Quyết định Số: 90/QĐ-BNV

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 90/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 90/qđ-bnv', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 90/QĐ-BNV

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 90/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” CỦA BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Bộ Nội vụ nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thực hiện nhiệm vụ văn hóa trong thời kỳ mới, xây dựng đoàn kết, nâng cao đời sống văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ; giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội gắn liền với phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cử các cán bộ, công chức giữ các chức danh sau đây tham gia Ban Chỉ đạo: 1. Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ - Trưởng ban; 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Trưởng ban thường trực; 3. Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban;
  2. 4. Chủ tịch Công đoàn Bộ - Phó Trưởng ban; 5. Chánh Thanh tra Bộ - Phó Trưởng ban; 6. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Ủy viên; 7. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ủy viên; 8. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế - Ủy viên; 9. Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức - Ủy viên; 10. Vụ trưởng Vụ Tiền lương - Ủy viên; 11. Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước - Ủy viên; 12. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ủy viên; 13. Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ - Ủy viên; 14. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Ủy viên; 15. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ - Ủy viên; 16. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Ủy viên; 17. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội - Ủy viên; 18. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ - Ủy viên. Giao Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Bộ Nội vụ. Điều 2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của đơn vị mình để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo quy định. Điều 3. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Bộ Nội vụ được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ trong quá trình hoạt động. 2
  3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin và các nguồn kinh phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cán bộ, công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ VH,TT và DL; - Các đồng chí Thứ trưởng; Trần Văn Tuấn - ĐU, Công đoàn, Đoàn TN Bộ; - Lưu VT, TCCB. 3
Đồng bộ tài khoản