intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG(phần 2)

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

126
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính: HỆ THỐNG MỤC TIÊU, HỆ THỐNG TÌM RA VẤN ĐỀ, PHÁT HIỆN CÁC VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG(phần 2)

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.2 Niên khóa 2005-2006 RA QUYEÁT ÑÒNH THAØNH COÂNG 1 NOÄI DUNG HEÄ THOÁNG MUÏC TIEÂU HEÄ THOÁNG TÌM RA VAÁN ÑEÀ PHAÙT HIEÄN CAÙC VAÁN ÑEÀ QUYEÁT ÑÒNH 2 Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.2 Niên khóa 2005-2006 VAÁN ÑEÀ ? Moät vaán ñeà chæ hieän dieän neáu: Coù söï khaùc bieät giöõa tình traïng mong muoán/muïc tieâu vaø tình traïng hieän taïi/ñang phaùt trieån Söï khaùc bieät ñuû nghieâm troïng caàn taùc nhaân phaûi can thieäp Neáu coù nhieàu hôn 1 khaû naêng ñeå khaéc phuïc söï khaùc bieät thì coù theå xem laø moât vaán ñeà quyeát ñònh 3 HEÄ THOÁNG MUÏC TIEÂU Heä thoáng muïc tieâu laø söï keát hôïp caùc muïc tieâu rieâng leû Muïc tieâu laø söï nhaän thöùc ñöôïc tình traïng ñöôïc mong muoán maø taùc nhaân coá gaéng ñaït ñöôïc Caùc thaønh phaàn cuûa muïc tieâu: Noäi dung muïc tieâu Möùc ñoä caàn thieát cuûa vieäc ñaït ñöôïc muïc tieâu Thôøi haïn cuûa muïc tieâu Phaïm vi cuûa muïc tieâu 4 Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.2 Niên khóa 2005-2006 CAÙC THAØNH PHAÀN CUÛA MUÏC TIEÂU Thaønh phaàn Moâ taû Noäi dung muïc tieâu Muïc tieâu Kinh doanh: MT thaønh quaû, MT taøi chaùnh, MT xaõ hoäi Möùc ñoä ñaït ñöôïc Toái öu hoaù Caàn thoûa maõn Thôøi haïn muïc tieâu Daøi haïn Trung haïn Ngaén haïn Phaïm vi muïc tieâu Quoác gia Khu vöïc 5 PHAÂN LOAÏI MUÏC TIEÂU Khía caïnh Moâ taû Taàm quan trong MT chính MT boå sung Phaïm vi MT chung MT cuûa ñôn vò, boä cuûa Cty phaän chöùc naêng Thôøi haïn Daøi haïn Trung haïn Ngaén haïn Möùc ñoä ñaït ñöôïc Toái öu hoaù Caàn thoûa maõn 6 Cao Hào Thi 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.2 Niên khóa 2005-2006 HEÄ THOÁNG MUÏC TIEÂU Tối thiểu hóa toàn bộ tài sản vốn tài trợ mà không vay nợ Không có việc (2) Duy trì mức Đa dạng hóa việc làm hiện tại sản phẩm Trong công ty (1) (3) Tối đa hóa Gia nhập 1 thị Suất sinh lợi Tiền lương và trường quốc gia từ vốn cổ phần trợ cấp XH mới tối đa (1) Cao hơn mức là mỗI 2 năm TB của ngành (1) (3) Chất lượng Tác hạI đến sản phẩm Môi trường cao hơn mức thấp hơn mức TB của ngành TB của ngành (4) (4) 7 HEÄ THOÁNG TÌM RA VAÁN ÑEÀ Coøn goïi laø heä thoáng caûnh baùo sôùm Heä thoáng tìm ra vaán ñeà laø: Caùc heä thoáng phuï cuûa HT thoâng tin Cty Caùc HT phuï naøy seõ thu thaäp, xöû lyù vaø löu tröõ thoâng tin Phaùt hieän caùc vaán ñeà quyeát ñònh vaø khôûi ñoäng caùc qui trình ñeå ñöa ra giaûi phaùp cho vaán ñeà Thaønh phaàn chính cuûa heä thoáng tìm ra vaán ñeà laø taäp hôïp caùc chæ baùo veà vaán ñeà. 8 Cao Hào Thi 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 17.2 Niên khóa 2005-2006 CAÙC CHÆ BAÙO VEÀ VAÁN ÑEÀ Caùc chæ baùo muïc tieâu toång quaùt Caùc chæ baùo muïc tieâu phaân bieät Caùc chæ baùo veà nguyeân nhaân hoaït ñoäng Caùc chæ baùo veà nguyeân nhaân chieán löôïc 9 Cao Hào Thi 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2