intTypePromotion=3

Sắc lệnh số 112

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 112

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 112 về việc bổ khuyết điều thứ 23 và 44 sắc lệnh số 51 ngày 17 tháng 4 năm 1946 ấn định thẩm quyền các toà án do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 112

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 112 NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u chi S c l nh ngày 10 tháng 10 năm 1945 v vi c gi t m lu t l hi n hành; Chi u chi S c l nh s 51 ngày 17 tháng 4 năm 1946 n nh thNm quy n các toà án; Chi u l i ngh c a B trư ng B Tư pháp; Sau khi ã h i ý ki n Ban Thư ng tr c Qu c h i và sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u th 1 Nay thêm các o n sau này vào sau o n th hai i u th 44 S c l nh s 51 ngày 17 tháng 4 năm 1946: "Trong nh ng trư ng h p mà theo pháp lu t hi n hành các ngư i ương s có quy n kháng cáo hay kháng án khuy t t ch thì vi c kháng cáo hay kháng án khuy t t ch ó ph i theo th i h n và hình th c nh sau ây. H n kháng cáo án ương t ch c a toà án sơ c p hay nh c p là 15 ngày k t ngày tuyên án. N u lúc tuyên án, m t bên không có m t t i toà thì h n trên s k t ngày t ng t án. H n kháng án khuy t t ch b t c trư c toà án nào v vi c hình hay h là 15 ngày k t ngày t ng t cho ích thân ngư i b x khuy t t ch. N u không t ng t ư c cho ích thân, thì ngư i ương s m t quy n kháng án khuy t t ch m t khi mà án ã ư c thi hành xong ho c ã bán xong ng s n hay b t ng s n ho c ã bi t rõ r ng ngư i ư c ki n ang em thi hành. Tuy nhiên ngư i ương s có quy n kháng cáo ngay, mà không c n ph i ch h t h n kháng án khuy t t ch: như v y, i v i nh ng vi c mà theo lu t ngư i ương s có quy n kháng cáo thì h n kháng cáo là 30 ngày. H n kháng cáo m t m nh l nh c a D thNm ho c m t m nh l nh khNn c p thNm sát c a Chánh án cho ngư i ương s là 3 ngày k t ngày ra m nh l nh n u ngư i ương s có m t lúc ra m nh l nh; n u không, h n 3 ngày s k t ngày t ng t. H n kháng cáo m t b n án cho bi n lý là 15 ngày k t ngày tuyên án ; h n kháng cáo m t m nh l nh c a D thNm cho bi n lý là 3 ngày k t ngày D thNm báo cáo Bi n lý bi t. H n kháng cáo cho Chư ng lý là 30 ngày k t ngày phòng Chư ng lý nh n ư c trích l c hàng tu n quy n án b lư c biên các án hình ã x trong tu n ho c b n sao các m nh l nh c a D thNm mi n t hay vô thNm quy n do L c s toà nh c p gi lên.
  2. Các h n ngày u không tính ngày tuyên án, ra m nh l nh hay t ng t và không tính ngày ký ơn kháng án khuy t t ch hay kháng cáo. N u ngày cu i cùng c a h n là m t ngày ch nh t hay ngày l thì gia thêm h n n ngày các phòng gi y l i m c a. i v i ông Chư ng lý thì ngày kháng cáo là ngày ông Chư ng lý g i gi y kháng cáo cho l c s toà nh c p. Ai mu n kháng án khuy t t ch hay kháng cáo thì có th n phòng l c s toà án ã x vi c ký vào s , ho c g i giây thép, ho c g i thư n phòng l c s , ho c khai ngay vào gi y t ng t. Toà án s căn c vào d u c a nhà Giây thép n u d u có ngày g i ho c căn c vào ngày vi t ơn do Ch t ch U ban hành chính xã, ho c khu ph nơi mình ng th th c. L c s khi nh n ư c ơn ph i vào s kháng án khuy t t ch hay kháng cáo ngay". i u th 2 i u th 23 o n th sáu S c l nh s 51 ngày 17 tháng tư năm 1946 nay b khuy t như sau này. "Khi cu c thNm c u ã k t li u, và khi ti p nh n ư c h sơ do ông d thNm chuy n sang thì tr ng h n 3 ngày, ông bi n lý s làm quy t t tr ng ngh v i ông d thNm..." i u th 3 B trư ng B Tư pháp ch u u nhi m thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản