Quyết định số 883/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
6
download

Quyết định số 883/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 883/2002/QĐ-TTg về việc cử các Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 883/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 883/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ vào Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XI phê chuẩn danh sách các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ công tác 2002-2007; Căn cứ Quyết định số 61/2002/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2000 của thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2000 về việc bổ nhiệm các thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử các Ông, Bà có tên sau làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm: 1. Ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an (thay Ông Lê Minh Hương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an); 2. Bà Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế (thay Ông Đỗ Nguyên Phương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng,
  2. - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, - Bộ trưởng Bộ Y tế, - Bộ trưởng Bộ Công an, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Phạm Gia Khiêm - HĐNôNG DâN, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng Quốc hội, - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, - Lưu: VX, VT.
Đồng bộ tài khoản