intTypePromotion=3

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường Trung Học Phổ Thông Phước Thiền

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
98
lượt xem
35
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường Trung Học Phổ Thông Phước Thiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường Trung Học Phổ Thông Phước Thiền" phân tích những tồn tại dẫn đến việc quản lý giáo dục hướng nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT Phước Thiền. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường Trung Học Phổ Thông Phước Thiền

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐƠN VỊ: TRƢỜNG THPT PHƢỚC THIỀN<br /> <br /> Mã số :------------------<br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> <br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG<br /> GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP TRONG TRƢỜNG<br /> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHƢỚC THIỀN.<br /> <br /> Người thực hiện :Lê Thị Ngọc Anh<br /> Lĩnh vực nghiên cứu :<br /> - Quản lí giáo dục: ……….<br /> - Phương pháp giảng dạy bộ môn : Anh văn<br /> - Lĩnh vực khác :……………………<br /> Có đính kèm : Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN.<br /> Mô hình<br /> <br /> Phần mềm<br /> <br /> Phim ảnh<br /> <br /> Hiện vật khác<br /> <br /> Năm Học 2011-2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Giáo dục hướng nghiệp là bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàn diện đã<br /> được xác định trong luật giáo dục. Nghị quyết TW2 khoá VIII chỉ rõ: Trong giáo dục phổ<br /> thông “Cần gắn với thực tiễn vùng, địa phương, đến sự tăng cường công tác hướng<br /> nghiệp, đào tạo kỹ thuật lao động dạy nghề phổ thông và kỹ năng cần thiết khác cho công<br /> việc trong nền kinh tế thị trường cho công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất<br /> nước”.Trong những năm qua chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện<br /> nay cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường giáo dục hướng nghiệp nhằm góp phần tích<br /> cực và có hiệu quả vào việc phân luồng học sinh, chuẩn bị cho học sinh đi vào cuộc sống<br /> lao động hoặc được tiếp tục đào tạo phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.<br /> “Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thăng lợi phải phát triển mạnh sự<br /> nghiệp giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát<br /> triển nhanh và bền vững”. Đồng thời Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII cũng chỉ ra cho<br /> ngành Giáo dục và Đào tạo là: “Cần gắn chặt thực tiễn vùng địa phương đến sự tăng<br /> cường công tác hướng nghiệp, đào tạo kỹ thuật lao động, dạy nghề phổ thông và kĩ năng<br /> cần thiết khác cho công việc trong nền kinh tế thị trường, trong công cuộc công nghiệp<br /> hoá, hiện đại hoá đất nước ”<br /> - Trong văn kiện Đại hội khoá IX của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: phát huy tinh thần<br /> độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn<br /> và tay nghề. Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao<br /> động sản xuất; Nhà trường gắn liền với đời sống xã hội”. Coi trọng công tác giáo dục<br /> hướng nghiệp và phân luồng học sinh THPT chuẩn bị đi vào lao động nghề nghiệp.<br /> - Bước vào bậc học cuối cùng của nhà trường phổ thông, tuổi trẻ học đường<br /> thường có những hoài bão lớn lao gắn liền với cuộc sống tương lai của họ, không ít các<br /> em tự đặt cho mình những câu hỏi như “mình sẽ làm gì?”, “mình chọn nghề gì”, “nghề<br /> nào là hay nhất” và cũng không ít các em đã trăn trở, đắn đo, suy nghĩ, bởi có biết bao<br /> nghề đáng yêu, biết bao con đường để đạt tới mục đích cuộc sống riêng.<br /> Tuy vậy, giáo dục hướng nghiệp hiện nay chưa được các cấp quản lý giáo dục và<br /> các trường học quan tâm đúng mức, còn có địa phương và trường học chưa thực hiện đầy<br /> đủ các nội dung giáo dục hướng nghiệp. Chất lượng hoạt động hướng nghiệp chưa đáp<br /> ứng được yêu cầu của học sinh và xã hội, học sinh phổ thông cuối các cấp học và bậc học<br /> chưa được chuẩn bị chu đáo để lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp với<br /> bản thân và yêu cầu của xã hội.<br /> Để phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng và Nhà nước<br /> ta đã chủ trương đẩy mạnh công tác hướng nghiệp- dạy nghề phổ thông cho học sinh,<br /> nhằm đảo tạo thế hệ trẻ thành lớp người lao động mới có đủ phẩm chất, năng lực thực<br /> <br /> 2<br /> <br /> Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh<br /> <br /> hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do vậy công tác hướng<br /> nghiệp trong trường phổ thông có một ý nghĩa quan trọng và là vấn đề đáng quan tâm của<br /> những người làm công tác giáo dục - đào tạo. Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình<br /> trong việc nâng cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp trong Trường phổ thông.<br /> Qua những lý do đã phân tích ở trên, qua thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục<br /> hướng nghiệp ở trường THPT Phước Thiền tôi đã mạnh dạn chọn đề tài.<br /> <br /> “Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp của Phó hiệu<br /> trưởng trường THPT Phước Thiền ”.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Phân tích những tồn tại dẫn đến việc quản lý giáo dục hướng nghiệp gặp rất nhiều<br /> khó khăn, các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ đó đề xuất một số biện pháp quản<br /> lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT Phước Thiền.<br /> 3. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> - Xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác quản lý giáo dục hướng<br /> nghiệp.<br /> - Đánh giá thực trạng của công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở<br /> trường THPT Phước Thiền.<br /> - Đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở<br /> trường THPT Phước Thiền .<br /> 4. Đối tƣợng nghiên cứu<br /> Một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp<br /> ở trường THPT Phước Thiền .<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> 5.1. Nghiên cứu lý luận<br /> - Nghiên cứu các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về giáo dục và<br /> đào tạo.<br /> - Nghiên cứu sách giáo khoa “HĐGDHN” lớp 10, 11 và 12 nhà xuất bản giáo dục<br /> năm 2004.<br /> - Nghiên cứu văn bản hướng dẫn thực hiện công tác hướng nghiệp trong nhà<br /> trường.<br /> - Nghiên cứu giáo trình, tạp chí của Trường cán bộ Quản lý giáo dục và đào tạo.<br /> 5.2. Nghiên cứu thực tiễn<br /> - Trao đổi, trắc nghiệm đối với giáo viên và học sinh để tìm hiểu tâm tư nguyện<br /> vọng và ước mơ của các em, sự hiểu biết về nghề nghiệp.<br /> - Kết qủa thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục hướng nghiệp của<br /> trường THPT Phước Thiền.<br /> 6. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh<br /> <br /> Trong 2 năm học 2009– 2011 BGH nhà trường đã chọn hai nghề để hướng dẫn<br /> cho học sinh học là: Tin học văn phòng và điện gia dụng. Tỷ lệ tốt nghiệp Nghề phổ<br /> thông trong các năm qua có sự tiến bộ đáng kể, kết quả cụ thể như sau:<br /> - Năm học 2008 -2009: 94,9 %<br /> - Năm học 2009 -2010: 98,5 %<br /> - Năm học 2010 -2011: 98,7 %<br /> PHẦN NỘI DUNG<br /> Chƣơng 1: Cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn<br /> của việc quản lý hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp trong trƣờng THPT Phƣớc<br /> Thiền<br /> 1.1. Cơ sở lý luận<br /> Thế nào là hướng nghiệp? Hướng nghiệp là hệ thống những biện pháp dựa trên cơ<br /> sở tâm lý học sinh học, sinh lý học, y học và nhiều khoa học khác để giúp đỡ học sinh<br /> chọn nghề phù hợp với những năng lực, sở trường và điều kiện tâm sinh lý cá nhân, nhằm<br /> mục đích phân bố hợp lý và sử dụng có hiệu quả nhất lực lượng sự trữ có sẵn của đất<br /> nước.<br /> * Định hướng nghề nghiệp:<br /> Định hướng nghề nghiệp là việc thông tin cho học sinh biết về đặc điểm hoạt động<br /> và yêu cầu phát triển của các nghề trong xã hội, đặc biệt là các nghề các nơi đang cần<br /> nhiều lao động trẻ tuổi có văn hoá, về những yêu cầu tâm sinh lý của mỗi nghề, về tình<br /> hình phân công và yêu cầu điều chỉnh lao động ở cộng đồng dân cư về hệ thống trường<br /> lớp đào tạo nghề của nhà nước, tập thể và tư nhân.<br /> Mục tiêu của hoạt động giáo dục hướng nghiệp là phát hiện và bồi dưỡng phẩm<br /> chất nhân cách nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em hiểu mình, hiểu yêu cầu của nghề,<br /> hiểu được xu thế phát triển hệ thống nghề trong xã hội ta. Thông qua hoạt động giáo dục<br /> hướng nghiệp, giáo viên giúp học sinh điều chỉnh động cơ học nghề, trên cơ sở đó các em<br /> định hướng đi vào việc sản xuất mà xã hội đang có nhu cầu nhân lực vì vậy giáo dục<br /> hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông phải làm các công việc sau:<br /> + Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp ở trường trung<br /> học phổ thông vì giáo dục lao động nhằm hình thành có mục đích, có kế hoạch những<br /> quan điểm, thái độ đúng đắn với lao động, có tri thức lao động, kỹ năng nghề nhất định ở<br /> học sinh chuẩn bị tâm thế cho thế hệ trẻ những công dân tương lai sẵn sàng hội nhập với<br /> thế giới việc làm và vì lao động là nền tảng để nhà trường làm tốt công tác hướng nghiệp<br /> dạy nghề.<br /> Lao động là cầu nối giữa định hướng nghề và tham gia học nghề, giữa lý thuyết<br /> với thực hành.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh<br /> <br /> + Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh có sự hiểu biết khái quát về sự phân công<br /> lao động xã hội, cơ cấu nền kinh tế quốc dân.<br /> Sự phát triển của đất nước và địa phương, làm quen với những ngành nghề chủ<br /> yếu, nghề cơ bản, đặc biệt là nghề truyền thống của địa phương.<br /> + Giáo dục hướng nghiệp giúp tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp<br /> của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn và bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích<br /> hợp nhất.<br /> + Giáo dục hướng nghiệp giáo dục động viên hướng dẫn học sinh đi vào những<br /> ngành nghề mà nhà nước địa phương đang cần phát triển.<br /> 1.2 Cơ sở pháp lý<br /> - Điều 3 của Chỉ thị số 33-2003/CT – BGD & ĐT ngày 23/7/2003 cũng đã chỉ rõ<br /> “Nghiêm túc triển khai thực hiện sinh hoạt hướng nghiệp ở các trường THCS, THPT và<br /> trung tâm KTTH, theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GD &ĐT, giúp học sinh, đặc biệt là học<br /> sinh cuối cấp hiểu về thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động và đánh giá năng lực bản<br /> thân, hướng dẫn học sinh lựa chọn nghề hoặc lựa chọn trường học, ngành học phù hợp<br /> với năng lực cá nhân và yêu cầu của xây dựng đất nước”.<br /> - Thông tư 31/TT ngày 17 tháng 8 năm 1981 của Bộ giáo dục: “Để giúp học sinh<br /> hiểu biết các ngành nghề, các trường trung học sử dụng tạm thời mỗi tháng 1 buổi lao<br /> động để giới thiệu, tuyên truyền, giải thích ngành nghề”. Như vậy mỗi năm học có 9 buổi<br /> sinh hoạt giới thiệu nghề được phân phối chương trình trong 9 tháng.<br /> - Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX,X khẳng định:<br /> “Giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp<br /> công nghiệp hoá - hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Coi trọng<br /> công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học, chuẩn bị cho thanh niên, thiếu<br /> niên đi vào lao động nghề nghiệp phù hợp với sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế trong cả<br /> nước và từng địa phương”<br /> - Tiếp tục việc triển khai Chỉ thị số 33/2003/TC-BGD&ĐT về tăng cường giáo<br /> dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục hướng<br /> nghiệp nâng cao chất lượng, định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu nhân lực của<br /> từng địa phương, góp phần tích cực vào việc phân luồng học sinh cuối cấp THCS và<br /> THPT.<br /> 1.3. Cơ sở thực tiễn<br /> Học sinh Trường THPT Phước Thiền là bộ phận thanh thiếu niên đến tuổi trưởng<br /> thành được tiếp cận với một hệ thống kiến thức từ quá trình học tập ở Trường phổ thông<br /> và được trải nghiệm thực tiễn thông qua những dạng lao động trong gia đình, Trường<br /> Phước Thiền trong các tổ chức đoàn thể, hoạt động đoàn, nói chuyện trước cờ hàng tuần,<br /> giáo dục hướng nghiệp hàng tháng và được tiếp nhận các dạng thông tin nghề nghiệp của<br /> các trường tuyển sinh và chính những điều kiện này đã giúp các em hình thành được<br /> <br /> 5<br /> <br /> Người thực hiện : Lê Thị Ngọc Anh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản