Quyết định số 88/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 88/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2003/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 88/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO B SUNG CH TIÊU D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 CHO VĂN PHÒNG H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách ; Theo ngh c a S Tài chánh - V t giá t i Công văn s 1509/TCVG-HCSN ngày 13 tháng 5 năm 2003 v duy t và c p kinh phí ho t ng cho Ban ch o Nông nghi p - Nông thôn thành ph ; QUY T NNH i u 1. - Nay giao b sung d toán kinh phí năm 2003 cho Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , ph n d toán kinh phí ho t ng năm 2003 c a Ban ch o Nông nghi p - Nông thôn thành ph , v i s ti n 275 (hai trăm b y mươi lăm) tri u ng ; trong ó : 1.1. Ti n lương và chi phí ho t ng thư ng xuyên : 150 tri u ng ; 1.2. Mua s m trang b ban u : 125 tri u ng. i u 2. - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban ch o Nông nghi p - Nông thôn thành ph có trách nhi m th c hi n nghiêm túc ch tiêu ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh . i u 3. - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh - V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Trư ng Ban ch o Nông nghi p - Nông thôn thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Như i u 3 PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Ban Kinh t - Ngân sách.H ND.TP - VP H -UB : PVP/KT - T TM, CNN - Lưu (TM/P) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản