Sắc lệnh số 47

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 47

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 47 về việc giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 47

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 47 NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo l i ngh c a B trư ng B Tư pháp; Chi u theo l i tuyên b c a Chính ph lâm th i ngày 2 tháng 9 năm 1945 hu b t t c các hi p ư c gi a nư c Vi t Nam và nư c Pháp; Sau khi H i ng Chính ph ã tho lu n ngày 4-10-1945; S C: Chương th 1 NGUYÊN T C i u th 1: Cho n khi ban hành nh ng b lu t pháp duy nh t cho toàn cõi nư c Vi t Nam, các lu t l hi n hành B c, Trung và Nam b v n t m th i gi nguyên như cũ, n u nh ng lu t l y không trái v i nh ng i u thay i n nh trong s c l nh này. T nay n khi ban hành nh ng b lu t pháp duy nh t nói trên, nh ng i u s a i c n kíp s do s c l nh ban b sau. Chương th 2 LU T H i u th 2: B Dân lu t ban b t i B c b do ngh nh c a nguyên Th ng s B c kỳ ngày 30 tháng 3 năm 1931 và ngh nh c a nguyên Toàn quy n ông Dương ngày 1 tháng 4 năm 1931, cùng nh ng ngh nh và D s a i b Dân lu t y s thi hành trong toàn cõi B c b k c Hà N i và H i Phòng. i u th 3: B Dân lu t ban b t i Trung b do nh ng D ngày 13 tháng 7 năm 1936, 8 tháng 1 năm 1938, 28 tháng 9 năm 1939, và nh ng D s a i B dân lu t y, s thi hành trong toàn cõi Trung b k c à N ng. i u th 4: T i Nam b các lu t h v n gi nguyên như cũ. i u th 5: Trái v i i u th 2 và 3, các s c l nh ngày 21 tháng 7 năm 1925, 23 tháng 11 năm 1926, 29 tháng 3 năm 1939 và D ngày 22 tháng 11 năm 1940 v n thi hành nh ng nơi nào mà vi c qu n th b o th i n th ã t ch c r i. Chương th 3 LU T THƯƠNG M I
  2. i u th 6: i u th 114 s c l nh ngày 16 tháng 2 năm 1921 v n thi hành B cb và Nam b . i u th 7: B Thương lu t ban b t i Trung b do D ngày 12 tháng 6 năm 1942 s thi hành trong toàn cõi Trung b k c à N ng. Chương th 4 LU T HÌNH i u th 8: B "Lu t Hình An Nam" ban b t i B c b do D ngày 25 tháng 8 năm 1921 và ngh nh c a nguyên Toàn quy n ông Dương ngày 2 tháng 12 năm 1921 cùng nh ng D và ngh nh s a i b lu t y s thi hành trong toàn cõi B c b k c Hà N i và H i Phòng. i u th 9: B "Hoàng Vi t Hình Lu t" ban b t i Trung b do D ngày 3 tháng 7 năm 1933 và ngh nh c a nguyên Toàn quy n ông Dương ngày 4 tháng 7 năm 1933 cũng nh ng D và ngh nh s a i B lu t y s thi hành trong toàn cõi Trung b k c à N ng. i u th 10: B hình lu t pháp tu ch nh do s c l nh ngày 31 tháng 12 năm 1912 cùng nh ng s c l nh s a i s c l nh y v n thi hành Nam b . Chương th 5 T T NG TH T C i u th 11: Trư c các toà án Nam b và ba thành ph Hà N i, H i Phòng và à N ng s áp d ng th t c n nh trong ngh nh ngày 16 tháng 3 năm 1910 c a nguyên Toàn quy n ông Dương và nh ng ngh nh s a i ngh nh y. B lu t dân s t t ng th t c Pháp (Code de Procédure civile fran aise) không thi hành n a. Chương th 6 KHO N CHUNG i u th 12: Nh ng i u kho n trong các lu t l cũ ư c t m gi l i do s c lu t này, ch thi hành khi nào không trái v i n n c l p c a nư c Vi t Nam và chính th dân ch c ng hoà. i u th 13: Các i u lu t ban b s ăng vào Công báo và thi hành: các th xã, hai ngày sau khi toà th -chính nh n ư c s Công báo có ăng nh ng i u lu t y; các t nh, ba ngày sau khi nhà ch c trách t nh l nh n ư c s Công báo nói trên. i u th 14: Trong nh ng trư ng h p khNn c p, nh ng i u lu t có th thi hành ngay trư c khi ăng vào Công Báo.
  3. G p nh ng trư ng h p y, Chính ph s dùng cách nào nhanh chóng nh t ( i n tín, ho bài, v.v...) g i s c-văn n các U ban B c, Trung và Nam b . Sau khi ti p ư c s c-văn, các U ban nói trên ph i l p t c chuy n cho các U ban a phương (t nh và thành ph ) thi hành ngay sau khi ã niêm y t cho nhân dân u bi t. i u th 15: S c l nh này s công b và thi hành theo th t c khNn c p ã nh i u th 14. i u th 16: B trư ng B Tư pháp và B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản