Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg về "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý" do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2001 QUYẾT ĐNNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 93/2001/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ "THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ" VÀ "NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại tờ trình số 710/C11 (VPU) ngày 23 tháng 5 năm 2001, QUYẾT ĐNNH : Điều 1. Hàng năm lấy tháng 6 là "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" và ngày 26 tháng 6 là "Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý". Điều 2. Trong "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý" hàng năm Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma tuý của ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các thành viên của ủy ban Quốc gia và các Bộ, ngành liên quan, ủy nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo tăng cường các hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trong toàn quốc; đNy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma tuý; động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý. Điều 3. Bộ Văn hoá - Thông tin, Đài Truyền hình Việt N am, Đài Tiếng nói Việt N am, các cơ quan thông tin, báo chí Trung ương và địa phương có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý nhân "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" và "N gày toàn dân phòng, chống ma tuý". Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 5. Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản