intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý các lớp liên kết đào tạo ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
162
lượt xem
25
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý các lớp liên kết đào tạo ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện để nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý liên kết đào tạo ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý các lớp liên kết đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý các lớp liên kết đào tạo ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Tên danh mục viết tắt<br /> Giáo dục thường xuyên<br /> Giáo dục thường xuyên - hướng<br /> nghiệp<br /> <br /> Kí hiệu viết tắt<br /> GDTX<br /> GDTX-HN<br /> <br /> 3<br /> <br /> Liên kết đào tạo<br /> <br /> LKĐT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> 5<br /> <br /> Cán bộ, giáo viên, nhân viên<br /> <br /> 6<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> 7<br /> <br /> Giáo viên chủ nhiệm<br /> <br /> GVCN<br /> <br /> 8<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> THCS<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ủy ban Nhân dân<br /> <br /> UBND<br /> <br /> 10<br /> <br /> Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> HV<br /> CB,GV,NV<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Chu Thị Thanh Loan – Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu<br /> <br /> Ghi chú<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> I. Lý do chọn đề tài<br /> Giáo dục là vấn đề quan tâm của mọi quốc gia, mọi dân tộc. Một xã hội<br /> muốn phát triển đòi hỏi phải coi trọng giáo dục vì giáo dục có tác động tới tất cả<br /> các lĩnh vực của đời sống; đặc biệt giáo dục gắn với hình thành và phát triển con<br /> người, động lực của mọi sự phát triển kinh tế xã hội. Sự nghiệp đổi mới và công<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Việt Nam đang tiến hành trong điều kiện mới có<br /> thành công hay không phụ thuộc hoàn toàn vào sức sáng tạo nguồn nhân lực<br /> Việt Nam.<br /> Chính vậy, Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ<br /> 2010-2015 đã thông qua bốn chương trình trọng điểm trong đó đặc biệt quan<br /> tâm việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.<br /> Lai Châu là một tỉnh miền núi biên giới, nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam có<br /> diện tích tự nhiên 9.067,87 km2, dân số hơn 382.436 người vào năm 2010 với trên<br /> 85% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó việc nâng cao chất lượng và trình độ của<br /> nguồn nhân lực đang là vấn đề cần thiết hiện nay đối với Lai Châu.<br /> Thực hiện Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban<br /> Nhân dân (UBND) tỉnh Lai Châu về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh<br /> đến năm 2020, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực chất lượng<br /> cao cho tỉnh. Trên tinh thần đó Nghị quyết của Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai<br /> Châu năm học 2012-2013 đã khẳng định mục tiêu công tác liên kết đào tạo<br /> (LKĐT) là: “Mở rộng các hình thức LKĐT, nâng cao chất lượng đào tạo”<br /> Trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Giám đốc<br /> Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, phòng GDTX-CN Sở đã nêu rõ mục tiêu chất<br /> lượng đối với công tác giáo dục chuyên nghiệp đó là: “Chỉ đạo có hiệu quả công<br /> tác LKĐT đối với các cơ sở có chức năng liên kết”<br /> Trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc Trung tâm<br /> GDTX-HN tỉnh, bản thân tôi trực tiếp lãnh đạo công tác LKĐT tuy đã đạt kết<br /> quả nhất định góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, nâng cao chất<br /> lượng và chuẩn hóa đội ngũ; tạo cơ hội học tập cho nhiều người và xây dựng xã<br /> Chu Thị Thanh Loan – Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu<br /> <br /> 2<br /> <br /> hội học tập; nhưng kết quả đó còn khiêm tốn chất lượng đào tạo chưa đáp ứng<br /> được mục tiêu đào tạo, còn hiện tượng học viên (HV) vi phạm nội quy học tập<br /> Xuất phát từ thực trạng nói trên, việc quản lý các lớp LKĐT ở Trung tâm<br /> GDTX-HN tỉnh với biện pháp phù hợp là vấn đề thiết thực và cấp bách. Chính<br /> vì vậy bản thân tôi quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý các lớp<br /> LKĐT ở Trung tâm GDTX-HN tỉnh” với mong muốn đóng góp một phần nhỏ<br /> kinh nghiệm bản thân vào việc nâng cao hiệu quả quản lý các lớp LKĐT ở<br /> Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả<br /> đào tạo.<br /> II. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu<br /> 1. Phạm vi nghiên cứu<br /> Đề tài giới hạn trong phạm vi nghiên cứu một số biện pháp quản lý các<br /> lớp LKĐT ở Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu năm học 2012-2013<br /> 2. Đối tượng nghiên cứu<br /> Một số biện pháp quản lý các lớp LKĐT ở Trung tâm GDTX-HN tỉnh<br /> Lai Châu<br /> III. Mục đích nghiên cứu<br /> Nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý LKĐT ở Trung tâm<br /> GDTX-HN tỉnh đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý các lớp<br /> LKĐT và nâng cao chất lượng đào tạo<br /> IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu<br /> Đề tài nghiên cứu, phân tích chỉ ra thực trạng quản lý các lớp LKĐT hiện<br /> nay ở Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu<br /> Từ trước ở Trung tâm chưa có đề tài nghiên cứu về công tác quản lý<br /> các lớp liên kết đào tạo. Do đó, đề tài đã đóng góp một số biện pháp quản lý<br /> các lớp LKĐT ở Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu nhằm nâng cao hiệu<br /> quả quản lý công tác liên kết đào tạo và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực<br /> địa phương.<br /> *<br /> *<br /> <br /> *<br /> <br /> Chu Thị Thanh Loan – Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ<br /> LIÊN KẾT ĐÀO TẠO Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN<br /> I. Một số khái niệm cơ bản<br /> 1. Quản lý<br /> Quản lý là một hoạt động lao động tất yếu trong quá trình phát triển của<br /> xã hội loài người, nó được bắt nguồn và gắn chặt với sự phân công và hợp tác<br /> lao động. Sự cần thiết của hoạt động quản lý đã được C.Mác khẳng định bằng ý<br /> tưởng độc đáo và đầy sức thuyết phục: “Một người độc tấu vĩ cầm tự mình điều<br /> khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng”<br /> Quản lý gắn liền với cuộc sống và hoạt động của con người, vì thế nó rất<br /> đa dạng và phức tạp. Một số định nghĩa về quản lý như sau:<br /> Theo tác giả Vũ Ngọc Hải: “Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng<br /> đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra”<br /> Theo tác giả Đặng Quốc Bảo: “Hoạt động quản lý bao gồm hai quá trình<br /> tích hợp vào nhau, quá trình “quản” gồm sự coi sóc, giữ gìn để duy trì tổ chức ở<br /> trạng thái ổn định, quá trình “lý” gồm sự sửa sang, sắp xếp, đổi mới đưa hệ vào<br /> phát triển”.<br /> Theo tác giả Phạm Khắc Chương: “Quản lý là một khái niệm ghép “Quản”<br /> có hàm nghĩa rất phong phú: cai quản, thống trị, giữ gìn, theo dõi… Theo góc độ<br /> điều khiển, “quản” có thể hiểu là lái, điều khiển, chỉ huy, kiểm soát…Do đó,<br /> trong đời sống xã hội ngày càng phát sinh những khái niệm liên quan đến từ<br /> “quản” như quản giáo, quản thúc, quản tượng, quản gia, quản trị; “lý” theo hàm<br /> nghĩa là khoa học, khách quan nâng cao hiệu quả hoạt động “quản”.<br /> Với cách hiểu quản lý là quản lý tổ chức của con người, hoạt động của<br /> con người, tác giả Bùi Văn Quân định nghĩa khái niệm quản lý như sau: “quản<br /> lý là quá trình tiến hành những hoạt động khai thác, lựa chọn, tổ chức và thực<br /> hiện các nguồn lực, các tác động của chủ thể quản lý theo kế hoạch chủ động và<br /> phù hợp với quy luật khách quan để gây ảnh hưởng đến đối tượng quản lý nhằm<br /> tạo ra sự thay đổi hay tạo ra hiệu quả cần thiết vì sự tồn tại (duy trì), ổn định và<br /> phát triển của tổ chức trong một môi trường luôn biến động”<br /> Chu Thị Thanh Loan – Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu<br /> <br /> 4<br /> <br /> Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn có thể định nghĩa khái niệm quản lý<br /> như sau: Quản lý là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức của chủ thể quản<br /> lý lên khách thể quản lý bằng việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản<br /> lý, nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, tiềm năng và cơ hội của tổ<br /> chức để đạt được mục tiêu đề ra<br /> 2. Quản lý giáo dục<br /> Có thể xem khái niệm quản lý giáo dục theo 2 cấp độ: Quản lý hệ thống<br /> giáo dục và quản lý trường học<br /> Ở cấp độ quản lý hệ thống giáo dục: Quản lý giáo dục là những tác động<br /> có hệ thống, có ý thức, hợp quy luật của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau<br /> đến tất cả các mắt xích của hệ thống giáo dục nhằm đảm bảo cho hệ thống giáo<br /> dục vận hành bình thường và liên tục phát triển, mở rộng cả về số lượng cũng<br /> như chất lượng<br /> Ở cấp độ quản lý trường học: Quản lý giáo dục là hệ thống những tác<br /> động có chủ đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý đến tập thể giáo<br /> viên, nhân viên, người học, cha mẹ người học và các lực lượng xã hội trong và<br /> ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục.<br /> 3. Quản lý Trung tâm GDTX<br /> Trung tâm GDTX là môi trường học tập. Đó là dấu hiệu đặc trưng nổi<br /> bật nhất của Trung tâm GDTX. Không xây dựng được môi trường học tập thì<br /> không còn là Trung tâm GDTX nữa. Đây là trách nhiệm của tất cả các chủ thể<br /> trong Trung tâm GDTX để tồn tại và phát triển. Trung tâm GDTX là một<br /> cộng đồng học tập không chỉ đối với học viên, học sinh mà còn đối với cả<br /> giám đốc và giáo viên. Do đó, bản chất Trung tâm GDTX thể hiện ở ba khía<br /> cạnh: một là, bản chất sư phạm; hai là, bản chất xã hội; ba là, bản chất giai cấp.<br /> Có thể hiểu rằng: Quản lý Trung tâm GDTX là hệ thống tác động có mục<br /> đích, có tổ chức của giám đốc Trung tâm GDTX đến con người (Giáo viên, cán<br /> bộ, nhân viên, học viên) và các nguồn lực khác (cơ sở vật chất, tài chính, thông<br /> tin) hợp quy luật (quy luật quản lý, quy luật giáo dục, quy luật kinh tế, quy luật<br /> xã hội…) bằng việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý, nhằm sử<br /> Chu Thị Thanh Loan – Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2