH SÁCH H C VIÊN KHÓA ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ Th i gian khoá ào t o, b i dư ng t ngày......tháng.....năm 20.... n ngày......tháng.....năm 20....t i...... STT H và tên Năm sinh Quê Ch c v , Trình Chuyên Th i gian quán ơn v h c ngành công tác th c Nam N công tác v n ào t o t theo chuyên ngành ào t o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ………,ngày……..tháng…….năm 200..... TH TRƯ NG ƠN VN (Ký, h tên, óng d u) PH L C S 03
 14. M U DANH SÁCH GI NG VIÊN KHÓA ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ (Kèm theo Quy t nh s 87/2008Q -BTC ngày 22 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) CƠ S ÀO T O: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM …………. c l p -T do - H nh phúc ----------- DANH SÁCH GI NG VIÊN KHÓA ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ Th i gian khóa ào t o, b i dư ng t …… n …….. t i...... STT Môn h c S ti t d y Gi ng viên (H tên, h c hàm, h c v , ch c v , ơn v công tác) 1 2 3 4 ………,ngày……..tháng…….năm 200..... TH TRƯ NG ƠN VN
 15. (Ký, h tên, óng d u) PH L C S 04 M U DANH SÁCH H C VIÊN T YÊU C U KHÓA ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ (Kèm theo Quy t nh s 87/2008/Q -BTC ngày 22 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) CƠ S ÀO T O: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM …………. c l p -T do - H nh phúc ----------- DANH SÁCH H C VIÊN T YÊU C U KHÓA ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ Th i gian khoá ào t o, b i dư ng t ngày… tháng...năm 20... n ngày… tháng...năm 20...do......................t ch c t i....... STT H và tên Năm sinh Quê Ch c v , ơn v công tác hi n nay quán Nam N 1 2 3 4 5 6 ………,ngày……..tháng…….năm 200..... TH TRƯ NG ƠN VN (Ký, h tên, óng d u)
 16. PH L C S 05 M U CH NG CH ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ (Kèm theo Quy t nh s 87/2008/Q -BTC ngày 22 tháng10 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Cơ s ào t o:........................ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------------- CH NG CH ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V CHUYÊN NGÀNH TH M NNH GIÁ C p cho: Ông/Bà...…………………………… Năm sinh:…….………Quê quán……………. ơn v công tác:……………………………… nh ……………….……………………………..... 3x4 ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành thN m nh giá do .....................................................c p. có d u giáp lai t ch c t ngày ...tháng......năm 20.... n ngày…tháng...năm 20.....t i................................ K t qu t lo i................................................... ……., ngày …. tháng … năm 200…… Th trư ng ơn v S ………/CCT G (Ký, h tên, óng d u) Ghi chú: 1. Kích thư c c a ch ng ch : 19 x 13,5 cm;
 17. 2. Ch ng ch làm b ng gi y bìa c ng coucher 300.
Đồng bộ tài khoản