Quyết định số 98/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định số 98/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc thành lập trường trung cấp nghề miền núi Yên Thế do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* ******* Số: 98/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ MIỀN NÚI YÊN THẾ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ Luật lao động về dạy nghề; Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ Trường Trung cấp nghề; Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2006 – 2010; Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 57/TTr-SNV ngày 13/12/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế trên cơ sở Trung tâm dạy nghề huyện Yên Thế. Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND huyện Yên Thế. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trường được phân cấp quản lý về tổ chức, biên chế và cán bộ, viên chức theo Quy định phân cấp hiện hành của UBND tỉnh Bắc Giang. Địa điểm trường: Đặt tại phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Điều 2. Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế hoạt động theo Điều lệ Trường Trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội . Cơ chế tài chính: Thực hiện tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
  2. Ban Giám hiệu có: Hiệu trưởng và không quá 02 Phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm. Trường có các phòng chức năng, các khoa chuyên môn và các tổ chức trực thuộc do Hiệu trưởng quyết định thành lập theo đúng quy định của Nhà nước. Trường có Hội đồng trường, các Hội đồng tư vấn, tổ chức Đảng, các đoàn thể hoạt động theo quy định. Biên chế của trường là biên chế sự nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm. Biên chế năm 2007 là 14 chỉ tiêu( trong đó đã giao đầu năm là 06 chỉ tiêu, bổ sung mới 08 chỉ tiêu để tuyển dụng làm giáo viên cơ hữu) và 02 định xuất hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP(01 lái xe, 01 tạp vụ). Ngoài số biên chế được giao, Trường được phép hợp đồng lao động từ nguồn kinh phí tự chủ. Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế căn cứ Quyết định thi hành./. TM. UBND TỈNH KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 4 (SNV 03 bản); -Tổng cục dạy nghề BLĐTBXH(b/c); - TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: + LĐVP, TKCT, TH, VX, TT-CB; + Lưu: VT, NC. Nguyễn Đăng Khoa
Đồng bộ tài khoản