Quyết định số 982/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
1
download

Quyết định số 982/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 982/QĐ-TTg về việc phân công một số đồng chí Bộ trưởng làm nhiệm vụ đón và tiễn các đoàn đại biểu cấp cao đến Việt Nam dự hội nghị ASEM 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 982/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S : 982/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG M T S NG CHÍ B TRƯ NG LÀM NHI M V ÓN VÀ TI N CÁC OÀN I BI U C P CAO N VI T NAM D H I NGHN ASEM 5 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 44/2003/Q -TTg ngày 01 tháng 5 năm 2003 v vi c thành l p y ban qu c gia chu n b và t ch c H i ngh c p cao Á – Âu l n th 5; Theo ngh c a B trư ng B Ngo i giao, QUY T NNH: i u 1. Phân công các ng chí B trư ng có tên dư i ây làm nhi m v trư ng oàn Vi t Nam ón và ti n các oàn i bi u c p cao (T ng th ng/Th tư ng) c a các nư c thành viên Di n àn h p tác Á – Âu n Vi t Nam d H i ngh ASEM 5: 1. T Quang Ng c, B trư ng B Th y S n, 2. Trung Tá, B trư ng B Bưu chính, Vi n Thông, 3. Hoàng Văn Phong, B trư ng B Khoa h c và Công ngh , 4. Nguy n Minh Hi n, B trư ng B Giáo d c và ào t o, 5. Uông Chu Lưu, B trư ng B Tư pháp, 6. Nguy n H ng Quân, B trư ng B Xây d ng, 7. Hoàng Trung H i, B trư ng B Công nghi p. i u 2. Các ng chí B trư ng s p x p th i gian theo l ch c th do B Ngo i giao b trí (t ngày 06 n h t ngày 10 tháng 10 năm 2004), i di n Chính ph ón và ti n các oàn i bi u c p cao n d H i ngh ASEM 5 t i sân bay qu c t N i Bài. i u 3. B Ngo i giao có trách nhi m cung c p y các thông tin c n thi t cho các ng chí B trư ng (l ch làm vi c; th i gian n và i c a các oàn; thành ph n oàn, các nghi th c ngo i giao, l tân v.v…); ng th i, b o m các i u ki n ph c v các ng chí B trư ng th c hi n nhi m v . i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. i u 5. B trư ng B Ngo i giao, B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và các ng chí B trư ng có tên nêu t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản