intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THCS năm học 2017-2018

Chia sẻ: TRần Đắc Đức | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:37

96
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động giáo dục ở trường THCS ..., đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trường THCS ... nói riêng và các trường THCS nói chung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THCS năm học 2017-2018

 1. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯƠNG MỸ “MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC  TAI TR ̣ ƯƠNG THCS ” ̀ 1                                                 Năm học : 2017­ 2018
 2. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT THCS :     Trung học cơ sở XHCN:     Xã hội chủ nghĩa XH:            xã hội TP:            Thành phố UBND:        Ủy ban nhân dân  TNTP:       Thiếu niên tiền phong QL :          quản lí QLGD:      Quản lý giáo dục GVCN:     Giáo viên chủ nhiệm CNTT:     công nghệ thông tin GV:         giáo viên TPT Đội :   Tổng phụ trách Đội NGLL :         Ngoài giờ lên lớp CCVC :      công chức viên chức GVBM:      Giáo viên bộ môn BGH:          Ban giám hiệu 2                                                 Năm học : 2017­ 2018
 3. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS MỤC LỤC TT NỘI DUNG TRANG Phần 1. Đặt vấn đề 4 1 Lý do chọn đề tài nghiên cứu 4 2 Mục đích nghiên cứu 5 3 Nội dung nghiên cứu 5 4 Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu 5 5 Thành phần tham gia nghiên cứu 5 6 Phương pháp nghiên cứu 6 7 Kế hoạch nghiên cứu 6 Phần 2. Những biện pháp đổi mới hoặc cải  tiến 1  Cơ sở lý luận và thực tiễn 7 2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 8 3 Mô tả, phân tích các giải pháp hoặc cải tiến mới 10 Phần 3. Kết luận và khuyến nghị 24 Phần 4. Tài liệu tham khảo 27 Phụ lục 28 3                                                 Năm học : 2017­ 2018
 4. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lí do chọn đề tài nghiên cứu ­ Trong nhà trường hiện nay, mục tiêu giáo dục được xây dựng tương   đối phù hợp với xu thế phát triển của thời đại bao gồm cả  thái độ  năng lực,   4                                                 Năm học : 2017­ 2018
 5. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS kĩ năng, kiến thức, cách học, cách làm, cách sống nhằm đào tạo con người tự  chủ, năng động và sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra,  lo được việc làm, lập nghiệp trong cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng đất   nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.  ­     Để  đạt được mục tiêu đó đòi hỏi sự  nghiệp giáo dục đào tạo nói  chung và trường THCS nói riêng phải có nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo  dục toàn diện cho thế hệ trẻ về đạo đức và trí tuệ, về  thể chất, thẩm mĩ và  các kĩ năng cơ bản phát triển năng lực cá nhân, tính năng động sáng tạo, hình  thành nhân cách con người Việt Nam XHCN,  đáp  ứng yêu cầu phát triển   nguồn nhân lực cao phục vụ  sự  nghiệp công nghiệp hoá ­ hiện đại hoá đất   nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo  dục phát triển của các nước trong khu vực và trên thế  giới trước xu thế  hội  nhập toàn cầu. ́ ượng hoc tâp cua hoc sinh trong nha tr ­ Nâng cao chât l ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ương la môt trong ̀ ̀ ̣   nhưng công tac trong tâm ma Nganh giao duc đa co nhiêu văn ban chi đao cho ̃ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̉ ̉ ̣   ́ ương hoc phân đâu th cac tr ̀ ̣ ́ ́ ực hiên đê hoc sinh co đu kiên th ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ức, ky năng theo ̃   ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ới tưng câp hoc, bâc hoc.  yêu câu cua muc tiêu đao tao đôi v ̀ ́ ̣ ̣ ̣ Trường THCS ... là  một trường học trong hệ  thống giáo dục của huyện ..., đã hoàn thành xây  dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2016, nên việc nâng cao chất lượng dạy   học vô cùng quan trọng mà trong đó các hoạt động chuyên môn, hoạt động   trải nghiệm đóng vai trò quan trọng. ̀ ơ  lưu trữ cua nha tr ­ Qua hô s ̉ ̀ ương, qua kêt qua cac lân khao sat chât ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́  lượng hoc sinh, ban thân nhân thây chât l ̣ ̉ ̣ ́ ́ ượng hoc t ̣ ập cua hoc sinh tai đ ̉ ̣ ̣ ơn vị   nhin chung con thâp so v ̀ ̀ ́ ơi yêu câu chung cua Nganh. V ́ ̀ ̉ ̀ ơi th ́ ực trang giao duc ̣ ́ ̣   ở  đơn vi nh ̣ ư  trên, nêu không đôi m ́ ̉ ơi ph ́ ương phap quan li, không ap dung ́ ̉ ́ ́ ̣   nhưng biên phap kha thi thi kho co thê nâng cao chât l ̃ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ ượng hoc tâp, ch ̣ ̣ ất lượng  giáo dục toàn diện cua hoc sinh đ ̉ ̣ ược. 5                                                 Năm học : 2017­ 2018
 6. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS Vì vậy, để góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện  trong nhà trường nói chung và chất lượng dạy học nói riêng, giữ vững tiêu chí   trường chuẩn quốc gia, tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu đề  tài: “Một số  biện  pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THCS...  năm học 2017­2018”. II. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động giáo dục ở  trường THCS ..., đề  xuất các biện pháp quản lí hoạt động dạy học nhằm   nâng cao chất lượng giáo dục của trường THCS ... nói riêng và các trường  ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ượng giang THCS nói chung. Đê tai nêu lên môt sô biên phap vê quan li chât l ̀ ̀ ̉   ̣ ̉ ̣ ́ ử dung hiêu qua trang thiêt bi day hoc, biên phap day cua giao viên, biên phap s ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́  xây dựng tinh thân, thai đô hoc tâp cho hoc sinh, xây d ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ựng nền nêp hoc tâp tôt, ́ ̣ ̣ ́  xây dựng phương phap hoc tâp phu h ́ ̣ ̣ ̀ ợp vơi đăc tr ́ ̣ ưng bô môn, biên phap ap ̣ ̣ ́ ́  ̣ dung cac hinh th ́ ̀ ức khuyên hoc, cach cai tiên viêc tô ch ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ức kiêm tra đánh giá hoc ̉ ̣   ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ượng giáo dục toàn   sinh… Tât ca đêu nhăm phuc vu cho viêc nâng cao chât l ̀ diện trong nha tr ̀ ương. ̀ III. Nội dung nghiên cứu Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục  ở  trường THCS ... và đề  ra các   giải pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục tại trường THCS ... IV. Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu 1. Đối tượng: Hoạt động quản lý giáo dục ở trường THCS 2. Khách thể  nghiên cứu : Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục,  trường THCS ... năm học 2017­ 2018 V. Thành phần tham gia nghiên cứu ­ Phạm vi nghiên cứu: Năm học 2017­ 2018 ­Đối tượng điều tra, khảo sát, thực nghiệm: cán bộ quản lí, giáo viên, học  sinh, PHHS VI. Phương pháp nghiên cứu 6                                                 Năm học : 2017­ 2018
 7. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ­ Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận + Các văn kiện, nghị quyết của Đảng + Các văn bản quy định của Nhà nước, của ngành Giáo dục & đào tạo + Các tài liệu lí luận về quản lí, quản lí giáo dục + Các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu ­ Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn + phương pháp quan sát. + phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi. + phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản lí giáo dục. + phương pháp lấy ý kiến chuyên gia. + phương pháp thống kê toán học. VII­ Kế hoạch nghiên cứu ­ Nghiên cứu các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục của trường THCS ... ­ Từ tháng 8/2017 xây dựng kế hoạch ­ Tháng 9/ 2017 triển khai hoạt động  ­ Tháng 12/ 2017 đánh giá các hoạt động đã triển khai ­ Tháng 3/ 2018 tổng hợp viết đề tài. ­ Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát công tác quản lí hoạt động giáo dục   của trường THCS ... năm học 2017­ 2018 và các năm học tiếp theo. 7                                                 Năm học : 2017­ 2018
 8. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS PHẦN II­ NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI HOẶC CẢI TIẾN I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1. Cơ sở ly luân: ́ ̣ a. Căn cứ pháp lý Người viết đề  tài nghiên cứu các biện pháp quản lí nhằm nâng cao   chất lượng giáo dục tại  trường THCS ... dựa trên các công văn, thông tư  sau: ­ Thông tư số 12/2011/TT­BGD ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD &  ĐT ban hành điều lệ  trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều  cấp học. ­ Thông tư số 13/2012/TT­BGD ĐT ngày 6/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GD &  ĐT ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT   và trường PT có nhiều cấp học. b.Các khái niệm cơ bản về vấn đề nghiên cứu b.1. Quản lí ­ Quản lí là tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể QL ( người   quản lí) đến tập thể  của người lao động nói chung ( khách thể  QL) nhằm   thực hiện mục tiêu dự kiến. b.2.Quản lí giáo dục ­  Giáo dục là một hiện tượng XH Loài người, bản chất của nó là sự  truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử  ­ xã hội của các thế  hệ  loài  người. ­ QLQD là sự  tác động có ý thức của chủ  thể  quản lí đến khách thể  quản lí nhằm đưa hoạt động sư  phạm của hệ  thống giáo dục đạt tới kết  quả mong muốn. Quản lí nhà trường là một bộ phận của quản lí giáo dục. b.3.Khái niệm quản lí hoạt động dạy học 8                                                 Năm học : 2017­ 2018
 9. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ­ Hoạt động dạy học là một hệ  thống toàn vẹn, bao gồm các thành tố  cơ bản: Mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức,   người dạy, người học. Các thành tố này tương tác với nhau, thâm nhập vào   nhau để  thực hiện nhiệm vụ  dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu  quả dạy học. ­ Quản lí hoạt động dạy học là một hệ  thống những tác động có mục  đích, có kế  hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lí tới khách thể  quản lí   trong quá trình dạy học nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 2. Cơ sở thực tiễn ­ Đề tài quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục  của trường THCS ..., giúp người viết nghiên cứu sâu hơn về  việc quản lí  hoạt động dạy, hoạt động học của bản thân. Từ đó, người viết có hướng đi   phù hợp trong thực tiễn quản lí nhà trường. ­ Quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của  trường THCS ... đi sâu tìm hiểu những vướng mắc trong thực tiễn giáo dục  nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường. ­ Quản lí hoạt động dạy học là một trong những vấn đề  then chốt đối  với nhà trường. Trong quá trình nghiên cứu hoạt động dạy học của một   trường cụ thể, bản thân người viết cũng mong mình góp một phần nhỏ vào  việc tìm hiểu các phương pháp giúp nâng cao hiệu quả  dạy học trong các   nhà trường. II­ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU    1. Thuận lợi     + Trường THCS ... có diện tích 8200m2, giao thông thuận lợi, cách  Quốc lộ  là 1,5km; Nằm trên trục chính đường vào trụ sở UBND xã. Cơ  sở  vật chất được đầu tư  đảm bảo xây dựng trường chuẩn Quốc gia   năm 2016. 9                                                 Năm học : 2017­ 2018
 10. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS + Được sự  quan tâm của cấp trên, của địa phương đã xây dựng cơ  sở  vật chất nhà trường đảm bảo phòng học khang trang, sạch sẽ. Phòng học  bộ môn tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất. + Ban lãnh đạo nhà trường có kinh nghiệm nhất định trong công tác  quản lí. + Đội ngũ: giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, các môn học Toán,  Văn,   Tiếng   Anh   có   giáo   viên   cốt   cán   tham   gia   công   tác   bồi   dưỡng  chuyên môn của Phòng giáo dục. + Công tác Đoàn – Đội TNTP Hồ  Chí Minh: giáo viên có kinh nghiệm   tổ chức hoạt động, chương trình ngoại khóa, quản lí học sinh. + Đội ngũ giáo viên đa số có tinh thần trách nhiệm. Nhiều giáo viên trẻ,  chưa có con nhỏ nên nhiệt tình trách nhiệm trong các hoạt động. 2­  Khó khăn: + Trường còn thiếu một số  nội dung cơ sở vật chất phục vụ công tác  giảng dạy, các thiết bị thực hành dành cho bộ môn, phục vụ hoạt động dạy  học ứng dụng CNTT. +  Một số giáo viên nhà ở cách xa trường hơn 30km. + Một số giáo viên trẻ  mới ra trường chưa có kinh nghiệm giảng dạy,   phương pháp giảng dạy, xử lí tình huống giáo dục còn hạn chế. + Một số  giáo viên chưa nhiệt huyết, chưa tâm huyết với nghề, lòng  yêu trẻ còn hạn chế. + Nhiều học sinh chưa được sự  quan tâm của gia đình, phụ  huynh chủ  yếu lo làm kinh tế, chưa quan tâm đến việc học tập bồi dưỡng kiến thức   của con em mình. + Phụ huynh phó mặc việc giáo dục cho nhà trường, công tác phối hợp   về cả giáo dục đạo đức với nhà trường còn hạn chế. + Học sinh chưa có ý thức tự  học  ở  nhà, tư  tưởng làm kinh tế  nhiều  hơn việc học tập để tích lũy kiến thức. 10                                                 Năm học : 2017­ 2018
 11. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS 3. Nguyên nhân chủ quan và khách quan. 3.1. Nguyên nhân chủ quan. ­ Căn cứ vào kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ  năm học nhà trường giao   ̉ ̀ ́ ượng cho GVCN lơp va GV bô môn, xây d chi tiêu vê chât l ́ ̀ ̣ ựng kế hoạch hoạt   động,  đăng kí thi đua cá nhân, tập thể. ­ Lịch sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách định kì, thực hiện  chuyên đề. ­ Căn cứ kế hoạch hoạt động, kết quả công tác, hồ sơ sổ sách, giáo án,  ngày công để xếp loại thi đua theo tháng.  ­ Học sinh vi phạm nội quy, cơ  bản giao cho TPT  Đội xử  lí kỉ  luật,  trách nhiệm việc giáo dục đạo đức học sinh giao cho GVCN, TPT Đội là  chính. ̉ ̣ ­ Phê binh, khiên trach hoc sinh khi ch ̀ ́ ưa hoan thanh nhiêm vu hoc tâp, ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣   hinh th ̀ ưc khuyên khich, đông viên hoc sinh phân đâu hoc tâp còn h ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ạn chế. ­ Việc xây dựng kế hoạch, biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục   thì chưa được cụ thể, chưa chi tiết. ­ Giáo viên áp lực đè nặng về  hồ  sơ  sổ  sách, thời gian làm việc tại   trường, rồi những khó khăn trong xây dựng kinh tế gia đình, dẫn đến thời gian  đầu tư cho chuyên môn chưa cao. 3.2. Nguyên nhân khách quan ́ ượng hoc tâp cua hoc sinh ch Co nhiêu nguyên nhân dân đên chât l ́ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ưa theo  ̣ ơi yêu câu, nh kip v ́ ̀ ưng khách quan đánh giá co các nguyên nhân sau: ́ ̣ ̀ ́ ượng giang day cua giao viên con thâp.  ­ Môt la chât l ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ­ Hai la năng l ̀ ực tự hoc cua hoc sinh con nhiêu han chê. ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ 11                                                 Năm học : 2017­ 2018
 12. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ̀ ự  phôi h ­ Ba la s ́ ợp cac l ́ ực lượng giao duc trong va ngoai nha tr ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ương ̀   chưa chăt che, thiêu đông bô. ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ­ Bôn la cac hinh th ́ ̀ ́ ̀ ức khuyên hoc trong nha tr ́ ̣ ̀ ương ch ̀ ưa  được đây ̉   ̣ manh. ̣ ́ ̣ ̀ ương ch ­ Năm la phong trao thi đua day tôt, hoc tôt trong nha tr ̀ ̀ ́ ̀ ưa được  đẩy lên manh me. ̣ ̃ ́ ừ muc tiêu giao duc, nguyên li giao duc, xuât phat t Xuât phat t ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ừ li luân ́ ̣   ̉ ́ ̣ ̣ ̣ cua tâm li hoc, giao duc hoc, ph ́ ương phap giang day bô môn, xuât phat t ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ư ̀ thực tiên cua tr ̃ ̉ ương s ̀ ở tai, ban thân đa nghiên c ̣ ̉ ̃ ứu, thực hiện đê tai.  ̀ ̀ III.MÔ TẢ, PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP HOẶC CẢI TIẾN MỚI: Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, qua quá trình học tập lớp bồi dưỡng cán bộ  quản lí năm 2017, bản thân tôi đã rút ra bài học từ bài giảng của thầy cô, từ  kinh nghiệm của các học viên, để  đề  ra các giải pháp để  triển khai thực   hiện trong năm 2017­ 2018 như sau: ̉ ́ ư 1 Giai phap th ́ : Thay đổi tư duy của người quản lí ­ Đây là một trong những giải pháp mà theo tôi là rất quan trọng để xây  dựng, định hướng cho các hoạt động của nhà trường phát triển. ­  Công tác quản lí trong nhà trường đòi hỏi người quản lí phải làm tốt   cả  vai trò lãnh đạo và quản lí, linh hoạt sử  dụng trong các tình huống giáo   dục. Trên cơ  sở  của các nghị  quyết, chỉ  thị, luật của ngành, người làm công   tác quản lí trong nhà trường cần mềm dẻo, linh hoạt, để  giúp đồng nghiệp  của mình tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. ­ Trong quá trình thực hiện người quản lí thường xuyên quan tâm, gần  gũi, động viên kịp thời các giáo viên, nhận thấy điểm mạnh  ở  họ  để  nêu  gương, khuyến khích họ cố gắng, tạo động lực cho giáo viên thấy yêu nghề,   12                                                 Năm học : 2017­ 2018
 13. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS yêu trẻ và ý thức tự nguyện muốn cống hiến, muốn xây dựng tập thể. Đây là  khâu quan trọng để giúp xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo động lực cho người   giáo viên có tinh thần làm việc, phấn đấu. Đánh giá công bằng khách quan   những việc giáo viên đã làm được. ­ Người quản lí từng bước thay đổi tư duy trong công tác quản lí, không  phải triển khai hoạt động bằng mệnh lệnh, bằng quy tắc nghiêm khắc, gây  cảm giác sợ hãi của GV đối với lãnh đạo nhà trường, mà phải làm thế nào đó,  bằng những hành động, lời nói thân thiện, gần gũi nhưng hiệu quả, để  GV­   người lao động vui vẻ thực hiện nhiệm vụ bằng cả sự nhiệt tình, tâm huyết  và trách nhiệm. ­ Người quản lí trong mỗi cuộc họp, cần phải có một thái độ  vừa   cương vừa nhu, vừa mềm vừa dẻo và linh hoạt; chủ động khơi gợi tinh thần  nêu ý kiến xây dựng tập thể   ở  cán bộ  GV, tổ  chức các cuộc họp bằng một   thái độ hết sức nhẹ nhàng, tạo không khí vui vẻ dễ chịu cho mọi người. Qua   đó sẽ  phát huy được tinh thần đóng góp xây dựng, sự  chú ý lắng nghe của   mọi người trong cuộc họp. ­ Trong giải quyết các tình huống, các mối quan hệ  trong nhà trường   cần phải có tính công bằng, thống nhất quan điểm trước và sau, giữa nói và  làm, tạo sự tin tưởng, niềm tin của cán bộ GV vào đội ngũ cán bộ quản lí. ̉ ́ ư 2 Giai phap th ̉ ́ ́ ượng giang day cua giao viên ́ : Quan li chât l ̉ ̣ ̉ ́ : ̀ ương tô ch ­ Đâu tiên nha tr ̀ ̀ ̉ ức quan triêt cac văn ban chi đao chuyên môn ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣   ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ững cac tiêu cua cac câp cho tâp thê giao viên, đăc biêt lam cho giao viên năm v ́   ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ờ day môi giao viên phai t chuân đanh gia môt tiêt day, sau môi gi ́ ̣ ̃ ́ ̉ ự đanh gia, rut ́ ́ ́  ̣ ̉ kinh nghiêm theo tiêu chuân đo. ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉  ­ Đê ra cac tiêu chuân đanh gia xêp loai thi đua giao viên môt cach cu thê, ́ ̣ ̣ ̉ ́ ượng giang day. trong đo, đăc biêt chu y đên tiêu chuân chât l ́ ́ ́ ̉ ̣ 13                                                 Năm học : 2017­ 2018
 14. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ­ Việc đánh giá thi đua sẽ tính điểm theo tháng. Theo các tiêu chuẩn như  : ngày công đủ (10 điểm); Lên lớp đúng giờ ( 10 điểm);  Hồ sơ sổ sách đủ ( 10   điểm)...  Mỗi một lỗi trong tháng trừ 1 điểm.  Căn cứ xếp loại tháng :  +  Lọai A :  từ 25­30 điểm + loại B:     từ 20­ 25 điểm + Loại C:    từ 15 – 20 điểm + Loại D:   từ 10 – 15 điểm ­ Trong công tác quản lớp : nếu lớp mất trật tự, ý thức kém trong  giờ  học của GV bộ  môn, GV cần có biện pháp xử  lí, xây dựng quy chế  học bộ  môn để  nâng cao ý thức học sinh. Nếu GV quản lớp không tốt, tùy mức độ  trừ từ 1­ 5 điểm. ­ Trong công tác chủ nhiệm lớp, GVCN bám sát lớp, như các hoạt động  truy bài đầu giờ, nếu lớp tiến bộ trong tháng, xếp thứ 1;2;3 thì GV được tính   cộng 2 điểm. Nếu lớp bị hạ thấp xếp loại so với tuần, tháng trước GV bị trừ  1 điểm. ̀ ́ ượng tưng môn, t ­ Ban giao chât l ̀ ưng l ̀ ơp cho GVBM va GVCN, sau ́ ̀   ̃ ̣ ́ ượng hiên tai v môi hoc ki co đôi chiêu chât l ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ơi chât l ́ ́ ượng trươc đo va v ́ ́ ̀ ới chỉ  ́ ượng đa giao. tiêu chât l ̃ ­ Trong việc xây dựng quy chế  môn học, tổ  nhóm chuyên môn, xây  dựng đề kiểm tra chung theo các chuẩn kiến thức kĩ năng, hàng tháng kiểm tra  sự thay đổi trong học tập của học sinh bằng các bài kiểm tra nhanh, nếu chất   lượng học sinh tăng hơn tháng trước GV được cộng 5 điểm, nếu chất lượng  thấp hơn trừ 2 điểm. 14                                                 Năm học : 2017­ 2018
 15. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ­ Quản lí tăng cương kiêm tra đôt xuât, đăc biêt chu y kiêm tra chât ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́  lượng hoc tâp cua hoc sinh đê thâm đinh chât l ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ượng qua thông kê. ́ ̉ ưc thao giang, sinh hoat chuyên đê đê rut kinh nghiêm vê viêc đôi ­ Tô ch ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̉  mơi ph ́ ương phap, rut kinh nghiêm viêc day hoc theo ch ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ương trinh sach giao ̀ ́ ́  khoa mơi b ́ ằng một tinh thần trách nhiệm cao của tập thể GV bộ môn, ý thức  xây dựng, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm bằng tinh thần đoàn kết, cởi mở. ̉ ưc tôt mang l ­ Tô ch ́ ́ ̣ ươi thông tin trong tr ́ ương đê năm thông tin môt ̀ ̉ ́ ̣  ̣ cach kip th ́ ơi, chinh xac vê tinh hinh th ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ực hiên ch ̣ ương trinh, vê chât l ̀ ̀ ́ ượng   ̉ ̣ ̉ ưng giao viên, t giang day cua t ̀ ́ ưng l ̀ ơp  đê co biên phap chi đao, uôn năn kip ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣   thơi. ̀ ­ Xây dựng tôt phong trao thi đua day tôt trong đôi ngu giao viên. Co chê ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ́ ́  ̣ đô khen th ưởng, đông viên kip th ̣ ̣ ơi đôi v ̀ ́ ơi nh ́ ưng giao viên co thanh tich trong ̃ ́ ́ ̀ ́   ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ương hoc sinh gioi, nâng cao chât l viêc phu đao hoc sinh yêu – kem, bôi d ́ ́ ̃ ̣ ̉ ́ ượng  ̣ đai tra. ̀ ̉ ́ ứ 3:Quản lí Sử dung hiêu qua c Giai phap th ̣ ̣ ̉ ơ sở  vât chât, trang thiêt ̣ ́ ́  bi day hoc ̣ ̣ ̣ : ­ Sử  dung tôt trang thiêt bi day hoc cung la môt trong nh ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ưng điêu kiên ̃ ̀ ̣   ́ ượng day va hoc. Nha tr gop phân nâng cao chât l ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ương đã có phòng th ̀ ư  viên, ̣   ́ ̣ phòng thiêt bi riêng bi ệt,  có người phu trach 2 phong nay. Nha tr ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ương đa trich ̀ ̃ ́   ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ư  thiêt bi kinh phi mua săm thêm cac thiêt bi day hoc, đăc biêt chu trong đâu t ́ ̣  ̣ ̣ ̣ ̣ ́ưng dung công nghê thông tin. Đê ra cac qui đinh cu thê vê phuc vu day hoc co  ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀  ̣ lê lôi lam viêc cho ng ̀ ́ ̀ ười phu trach. Đâu năm hoc nha tr ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ường đa xây d ̃ ựng hoan ̀  ̉ chinh cac phong th ́ ̀ ư viên, thiêt bi v ̣ ́ ̣ ơi trang thiêt bi đap  ́ ́ ̣ ́ ứng yêu câu tôi thiêu, ̀ ́ ̉   ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ức hoat đông môt cach nê nêp, hiêu qua. đê ra nôi qui hoat đông va tô ch ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ưc cho giao viên tiêp xuc v ­ Tô ch ́ ́ ́ ́ ơi cac thiêt bi đ ́ ́ ́ ̣ ược câp đê nghiên c ́ ̉ ứu   ̀ ̣ ́ ̣ va lâp kê hoach sử  dung. Ngoai ra, nha tr ̣ ̀ ̀ ương cung đa tô ch ̀ ̃ ̃ ̉ ức cho giao viên ́   ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ lam thêm đô dung day hoc băng viêc tân dung nh ̀ ̀ ̀ ̀ ưng phê phâm hiên co. Cuôi ̃ ́ ̉ ̣ ́ ́  15                                                 Năm học : 2017­ 2018
 16. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ hoc ki môt hăng năm đêu co tông hợp viêc s ̣ ử dung đô dung day hoc tai tr ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ương.̀   ̉ ̉ ̣ BGH kiêm tra chi đao th ương xuyên viêc s ̀ ̣ ử  dung thiêt bi day hoc trong qua ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́  ̉ ̣ trinh giang day. ̀ ­   Thư   viên ̣   trương ̀   đaṭ   theo   tiêu   chuân ̉   Quyêt́   đinh ̣   01   cuả   Bộ   Giao ́  ̣ duc.Th ư  viên  hoat đông có nê nêp, th ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ương xuyên, nhăm phuc vu tôt cho viêc ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣   ̣ ̣ hoc tâp, nghiên c ưu cua giao viên va hoc sinh. ́ ̉ ́ ̀ ̣ ­ Bổ sung thiết bị, tài liệu liên quan phục vụ công tác giảng dạy. ̉  Giai phap th ́ Giao duc tinh thân, thai đô, đông c ́ ư 4: ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ơ hoc tâp đung cho ̣ ̣ ́   hoc sinh ̣ : Thực hiên tôt biên phap nay se tao ra đông l ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ̣ ̣ ực thuc đây qua trinh nâng ́ ̉ ́ ̀   ́ ượng hoc tâp đat kêt qua. Theo đê tai, nha tr cao chât l ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ương đa tiên hanh nh ̀ ̃ ́ ̀ ững   ̣ công viêc sau: ̣ ­ Giao trach nhiêm cho t ́ ưng giao viên, trong qua trinh giang day phai chu ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ́  ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ y giao duc hoc sinh vê muc đich, đông cơ hoc tâp. Đăc biêt giao viên phai chu y ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́  xây dựng cho HS phương phap hoc tâp phu h ́ ̣ ̣ ̀ ợp vơi đăc tr ́ ̣ ưng bô môn minh ̣ ̀   ̉ ̣ giang day, chu y nâng cao năng l ́ ́ ực tự hoc cho HS. ̣ ̉ ưc cho HS hoc tâp cac tai liêu liên quan đên nhiêm vu hoc tâp cua ­ Tô ch ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉   ̣ ́ ̉ ̣ ̣ HS, muc đich  cua viêc hoc, phương phap hoc tâp đê đat kêt qua cao. ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ­ Tổ  chức các câu lạc bộ  yêu thích môn học, nhóm học sinh cùng tiến  để  các em hỗ  trợ nhau trong quá trình học tập, không chỉ  thời gian  ở lớp mà  cái chính là thời gian các em học ở nhà. Quan trọng là người GV biết quan sát,   theo dõi, đánh giá sự thay đổi, sự  tiến bộ   ở  các em để  kịp thời khen, và uốn  nắn các em theo đúng định hướng. ­ Giơi thiêu nh ́ ̣ ưng hoc sinh cu cua tr ̃ ̣ ̃ ̉ ương, nay đa thanh đat, trao đôi v ̀ ̃ ̀ ̣ ̉ ới   ̣ ̀ ững suy nghi va qua trinh phân đâu hoc tâp cua minh khi cac em hoc sinh vê nh ́ ̃ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̀   ̀ ̣ ở mai tr con hoc  ́ ương nay. ̀ ̀ 16                                                 Năm học : 2017­ 2018
 17. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ̉ ưc cho hoc sinh viêt thu hoach sau đ ­ Tô ch ́ ̣ ́ ̣ ợt sinh hoat t ̣ ư  tưởng ây, ́   ́ ̉ châm điêm va khen th ̀ ưởng nhưng em co bai viêt tôt. ̃ ́ ̀ ́ ́ ̉ ưc cho hoc sinh viêt đăng ki thi đua đê l ­ Tô ch ́ ̣ ́ ́ ̉ ưu vao hô s ̀ ̀ ơ  chi đôi, ̣   ̃ ́ ̣ ́ ̣ ̣ trong đo co ghi ro cac nôi dung vê tinh thân, thai đô, đông c ́ ́ ̀ ̀ ơ va ph ̀ ương phaṕ   ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ hoc tâp, phân đâu đên cuôi hoc ki I va cuôi năm hoc đat loai gi. ́ ́ ́ ­ Tổ  chức các buổi hội thảo, chuyên  đề  về  giáo dục học tập, tấm  gương học tốt, để  trả  lời câu hỏi “ làm thế  nào để  học tốt hơn ?” cho học   sinh. Hướng dẫn phương pháp tự học cho các môn học theo ngành tự nhiên và   xã hội.  ̣ ời gian áp dung, sô hoc sinh chăm hoc đa tăng h Sau môt th ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ơn trươc. Sô ́ ́  ̣ hoc sinh l ươi hoc đa giam xuông. H ̀ ̣ ̃ ̉ ́ ọc sinh có tinh thần tự học cao hơn.  ̉ ́ Xây dựng va th ́ ư 5: Giai phap th ̀ ực hiên tôt nê nêp hoc tâp ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ : ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ực,  Đây la biên phap nhăm tao cho hoc sinh thoi quen chu đông, tich c ̀ ượt kho trong hoc tâp. Th chuyên cân v ́ ̣ ̣ ực hiên tôt biên phap nay se khăc phuc ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̣   được tinh trang chây l ̀ ̣ ươi, đôi pho, chu quan, y lai trong hoc tâp. Đê th ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ực hiên ̣   tôt vân đê nay cân: ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ưc cho hôi đông s ­ Tô ch ́ ̣ ̀ ư pham thao luân đê đê ra nh ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ưng qui đinh cu thê ̃ ̣ ̣ ̉  ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ vê nê nêp, hoc tâp cua hoc sinh, đê ra kê hoach va cac biên phap triên khai th ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ực   ̣ hiên. ́ ̉ ́ ững qui đinh cu thê nh ­ Co thê co nh ̣ ̣ ̉ ư sau: ̣ ́ ̣ ươc gi + Hoc sinh co măt tr ́ ờ hoc 15 phut đê th ̣ ́ ̉ ực hiên truy bai: Môi ban ̣ ̀ ̃ ̀  cử 1 hoc sinh kha nhât lam nhom tr ̣ ́ ́ ̀ ́ ưởng chiu trach nhiêm truy bai, l ̣ ́ ̣ ̀ ơp pho hoc ́ ́ ̣   ̣ ̣ ̉ tâp co trach nhiêm tông h ́ ́ ợp tinh hinh  ̀ ̀ ở cac nhom đê bao cao v ́ ́ ̉ ́ ́ ới giao viên bô ́ ̣  ̉ ̣ ớp. môn va giao viên chu nhiêm l ̀ ́ 17                                                 Năm học : 2017­ 2018
 18. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ̣ ̉ ́ ực tâp trung theo doi bai giang, hăng hai phat biêu + Hoc sinh phai tich c ̣ ̃ ̀ ̉ ́ ́ ̉   xây dựng bai it nhât 1 hoc sinh 1 lân/1 tiêt. ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ở  nha, nghiên c + Phai thuôc bai, lam bai đây đu cac bai tâp  ̀ ̀ ̀ ứu chuân bi ̉ ̣  ̀ ới theo yêu câu cua giao viên bô môn. bai m ̀ ̉ ́ ̣ + Lơp pho hoc tâp co trach nhiêm ghi đây đu nh ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ững trường hợp cân ̀  tuyên dương, phê binh sau môi tiêt hoc, cuôi tuân trinh cho GVCN đê ghi vao ̀ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̀  ̉ ̉ sô tông hợp. ̣ + Tuyêt đôi không đ ́ ược gian lân, quay cop trong gi ̣ ́ ờ kiêm tra. ̉ ̃ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̃ ́ ức vê văn hoc, toan hoc, vât ly, + Môi hoc sinh phai co sô tich luy kiên th ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́  ́ ̣ ̣ hoa hoc va ngoai ng ̀ ữ. + Nhưng hoc sinh nao đat điêm gioi trong hoc tâp se đ ̃ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̃ ược khen ngợi,   ̣ ̀ ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ở, tai pham lân 2 se bi phê binh tr hoc sinh nao bi điêm kem se bi nhăc nh ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̣ ̀ ước   lơp, lân 3 se bi phê binh d ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ưới cờ, lân 4 se m ̀ ̃ ời phu huynh đên đê lam viêc. ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ + Phai co goc hoc tâp, thời gian biêu va th ̉ ̀ ời khoa biêu  ́ ̉ ở nha.̀ + Tự hoc  ̣ ở nha it nhât la 4 gi ̀́ ́ ̀ ờ/ngay. ̀ ̉ ̣ ̉ ưc cho hoc sinh hoc tâp va ­ BGH phân công giao viên chu nhiêm tô ch ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀  thực hiên nh ̣ ưng điêu quy đinh vê nê nêp hoc tâp, kiêm tra năm tinh hinh cua ̃ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̉   lơp, bao cao v ́ ́ ́ ới BGH  trong cuôc sinh hoat chu nhiêm hang tu ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ần, tháng. ̣ ̣ ̉ ưc, điêu hanh đôi sao đo kiêm tra, ­ Giao trach nhiêm cho TPT đôi tô ch ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉   ̃ ̉ theo doi, tông h ợp tinh hinh th ̀ ̀ ực hiên hăng tuân đê tuyên d ̣ ̀ ̀ ̉ ương, phê binh, uôn ̀ ́  ́ ̣ năn kip th ơi. ̀ ̉ ́ ứ 6: Giao duc hoc sinh th Giai phap th ́ ̣ ̣ ực hiên tôt ph ̣ ́ ương phap hoc tâp ́ ̣ ̣   bô môn: ̣ 18                                                 Năm học : 2017­ 2018
 19. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Biên phap nay nhăm khăc phuc tinh trang hoc vet, hoc qua loa đai khai, ́  ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̣   kem hiêu qua đang la hiên trang phô biên trong hoc sinh. Đây cung chinh la biên ́ ưu hiêu trong viêc nâng cao chât l phap h ̃ ̣ ̣ ́ ượng hoc tâp cua hoc sinh. Đê th ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ực  ̣ ̣ hiên biên phap nay cân: ́ ̀ ̀ ̉ ưc hôi thao vê chuyên đê “Giup hoc sinh hoc tâp đung ph ­ Tô ch ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ương  ́ ̣ ́ ̉ ́ phap bô môn” cho tât ca giao viên. ­   Yêu   câù   GV   lâp̣   kế  hoach ̣   về  viêc̣   giuṕ   đỡ  hoc̣   sinh   thực   hiên ̣   tôt́  phương phap hoc tâp bô môn cua minh, t ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ự  tô ch ̉ ức triên khai th ̉ ực hiên trong ̣   ̣ ̉ ́ hoc sinh, phan anh nh ưng kho khăn, khuc măc v ̃ ́ ́ ́ ới nha tr ̀ ương đê tim biên phap ̀ ̉ ̀ ̣ ́  ́ ơ.̃ thao g ̉ ưc cuôc hop l ­ GVCN tô ch ́ ̣ ̣ ơp tr ́ ưởng, lơp pho hoc tâp môi thang 1 lân ́ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̀  ̉ ́ ̀ đê năm tinh hinh, đê ra nh ̀ ̀ ững biên phap chi đao sat h ̣ ́ ̉ ̣ ́ ợp. ̉ ́ ứ 7:  Ap dung cac hinh th Giai phap th ́ ̣ ́ ̀ ưc đông viên tinh thân hoc tâp ́ ̣ ̀ ̣ ̣   cua hoc sinh ̉ ̣ : ̀ ưa tuôi co nhu câu đ Thiêu niên la l ́ ́ ̉ ́ ̀ ược tôn trong, đ ̣ ược thừa nhân tr ̣ ước   ̣ ̉ ̀ ưa tuôi muôn t tâp thê, la l ́ ̉ ́ ự khăng đinh minh, muôn moi ng ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ươi than phuc minh. ̀ ́ ̣ ̀   ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ợp se kich thich tinh thân ham hoc, lam Vi vây, ap dung biên phap nay thich h ́ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ̣ ̀   ́ ́ ươn lên trong hoc tâp cua cac em. BGH huy đông cac l tăng y chi v ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ực lượng   ́ ̣ ̉ giao duc đê giúp các em : 7.1).Hinh th ̀ ưc hop măt hoc sinh xuât săc ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́: ́ ̣ ̀ ̉ ức hop măt cac hoc sinh xuât săc (hoc sinh co hoc l Cuôi hoc ki I, tô ch ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ực   ̉ ̣ ̉ ̉ gioi , hanh kiêm tôt) đê trao qua va giao cho t ́ ̀ ̀ ưng em chuân bi n ̀ ̉ ̣ ội dung baó   ̣ ́ ́ ở  thanh hoc sinh xuât săc vao buôi hop măt cao vê kinh nghiêm phân đâu tr ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̣  ́ ỡ cho từng em chuân bi  nôi dung bao cao . cuôi năm. Phân công GV giup đ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ 19                                                 Năm học : 2017­ 2018
 20. MÔT SÔ BIÊN PHAP QUAN LY NHĂM NÂNG CAO CHÂT L ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THCS ̉ ưc cho cac hoc sinh xuât săc đi thăm quan các khu di tích, danh lam Tô ch ́ ́ ̣ ́ ́   thắng cảnh của đất nước để  tăng thêm lòng tự  hào dân tộc, tinh thần cố  gắng vươn lên ở các em. 7.2)Hinh th ̀ ưc “Đon quan trang vê lang”: ́ ́ ̣ ̀ ̀ ­Trước khi kêt thuc năm hoc, môi l ́ ́ ̣ ̃ ớp chon môt hoc sinh xuât săc theo ̣ ̣ ̣ ́ ́   nhưng tiêu chuân đa thông nhât (Hoc gioi nhât l ̃ ̉ ̃ ́ ́ ̣ ̉ ́ ớp, phai đat loai gioi, hanh ̉ ̣ ̣ ̉ ̣   ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ờ) đê phong kiêm tôt, tham gia tôt công tac đoan, đôi va cac hoat đông ngoai gi ́ ́ ́ ̀ ̉   ̣ ̣ danh hiêu “ Trang nguyên”. ­Tổ   chưć   đon ̣   nguyên   ”(hoc̣   sinh   xuât́   săć   )   ra   măt́   “   dân  ́   “   trang ̀ ̀ ̉ ̣ lang”( toan thê hoc sinh). ̀ ̉ ̉ ̣ ̉ ( yêu câu cua buôi ra măt : trang trong, đông đu, vui t ́ ươi, hao h ̀ ưng). ́ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ở  thanh “trang” va Sau lê đon la phân bao cao qua trinh phân đâu đê tr ̀ ̣ ̀  ̉ ́ ̉ ̣ phân phong vân cua hoc sinh v ̀ ơi cac “trang nguyên”. ́ ́ ̣ ̉ ́ ợp tôt cac l ́ ứ 8: Phôi h  Giai phap th ́ ́ ực lượng giao duc đê tô ch ́ ̣ ̉ ̉ ức tôt́   cac hoat đông hoc tâp cua hoc sinh ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ : ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ưng cung dê chan nan. Vi Tuôi thiêu niên la tuôi bông bôt hăng hai nh ́ ̀ ̃ ̃ ́ ̉ ̀  ̣ ở moi luc moi n vây,  ̣ ́ ̣ ơi, cân co s ̀ ́ ự giam sat, giup đ ́ ́ ́ ỡ, uôn năn cac em th ́ ́ ́ ường  ̣ ́ ợp vơi cac l xuyên. Viêc phôi h ́ ́ ực lượng giao duc se tao ra môt qua trinh liên ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̀   ̣ ̣ ̣ ́ ỡ cac em th tuc, đông bô trong viêc giup đ ̀ ́ ực hiên tôt hoat đông hoc tâp cua ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉   ̀ ̣ ́ ữu hiêu đê nâng cao chât l minh. Chinh vi thê ma đây cung la biên phap h ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ̣ ̉ ́ ượng  ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ực hiên tôt biên phap nay, nha tr hoc tâp cua hoc sinh. Đê th ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ường cần: ̉ ưc cac cuôc hop v Tô ch ́ ́ ̣ ̣ ơi hôi đông giao duc xa, v ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̃ ơi hôi phu huynh hoc ́ ̣ ̣ ̣   sinh, vơi hôi đông s ́ ̣ ̀ ư pham nha tr ̣ ̀ ương… đê xac đinh ro trach nhiêm cua t ̀ ̉ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̉ ừng   ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ợp. thanh viên va thông nhât kê hoach tiên hanh hoat đông phôi h ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ưng bô phân đ Trach nhiêm cua t ́ ̀ ̣ ̣ ược qui đinh cu thê nh ̣ ̣ ̉ ư sau: *Giáo viên chủ nhiệmla trung tâm s ̀ ự phôi h ́ ợp giưa nha tr ̃ ̀ ương v ̀ ơi cac ́ ́  lực lượng giao duc khac. GVCN phai năm chăc tinh hinh hoc tâp cua t ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ừng  ̣ hoc sinh trong l ơp minh, chu đông phôi h ́ ̀ ̉ ̣ ́ ợp vơi giao viên bô môn, đôi thiêu ́ ́ ̣ ̣ ́  20                                                 Năm học : 2017­ 2018
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=96

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2