Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Một số kinh nghiệm sử dụng trò chơi tập thể trong ngày lễ hội nhằm thu hút trẻ lứa tuổi mầm non

Chia sẻ: Đoàn Anh Tú | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
992
lượt xem
347
download

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Một số kinh nghiệm sử dụng trò chơi tập thể trong ngày lễ hội nhằm thu hút trẻ lứa tuổi mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài "Một số kinh nghiệm sử dụng trò chơi tập thể trong ngày lễ hội nhằm thu hút trẻ lứa tuổi mầm non" giúp giáo viên có hoạt động thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, luyện tập tinh thần hoạt động nhóm, làm việc tập thể và rèn luyện thể chất cho bé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Một số kinh nghiệm sử dụng trò chơi tập thể trong ngày lễ hội nhằm thu hút trẻ lứa tuổi mầm non

 1. Phßng gi¸o dôc v ® o t¹o quËn cÇu giÊy Tr−êng mÇm non hoa hång S¸ng kiÕn Kinh nghiÖm Mét sè kinh nghiÖm sö dông Trß ch¬i tËp thÓ trong ngµy lÔ héi nh»m thu hót trÎ løa tuæi mÇm non. Ng−êi viÕt: NguyÔn ThÞ Nh− Quúnh Gi¸o viªn líp: MGN B2 N¨m häc: 2008 - 2009 13
 2. §Ò tµi: Mét sè Kinh nghiÖm sö dông Trß ch¬i tËp thÓ trong ngµy lÔ héi nh»m thu hót trÎ løa tuæi mÇm non. 1. §Æt vÊn ®Ò 1.1. Trong tr−êng mÇm non cã rÊt nhiÒu c¸c ho¹t ®éng lÔ héi ®−îc tæ chøc. Thêi gian tæ chøc c¸c lÔ héi th−êng kÐo d i kho¶ng 45 phót ®Õn 1,5 tiÕng. Tr−íc thêi gian tæ chøc lÔ héi th−êng cã phÇn æn ®Þnh tæ chøc. TrÎ c¸c líp ra s©n tËp chung cã rÊt nhiÒu løa tuæi kh¸c nhau: Nh trÎ, mÉu gi¸o bÐ, mÉu gi¸o nhì, mÉu gi¸o lín. Kho¶ng thêi gian ho¹t ®éng cña lÔ héi kh«ng phï hîp víi trÎ trong nhiÒu ®é tuæi, ®©y chÝnh l nguyªn nh©n g©y khã kh¨n trong vÊn ®Ò æn ®Þnh tæ chøc. 1.2. Kh¸n gi¶ cña c¸c ch−¬ng tr×nh trong c¸c ng y lÔ héi ë tr−êng mÇm non chÝnh l c¸c bÐ trong ®é tuæi mÉu gi¸o v nh trÎ. TrÎ ®ãng vai trß l kh¸n gi¶ thùc thô khi xem to n bé ch−¬ng tr×nh trong thêi gian d i. TrÎ hÇu nh− kh«ng ®−îc tham gia trong suèt qu¸ tr×nh biÓu diÔn m chØ thô ®éng ngåi xem. 1.3. Tuy løa tuæi tõ mÉu gi¸o v nh trÎ chªnh lÖch nhau song c¸c bÐ ®Òu cã chung mét ®Æc ®iÓm l kh¶ n¨ng tËp chung gi÷ trËt tù trong thêi gian d i l rÊt khã kh¨n. Gi¸o viªn c¸c líp th−êng rÊt vÊt v¶ trong viÖc qu¶n trÎ gi÷ ®−îc trËt tù khi c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ ®ang ®−îc tiÕn h nh. §©y còng chÝnh l nguyªn nh©n dÉn tíi hiÖu qu¶ tæ chøc c¸c ng y lÔ héi bÞ h¹n chÕ v× trÎ ngåi l©u kh«ng ®−îc tham gia ho¹t ®éng sÏ rÊt ch¸n, trÎ kh«ng tËp trung chó ý, mÊt trËt tù v g©y ån kÐo d i trong qu¸ tr×nh tæ chøc lÔ héi. 1.4. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trong c¸c ho¹t ®éng tæ chøc lÔ héi nªu trªn ë tr−êng mÇm non t«i suy nghÜ l m thÕ n o ®Ó thu hót trÎ ë nhiÒu ®é tuæi kh¸c nhau khi tham gia trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ gi÷ ®−îc trËt tù v tËp trung h−íng lªn s©n khÊu, tham gia, h−ëng øng v cæ vò cho c¸c ho¹t ®éng trong ng y lÔ héi? C¨n cø v o ®Æc ®iÓm t©m sinh lý trÎ mÇm non nãi chung t«i nhËn thÊy: trÎ løa tuæi n y th−êng dÔ thu hót bëi c¸c trß ch¬i . Bëi “ TrÎ ch¬i m häc v häc b»ng ch¬i” Tuy nhiªn lùa chän trß ch¬i n o ®Ó ®¶m b¶o tÝnh tËp thÓ, ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c trÎ ®Òu 1
 3. ®−îc ho¹t ®éng, tham gia mét c¸ch tÝch cùc l ®iÒu kh«ng ®¬n gi¶n . §iÒu ®ã kh«ng chØ riªng t«i m nhiÒu c« gi¸o mÇm non kh¸c ®Òu rÊt tr¨n trë, quan t©m. ChÝnh v× ®iÒu ®ã t«i m¹nh d¹n chän ®Ò t i: " Mét sè kinh nghiÖm sö dông trß ch¬i tËp thÓ trong ng y lÔ héi nh»m thu hót trÎ løa tuæi mÇm non." ®Ó nghiªn cøu víi k× väng sÏ t×m ra mét sè trß ch¬i tËp thÓ nh»m thu hót trÎ løa tuæi mÇm non trong c¸c ng y lÔ héi. 2. ThuËn lîi - Khã kh¨n 2.1. ThuËn lîi - Tr−êng lu«n nhËn ®−îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp, c¸c ban, ng nh, ®o n thÓ. Lu«n ®−îc tham gia c¸c ho¹t ®éng båi d−ìng chuyªn m«n, tham gia c¸c ho¹t ®éng chung cña quËn v cÊp ng nh tæ chøc. - Tr−êng cã bÒ d y th nh tÝch, cã ®éi ngò qu¶n lý d y d¹n kinh nghiÖm. Ban gi¸m hiÖu cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao v cã nhiÒu kinh nghiÖm qu¶n lý víi 2 ®ång chÝ cã tr×nh ®é th¹c sü, mét ®ång chÝ tr×nh ®é ®¹i häc. §éi ngò gi¸o viªn trong tr−êng 100% ®¹t chuÈn v trªn chuÈn. - B¶n th©n gi¸o viªn : §−îc ® o t¹o b i b¶n, cã tr×nh ®é ®¹i häc mÇm non, cã th©m niªn c«ng t¸c, cã lßng nhiÖt t×nh, yªu nghÒ, mÕn trÎ th−êng xuyªn ®−îc nh tr−êng tÝn nhiÖm giao nhiÖm vô tham gia tæ chøc c¸c ng y héi, ng y lÔ cña c« v trÎ. - Tr−êng cßn cã nhiÒu gi¸o viªn trÎ cã kh¶ n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ v thu hót trÎ tËp chung cao. Gi¸o viªn lu«n s¸ng t¹o, t×m tßi c¸c h×nh thøc tæ cøc ho¹t ®éng sao cho linh ho¹t, s¸ng t¹o v hÊp dÉn trÎ. 2.2. Khã kh¨n - §©y l ®Ò t i míi kh«ng cã t i liÖu, s¸ch b¸o tham kh¶o nhiÒu. - HÖ thèng trang ©m, loa ® i cßn ®«i lóc ho¹t ®éng ch−a hiÖu qu¶. - SÜ sè trÎ trong tr−êng cßn ®«ng. - NhiÖm vô ch¨m sãc- gi¸o dôc trÎ trªn líp chiÕm nhiÒu thêi gian nªn thêi gian gi¸o viªn d nh ®Ó t×m hiÓu, nghiªn cøu cßn h¹n chÕ. 2
 4. 3. Néi Dung 3.1 C¸ch l m th«ng th−êng Trong qu¸ tr×nh tæ chøc cho trÎ c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ c« gi¸o dÉn ch−¬ng tr×nh th−êng ch o hái, trß chuyÖn vÒ néi dung ch−¬ng tr×nh s¾p tíi. Sau ®ã hái mét hai trÎ líp mÉu gi¸o lín vÒ c¶m xóc hoÆc : Con biÕt g× vÒ ng y n y. C¶ tr−êng h¸t mét v i b i v v o ch−¬ng tr×nh. Ch−¬ng tr×nh th−êng ®−îc tæ chøc tõ ®Çu ®Õn cuèi, mäi ho¹t ®éng diÔn ra trªn s©n khÊu v trÎ chØ l kh¸n gi¶ thô ®éng ngåi xem tõ ®Çu ®Õn cuèi ch−¬ng tr×nh. Víi c¸ch l m n y , gi¸o viªn sÏ kh«ng thu hót ®−îc sù tËp chung høng thó cña to n bé trÎ trong tr−êng. Th«ng th−êng sÏ cã rÊt nhiÒu trÎ, ®Æc biÖt l trÎ løa tuæi nh trÎ khãc mÕu, trÎ nãi chuyÖn, g©y ån o v kh«ng tËp trung lªn gi¸o viªn dÉn ch−¬ng tr×nh hoÆc c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ë cuèi ch−¬ng tr×nh. 3.2. C¸ch l m míi Tõ nh÷ng kÕt qu¶ trªn, t«i suy nghÜ v lùa chän ra c¸c trß ch¬i phï hîp víi trÎ trong c¸c ®é tuæi. Nh»m thu hót sù tËp chung chó ý, ®¶m b¶o trÎ trong tr−êng ®−îc ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc nhÊt v kh«ng mÊt trËt tù trong ho¹t ®éng tËp thÓ. T«i ® s−u tÇm v nghÜ ra mét sè trß ch¬i v tæ chøc v o c¸c thêi ®iÓm thÝch hîp trong to n bé ch−¬ng tr×nh nh−: §Çu ch−¬ng tr×nh phÇn æn ®Þnh tæ chøc; gi÷a c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ l c¸c trß ch¬i d nh cho kh¸n gi¶…. Bao gåm mét sè trß ch¬i sau: 3.2.1. Trß ch¬i: Ali ba ba. XuÊt ph¸t tõ t©m lý trÎ ham ch¬i, thÝch tham gia v o c¸c ho¹t ®éng. §Æc biÖt trÎ løa tuæi c ng nhá c ng thÝch tham gia v o c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, thÝch ®¸m ®«ng song th−êng kh«ng d¸m ®øng ®éc lËp trong qu¸ tr×nh thÓ hiÖn. T«i lùa chän trß ch¬i n y nh»m thu hót sù tËp trung chó ý cña tÊt c¶ trÎ ë c¸c løa tuèi kh¸c nhau ®Òu cã thÓ tham gia ®−îc .§©y l mét trß ch¬i rÊt gÇn gòi víi trÎ trong c¸c ®é tuæi. §ång thêi trÎ ®−îc h¸t, vËn ®éng, giao l−u víi b¹n bÒ trong qu¸ tr×nh ch¬i. 3
 5. C¸ch ch¬i nh− sau: C« dÉn ch−¬ng tr×nh sÏ h¸t b i Alibaba, trÎ trong tr−êng sÏ h¸t theo c©u kÕt: Alibaba, sau ®ã c« dÉn ch−¬ng tr×nh sÏ yªu cÇu trÎ l m g× th× trÎ h¸t v l m ®éng t¸c víi ng−êi bªn c¹nh. VD: C« h¸t:“ X−a kia kinh ®« b¸t ®a cã mét ch ng trai ®¸ng yªu gäi tªn” -> TrÎ h¸t: “ Alibaba” -> C« h¸t: Alibaba xin mêi anh em vç tay” -> TrÎ h¸t v l m ®éng t¸c: “ Alibaba”, ®ång thêi vç tay. -> C« h¸t: “ Alibaba xin mêi anh em cïng vÐo mòi nhau”. -> TrÎ h¸t v l m ®éng t¸c: “ Alibaba”, ®ång thêi vÐo mòi b¹n bªn c¹nh... C« cã thÓ ®−a ra nhiÒu yªu cÇu kh¸c nhau cho mçi c©u h¸t ®Ó trÎ h¸t v l m ®éng t¸c: vuèt m¸ nhau, b¾t tay nhau, «m nhau, cÇm ch©n nhau, dËm ch©n, trËt tù h−íng lªn s©n khÊu... Th«ng qua trß ch¬i, trÎ tËp trung lªn ng−êi dÉn ch−¬ng tr×nh, m¹nh ®¹n khi ®−îc tham gia v o c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, trÎ ®ì nhót nh¸t, høng thó h¬n. §ång thêi trÎ ®−îc giao l−u víi ng−êi b¹n ngåi c¹nh trÎ. §©y còng l c¸ch gióo ®øa trÎ tËp trung lªn ng−êi dÉn ch−¬ng tr×nh mét c¸ch tù nhiªn, kh«ng gß bã g−îng Ðp. 4
 6. 3.2.2. Trß ch¬i: “L m theo yªu cÇu cña t«i.” Víi mong muèn cho to n bé trÎ h−íng lªn s©n khÊu tr−íc hoÆc trong khi tæ chøc mét ch−¬ng tr×nh n o ®ã. T«i ® nghÜ ra mét trß ch¬i ®Ó thu hót sù tËp trung cña trÎ, tr¸nh ®Ó trÎ l m ån, mÊt trËt tù. §ång thêi ®©y còng l mét trß ch¬i gióp trÎ m¹nh d¹n tham gia v o ho¹t ®éng tËp thÓ mét c¸ch tù nhiªn, kh«ng g−îng Ðp. §©y còng l mét trß ch¬i yªu cÇu trÎ ph¶i suy nghÜ t− duy thËt nhanh, vËn ®éng mét c¸ch tÝch cùc trong qu¸ tr×nh tham gia. C¸ch ch¬i nh− sau: C« yªu cÇu trÎ h¸t cïng v vËn ®éng cïng c«: Tr¸n,c»m, tai; tr¸n c»m tai, tr¸n tai, tr¸n c»m tai ( C»m hoÆc tr¸n...) C©u h¸t cuèi cïng c« dõng l¹i ë bé phËn n o trªn khu«n mÆt th× trÎ ph¶i chØ tay v o ®óng bé phËn ®ã. Cã thÓ tay c« chØ v o c»m nh−ng c« c©u h¸t cña c« dõng l¹i ë “ Tai” th× trÎ ph¶i ®−a tay v o tai, trÎ n o ®−a tay v o c»m gièng c« l sai. 5
 7. Víi trß ch¬i n y kh«ng cã luËt ch¬i m chØ nh»m thu hót, t¹o sù høng thó cho trÎ. Víi trß ch¬i n y ng−êi h−íng dÉn chØ nªn tæ chøc trong thêi gian ng¾n ngay s¸t thêi gian ch−¬ng tr×nh b¾t ®Çu hoÆc xen gi÷a ch−¬ng tr×nh. 3.2.3. Trß ch¬i: H¸t theo dÊu tay c« §©y l mét trß ch¬i th−êng ®−îc sö dông trong c¸c tiÕt häc ©m nh¹c. VËn dông trß ch¬i n y còng cã thÓ l m trß ch¬i cho trÎ to n tr−êng ch¬i, ®ång thêi gi¸o viªn còng cã thÓ thay ®æi h×nh thøc v ®−a thªm yªu cÇu, n©ng cao ®é khã cho trß ch¬i trë nªn hÊp dÉn. H×nh thøc ch¬i h¸t theo dÊu tay cña c« còng ®ßi hái ®èi t−îng tham gia ch¬i ph¶i thuéc giai ®iÖu, néi dung cña b i h¸t, cã vËy trÎ míi tham gia ®−îc trß ch¬i. Ng−êi ®iÒu khiÓn trß ch¬i ph¶i n¾m ®−îc víi ®é tuæi mÉu gi¸o v nh trÎ , trÎ th−êng h¸t ®−îc b i h¸t n o. VD: Ch¸u yªu b , C¶ nh th−¬ng nhau, Mét con vÞt, MÑ yªu kh«ng n o, tr−êng chóng ch¸u ®©y l tr−êng 6
 8. mÇm non… §©y l c¸c b i h¸t trÎ ®−îc nghe tõ nhá v trÎ ®Òu rÊt thuéc tõ néi dung ®Õn giai ®iÖu b i h¸t. Tõ ®ã gi¸o viªn sÏ tæ choc cho trÎ ch¬i. C¸ch ch¬i nh− sau: C« sÏ b¾t nhÞp cho c¶ tr−êng cïng h¸t, sau ®ã c« ®−a tay vÒ phÝa n o th× phÝa ®ã h¸t, c¸c h−íng kh¸c kh«ng h¸t. C« n©ng cao dÇn: + C« gi¬ tay cao v h−íng vÒ phÝa n o phÝa ®ã h¸t to, h¹ tay thÊp vÒ h−íng n o, h−íng ®ã h¸t nhá. C« ®Ó tay ngang ngùc v h−íng vÒ ph¸I n o phÝa ®ã h¸t võa ®ñ nghe. + C« ®−a ra yªu cÇu v quy −íc víi trÎ: trÎ sÏ h¸t theo gai ®iÖu b i h¸t cßn ©m ph¸t ra sÏ t−¬ng øng víi c¸c ch÷ c¸i. NÕu c« vßng tay lªn trªn ®Çu trÎ h¸t ch÷ “O” , gi¬ th¼ng tay lªn trêi trÎ h¸t ch÷ “I” , ®Ó vu«ng tay trÎ h¸t ch÷ “U”… Tïy thuéc v o thêi gian m gi¸o viªn tæ chøc cho trÎ kÐo d i v n©ng møc ®é khã dÇn lªn. 3.2.4. Trß ch¬i: H¸t ®èi ®¸p ( B i : §è qu¶, cã con chim v nh khuyªn nhá.). Nh»m thay ®æi kh«ng khÝ , t¹o c¬ héi cho trÎ to n tr−êng h−ng phÊn, tËp trung lªn s©n khÊu, t«i th−êng sö dông trß ch¬i n y xen gi÷a ch−¬ng 7
 9. tr×nh. Víi trß ch¬i h¸t ®èi ®¸p ®Ó thu hót sù tham gia cña ®a phÇn trÎ trong to n tr−êng , kÓ c¶ c¸c bÐ trong ®é tuæi nh trÎ , t«i th−êng lùa chän c¸c b i h¸t gÇn gòi víi trÎ, hÇu hÕt trÎ ®Òu thuéc hoÆc nhí giai ®iÖu b i h¸t. C¸ch ch¬i nh− sau: C« sÏ l ng−êi b¾t nhÞp b i h¸t, ®Õn phÇn c« yªu cÇu trÎ h¸t, c« sÏ h−íng tay vÒ phÝa trÎ v trÎ sÏ ®ång thanh h¸t. Khi c« h−íng tay vÒ phÝa c« th× trÎ ngõng h¸t v c« sÏ h¸t. VD: B i h¸t: “ §è qu¶” C« h¸t v chØ v o m×nh: “ Qu¶ g× m chua chua thÕ?” -> C« chØ v o trÎ,trÎ h¸t: “ Xin th−a r»ng l qu¶ khÕ” -> C« h¸t v chØ v o m×nh: “ ¡n v o th× ch¾c l chua?” -> C« chØ v o trÎ, trÎ h¸t: “ V©ng v©ng, chua th× ®Ó nÊu canh cua”... T−¬ng tù nh− vËy cho ®Õ hÕt b i. VD: B i h¸t: “ Cã con chim v nh khuyªn nhá”. C« cïng trÎ h¸t ®o¹n ®Çu, c« h¸t v chØ v o m×nh khi ®Õn c©u: “ Cjim gÆp b¸c ch o m o” -> C« chØ v o trÎ v trÎ h¸t: “ Ch o b¸c”; C« h¸t v chØ v o m×nh: “ Chim gÆp c« s¬n ca” -> C« chØ v o trÎ v trÎ h¸t: “ Ch o c«”.... Cø vËy cho ®Õn ®o¹n chung th× c« v trÎ cïng h¸t ®Õn hÕt. 8
 10. Víi h×nh thøc n y t«i nhËn thÊy trÎ tham gia mét c¸ch tÝch cùc, tham gia v o trß ch¬i h¸t ®èi mét c¸ch tù nhiªn kh«ng g−îng g¹o. Trή−îc thay ®æi kh«ng khÝ, b¶n th©n ®øa trÎ ®−îc vËn ®éng. §©y l mét trong h÷ng h×nh thøc g©y ®−îc sù chó ý cña trÓ cao, l m cho kh«ng khÝ cña ch−¬ng tr×nh trë nªn vui vÎ v hÊp dÉn trÎ h¬n rÊt nhiÒu. 3.2.5. Trß ch¬i: Ph¸o næ. XuÊt ph¸t tõ trß ch¬i d©n gian: Ph¸o næ ph¸o nang c¶ l ng chÞu ch−a. Theo t×nh h×nh thùc tÕ trÎ chØ cßn nghe hoÆc biÕt trß ch¬i n y trong b¨ng ®Üa hoÆc nghe kÓ l¹i. §ång thêi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®−îc vËn ®éng, ®−îc nãi, ®−îc thÓ hiÖn b¶n th©n. T«i lùa chä v ®−a trß ch¬i: “ Ph¸o næ” v ch−¬ng tr×nh xen kÏ gi÷a c¸c tiÕt môc. §©y l mét trß ch¬i ng¾n kÐo d i kho¶ng 2- 4 phót nh»m thay ®æi tr¹ng th¸i cña trÎ. C¸ch ch¬i nh− sau: C« quy −íc víi trÎ dïng tay ®Ó gi¶ l m ph¸o v dïng miÖng ®Ó h«. Khi c« gËp khuûu tay, b n tay n¾m chÆt ®−a lªn ngang mÆt råi ®−a xuèng kÕt hîp miÖng h«: “ §ïng, ®ïng, ®ïng” -> TrÎ l m v h« theo; Khi c« ®−a tay lªn cao trªn ®Ønh ®Çu, b n tay xoÌ réng, kÕt hîp miÖng h«: “ §o ng ®o ng ®o ng”, -> TrÎ l m v h« theo... C« cã thÓ cho trÎ thay ®æi nhÞp hoÆ h« xen kÏ: §ïng, ®o ng, ®ïng ®ïng ®o ng... v yªu cÇu trÎ l m theo. 9
 11. Víi c¸ch ch¬i n y ®ßi hái trÎ kÕt hîp tay v miÖng h« chuÈn, yªu cÇu trÎ tËp trung t− duy nhanh ®Ó l m cho ®óng. C¸ch ch¬i ®óng cña ®a phÇn trÎ sÏ t¹o ra hiÖu qu¶ ©m thanh vui nhén v kÝch thÝch trÎ h−ng phÊn tiÕp tôc tham gia ch−¬ng tr×nh. Ng−êi dÉn ch−¬ng tr×nh còng kh«ng cÇn nh¾c trÎ trËt tù m trÎ vÉn h−íng lªn s©n khÊu mét c¸ch tù nhiªn, kh«ng gß bã. 3.2.6. TC: Nghe d÷ kiªn ®o¸n tªn con vËt, ®å vËt: §©y l mét trß ch¬i ®em l¹i cho trÎ c¶m gi¸c ®−îc t×m tßi kh¸m ph¸ v nã ®ßi hái trÎ ph¶i t− duy mét c¸ch s¸ng t¹o. Dùa trªn c¸c kiÕn thøc m trÎ ® cã kÕt hîp víi t− duy logÝc ®Ó t×m ra ®¸p ¸n. TrÎ n o t×m ®−îc ®¸p ¸n sím nhÊt chøng tá kh¶ n¨ng t− duy, ãc quan s¸t v ph¸n ®o¸n tèt. C¸ch ch¬i nh− sau: ( Trß ch¬i n y th−êng ®−îc ¸p dông cho c¸c nhãm ch¬i.). C« sÏ mêi lªn s©n khÊu 2 – 3 ®éi ch¬i, mçi ®éi kho¶ng 10 trÎ. C« ®−a ra lÇn l−ît c¸c d÷ kiÖn liªn quan ®Õn ®å vËt hoÆc con vËt n o ®ã . TrÎ c¸c ®éi ph¶i b n b¹c v ®o¸n sau mçi d÷ kiÖn gi¸o viªn dÇn ®−a ra, ®éi n o ®o¸n tróng ®−îc phÇn th−ëng. §éi n o ®o¸n sai nhÈy lß cß. 10
 12. VD: C« mêi 3 ®éi lªn ch¬i, c¸c ®éi nghe c« ®−a ra c¸c d÷ kiÖn. C« nªu: “ §©y l con vËt g×?, nã cã 2 ch©n?” -> TrÎ 3 ®éi b n b¹c v ®o¸n. NÕu 1 trong 3 ®éi cã tÝn hiÖu tr¶ lêi, gi¸o viªn cho ®o¸n. NÕu ®óng ®¸p ¸n, c« cho trÎ xem tranh hoÆc ®å vËt l ®¸p ¸n v th−ëng qu cho trÎ. NÕu sai ®¸p ¸n, ®éi ®o¸n ph¶i nh¶y lß cß v lo¹i khái cuéc ch¬i. C« l¹i tiÕp tôc ®−a ra c¸c d÷ kiÖn tiÕp theo: “ N㠮Πtrøng”, “ Nã b¬i ®−îc d−íi n−íc”,…-> TrÎ ®o¸n….KÕt thóc c« cho trÎ ®èi chiÕu ®¸p ¸n. Trong trß ch¬i n y , c¸c b¹n trong s©n tr−êng cã thÓ l m träng t i, cã thÓ nh¾c c¸c ®éi ch¬i trªn s©n khÊu ®ång thêi cïng c« kiÓm tra kÕt qu¶ ch¬i. Nh− vËy, trÎ võa ®−îc tham gia võa ®−îc kiÓm tra. ThËm chÝ víi nh÷ng ®¸p ¸n khã gi¸o viªn cã thÓ nhõ kh¸n gi¶ n o ®o¸n ra th× tr¶ l−ßi hé c¸c b¹n. Víi c¸ch ch¬i n y gi¸o viªn cßn cã thÓ cho trÎ «n mét c¸ch tËp thÓ c¸c kiÕn thøc m trÎ ® häc qua c¸c chñ ®iÓm. 3.3. KÕt qu¶ Th«ng qua c¸c trß ch¬i, t«i thÊy kh¶ n¨ng tËp trung chó ý cña trÎ cao h¬n. §ång thêi kÕt qu¶ cña c¸c ch−¬ng tr×nh lÔ héi khi nh tr−êng tæ chøc ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Trªn thùc tÕ c¸c buæi lÔ héi do tr−êng t«i tæ chøc: Khai gi¶ng, 20/11, Noen, tÕt d−¬ng lÞch, tÕt ©m lÞch, 8/3, trung thu, 1/6… còng nh− l c¸c ng y lÔ héi kh¸c do quËn, th nh phè tæ chøc . Tuy trÎ ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng kh¸c nhau song khi ®−îc tham gia ch¬i trÎ th−¬ng kh«ng ngÇn ng¹i, ch¬i rÊt nhiÖt t×nh, h o høng, tËp trung ngay tõ ®Çu giê hay xen kÏ gi÷a c¸c ch−¬ng tr×nh. Sè trÎ tËp trung C¸ch l m th«ng th−êng C¸ch l m míi chó ý ( %) 50% 95% 11
 13. 4. KÕt luËn TrÎ løa tuæi mÇm non rÊt thÝch tham gia v o c¸c trß ch¬i. VËy ®Ó thu hót trÎ trong c¸c ho¹t ®éng ng−êi gi¸o viªn lu«n lùa chän h×nh thøc ch¬i lªn h ng ®Çu, cã nh− vËy m−íi thu hót ®−îc trÎ. 5. Bµi häc kinh nghiÖm - T¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ th−êng xuyªn tham gia v o c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ ®Ó kÝch thÝch trÎ m¹nh d¹n, tù tin. - B¶n th©n mçi gi¸o viªn ph¶i tù trau dåi kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é mét sè m«n n¨ng khiÕu bæ trî. Víi mét sè kinh nghiÖm trªn, t«i ® ¸p dông thùc tÕ trong c¸c ch−¬ng tr×nh lÔ héi ë tr−êng v trªn quËn. T«i thÊy trÎ thËt sù tËp chung høng thó, thÝch thó tham gia ho¹t ®éng. Hoa Hång, ng y 03/01/2009 Ng−êi viÕt NguyÔn ThÞ Nh− Quúnh 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản