Quyết định số 984-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 984-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 984-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 984-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 984-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V M T S CH TRƯƠNG, BI N PHÁP I U HÀNH K HO CH PHÁT TRI N KINH T , XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1997 m b o th c hi n t t nhi m v năm 1997 ã ư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th 10 thông qua, Th tư ng Chính ph quy t nh m t s ch trương, bi n pháp i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t , xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 1997 trên m t s lĩnh v c ch y u: I. V HUY NG, S D NG VÀ QU N LÝ CÁC NGU N V N CHO U TƯ PHÁT TRI N C n s a i, b sung và ban hành m t s cơ ch , chính sách m i nh m phát huy t t và s d ng có hi u qu m i ti m l c v lao ng, ti n v n và tài nguyên ph c v s nghi p phát tri n kinh t , xã h i, t p trung vào các v n sau ây: 1. Ki n ngh v i U ban Thư ng v Qu c h i s a i Pháp l nh v lao ng nghĩa v theo yêu c u c a tình hình m i, b o m m i công dân trong tu i nghĩa v lao ng (tr các i tư ng ư c mi n) u ph i óng góp m t s ngày công nh t nh trong năm xây d ng, tu b các công trình cơ s h t ng. Ban hành quy ch v ch lao ng nghĩa v tương ương th i gian làm nghĩa v quân s i v i nam thanh niên thu c di n thi hành nghĩa v quân s nhưng không ư c tuy n vào quân i, ch y u xây d ng m t s công trình l n v cơ s h t ng. Nh ng ngư i thu c di n huy ng n u không tr c ti p tham gia lao ng nghĩa v thì ph i óng m t kho n ti n tương ng v i ti n công theo giá th trư ng t i a phương. Chính ph quy nh c th phương th c huy ng, qu n lý và s d ng s c dân óng góp b ng công lao ng ho c b ng ti n, b o m công b ng, có hi u qu , tránh tuỳ ti n, lãng phí. Có bi n pháp huy ng các ngu n l c khác xây d ng các công trình công ích nh m áp ng các nhu c u phát tri n kinh t , xã h i c a t nư c. 2. Th c hi n ch trương Ny m nh xã h i hoá các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao... ng th i, a d ng hoá các ngu n u tư phát tri n các lĩnh v c này. a) Ban hành chính sách khuy n khích phát tri n cơ s giáo d c, y t bán công và dân l p dư i nhi u hình th c, trong ó chú ý t i nh ng i u ki n c n thi t cho s thành l p và ho t ng c a các cơ s này, như chính sách cho thuê cơ s v t ch t ( t ai, trư ng l p...), cho vay v n, ch b o hi m xã h i và các quy n l i khác i v i th y giáo, th y thu c, công nhân viên làm vi c trong các cơ s này. Xây d ng quy ch v thành l p và ho t ng c a các b nh vi n liên doanh và b nh vi n do nư c ngoài u
  2. tư 100% v n. Quy nh cơ ch qu n lý và ki m soát c a cơ quan nhà nư c i v i s ho t ng c a các cơ s giáo d c, y t bán công, dân l p, có v n u tư nư c ngoài. i m i cơ ch b o m kinh phí i v i các trư ng công, b nh vi n công theo hư ng: t ng bư c th c hi n vi c trang tr i kinh phí cho các cơ s này, trư c h t là các chi phí thư ng xuyên v i m c lương tho áng cho th y giáo, th y thu c, b ng h c phí, vi n phí ư c quy nh chính th c và công b rõ, ng th i c m ch các kho n thu ngoài ch . ng th i, quy nh rõ ch và cách th c tr giúp vi c h c t p, khám ch a b nh i v i ngư i nghèo, gia ình chính sách, b ng m t ph n tài tr c a ngân sách nhà nư c và s óng góp làm vi c nghĩa c a các t ch c và cá nhân. i m i cơ ch b o hi m y t . Chính ph quy nh nh ng v n có tính nguyên t c và hư ng d n chính quy n a phương áp d ng cơ ch m i trong m t ph m vi thích h p; thông qua th c ti n, rút kinh nghi m k p th i hoàn ch nh cơ ch m i và áp d ng r ng rãi. b) Các ngành văn hoá, th d c th thao ch ng nghiên c u các hình th c xã h i hoá có th áp d ng trong các lo i hình ho t ng c a ngành và tăng cư ng các ho t ng s nghi p có thu bù p m t ph n kinh phí. Riêng trong lĩnh v c th d c th thao, phát ng m nh m phong trào qu n chúng tham gia phát tri n ngành, khuy n khích thành l p các câu l c b theo t ng môn th thao v i kinh phí ho t ng do các thành viên tham gia t nguy n óng góp và Nhà nư c tr giúp m t ph n. ng th i, h t s c tranh th s tài tr ho c u lâu dài c a các nhà s n xu t, các hãng kinh doanh l n trong nư c và nhà u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. B sung c th chính sách khuy n khích u tư trong nư c i ôi v i gi i quy t các vư ng m c trong vi c thành l p và ho t ng c a các lo i hình doanh nghi p nh m khai thác ti m năng u tư phát tri n c a các thành ph n kinh t , hư ng m nh vào nh ng lĩnh v c, nh ng vùng c n ưu tiên và s n xu t hàng xu t khNu. Có quy ch ph i h p gi a các cơ quan, các t ch c kinh t nhà nư c v i các hi p h i ngành ngh hư ng d n, giúp kinh t h gia ình và các doanh nghi p, trư c h t là v thông tin kinh t và ti p th , v v n, v ng d ng công ngh m i. Ban hành quy ch BOT (xây d ng - khai thác - chuy n giao) và các hình th c tương t áp d ng i v i u tư trong nư c; th c hi n cơ ch dùng ti n thuê t xây d ng các công trình cơ s h t ng trên cơ s quy ho ch l i t ai, ơn gi n hoá th t c hành chính trong vi c c p gi y phép s d ng t ho c cho thuê t. Ti p t c phát hành trái phi u công trình i v i m t s d án u tư có kh năng thu h i v n, t p trung trư c h t cho s n xu t i n, xi măng và xây d ng công trình giao thông. 4. Tri n khai th c hi n Ngh nh 59/CP c a Chính ph v quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p nhà nư c; trong quá trình th c hi n, k p th i i u ch nh, b sung nh ng quy nh chưa th t sát h p v i tình hình th c t . Chú tr ng ki m soát vi c th c hi n các quy nh v h ch toán chi phí s n xu t, v phân ph i l i nhu n sau thu , nh m ch ng lãnh phí, tham ô và tăng tích lu , u tư phát tri n c a các doanh nghi p nhà nư c.
  3. ánh giá l i y giá tr tài s n c nh trong các doanh nghi p nhà nư c, k c giá tr quy n s d ng t giao cho doanh nghi p; cho phép th c hi n kh u hao nhanh tr n v n vay u tư, i m i thi t b , công ngh . Có bi n pháp gi i quy t v n cho nh ng doanh nghi p có kh năng phát tri n, ưa l i hi u qu cao. Gi i quy t các vư ng m c xúc ti n m nh vi c c ph n hoá các doanh nghi p nhà nư c ã ư c l a ch n và chuNn b cho bư c ti p theo. Ny m nh vi c s p x p l i nh ng doanh nghi p ã th c hi n nh ng bi n pháp ch n ch nh nhưng v n thua l kéo dài; l a ch n làm thí i m vi c bán u giá m t s doanh nghi p nh , không thu c lĩnh v c thi t y u. 5. Phát tri n nhi u hình th c thu hút v n trung h n, dài h n và dùng m t ph n v n tín d ng ng n h n trong gi i h n cho phép cho vay trung và dài h n. Nhà nư c áp d ng chính sách bù m t ph n lãi su t huy ng c a ngân hàng tăng ngu n v n tín d ng u tư. M r ng phát hành tín phi u kho b c, trái phi u Chính ph , trái phi u công trình, tín phi u ngân hàng và các hình th c b o hi m. i u hành lãi su t phù h p v i ch s l m pháp, gi m d n chênh l ch lãi su t cho vay gi a khu v c nông thôn và thành th , gi a lãi su t n i t và ngo i t . C i ti n quy ch d tr b t bu c; xây d ng qu b o hi m ti n g i, ưa b o hi m tín d ng vào n i dung ho t ng c a các Công ty b o hi m nhà nư c. Ti p t c th c hi n ch trương i u hành t giá h p lý, theo quan h cung c u nh m khuy n khích xu t khNu và ki m soát nh p khNu. H n ch và ki m soát ch t ch vi c nh p khNu b ng hình th c vay tr ch m; t ng bư c c i thi n cán cân thương m i và cán cân thanh toán qu c t . Rà soát các ch qu n lý ngo i h i; xác nh rõ ph m vi không dùng ngo i t thanh toán và cho vay trong nư c. Xây d ng t ch c và quy ch qu n lý m i kho n vay n nư c ngoài. Ngân hàng nhà nư c th c thi các bi n pháp lành m nh hoá ho t ng tín d ng, tích c c thu h i n n h n, gi m t l n quá h n, thanh tra và x lý nh ng trư ng h p cán b ngân hàng vi ph m quy ch tín d ng mưu l i riêng. 6. Nâng cao hi u qu tín d ng u tư c a Nhà nư c; i v i các d án u tư thu c i n ưu tiên, ngoài hình th c cho vay ưu ãi th c hi n d án (ưu ãi trư c), c n áp d ng thí i m hình th c tài tr trên cơ s xem xét hi u qu th c t sau khi d án ã ư c th c hi n b ng các ngu n v n khác (ưu ãi sau), nh m b o m hi u qu u tư. i v i nh ng công trình h t ng vay v n nư c ngoài, có kh năng thu h i v n, lâu nay dùng v n ngân sách làm v n i ng, nay chuy n sang vay tín d ng nhà nư c và dùng ngu n thu phí tr n . 7. Soát xét và b sung các d án g i v n ODA, FDI phù h p v i quy ho ch phát tri n các ngành, các vùng theo chi n lư c công nghi p hoá, hi n i hoá hư ng m nh v xu t khNu, nâng cao s c c nh tranh c a s n phNm trong nư c và c a n n kinh t . Hoàn thi n cơ ch qu n lý và i u ph i ngu n v n ODA, tri n khai th c hi n Lu t u tư nư c ngoài m i ư c s a i, kh c ph c các tr l c ch quan và khách quan tăng nhanh m c gi i ngân v n ODA ã ư c cam k t, nâng cao t l th c hi n v n FDI.
  4. 8. K ho ch u tư xây d ng cơ b n c a m i b , ngành, chính quy n a phương ph i ph n nh y các ngu n v n do Nhà nư c chi ph i và ki m soát, bao g m v n ngân sách, v n tín d ng u tư c a Nhà nư c, v n t u tư c a doanh nghi p nhà nư c (b ng ngu n kh u hao cơ b n, l i nhu n sau thu , trái phi u công trình, c phi u huy ng) và v n c a các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài dư i các hình th c. Th trư ng các ngành, các c p chính quy n có trách nhi m qu n lý ch t ch và s d ng ti t ki m, có hi u qu ngu n v n u tư c a ngân sách và tín d ng nhà nư c; ki m soát và giúp u tư phát tri n c a các doanh nghi p nhà nư c và công ty nư c ngoài; hư ng d n và t o i u ki n thu n l i cho u tư phát tri n c a các thành ph n kinh t khác. 9. Vi c ghi k ho ch và c p phát, thanh toán v n cho các công trình ư c Nhà nư c u tư th c hi n theo các nguyên t c và i u ki n ã ra trong Ngh nh 42/CP v i m t s quy nh c th ư c b sung thêm như sau: a) i v i công trình nhóm C, các B , ngành Trung ương, các u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ng công ty thành l p theo Quy t nh s 91/TTg (g i t t là T ng công ty 91) ph i ăng ký úng h n và ch ăng ký m t l n vào quý I/1997. N u không ăng ký k ho ch theo quy nh s không ư c thông báo k ho ch v n. Vi c B trí v n nhóm C ph i b o m dành trên 60% cho các công trình và h ng m c hoàn thành trong năm. b) Nh ng công trình nhóm A, B ã ư c ghi vào k ho ch thì ph i ư c thông báo k ho ch v n u tư u năm và c p t m ng v n theo ch ngay t tháng 1 năm 1997. c) Trên cơ s ti n thi công ã duy t c a các công trình ư c c p v n ngân sách, cơ quan tài chính c i ti n th t c và quy trình b o m vi c c p phát, thành toán v n u tư xây d ng cơ b n phù h p v i ti n thi công, không n ng kéo dài v thanh toán kh i lư ng v n u tư ã th c hi n c a nh ng công trình ư c ghi k ho ch trong năm 1997. d) Yêu c u i u hoà, b sung và thay i cơ c u v n u tư ch ư c xem xét gi i quy t hai t vào tháng 6 và tháng 10 năm 1997. 10. T ch c th c hi n t t Quy t nh s 53/TTg c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các chương trình qu c gia. Xúc ti n vi c thNm nh v phê duy t nh ng chương trình qu c gia chưa làm th t c theo Quy t nh 531/TTg. Trong vi c tri n khai th c hi n các chương trình ã ư c xét duy t, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch ng b trí l ng ghép các chương trình qu c gia trên a bàn c a mình, trên nguyên t c b o m th c hi n có hi u qu nh t các m c tiêu c a t ng chương trình. Ph n v n xây d ng cơ b n (k c v n s nghi p mang tính ch t xây d ng cơ b n) c a các chương trình ph i ư c qu n lý theo i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP. II. V I U HÀNH NGÂN SÁCH 1. Tri n khai th c hi n ng h các bi n pháp qu n lý thu, b o m thu úng, thu theo pháp lu t, ph n u t và vư t d toán thu ngân sách ã ư c Qu c h i thông qua:
  5. a) Các b , a phương t p trung tháo g khó khăn cho các doanh nghi p Ny m nh s n xu t và tiêu th s n phNm, nâng cao hi u qu kinh doanh; t ó mà b i dư ng ngu n thu ngân sách nhà nư c. b) Cơ quan thu , h i quan c i ti n phương pháp qu n lý thu và nâng cao hi u l c b máy thu thu , thu phí và l phí; ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra ch ng th t thu, nh t là trong nh ng khu v c còn th t thu và còn ti m năng thu như xu t nh p khNu, kinh t ngoài qu c doanh, xí nghi p có v n u tư nư c ngoài và nhà, t; x lý các kho n thu t n ng theo ch th c a Th tư ng Chính ph ; công khai hoá m c thu t ng h s n xu t, kinh doanh, nâng cao tính t giác n p thu c a các ơn v . c) Thư ng vư t k ho ch thu thu xu t, nh p khNu và thu tiêu th c bi t cho các a phương n l c ch ng th t thu, ch ng buôn l u: - i v i hàng xu t, nh p khNu qua biên gi i t li n, a phương ư c hư ng 100% s thu vư t k ho ch thu xu t, nh p khNu và thu tiêu th c bi t ư c Nhà nư c giao. - i v i thu tiêu th c bi t thu t hàng s n xu t n i a và thu xu t nh p khNu, thu tiêu th c bi t thu t hàng qua c a khNu ư ng bi n, ư ng hàng không, a phương ư c trích thư ng m t ph n s thu vư t k ho ch ư c giao. - S thư ng vư t thu trên ây ch ư c s d ng cho m c ích u tư xây d ng các công trình cơ s h t ng. 2. Chi ngân sách ph i h t s c ti t ki m, có hi u qu . N u thu không t d toán thì ph i gi m chi tương ng; không b trí các kho n chi khi chưa có ngu n thu; vi c s a i, b sung ho c ban hành ch m i làm tăng chi trong năm ch th c hi n khi có ngu n b o m ch c ch n. Cơ quan tài chính b o m c p phát kinh phí u trong năm theo k ho ch và theo ti n th c hi n công vi c (k c vi c c p phát b sung cho ngân sách c p dư i theo k ho ch). Trư ng h p thu chưa k p yêu c u chi, B Tài chính t m ng v n c a Ngân hàng Nhà nư c b o m ti n chi theo k ho ch c a các B , ngành, a phương và ph i hoàn tr trong năm. Nh ng kho n chi ã ghi trong d toán và có ngu n thu m b o, ph i th c hi n k p th i, không ư c tuỳ ti n c t gi m. 3. Khuy n khích các a phương t o v n u tư cơ s h t ng t các ngu n: a) Thu v c p quy n s d ng t, ti n thuê t, k c ti n thuê t c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (tr ti n cho thuê t t ho t ng thăm dò, khai thác d u khí), các a phương ư c s d ng 100% u tư xây d ng c s h t ng. b) Ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c, các a phương ư c s d ng 100% u tư phát tri n qu nhà và xây d ng k t c u h t ng khu dân cư. c) Thu x s ki n thi t: các t nh thu không quá 20 t ng ư c s d ng 100%; các t nh có s thu trên 20 t ng, ư c s d ng thêm 50% s thu cao hơn u tư xây d ng các công trình phúc l i như b nh vi n, trư ng h c...
  6. d) Thu s d ng t nông nghi p tr ng lúa, các a phương ư c s d ng 50% (riêng các t nh mi n núi ư c s d ng 100%) u tư cho nông nghi p và chuy n i cơ c u kinh t nông thôn. ) Thu tài nguyên r ng, k c ti n bán cây ng (n u có), ư c s d ng u tư cho b o v , tr ng r ng và xây d ng k t c u h t ng. 4. Các kho n thu ph t vi ph m tr t t an toàn giao thông, thu ph t và t ch thu hàng buôn l u, ư c ưa 100% vào ngân sách a phương; a phương ư c s d ng 70% chi cho các l c lư ng làm nhi m v trên a bàn (bao g m c l c lư ng công an, giao thông v n t i, h i quan, qu n lý th trư ng...). Nhu c u chi c a các b , cơ quan Trung ương th c hi n nhi m v trên ư c áp ng theo d toán ư c duy t trong kinh phí thư ng xuyên c a cơ quan. 5. Th c hi n nghiêm túc và có hi u qu ch trương ti t ki m chi ngân sách theo các bi n pháp sau ây: a) B Tài chính ph i h p v i các cơ quan có liên quan nghiên c u ban hành các tiêu chuNn, nh m c, ch chi tiêu phù h p v i kh năng c a ngân sách nhà nư c và c thù c a các ơn v hành chính, s nghi p; trình Chính ph ban hành tiêu chuNn s d ng xe ô-tô con i v i t ng c p. b) H n ch chi xây d ng m i tr s , mua s m xe ô-tô con các cơ quan hành chính s nghi p, cơ quan ng và oàn th s d ng kinh phí do ngân sách nhà nư c c p phát. Các cơ quan c n s p x p b trí s d ng h p lý tr s làm vi c và phương ti n hi n có ph c v công tác. Trong trư ng h p th t c n thi t ph i chi, Th tư ng Chính ph u quy n cho B trư ng B K ho ch và u tư gi i quy t vi c xây d ng tr s , B trư ng B Tài chính gi i quy t vi c mua xe ô-tô con, trên cơ s ki m tra xem xét ch t ch nhu c u và ngu n kinh phí xây d ng, mua s m; hàng quý, hai B ph i báo cáo Th tư ng Chính ph vi c gi i quy t các trư ng h p này. Vi c chi xây d ng tr s và mua s m xe ô-tô con ph i theo úng ch qu n lý tài chính và trong d toán ngân sách ư c giao. c) Ban T ch c - cán b Chính ph c n ki m tra vi c th c hi n biên ch , qu lương c a các B , ngành, a phương và có bi n pháp x lý các trư ng h p tăng biên ch , qu lương sai ch làm tăng chi ngân sách. d) Các cơ quan s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c ph i có chương trình c th , thi t th c tri n khai ch trương ti t ki m, ch ng lãnh phí; tri t ti t ki m các kho n chi h i ngh , khánh ti t. B Tài chính ki m tra, báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình chi tiêu cho h i ngh , khánh ti t c a các cơ quan s d ng ti n c a ngân sách. III. V CƠ CH K HO CH HOÁ b o m quy n ch ng b trí k ho ch và nâng cao trách nhiêm ch o, i u hành th c hi n c a các ngành, các a phương, Chính ph phân b m t s ít ch tiêu c n thi t cho vi c gi v ng các vùng, các ngành, các lĩnh v c; ng th i tăng cư ng khâu ki m tra, ki m soát th c hi n k ho ch. V các ơn v ư c giao k ho ch nhà nư c, năm 1997 có thêm các t ng công ty nhà nư c ư c thành l p theo Quy t nh s 91/TTg.
  7. A. CÁC CH TIÊU K HO CH NHÀ NƯ C DO TH TƯ NG CHÍNH PH GIAO 1. Giao cho các b , cơ quan Trung ương: a) u tư xây d ng cơ b n: - T ng m c v n u tư xây d ng cơ b n t p trung, trong ó v n th c hi n d án; - Cơ c u v n th c hi n d án theo m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng; - Danh m c và v n u tư (trong ó: xây l p, thi t b ) các công trình, d án thu c nhóm A (bao g m c các d án ODA có m c v n tương ương v i các d án nhóm A dùng v n trong nư c). b) Tài chính: - Giao cho các b , cơ quan Trung ương: T ng m c chi ngân sách và chi ti t các kho n chi; trong ó chi cho các chương trình qu c gia; - Giao cho B Tài chính: T ng m c thu ngân sách nhà nư c; - Giao cho T ng c c H i quan: T ng m c thu thu xu t khNu, thu nh p khNu (k c thu tiêu th c bi t i v i hàng nh p khNu, không k các kho n ph thu, phí, l phí). c) Xu t nh p khNu (giao cho B Thương m i): T ng kim ng ch xu t khNu, nh p khNu. d) D tr qu c gia: - Giao cho C c D tr Qu c gia: D tr thóc, g o, v t tư, thi t b ch y u; - Giao cho Qu c phòng, an ninh và m t s ngành: D tr hàng chuyên dùng. 2. Giao cho các T ng công ty 91: a) V n u tư xây d ng cơ b n: - T ng m c v n u tư xây d ng cơ b n t p trung, trong ó v n th c hi n d án; - Danh m c và v n u tư (trong ó: Xây l p, thi t b ) các công trình, d án thu c nhóm A. b) T ng m c chi ư c ngân sách nhà nư c c p. 3. Giao cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Tài chính:
  8. - T ng s thu ngân sách trên a bàn; thu tiêu th c bi t hàng n i a; thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t i v i hàng nh p khNu, trong ó hàng qua biên gi i t li n; - T ng s chi ngân sách a phương; trong ó chi xây d ng cơ b n b ng ngu n v n t p trung, chi u tư t các ngu n l i a phương; - T l phân chia các kho n thu gi a ngân sách Trung ương và ngân sách c p t nh (%); - B sung t ngân sách Trung ương (n u có). b) u tư xây d ng cơ b n: - T ng m c v n u tư xây d ng cơ b n t p trung, trong ó v n th c hi n d án; - Cơ c u v n th c hi n d án theo m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng; - Danh m c và v n u tư các công trình, d án thu c nhóm A. B. TH TƯ NG CHÍNH PH U QUY N: 1. B trư ng B K ho ch và u tư căn c vào nhi m v k ho ch phát tri n kinh t , xã h i năm 1997 ã ư c Qu c h i và Chính ph quy t nh, giao cho các b , ngành, a phương các ch tiêu hư ng d n nh m c th hoá các ch tiêu Chính ph giao, t o i u ki n cho các B , a phương và các ơn v tri n khai th c hi n úng phương hư ng, m c tiêu c a k ho ch nhà nư c. Trong lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n, Th tư ng Chính ph u quy n B trư ng B K ho ch và u tư giao danh m c và v n u tư (trong ó: xây l p, thi t b ) các d án thu c nhóm B, v n cho công tác quy ho ch, v n chuNn b u tư, v n chuNn b th c hi n d án; thông báo danh m c nh ng công trình nhóm A, B c a Trung ương trên a bàn, v n tín d ng u tư theo k ho ch (sau khi Th tư ng Chính ph quy t nh t ng m c v n tín d ng, i tư ng và lãi su t cho vay). B K ho ch và u tư hư ng d n nhiêm v s n xu t, kinh doanh c a s n phNm ch y u i v i t ng t ng công ty 91 ( i n thương phNm, than, d u thô, khí t, thép, phân m, xi-măng, gi y, ư ng, cà phê, lưu thông lương th c...); thông báo v n tín d ng u tư theo k ho ch. 2. B trư ng B Tài chính ư c u quy n giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c cho các cơ quan Trung ương ngoài danh m c các b , cơ quan do Th tư ng Chính ph giao; ng th i, hư ng d n các b , a phương, t ng công ty 91 các ch tiêu thu, chi ngân sách nhà nư c nh m b o m th c hi n d toán ngân sách nhà nư c ư c Qu c h i thông qua và Th tư ng Chính ph giao; thông báo chi ngân sách nhà nư c trên a bàn cho các a phương ph i ki m tra, giám sát th c hi n. C. V CH O TH C HI N VÀ I U HÀNH K HO CH 1. Trên cơ s nh ng ch trương, bi n pháp i u hành k ho ch kinh t , xã h i và d toán ngân sách nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua, các b , các ngành,
  9. các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i c th hoá và hư ng d n nh ng v n thu c B , ngành và a phương ph trách th c hi n th ng nh t trong c nư c. 2. Theo quy ch i u hành c a Chính ph , các b , a phương, t ng công ty 91 ph i báo cáo hàng tháng v tình hình th c hi n k ho ch trên m t s lĩnh v c ch y u v s n xu t, xây d ng cơ b n, thu - chi ngân sách, ti n t , xu t nh p khNu, lưu thông v t tư hàng hoá, l m phát... g i Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính và T ng c c Th ng kê ch m nh t trư c ngày 25 hàng tháng. 3. Th c hi n ch giao ban hàng tháng gi a m t s cơ quan, do B trư ng B K ho ch và u tư ch trì, v tình hình th c hi n k ho ch, k p th i xu t các bi n pháp kh c ph c nh ng v n n y sinh nh m b o m th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t , xã h i theo Ngh quy t c a Qu c h i. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản