Quyết định số 94/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
6
download

Quyết định số 94/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ Đô - Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 94/2003/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C, HO T NG C A QU ƯU ÃI, KHUY N KHÍCH CÁC NHÀ KHOA H C U NGÀNH, CHUYÊN GIA GI I, NGƯ I CÓ TRÌNH CAO THAM GIA C NG HI N CHO S NGHI P XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N TH Ô- THU HÚT, S D NG, ÀO T O, B I DƯ NG TÀI NĂNG TR VÀ NGU N NHÂN L C CH T LƯ NG CAO Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 167/2002/Q -UB ngày 05/12/2002 v vi c ban hành quy nh t m th i v ưu ãi, khuy n khích các nhà khoa h c u ngành, chuyên gia gi i, ngư i có trình cao tham gia c ng hi n cho s nghi p xây d ng và phát tri n Th ô; Quy t nh s 168/2002/Q -UB ngày 05/12/2002 v vi c ban hành quy nh t m th i v thu hút, s d ng, ào t o, b i dư ng tài năng tr và ngu n nhân l c ch t lư ng cao c a UBND Thành ph ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph và Giám c S Tài chính - V t giá. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch t ch c, ho t ng c a Qu ưu ãi, khuy n khích các nhà khoa h c u ngành, chuyên gia gi i, ngư i có trình cao tham gia c ng hi n cho s nghi p xây d ng Th ô - Thu hút, s d ng, ào t o, b i dư ng tài năng tr và ngu n nhân l c ch t lư ng cao" (sau ây g i t t là Qu ưu ãi, khuy n khích, ào t o tài năng Hà N i) i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ,Trư ng ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c Qu , Giám c S Tài chính V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c Thành ph Hà N i và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
  2. Nơi nh n: HÀ N I - TT Thành y - CT UBND TP K/T. CH TNCH - Như i u III PHÓ CH TNCH - V1, V2, V3, KT, VX, TH - Lưu Nguy n Qu c Tri u QUY CH T CH C, HO T NG C A QU ƯU ÃI, KHUY N KHÍCH, ÀO T O TÀI NĂNG HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 94/Q -UB ngày 05 tháng 08 năm 2003 c a UBND Thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Qu ưu ãi, khuy n khích, ào t o tài năng Hà N i ư c thành l p và ho t ng nh m m c tiêu ưu ãi, khuy n khích và h tr các nhà khoa h c u ngành, chuyên gia gi i, ngư i có trình cao tham gia c ng hi n cho s nghi p xây d ng và phát tri n Th ô, thu hút, s d ng, ào t o, b i dư ng tài năng tr và ngu n nhân l c ch t lư ng cao th c hi n theo Quy t nh s 167/2002/Q -UB ngày 5/12/2002 và Quy t nh s 168/2002/Q -UB ngày 5/12/2002 c a UBND Thành ph , góp ph n ng viên khen thư ng k p th i các tài năng, khuy n khích và t p h p các nhà tài tr u tư cho trí th c, cho ư ng l i phát tri n con ngư i trong s nghi p i m i. i u 2: Qu ưu ãi, khuy n khích, ào t o tài năng Hà N i do UBND Thành ph thyành l p, t t i S Tài chính V t giá Thành ph , có tư cách pháp nhân và có con d u riêng, m tài kho n t i Ngân hàng ho c Kho b c Nhà nư c, ho t ng không vì m c ích l i nhu n v i hình th c c p phát và cho vay không tính lãi có i u ki n. Qu th c hi n công khai tình hình huy ng, qu n lý và s d ng qu theo quy nh t i Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính i v i ngân sách nhà nư c các c p, các ơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân và Thông tư s 29/1999/TT-BTC ngày 19/3/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n công khai tài chính i v i các qu có ngu n thu t s óng góp c a nhân dân. Chương 1:
  3. NGU N THU, S D NG VÀ QU N LÝ QU i u 3: Qu ưu ãi, khuy n khích, ào t o tài năng Hà N i ư c hình thành t các ngu n sau ây: - Ngân sách thành ph c p ban u 2 t ng và ư c b sung hàng năm tùy theo tình hình cân i ngân sách c a a phương, H ND Thành ph quy t nh m c b sung. - Ti n và hi n v t do các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c óng góp t nguy n và tài tr cho Qu phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. - Ti n và tài s n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c y quy n cho Qu tài tr có m c ích theo a ch c th , phù h p v i tôn ch , m c ích c a Qu . - Thu lãi t tài kho n ti n g i, các kho n thu h p pháp khác (n u có). i u 4: Qu ưu ãi, khuy n khích, ào t o tài năng Hà N i ư c s d ng cho các n i dung sau: a- Khen thư ng: + Khen thư ng các cá nhân và t p th có c ng hi n cho s nghi p xây d ng và phát tri n Th ô, t gi i cao và có thành tích xu t s c trong các cu c thi trong nư c và qu c t . + Khen thư ng các cá nhân và t p th theo hi u qu kinh t , k t qu óng góp, làm l i cho thành ph t các chương trình, d án, tài, án. b- H tr : + Kinh phí ào t o sau ih c trong nư c i v i cán b , công ch c ư c UBND Thành ph c i h c. + Sinh ho t phí t i nư c ngoài 100USD/ngư i/tháng i v i cán b , công ch c ư c UBND Thành ph c i h c nư c ngoài b ng kinh phí ngoài ngân sách Thành ph . + M t ph n kinh phí ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c; + Kinh phí thuê, s d ng phương ti n nghiên c u; + Kinh phí mua tài li u v thông tin khoa h c, công ngh ph c v làm tài, d án; + M t ph n kinh phí m l p ào t o, b i dư ng truy n th bí quy t, công ngh , k năng, k x o, kinh nghi m ngh nghi p. c- Cho vay i v i cán b , công ch c ư c c i ào t o nư c ngoài theo các l p ào t o b ng ti n ngân sách Thành ph .
  4. d- Tài tr theo s y quy n c a t ch c, cá nhân và th c hi n các d án tài tr có a ch . Qu có trách nhi m th c hi n úng theo s y quy n c a các t ch c và cá nhân tài tr và theo quy nh c a pháp lu t. e- Chi cho các ho t ng thư ng xuyên c a Qu . i u 5: Các m c kinh phí h tr , khen thư ng c a Qu do UBND thành ph quy t nh trên cơ s ngh c a Ban t ch c chính quy n Thành ph , H i ng xét ch n, H i ng thi ua khen thư ng c a Thành ph . Chương 3: T CH C QU N LÝ VÀ HO T NG C A QU i u 6: T ch c và b máy c a Qu : S Tài chính - V t giá Thành ph là cơ quan qu n lý và i u hành qu theo quy t nh thành l p qu s 93/2003/Q -UB ngày 05/8/2003 c a UBND Thành ph . B máy qu n lý và i u hành c a Qu g m có Giám c, K toán trư ng và b ph n nghi p v có t 1 n 2 nhân viên. S Tài chính - V t giá Thành ph có trách nhi m d trù kinh phí qu n lý, ho t ng c a Qu trong kinh phí chi nghi p v hàng năm c a S , bao g m các n i dung: Chi ph c p kiêm nhi m cho b máy qu n lý Qu ; Chi v t tư văn phòng; Các kho n chi cho ho t ng c a Qu . i u 7: Qu có nh ng quy n h n và trách nhi m sau ây: 1. V n ng các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c tham gia tài tr cho Qu theo tôn chi, m c ích c a Qu ; 2. Ti p nh n ti n, hi n v t do các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c tài tr h p pháp cho Qu ; 3. S d ng ti n và tài s n theo úng m c ích c a Qu ; 4. Th c hi n công khai tình hình thu và s d ng các ngu n thu c a Qu , công khai danh sách và m c óng góp, tài tr c a các t ch c, cá nhân cho Qu , báo cáo tài chính quý, năm c a Qu theo t ng n i dung thu, chi. 5. Cung c p nh ng thông tin c n thi t cho các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c khi có yêu c u theo quy nh. 6. Ch u s thanh tra, ki m tra c a cơ quan nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; 7. Th c hi n các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t; 8. Ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c theo pháp lu t.
  5. 9. T ch c th c hi n công tác k toán - th ng kê theo úng các quy nh hi n hành c a nhà nư c. i u 8: Công tác l p d toán, qu n lý, s d ng và thanh quy t toán Qu : a- L p d toán qu : Hàng năm S Tài chính - V t giá ch trì ph i h p v i Ban t ch c chính quy n Thành ph và các S ngành có liên quan xây d ng, l p d toán thu, chi c a Qu báo cáo UBND Thành ph trình H ND Thành ph phê duy t. b- Qu n lý và s d ng qu : - C p phát và cho vay theo d toán ư c duy t và các quy t nh c a UBND Thành ph . - Vi c cho vay và h tr kinh phí ào t o ph i căn c vào quy t nh c a UBND Thành ph và h p ng gi a Qu v i ngư i vay trong ó ph i quy nh rõ th i gian hoàn tr v n vay và trách nhi m c a các bên. Vi c thu h i kinh phí v n vay, b i hoàn chi phí ào t o th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a UBND Thành ph . - Trách nhi m và nghĩa v c a cá nhân ho c t p th nhà khoa h c u ngành, chuyên gia gi i, ngư i có trình cao ư c hư ng ưu ãi khuy n khích và c a cán b , công ch c, viên ch c, công nhân, lao ng ư c c i h c trong vi c b i hoàn kinh phí h tr , kinh phí vay th c hi n theo các quy nh t i Quy t nh s 167/2002/Q -UB ngày 5/12/2002; Quy t nh s 168/2002/Q -UB ngày 5/12/2002 c a UBND Thành ph . - Chi phí qu n lý Qu ư c chi không vư t quá 5% trên t ng s thu c a Qu . c- Thanh quy t toán Qu : - Ch k toán và quy t toán Qu ư c th c hi n theo Quy t nh s 999/TC/Q /C KT ngày 21/11/1996 c a B trư ng B Tài chính. - S Tài chính V t giá ch trì ki m tra và l p báo cáo quy t toán Qu (theo quý, năm), t ng h p trình UBND Thành ph phê duy t. i u 10: S dư c a Qu ưu ãi, khuy n khích, ào t o tài năng Hà N i n h t ngày 31/12, ư c chuy n sang năm sau s d ng. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 11: Quy ch v t ch c và ho t ng c a Qu ưu ãi, khuy n khích, ào t o tài năng Hà N i ư c t ch c th c hi n k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c UBND Thành ph th y c n s a i, b sung, s trình thư ng tr c H ND Thành ph xem xét quy t nh.
Đồng bộ tài khoản