Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
146
lượt xem
29
download

Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Bước 1: Ban chỉ đạo cổ phẩn hoá thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. + Bước 2: Ban chỉ đạo cổ phần hoá báo cáo cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp (Bộ, cơ quan ngang Bộ) và Bộ Tài chính. + Bước 3: Cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp (Bộ, cơ quan ngang Bộ) phải xử lý dứt điểm các vấn đề về tài chính phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Ban chỉ đạo cổ phẩn hoá thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị do + Bước 2: Ban chỉ đạo cổ phần hoá báo cáo cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp (Bộ, cơ quan ngang Bộ + Bước 3: Cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp (Bộ, cơ quan ngang Bộ) phải xử lý dứt điểm các vấn đề v từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần và bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá. - Cỏch thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hành chớnh nhà nước; + Thụng qua hệ thống bưu chớnh - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp, báo cáo tài chính 2 năm liền kề và năm thực hiện, biên bản kiểm (nếu có) + Hồ sơ về đất; biên bản kiểm kê, phân loại đánh giá lại tài sản; đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. + Biên bản thẩm định của Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp thực hiện CPH * Số lượng hồ sơ: 05 (bộ). - Thời hạn giải quyết: + Không quá 90 ngày đối với Tập đoàn, TCTy mẹ + Không quá 60 ngày đối với các doanh nghiệp cũn lại - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quyết định CPH (Bộ, cơ quan ngang Bộ). + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quyết định CPH (Bộ, cơ quan ngang Bộ). - Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Quyết định hành chính - Lệ phớ: Khụng
  2. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Cú Theo Thụng tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chớnh, gồm: + Phụ lục số 2: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (theo phương phỏp tài sản) + Phụ lục số 2a: Bảng kiểm kê và xác định giá trị tài sản + Phụ lục số 3: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (theo phương phỏp DCF) + Phụ lục số 3a: + Phụ lục số 3b: + Phụ lục số 4: Quyết định của về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khụng - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: + Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003. + Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005. + Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006. + Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nư phần. + Thụng tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tà chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP Chính phủ. Phụ lục số 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------- .............., ngày... tháng.....năm..... BIấN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Theo phương pháp tài sản của ....... Tại thời điểm ngày tháng năm... - Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn n ty cổ phần ; - Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cụng ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-C của Chớnh phủ; - Căn cứ Quyết định số... của ... về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoỏ; - Căn cứ Hợp đồng số ..... về việc thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (trường hợp thuê tổ chức định giá - Căn cứ....... A. Thành phần tham gia: 1. Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hoá 2. Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 3. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoỏ - Giám đốc - Kế toán trưởng - Thành phần khỏc
  3. B. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp như sau:
  4. Số liệu Số liệu Chỉ tiờu Chờnh lệch sổ sỏch kế toỏn xác định lại 1. 2. 3. 4. A. Tài sản đang dùng (I+II+III+IV) I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 1. Tài sản cố định a. TSCĐ hữu hỡnh b. TSCĐ vô hỡnh 2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3. Chi phớ XDCB dở dang 4. Cỏc khoản ký cược, ký quỹ dài hạn 5. Chi phí trả trước dài hạn II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 1. Tiền: + Tiền mặt tồn quỹ + Tiền gửi ngõn hàng 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 3. Cỏc khoản phải thu 4. Vật tư hàng hoá tồn kho 5. TSLĐ khác 6. Chi phớ sự nghiệp III. Giỏ trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp (nếu cú) IV. Giá trị quyền sử dụng đất B. Tài sản khụng cần dựng (Chỉ ghi giỏ trị cũn lại theo sổ sỏch kế toỏn) I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 1. TSCĐ 2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3. Chi phớ XDCB dở dang 4. Cỏc khoản ký cược, ký quỹ dài hạn II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn: 1. Công nợ không có khả năng thu hồi 2. Hàng hoá tồn kho ứ đọng kém, mất phẩm chất C. Tài sản chờ thanh lý I. TSCĐ và đầu tư dài hạn II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn: D. Tài sản hỡnh thành từ quỹ phỳc lợi, khen thưởng TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C + D) Trong đó: TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (Mục A) E1. Nợ thực tế phải trả Trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất mới nhận giao phải nộp NSNN E2. Số dư Quỹ khen thưởng, phỳc lợi E3. Nguồn kinh phớ sự nghiệp TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản