Rầy nâu hại lúa

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
408
lượt xem
118
download

Rầy nâu hại lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rầy nâu hại lúa. Rầy thích ánh sáng đèn, sau vũ hoá 4-5 ngày thì đẻ trứng trên bẹ lá hoặc thân chính của bẹ lá. 1 rầy cái đẻ 300-600 con. Rầy thường bám xung quanh gốc lúa, chỗ râm mát, gần mặt nước để chích hút nhựa cây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rầy nâu hại lúa

  1. RÇy N©u h¹i lóa I. NhËn d¹ng rÇy n©u ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau 1. RÇy tr−ëng thµnh • §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh ! MÇu n©u, cã mét chÊm ®en ë gi÷a l−ng, th©n dµi 4-5mm; cã hai d¹ng c¸nh: c¸nh ng¾n phñ 2/3 th©n vµ c¸nh dµi phñ kÝn bông. • §Æc ®iÓm sinh häc ! RÇy thÝch ¸nh s¸ng ®Ìn, sau vò ho¸ 4-5 ngµy th× ®Î trøng trªn bÑ l¸ hoÆc th©n chÝnh cña bÑ l¸. 1 rÇy c¸i ®Î 300-600 con. RÇy th−êng b¸m xung quanh gèc lóa, chç r©m m¸t, gÇn mÆt n−íc ®Ó chÝch hót nhùa c©y. 2. Trøng rÇy ! H×nh bÇu dôc, dµi kho¶ng 1mm, mét ®Çu to, mét ®Çu nhá d¹ng qu¶ chuèi. Lóc míi ®Î trøng mµu tr¾ng s÷a, khi gÇn në cã mµu da cam. Trøng ®Î thµnh hµng, xÕp th¼ng ®øng trong m« th©n vµ sèng l¸. Mét æ trøng cã tõ 10 - 30 qu¶. 3. RÇy non • Cã 5 tuæi ! Tuæi 1: dµi 1mm, mµu tr¾ng x¸m ! Tuæi 2: dµi 1,5 mm, mµu tr¾ng s÷a ! Tuæi 3: dµi 2 mm, mµu n©u nh¹t ! Tuæi 4: dµi 2,5 mm, mµu n©u ! Tuæi 5: dµi 3 mm, mµu n©u ®Ëm • §Æc ®iÓm sinh häc ! RÇy non në vµo buæi s¸ng, khi míi në rÊt nhá, mµu tr¾ng s÷a hay x¸m ®en, th−êng b¸m xung quanh gèc lóa ®Ó hót dÞch c©y (gäi lµ rÇy c¸m), tuæi 3 - 4 h¹i nÆng nhÊt. II. Ph¸t sinh - ph¸t triÓn 1. Vßng ®êi RÇy non 14-15 ngµy • Kho¶ng 26-30 ngµy. Trøng 5-7 ngµy 2. Chu tr×nh sinh s¶n • Mét n¨m cã 8 løa rÇy, g©y h¹i nÆng nhÊt lµ løa 2, 3 vµo lóc lóa xu©n cã ®ßng trç (th¸ng 4-5) vµ løa 5,6 lóc lóa mïa cã ®ßng trç (th¸ng 9 -10). Tr−ëng thµnh 6-18 ngµy
  2. III. C¸ch ph¸ h¹i vµ hËu qu¶ 1. C¸ch ph¸ vµ hËu qu¶ Giai ®o¹n C¸ch ph¸ HËu qu¶ RÇy tr−ëng thµnh Lóa con g¸i chËm ph¸t triÓn. Dïng vßi chÝch hót nhùa c©y RÇy non Giai ®o¹n lóa trç, vµo ch¾c bÞ ch¸y vµ lÐp h¹t. TruyÒn bÖnh xo¨n l¸ vµ vµng lïn cho lóa. 2. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn møc ®é ph¸ h¹i cña rÇy n©u YÕu tè ChØ tiªu Møc ®é h¹i NhiÖt ®é 26-28o C nÆng §é Èm cao nÆng M−a nhiÒu nÆng Thiªn ®Þch nhiÒu nhÑ Gièng nhiÔm nÆng Bãn ph©n kh«ng c©n ®èi, nhiÒu ®¹m, bãn muén nÆng MËt ®é c©y cao, rËm r¹p nÆng Ch©n ®Êt thÊp, tròng nÆng IV. Ph¸t hiÖn vµ phßng trõ 1. Ph¸t hiÖn ! Ph¸t hiÖn ë nh÷ng æ rÇy cò, gièng nhiÔm, ch©n ®Êt thÊp, tròng. ! Khi trêi oi bøc, cã n¾ng m−a xen kÏ. ! Ph¸t hiÖn ë giai ®o¹n lóa ph¸t triÓn ®ßng vµ trç, ë ruéng xanh tèt, rËm r¹p, thõa ®¹m. 2. Phßng trõ • Gièng ! Dïng gièng kh¸ng rÇy vµ thay ®æi gièng • BiÖn ph¸p canh t¸c ! VÖ sinh ®ång ruéng. ! Gieo cÊy gän, tËp trung, ®óng thêi vô, ®óng mËt ®é, Ýt d¶nh. ! Bãn ph©n c©n ®èi. ! Ch¨m sãc cho c©y khoÎ. ! B¶o vÖ thiªn ®Þch (bä rïa, bä xÝt mï), th¶ vÞt vµo ruéng lóa. • BiÖn ph¸p ho¸ häc ! ChØ phun thuèc khi rÇy c¸m ë mËt ®é cao, ®Õn ng−ìng phßng trõ (200 - 500 con/m2). Lo¹i thuèc LiÒu l−îng C¸ch phun DÇu ho¶ + 0,5 - 0,7 lÝt/sµo Trén víi ®Êt vµ c¸t råi tung ®Òu trªn ruéng lóa, gi÷ n−íc ë møc 2- §iezen 3cm cho dÇu loang ®Òu, dïng gËy khua cho rÇy r¬i xuèng chÕt. Bassa 20cc thuèc/b×nh B¬m 3 b×nh/sµo, rÏ lèi nhá ®Ó phun trùc tiÕp vµo rÇy n»m ë gèc. 10lÝt
  3. • C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bÖnh ®¹o «n YÕu tè t¸c ®éng ChØ tiªu Møc ®é h¹i NhiÖt ®é 20 - 28oC NÆng §é Èm 98%, cã s−¬ng mï, m−a phïn NÆng ¸nh s¸ng Thêi gian n¾ng < 2 giê/ngµy, trêi r©m m¸t NÆng Ph©n Bãn nhiÒu ®¹m vµ r¶i r¸c, bãn muén NÆng Gièng Gièng nhiÔm bÖnh NÆng Nhãm trång trät Tr¹m khuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o /Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đồng bộ tài khoản