Sai lầm của tuổi mới lớn trong những cuộc phỏng vấn xin việc làm

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
183
lượt xem
58
download

Sai lầm của tuổi mới lớn trong những cuộc phỏng vấn xin việc làm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ho đi vào mà không biết gì về công ty họ muốn làm việc hay chính xác là công việc đòi hỏi gì. Hãy luôn nghiên cứu trước một cuộc phỏng vấn để tìm hiểu nhiều hơn về công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sai lầm của tuổi mới lớn trong những cuộc phỏng vấn xin việc làm

  1. 8 sai laàm lôùn nhaát cuûa tuoåi môùi lôù n maé c phaû i trong nhöõ n g cuoäc phoûng vaán xin vieäc laøm 1. Hoå khöng chuêín bõ cho cuöåc traách nhiïåm cho caác sai lêìm phoãng vêën. Hoå ài vaâo maâ khöng cuãa mònh. Duâ ai àoá trong cöng biïët gò vïì cöng ty hoå muöën laâm ty coá cho baån löå trònh sai ài nûäa, viïåc hay chñnh xaác laâ cöng viïåc àoá cuäng laâ traách nhiïåm cuãa baån, àoâi hoãi gò. Haäy luön nghiïn cûáu baån phaãi ài àuã súám àïí trûâ hao trûúác möåt cuöåc phoãng vêën àïí thúâi gian bõ laåc àûúâng, àùåc biïåt tòm ra nhiïìu hún vïì cöng ty vaâ laâ nïëu baån khöng thöng thuöåc cöng viïåc. Nïëu khöng tòm àûúåc khu vûåc àoá. gò trïn Internet, haäy thûã noái chuyïån vúái nhûäng ngûúâi àaä laâm 3. Hoå ùn mùåc quaá diïån (nhû úã àoá. mùåc nguyïn böå comple khi ài xin viïåc hêìu baân) hoùåc ùn mùåc 2. Hoå àïën buöíi phoãng vêën trïî xuïình xoaâng (nhû mùåc quêìn vaâ noái lyá do laâ bõ hûúáng dêîn jean vaâ mang giaây thïí thao àïën sai. Viïåc hoå àïí ngûúâi phoãng möåt cuöåc phoãng vêën vaâo võ trñ vêën biïët viïåc naây lêåp tûác laâ trúå lyá vùn phoâng). Hoùåc laâ, hoå nhùçm noái rùçng hoå khöng chõu xuêët hiïån hoaân toaân nhïëch nhaác. Lôøi khuyeân cho tuoåi môùi lôùn 129
  2. Haäy nghô xem baån nïn mùåc muöën biïët chñnh xaác laâ mònh gò, vaâ chuêín bõ noá trûúác ngaây àûúåc gò. Haäy noái vïì caác yá àõnh phoãng vêën. Haäy giùåt uãi bêët cûá vaâ muåc tiïu cuãa baån. Haäy cho moán gò cêìn phaãi giùåt uãi. ngûúâi àoá biïët taåi sao cöng viïåc naây quan troång vúái baån. 4. Hoå khöng truyïìn àaåt roä raâng; noái lñu nhñu hoùåc lùæp bùæp, hoå 7. Hoå khöng àùåt cêu hoãi. Cho noái quaá dõu daâng, hoùåc hoå traã duâ baån khöng muöën hoãi, cuäng lúâi caác cêu hoãi bùçng quaá nhiïìu phaãi cöë nghô ra möåt vaâi cêu: tûâ “vêng/daå” vaâ “khöng”. Hoå Haäy hoãi taåi sao ngûúâi àaä laâm kïí chuyïån bùçng möåt chuöîi caác cöng viïåc naây ra ài. Haäy hoãi sûå kiïån rúâi raåc. Haäy thùèng thùæn. xem cöng ty àaä hoaåt àöång àûúåc Haäy nhòn vaâo mùæt ngûúâi phoãng bao lêu röìi vaâ ngûúâi phoãng vêën vêën khi baån noái vaâ chûáng toã àaä laâm úã àoá àûúåc bao lêu. Haäy rùçng caác yá kiïën cuãa baån àûúåc hoãi xem cöng ty lêëy tïn gò, taåi suy nghô cêín thêån. sao. Haäy cho ngûúâi phoãng vêën biïët rùçng baån laâ möåt ngûúâi “toâ 5. Hoå quaá súå nïn khöng daám moâ” quan têm àïën viïåc baån hoãi nhûäng cêu quan troång nhû seä sûã duång thúâi gian cuãa mònh “Chñnh xaác thò cöng ty naây laâm ra sao. gò?”, “Nhiïåm vuå cuãa töi seä laâ gò?” hay “Töi seä àûúåc traã bao nhiïu?” Cêu hoãi sau cuâng khöng phaãi laâ cêu àêìu tiïn maâ baån hoãi, nhûng àûâng súå phaãi àùåt ra vêën àïì nïëu khöng ai khaác laâm àiïìu àoá. 6. Hoå khöng noái àuã vïì baãn thên. Möåt ngûúâi chuã coá triïín voång 130
  3. 8. Hoå khöng theo àuöíi nûäa. Àiïìu liïn laåc vúái cöng ty vaâ cho hoå naây nghôa laâ haäy goåi àiïån hoùåc biïët laâ baån vêîn coân thñch thuá viïët möåt bûác thû ngùæn vaâo ngaây nïëu coá möåt cöng viïåc naâo àoá höm sau, caám ún vïì thúâi gian thñch húåp hún vúái baån. Cuäng cuãa ngûúâi phoãng vêën, vaâ sau nïn nhúá laâ möîi cuöåc phoãng vêën àoá goåi laåi àïí xem baån coá àûúåc maâ baån traãi qua seä daåy cho baån cöng viïåc khöng. Thêåm chñ baån nhiïìu hún vïì quaá trònh phoãng coá thïí hûúãng lúåi tûâ möåt cuöåc vêën vaâ laâm cho baån thoaãi maái phoãng vêën viïåc laâm maâ baån hún vúái kyä nùng maâ baån coá thïí khöng coá àûúåc bùçng caách giûä seä cêìn trong suöët cuöåc àúâi mònh. Lôøi khuyeân cho tuoåi môùi lôùn 131
Đồng bộ tài khoản