intTypePromotion=1

Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
134
lượt xem
6
download

Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

  1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  S è  163/2000/Q§­B T C   ë n g µ y 09  th¸ng 10 n¨ m   2000 V Ò  vi Ö c  giao n hi Ö m   ô   v q u ¶ n  lý Q u ü  h ç  trî ¾ p  x Õ p  v µ  c æ  p h Ç n  h o¸ d o a n h    s n g hi Ö p  n h µ   íc ch o   n c¸c ® ¬ n  v Þ  thu é c B é  v µ  trù c thu é c B é B é   ë ng B é   µi Ý nh tr t  ch          C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 177/1999/Q§­TTg  µy  ng 30/8/1999  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   ç  îs ¾p  Õp  µ    Çn   ph v tæ  v ho   c Qu h tr  x v cæ ph ho¸ doanh    nghiÖp  µ  íc; nh n C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 95/2000/Q§­BTC   µy  ng 9/6/2000  ña  é   ëng  c B tr Bé   µi chÝnh  Ò   Öc  T  v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý,thu nép  µ  ö  ông  ü   l    vsd Qu hç  î ¾p  Õp  µ    Çn    tr s x v cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc; nh n   Theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc  µi chÝnh  ®Ò ngh c C tr C T  doanh nghiÖp, Vô   ëng    tr Vô  ©n  Ng s¸ch vµ    Tæng  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc, b  n quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u  1: Giao cho  ôc  µi  Ýnh  C T ch doanh nghiÖp  ùc  Ön  ÷ng  th hi nh nhiÖ m  ô  v sau: 1.Gióp  é  ëng  é  µichÝnh  ùc hiÖn    B tr BT  th   chøc  n¨ng  qu¶n  ýNhµ   íc®èi l  n    víi ¹t®éng  ña  Ö   èng  ü   ç  î µ  ¾p  Õp     ho c h th Qu h tr  s v x doanh nghiÖp  trong c¶  íc  n  trªnc¸clÜnh  ùc:    v  a. H íng  Én  µ    d v gi¸m    Öc  s¸tvi qu¶n  ý vµ  ö  ông  ü   l  s d Qu theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n   b. Tæng   îp    h b¸o c¸o  é   ëng  é   µi chÝnh  Õ   ¹ch  B tr BT  k ho thu  µ  ö  ông  vsd nguån  ü   Qu c¸c  Êp,  ¬ng  ®iÒu  µnh  c ph ¸n  h nguån  ü   Qu trong  ¹m     µn  ph vi to quèc. c. C © n   i      ®è c¸c kho¶n      ña  ü   thu,chi c Qu trong  ¹m    µn  èc, x©y  ph vi to qu   dùng  Õ   ¹ch  Êp    k ho c bæ sung  õ Ng ©n   t  s¸ch cho  ü   ×nh  é   ëng  é   µi Qu tr B tr BT  chÝnh    Öt. phª duy d. Thùc  Ön  Öc  iÒu  µ  ån  ü    hi vi ® ho ngu qu theo  ¬ng    îcBé   ëng  é  ph ¸n ®   tr B TµichÝnh    Öt.   phª duy ®.    Tæ chøc  Óm    ×nh  ×nh  ki trat h qu¶n  ývµ  ö  ông  ü       a   ­ l  s d Qu ë c¸c ®Þ ph ¬ng, c¸c Tæng      c«ng      Þnh  ú  ty 91. § k (th¸ng,quý, n¨m)       tæng  îp  ×nh  ×nh  ht h qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   ña  cÊp    l  s d Qu c 3  ( Trung  ng, ®Þa   ¬ng, Tæng   ¬  ph   c«ng    ty 91) b¸o c¸o Bé  ëng  é  µichÝnh.       tr BT 
  2. e. KiÓ m     c¸o quyÕt          µng    trab¸o    to¸nthu ­ chih n¨m  ü   ña    a   ­ Qu c c¸c ®Þ ph ¬ng  µ    v c¸c Tæng   C«ng      ty 91. Tæng   îp  Õt  h quy to¸n thu      ña  Ö   èng    ­ chi c h th Quü   ×nh Bé  ëng  é  µichÝnh    Öt ®Ó       ñ íng Ch Ýnh  ñ. tr   tr BT  phª duy   b¸o c¸o Th t   ph 2. Gióp  é   ëng  é   µi chÝnh  ùctiÕp qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ü   ç  î   B tr BT  tr     l  h Qu h tr  s ¾p  Õp  µ    Çn  x v cæ ph ho¸  doanh nghiÖp  µ  íc (bao  å m   nguån  µitrî nh n   g c¶  t   cña    chøc  èc  Õ  c¸ctæ  Qu t cho  ü).Qu a. Gi¸m    µ  èi hîp  íic¸c Bé,  µnh  «n  c    s¸tv ph   v    ng ® ®è c¸c doanh nghiÖp  chuyÓn  æi  ë  ÷u  éc c¸c Bé, ngµnh  ® s h thu       Trung  ng  ¬ qu¶n  ýnép  µo  ü     l  v Qu c¸c kho¶n    ña  ü   thu c Qu theo chÕ   ..   ®é b. TiÕp  Ën  µ  Èm   nh    å  ¬    Þ     ü   ña    é,    nh v th ®Þ c¸c h s ®Ò ngh chi Qu c c¸c B hoÆc     c¸cdoanh nghiÖp  öi®Õ n   g  (bao  å m   hå  ¬    Þ  ÷l¹ tiÒn b¸n  g c¶  s ®Ò ngh gi     i  cæ   Çn  ña    ph c c¸cTæng  C«ng      µ  ×nh Bé  ëng  é  µichÝnh    Õt  ty90) v tr   tr BT  ra quy ®Þnh   Êt  ü; thùc  Ön  xu qu   hi c¸c  ñ  ôc  Êt  ü     ç  îcho  th t xu Qu chi h tr  c¸c doanh  nghiÖp  îchëng  ®  sau    ã  khic Quy Õt  nh  ña  é  ëng  é  µichÝnh. ®Þ c B tr BT  c. KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  s¸tvi qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ü   ¹    l  s d ngu Qu t i doanh  c¸c nghiÖp  îchç  î µ  î Êp. ®   tr  tr  v c d.    Tæ chøc  ¹ch  h to¸n vµ  nh   ú  ý,n¨m)    ®Þ k (qu   b¸o c¸o  é   ëng  é   µi B tr B t  chÝnh  ×nh  ×nh      ü. t h thu chiQu ®.  ùc  Ön  Õt        ü   µng  Th hi quy to¸nthu chiQu h n¨m    Õt  óc niªn®é   Õ   khik th     k to¸n. 3.  é   ëng  é   µi  Ýnh  û   B tr B T ch u quyÒn  cho  ôc  ëng  ôc  µi  Ýnh  C tr C T ch doanh nghiÖp  ý  û   Ö m     ü   k U nhi chiQu cho  Kho  ¹c  µ   íc ®Ó   b Nh n   chuyÓn  Òn ti   cho    c¸cdoanh  nghiÖp sau    ã  khic Quy Õt  nh  Êt Quü   ña  é   ëng  é  µi ®Þ xu   c B tr BT  chÝnh..  §i Ò u  2: Kho  ¹c  µ   íc gióp  é   ëng  é   µi chÝnh  ùc  Ön  b Nh n   B tr BT  th hi nh÷ng  Ö m  ô  nhi v sau: 1. H íng dÉn  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn        Qu h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   c¸ccÊp  ë   µ  ö  ông  µi   m vsd t  kho¶n  ü. Qu     ùc  Ön  Öc  iÒu  µ  ü   2. Th hi vi ® ho Qu theo  Quy Õt  nh  é   ëng  é   µi ®Þ B tr BT  chÝnh  µ  û   Ö m    ña  ôc  ëng  ôc  µidoanh  v U nhi chic C tr C T  nghiÖp.    3. Chuy Ón  Òn  ti cho    i îng ® îc hëng  c¸c ®è t     theo  û  Ö m     ña  ôc  u nhi chic C tr ng  ôc  µichÝnh  ë C T  doanh nghiÖp.     Þnh  ú  µng  4..§ kh th¸ng,hµng  ý,cuèin¨m    Ën  è      qu     x¸cnh s ph¸tsinh vµ  è   s d  Òn  öi cña  ü     Êp    ti g   Qu c¸c c ( Trung  ng, ®Þa   ¬ng, Tæng   ¬  ph   c«ng    ty 91)  µ  v th«ng    b¸o cho  ôc  µichÝnh  C T  doanh nghiÖp theo m É u   Ìm    k theo.     èihîp víi ¬  5.Ph       quan  c qu¶n  ýQuü     ùc hiÖn  Õt to¸nQuü. l  ®Ó th   quy     §i Ò u 3:  ô   ©n   V Ng s¸ch nhµ  íc cã    n   tr¸chnhiÖm   cø  µo    c¨n  v kh¶ n¨ng  vµ nhu  Çu      ña  ü,  è  Ý nguån  c chi tiªuc Qu b tr   trong  ©n  i  ©n   c ®è Ng s¸ch  µng  h n¨m    Êp    ®Ó c bæ sung  cho  ü   Qu theo quyÕt ®Þnh  ña  é  ëng  é  µichÝnh.     c B tr BT  2
  3. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý.Côc  ëng  4: Quy ®Þ n c hi l     t  k  tr Côc  µi chÝnh  T  doanh nghiÖp,Tæng    gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc,Vô   ëng  ô  b  n   tr V Ng ©n  s¸ch  µ   íc,Vô   ëng  ô     nh n   tr V Tæ chøc  c¸n  é   µ  o   ¹o,Ch¸nh    b v ®µ t   V¨n phßng  é   µi chÝnh, Thñ  ëng    n  Þ   ªnquan  Þu  BT    tr c¸c ®¬ v li   ch tr¸chnhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 3
  4. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA   Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,TP b  n    T × n h  h × n h  q u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  ti Ò n thu v Ò  c æ  p h Ç n  h o¸ §¬n  Þ   v :1000  ng ®å Nguån  thu  õ    Ç n   t cæ ph ho¸ Sè  Tªn  TK Tæng  è  Òn s ti   Trong  ®ã Tæng  è  s Sè       d (1) TT ®Ç u   ú k chitrong     cuèikú   kú B¸n  Çn  Thu  Òn Tõ      Thu  õnî ph ti   cæ tøc t     Thu  Thu  vèn  µ   ­ b¸n chÞu  cæ   Çn  vµ  TS   vÒ     kh¸c Nh n   ph b¸n  b¸n ícthu tiÒn      cæ   nhµ  íc n ®∙  ¹ ra lo i   DN     ngay phÇn kháigi¸     (nÕu  trÞDN   cã) Ghi chó   cø  µo  éidung,kÕt  Êu    µikho¶n    945.06;945.07;945.08                             Thñ  ëng   tr :C¨n  v n     c c¸ct       KBNNT W)                      Ký    ng  Êu) ®Ó ghi               ( tªn®ã d (theo híng dÉn  ¹ c«ng    è      ti   v¨n s 936 KB/KT  µy  ng 23/9/1998 cña   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2