Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
95
lượt xem
7
download

Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND về phân loại đơn vị hành chính phường - xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 93/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2007 QUY T NNH V PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG - XÃ, THN TR N THU C THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n; Thông tư s 05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 c a B N i v v hư ng d n m t s i u quy nh t i Ngh nh s 159/2005/N -CP c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và c a Giám c S N i v t i T trình s 475/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2007 v th m nh k t qu phân lo i ơn v hành chính phư ng - xã, th tr n, QUY T NNH: i u 1. Nay phân lo i ơn v hành chính 322 phư ng - xã, th tr n trên a bàn thành ph (theo ph l c ính kèm). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 1 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh)
 2. STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng B n Nghé Lo i I 2 Phư ng B n Thành Lo i I 3 Phư ng C u Kho Lo i I 4 Phư ng C u Ông Lãnh Lo i I 5 Phư ng Cô Giang Lo i I 6 Phư ng a Kao Lo i I 7 Phư ng Nguy n Cư Trinh Lo i I 8 Phư ng Nguy n Thái Bình Lo i I 9 Phư ng Ph m Ngũ Lão Lo i I 10 Phư ng Tân nh Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 2 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng An Khánh Lo i I 2 Phư ng An L i ông Lo i III 3 Phư ng An Phú Lo i II 4 Phư ng Bình An Lo i II 5 Phư ng Bình Khánh Lo i II 6 Phư ng Bình Trưng ông Lo i II 7 Phư ng Bình Trưng Tây Lo i II 8 Phư ng Cát Lái Lo i II 9 Phư ng Th o i n Lo i II 10 Phư ng Th nh M L i Lo i II 11 Phư ng Th Thiêm Lo i II PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 3 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph
 3. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng 1 Lo i I 2 Phư ng 2 Lo i I 3 Phư ng 3 Lo i I 4 Phư ng 4 Lo i I 5 Phư ng 5 Lo i I 6 Phư ng 6 Lo i I 7 Phư ng 7 Lo i I 8 Phư ng 8 Lo i I 9 Phư ng 9 Lo i I 10 Phư ng 10 Lo i I 11 Phư ng 11 Lo i I 12 Phư ng 12 Lo i I 13 Phư ng 13 Lo i II 14 Phư ng 14 Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 4 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng 1 Lo i II 2 Phư ng 2 Lo i I 3 Phư ng 3 Lo i I 4 Phư ng 4 Lo i I 5 Phư ng 5 Lo i II 6 Phư ng 6 Lo i I 7 Phư ng 8 Lo i I 8 Phư ng 9 Lo i II 9 Phư ng 10 Lo i II 10 Phư ng 12 Lo i II 11 Phư ng 13 Lo i II 12 Phư ng 14 Lo i I
 4. 13 Phư ng 15 Lo i I 14 Phư ng 16 Lo i I 15 Phư ng 18 Lo i II PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 5 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng 1 Lo i I 2 Phư ng 2 Lo i I 3 Phư ng 3 Lo i II 4 Phư ng 4 Lo i II 5 Phư ng 5 Lo i I 6 Phư ng 6 Lo i II 7 Phư ng 7 Lo i I 8 Phư ng 8 Lo i II 9 Phư ng 9 Lo i I 10 Phư ng 10 Lo i II 11 Phư ng 11 Lo i I 12 Phư ng 12 Lo i II 13 Phư ng 13 Lo i II 14 Phư ng 14 Lo i I 15 Phư ng 15 Lo i II PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 6 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng 1 Lo i II
 5. 2 Phư ng 2 Lo i II 3 Phư ng 3 Lo i II 4 Phư ng 4 Lo i II 5 Phư ng 5 Lo i I 6 Phư ng 6 Lo i I 7 Phư ng 7 Lo i I 8 Phư ng 8 Lo i I 9 Phư ng 9 Lo i I 10 Phư ng 10 Lo i I 11 Phư ng 11 Lo i I 12 Phư ng 12 Lo i I 13 Phư ng 13 Lo i I 14 Phư ng 14 Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 7 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng Bình Thu n Lo i I 2 Phư ng Phú M Lo i II 3 Phư ng Phú Thu n Lo i I 4 Phư ng Tân Hưng Lo i I 5 Phư ng Tân Ki ng Lo i I 6 Phư ng Tân Phong Lo i II 7 Phư ng Tân Phú Lo i I 8 Phư ng Tân Quy Lo i I 9 Phư ng Tân Thu n ông Lo i I 10 Phư ng Tân Thu n Tây Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 8 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph
 6. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng 1 Lo i I 2 Phư ng 2 Lo i I 3 Phư ng 3 Lo i I 4 Phư ng 4 Lo i I 5 Phư ng 5 Lo i I 6 Phư ng 6 Lo i I 7 Phư ng 7 Lo i I 8 Phư ng 8 Lo i II 9 Phư ng 9 Lo i I 10 Phư ng 10 Lo i I 11 Phư ng 11 Lo i II 12 Phư ng 12 Lo i I 13 Phư ng 13 Lo i II 14 Phư ng 14 Lo i I 15 Phư ng 15 Lo i I 16 Phư ng 16 Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 9 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng Hi p Phú Lo i I 2 Phư ng Tân Phú Lo i I 3 Phư ng Long Th nh M Lo i I 4 Phư ng Long Bình Lo i I 5 Phư ng Long Phư c Lo i II 6 Phư ng Long Trư ng Lo i II 7 Phư ng Trư ng Th nh Lo i II 8 Phư ng Tăng Nhơn Phú A Lo i I 9 Phư ng Tăng Nhơn Phú B Lo i I
 7. 10 Phư ng Phư c Long A Lo i I 11 Phư ng Phư c Long B Lo i I 12 Phư ng Phư c Bình Lo i I 13 Phư ng Phú H u Lo i II PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 10 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng 1 Lo i I 2 Phư ng 2 Lo i I 3 Phư ng 3 Lo i II 4 Phư ng 4 Lo i I 5 Phư ng 5 Lo i II 6 Phư ng 6 Lo i II 7 Phư ng 7 Lo i II 8 Phư ng 8 Lo i II 9 Phư ng 9 Lo i I 10 Phư ng 10 Lo i II 11 Phư ng 11 Lo i II 12 Phư ng 12 Lo i I 13 Phư ng 13 Lo i I 14 Phư ng 14 Lo i I 15 Phư ng 15 Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 11 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T
 8. 1 Phư ng 1 Lo i I 2 Phư ng 2 Lo i II 3 Phư ng 3 Lo i I 4 Phư ng 4 Lo i II 5 Phư ng 5 Lo i I 6 Phư ng 6 Lo i II 7 Phư ng 7 Lo i I 8 Phư ng 8 Lo i I 9 Phư ng 9 Lo i II 10 Phư ng 10 Lo i II 11 Phư ng 11 Lo i I 12 Phư ng 12 Lo i II 13 Phư ng 13 Lo i I 14 Phư ng 14 Lo i I 15 Phư ng 15 Lo i II 16 Phư ng 16 Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N 12 theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng An Phú ông Lo i I 2 Phư ng ông Hưng Thu n Lo i I 3 Phư ng Hi p Thành Lo i I 4 Phư ng Tân Chánh Hi p Lo i I 5 Phư ng Tân Th i Hi p Lo i I 6 Phư ng Tân Th i Nh t Lo i I 7 Phư ng Th nh L c Lo i I 8 Phư ng Th nh Xuân Lo i I 9 Phư ng Th i An Lo i I 10 Phư ng Trung M Tây Lo i I 11 Phư ng Tân Hưng Thu n Lo i I
 9. PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N BÌNH TÂN theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng An L c Lo i I 2 Phư ng An L c A Lo i I 3 Phư ng Bình Hưng Hòa Lo i I 4 Phư ng Bình Hưng Hòa A Lo i I 5 Phư ng Bình Hưng Hòa B Lo i I 6 Phư ng Bình Tr ông Lo i I 7 Phư ng Bình Tr ông A Lo i I 8 Phư ng Bình Tr ông B Lo i I 9 Phư ng Tân T o Lo i I 10 Phư ng Tân T o A Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N BÌNH TH NH theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng 1 Lo i I 2 Phư ng 2 Lo i I 3 Phư ng 3 Lo i I 4 Phư ng 5 Lo i I 5 Phư ng 6 Lo i II 6 Phư ng 7 Lo i I 7 Phư ng 11 Lo i I 8 Phư ng 12 Lo i I 9 Phư ng 13 Lo i I 10 Phư ng 14 Lo i II 11 Phư ng 15 Lo i I
 10. STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 12 Phư ng 17 Lo i I 13 Phư ng 19 Lo i I 14 Phư ng 21 Lo i I 15 Phư ng 22 Lo i I 16 Phư ng 24 Lo i I 17 Phư ng 25 Lo i I 18 Phư ng 26 Lo i I 19 Phư ng 27 Lo i I 20 Phư ng 28 Lo i II PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N GÒ V P theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng 1 Lo i I 2 Phư ng 3 Lo i I 3 Phư ng 4 Lo i I 4 Phư ng 5 Lo i I 5 Phư ng 6 Lo i I 6 Phư ng 7 Lo i I 7 Phư ng 8 Lo i I 8 Phư ng 9 Lo i I 9 Phư ng 10 Lo i I 10 Phư ng 11 Lo i I 11 Phư ng 12 Lo i I 12 Phư ng 13 Lo i I 13 Phư ng 14 Lo i I 14 Phư ng 15 Lo i I 15 Phư ng 16 Lo i I 16 Phư ng 17 Lo i I
 11. PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N PHÚ NHU N theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng 1 Lo i II 2 Phư ng 2 Lo i I 3 Phư ng 3 Lo i II 4 Phư ng 4 Lo i II 5 Phư ng 5 Lo i I 6 Phư ng 7 Lo i I 7 Phư ng 8 Lo i II 8 Phư ng 9 Lo i I 9 Phư ng 10 Lo i II 10 Phư ng 11 Lo i II 11 Phư ng 12 Lo i II 12 Phư ng 13 Lo i II 13 Phư ng 14 Lo i II 14 Phư ng 15 Lo i II 15 Phư ng 17 Lo i II PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N TÂN BÌNH theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng 1 Lo i I 2 Phư ng 2 Lo i I 3 Phư ng 3 Lo i I 4 Phư ng 4 Lo i I 5 Phư ng 5 Lo i I
 12. 6 Phư ng 6 Lo i I 7 Phư ng 7 Lo i I 8 Phư ng 8 Lo i I 9 Phư ng 9 Lo i I 10 Phư ng 10 Lo i I 11 Phư ng 11 Lo i I 12 Phư ng 12 Lo i I 13 Phư ng 13 Lo i I 14 Phư ng 14 Lo i I 15 Phư ng 15 Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N TÂN PHÚ theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng Tân Sơn Nhì Lo i I 2 Phư ng Tây Th nh Lo i I 3 Phư ng Sơn Kỳ Lo i I 4 Phư ng Tân Quý Lo i I 5 Phư ng Tân Thành Lo i I 6 Phư ng Phú Th nh Lo i I 7 Phư ng Phú Th Hòa Lo i I 8 Phư ng Hòa Th nh Lo i I 9 Phư ng Phú Trung Lo i I 10 Phư ng Hi p Tân Lo i I 11 Phư ng Tân Th i Hòa Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C QU N TH C theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh)
 13. STT TÊN PHƯ NG PHÂN LO I T 1 Phư ng Bình Th Lo i II 2 Phư ng Trư ng Th Lo i I 3 Phư ng Linh Trung Lo i I 4 Phư ng Linh Xuân Lo i I 5 Phư ng Linh Tây Lo i I 6 Phư ng Linh Chi u Lo i I 7 Phư ng Linh ông Lo i I 8 Phư ng Tam Phú Lo i I 9 Phư ng Tam Bình Lo i I 10 Phư ng Bình Chi u Lo i I 11 Phư ng Hi p Bình Chánh Lo i I 12 Phư ng Hi p Bình Phư c Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH XÃ, THN TR N THU C HUY N BÌNH CHÁNH theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN XÃ, THN TR N PHÂN LO I T 1 Th tr n Tân Túc Lo i II 2 Xã An Phú Tây Lo i II 3 Xã Bình Chánh Lo i I 4 Xã Bình Hưng Lo i I 5 Xã Bình L i Lo i II 6 Xã a Phư c Lo i I 7 Xã Hưng Long Lo i I 8 Xã Lê Minh Xuân Lo i I 9 Xã Ph m Văn Hai Lo i I 10 Xã Phong Phú Lo i I 11 Xã Qui c Lo i II 12 Xã Tân Kiên Lo i I 13 Xã Tân Nh t Lo i I 14 Xã Tân Quý Tây Lo i II 15 Xã Vĩnh L c A Lo i I
 14. 16 Xã Vĩnh L c B Lo i I PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH XÃ, THN TR N THU C HUY N C N GI theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN XÃ, THN TR N PHÂN LO I T 1 Xã Bình Khánh Lo i I 2 Xã Tam Thôn Hi p Lo i II 3 Xã An Th i ông Lo i I 4 Xã Lý Nhơn Lo i II 5 Xã Long Hòa Lo i I 6 Th tr n C n Th nh Lo i I 7 Xã Th nh An Lo i II PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH XÃ, THN TR N THU C HUY N C CHI theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN XÃ, THN TR N PHÂN LO I T 1 Xã Tân Phú Trung Lo i I 2 Xã Tân An H i Lo i I 3 Xã Tân Th nh ông Lo i I 4 Xã Tân Thông H i Lo i I 5 Xã Bình M Lo i I 6 Xã Phú Hòa ông Lo i I 7 Xã Phư c Th nh Lo i I 8 Xã An Nhơn Tây Lo i I 9 Xã Trung An Lo i I 10 Th tr n C Chi Lo i II 11 Xã Thái M Lo i II
 15. 12 Xã Trung L p Thư ng Lo i II 13 Xã An Phú Lo i II 14 Xã Phư c Hi p Lo i II 15 Xã Trung L p H Lo i II 16 Xã Phư c Vĩnh An Lo i II 17 Xã Nhu n c Lo i II 18 Xã Hòa Phú Lo i II 19 Xã Tân Th nh Tây Lo i II 20 Xã Ph m Văn C i Lo i II 21 Xã Phú M Hưng Lo i II PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH XÃ, THN TR N THU C HUY N HÓC MÔN theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN XÃ, THN TR N PHÂN LO I T 1 Th tr n Hóc Môn Lo i I 2 Xã Tân Th i Nhì Lo i I 3 Xã Tân Hi p Lo i I 4 Xã Th i Tam Thôn Lo i I 5 Xã ông Th nh Lo i I 6 Xã Xuân Th i Sơn Lo i I 7 Xã Tân Xuân Lo i I 8 Xã Trung Chánh Lo i I 9 Xã Xuân Th i Thư ng Lo i I 10 Xã Xuân Th i ông Lo i I 11 Xã Bà i m Lo i I 12 Xã Nh Bình Lo i II PH L C B NG PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH XÃ, THN TR N THU C HUY N NHÀ BÈ theo Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph
 16. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) STT TÊN XÃ, THN TR N PHÂN LO I T 1 Xã Phú Xuân Lo i I 2 Th tr n Nhà Bè Lo i I 3 Xã Hi p Phư c Lo i I 4 Xã Phư c Ki n Lo i I 5 Xã Nhơn c Lo i II 6 Xã Long Th i Lo i II 7 Xã Phư c L c Lo i II
Đồng bộ tài khoản