Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 95/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V VI C T CH C TH C HI N QUY T NNH S 127/2007/Q -TTg NGÀY 01/8/2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C T CH C LÀM VI C VÀO NGÀY TH B Y HÀNG TU N TI P NH N, GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 127/2007/Q -TTg ngày 01/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c làm vi c vào ngày th b y hàng tu n ti p nh n, gi i quy t th t c hành chính; Xét ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Các cơ quan hành chính thu c thành ph Hà N i có trách nhi m t ch c làm vi c vào ngày th b y hàng tu n như ngày làm vi c bình thư ng (tr ngày l , t t) ti p nh n, gi i quy t các th t c hành chính như sau: 1. Các th t c hành chính theo quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 127/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , g m có: a) Công ch ng; b) Ch ng th c; c) Các th t c liên quan n h t ch; d) C p, i gi y ch ng minh nhân dân; ) C p, i, gia h n h chi u (bao g m c h chi u thuy n viên); e) C p th th c (visa) cho ngư i nư c ngoài; g) C p, i, gia h n gi y phép, b ng, ch ng ch chuyên môn c a ngư i i u khi n phương ti n v n t i th y, b ; h) C p gi y phép xây d ng;
  2. i) C p, i u ch nh gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c p, i u ch nh gi y ch ng nh n u tư; k) C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và quy n s h u công trình xây d ng; l) Thu thu , l phí trư c b liên quan n nhà, t và phương ti n giao thông; thu ph t vi ph m hành chính các lo i; m) ăng ki m phương ti n v n t i cơ gi i; n) ăng ký các lo i phương ti n v n t i, thi t b công; o) Th t c thông quan hàng hóa xu t, nh p khNu; hàng hóa quá c nh và phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh. 2. Toàn b các th t c hành chính thu c thNm quy n ti p nh n, gi i quy t c a UBND các qu n, huy n; UBND các phư ng, xã, th tr n. 3. Ngoài các th t c hành chính quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, Giám c các s , Th trư ng các ban, ngành thu c thành ph có trách nhi m nghiên c u, xu t b sung các th t c hành chính khác thNm quy n c n ti p nh n, qu c gia vào ngày th b y hàng tu n. i u 2. i v i các th t c hành chính thu c lo i ti p nh n và gi i quy t ngay thì c b ph n ti p nh n h sơ và b ph n gi i quy t h sơ u làm vi c vào ngày th b y hàng tu n tr ngay k t qu gi i quy t h sơ. i v i các th t c hành chính khác, ch b ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t làm vi c vào ngày th b y hàng tu n. i u 3. Th trư ng cơ quan, ơn v có cán b , công ch c làm vi c vào ngày th b y hàng tu n có trách nhi m t ch c cho cán b , công ch c ngh bù vào ngày khác trong tu n, b o m ch làm vi c 40 gi trong tu n theo úng quy nh t i Quy t nh s 188/1999/Q -TTg ngày 17/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n ch tu n làm vi c 40 gi . Trư ng h p cán b , công ch c làm thêm gi ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a Nhà nư c. i u 4. Trong quá trình th c hi n quy t nh này, n u phát sinh khó khăn, vư ng m c, Th trư ng các cơ quan, ơn v có trách nhi m báo cáo UBND Thành ph có bi n pháp ch o, gi i quy t. i u 5. nh kỳ vào các ngày 15 tháng 6 và tháng 12 hàng năm, Giám c các s , Th trư ng các ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n có trách nhi m báo cáo UBND Thành ph (g i qua S N i v ) v tình hình, k t qu th c hi n ti p nh n, gi i quy t th t c hành chính vào ngày th b y c a cơ quan mình và các ơn v tr c thu c. S N i v có trách nhi m giúp UBND Thành ph t ng h p báo cáo Chính ph theo quy nh. i u 6. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký.
  3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các s , Th trư ng các ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, Ch t ch UBND các phư ng, xã, th tr n có trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ; - TT Thành y; - TT H ND TP; - /c Ch t ch và các PCT UBND TP; - Các s , ban, ngành; - UBND các qu n, huy n; Phí Thái Bình - Lưu: VT, SNV.
Đồng bộ tài khoản