Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng HĐND-UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Chia sẻ: Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
6
lượt xem
1
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng HĐND-UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này là nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng HĐND-UBND và chất lượng công tác tham mưu tổng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung sáng kiến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng HĐND-UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

PHẦN MỞ ĐẦU<br /> ủt<br /> trọ<br /> <br /> t<br /> <br /> ặ b ệt,<br /> <br /> ắ<br /> <br /> tì<br /> <br /> ì<br /> <br /> ú<br /> s<br /> <br /> bộ l<br /> <br /> t ìl<br /> <br /> bộ v<br /> b<br /> <br /> o<br /> <br /> ạo sẽ<br /> <br /> ả lu<br /> ật, ể<br /> <br /> â<br /> <br /> ấ<br /> <br /> ấu t ự<br /> <br /> ù<br /> <br /> vớ v ệ<br /> <br /> o<br /> <br /> lự<br /> <br /> tất yếu<br /> <br /> ot<br /> <br /> ươ<br /> vự<br /> <br /> ủ<br /> <br /> UBND ấ<br /> <br /> ào ũ<br /> <br /> ứ bộ<br /> ột v<br /> <br /> V<br /> <br /> â dâ ; t<br /> ủt<br /> <br /> ưu<br /> <br /> Uỷ b<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ộ<br /> <br /> ả<br /> <br /> bảo ơ sở vật<br /> <br /> ết uả t eo ơ<br /> â , tổ<br /> ấ<br /> <br /> â<br /> <br /> uyệ<br /> <br /> Bê<br /> ữ<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ột ử ,<br /> <br /> ứ trê tất ả<br /> <br /> â dâ<br /> ấ<br /> <br /> ế<br /> <br /> uả lý và<br /> <br /> uyệ ,<br /> <br /> ạ<br /> <br /> uyể<br /> <br /> ả uyết và<br /> ệ<br /> <br /> ủ l<br /> <br /> vụ ậu<br /> <br /> N à ướ là<br /> <br /> ột<br /> <br /> à<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ào<br /> <br /> ệu lự<br /> ất ướ<br /> <br /> uả lý,<br /> <br /> ều<br /> <br /> uyệ là ơ u<br /> ưu tổ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ộ<br /> <br /> ơ u<br /> ủ<br /> <br /> o<br /> <br /> â dâ và<br /> ỉ ạo,<br /> <br /> à ướ ở<br /> ộ<br /> <br /> ều à<br /> <br /> vự t uộ t ẩ<br /> <br /> ậ tế<br /> <br /> dẫ , t ế<br /> <br /> uyề<br /> <br /> ơ u<br /> <br /> ả<br /> <br /> uyê<br /> o<br /> <br /> ụ vụ t ì tham<br /> <br /> ươ ;<br /> <br /> â dâ và Ủy<br /> <br /> ủ Bộ<br /> <br /> ; ướ<br /> <br /> ết uả ể trả<br /> <br /> ợ<br /> <br /> ụ vụ uả lý và oạt ộ<br /> <br /> ỉ ạo oạt ộ<br /> <br /> 1<br /> <br /> o<br /> <br /> tâ<br /> <br /> t<br /> <br /> t<br /> <br /> ộ<br /> <br /> â<br /> <br /> â dâ về<br /> <br /> o oạt ộ<br /> <br /> ủ V<br /> <br /> vệ<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ấ t<br /> <br /> Nhà<br /> dù ở ấ<br /> <br /> â dâ<br /> <br /> Ủy b<br /> <br /> sơ ế<br /> ậ<br /> <br /> ề<br /> <br /> ạo.<br /> <br /> ột ử l ê t<br /> lĩ<br /> <br /> ủ N à ướ t ì vấ<br /> <br /> là tru<br /> <br /> â dâ và<br /> <br /> ất, ỹ t uật<br /> <br /> ữ<br /> <br /> ớ , oà t ệ<br /> <br /> ạ.V<br /> <br /> ủt<br /> <br /> â dâ , Uỷ b<br /> <br /> và<br /> <br /> tro<br /> <br /> â dâ về oạt ộ<br /> <br /> â dâ ; cun<br /> <br /> â dâ ; trự t ế<br /> <br /> trọ<br /> <br /> uyệ ,<br /> <br /> o<br /> <br /> t<br /> <br /> uyệ - ơ u<br /> <br /> ẩy sự ổ<br /> <br /> ắ lự<br /> <br /> â dâ<br /> <br /> â dâ và Ủy b<br /> <br /> Ủy b<br /> <br /> b<br /> <br /> ả<br /> <br /> lự<br /> <br /> à<br /> <br /> â dâ và Ủy b<br /> <br /> t uộ Uỷ b<br /> <br /> ộ<br /> ủ<br /> <br /> t y<br /> ộ<br /> <br /> chuyê<br /> <br /> u<br /> <br /> ủ t ờ<br /> <br /> ...cho nên cán<br /> <br /> y N à ướ , V<br /> <br /> tr<br /> t ú<br /> <br /> u<br /> <br /> ơ u , là<br /> <br /> o”.<br /> <br /> ứ và oạt ộ<br /> <br /> uả lý ủ N à ướ ,<br /> à<br /> <br /> vụ ượ<br /> <br /> u<br /> <br /> bộ v<br /> ú<br /> <br /> ệ ,<br /> <br /> ơ u<br /> <br /> t<br /> ì .<br /> <br /> tr<br /> <br /> à ướ ở<br /> <br /> . Tron tổ<br /> <br /> ù ợ vớ xu ướ<br /> <br /> vệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ớ tổ<br /> <br /> uả lý<br /> <br /> uyết<br /> t<br /> <br /> ệ tốt<br /> ổ<br /> <br /> ượ tì<br /> <br /> ả<br /> <br /> u , tro<br /> <br /> ướ ở<br /> và lĩ<br /> <br /> êu<br /> <br /> ạo ắ<br /> <br /> v<br /> <br /> â , tổ<br /> ưu tổ<br /> <br /> ậ và trả<br /> ậ<br /> <br /> sơ ủ<br /> <br /> uyết ủ Uỷ b<br /> t uộ Uỷ b n<br /> ứ .<br /> ợ là<br /> <br /> â dâ và Ủy b<br /> <br /> ột tro<br /> â dâ<br /> <br /> uyệ , góp ph n quan trọng phục vụ công t<br /> T ường trự<br /> <br /> ĐND, L<br /> <br /> thể, chất lượ<br /> <br /> t<br /> <br /> â dâ<br /> <br /> ưu tổng hợp của V<br /> t<br /> <br /> Để<br /> dạ<br /> <br /> ộ<br /> <br /> ưu tổng hợp là vấ<br /> â<br /> <br /> UBND uyệ<br /> ư r s<br /> <br /> ạo, chỉ ạo trực tiếp của<br /> <br /> ạo UBND huyện. Tuy nhiên, trong từ<br /> <br /> uyệ còn bộc lộ t n tại, hạn chế, từ<br /> <br /> nâng cao chất lượ<br /> <br /> ạ<br /> <br /> l<br /> <br /> u<br /> <br /> o<br /> và<br /> <br /> ế<br /> <br /> t<br /> <br /> vực cụ<br /> <br /> â dâ và Ủy b<br /> <br /> ặt ra yêu c u làm thế ào ể<br /> ềc<br /> <br /> ệu uả oạt ộ<br /> <br /> ất lượ<br /> <br /> lĩ<br /> <br /> t<br /> <br /> ượ<br /> <br /> ặc biệt quan tâm.<br /> <br /> ủ V<br /> ưu tổ<br /> <br /> ĐND và<br /> ợ nói riêng tôi<br /> <br /> Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham<br /> <br /> mưu tổng hợp của Văn phòng HĐND-UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam”.<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHẦN NỘI DUNG<br /> I. Thực trạng công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng HĐNDUBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.<br /> 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ<br /> ứ<br /> <br /> t<br /> <br /> ượ t ể<br /> <br /> ệ<br /> <br /> oạt ộ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> u vệ t<br /> ộ<br /> <br /> â dâ<br /> <br /> â dâ về oạt ộ<br /> <br /> b<br /> <br /> â dâ về<br /> t<br /> ủ<br /> <br /> bảo ả<br /> <br /> ĐND, UBND,<br /> <br /> ạo V<br /> <br /> ủ<br /> <br /> về<br /> <br /> ợ , do<br /> <br /> tr t<br /> <br /> ưu tổ<br /> ưu<br /> <br /> t ờ t<br /> <br /> ụ vụ<br /> <br /> ưu<br /> <br /> ủt<br /> <br /> â dâ<br /> <br /> Uỷ b<br /> <br /> ủ<br /> <br /> o<br /> <br /> t<br /> <br /> ủt<br /> <br /> UBND uyệ .<br /> <br /> o Ủy<br /> <br /> ủt<br /> <br /> Ủy<br /> <br /> uyệ . u<br /> <br /> ĐND, UBND và<br /> <br /> ụ vụ<br /> <br /> t<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> l<br /> <br /> ơ u<br /> ạo,<br /> <br /> ợ và 02<br /> <br /> ỉ ạo,<br /> <br /> bộ là<br /> <br /> V<br /> <br /> ĐND-UBND uyệ<br /> <br /> ợ<br /> <br /> UBND về<br /> <br /> o UBND uyệ xây dự<br /> t<br /> <br /> ỉ ạo,<br /> <br /> à<br /> <br /> b<br /> <br /> uyệ ; ề xuất<br /> <br /> ều à<br /> <br /> t ự<br /> <br /> ,<br /> <br /> ất lượ<br /> <br /> v<br /> <br /> bả<br /> <br /> uyê<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ày à<br /> 3<br /> <br /> ủt<br /> <br /> v<br /> <br /> UBND.<br /> ệu uả<br /> <br /> ươ<br /> <br /> ấ trê và tì<br /> <br /> ệu uả<br /> <br /> ụ t êu,<br /> <br /> t<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> ĐND, UBND uyệ<br /> ượ<br /> <br /> oà t à<br /> <br /> t<br /> ệ<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> vụ ượ<br /> <br /> .<br /> <br /> ủ ộ<br /> ề ủ<br /> <br /> o<br /> <br /> t<br /> <br /> ĐND và UBND;<br /> <br /> ỉ ạo ủ<br /> <br /> lợ<br /> <br /> o ằ<br /> <br /> ĐND và UBND<br /> o<br /> <br /> và t ự<br /> ể â<br /> <br /> , uyệ ủy, ĐND uyệ<br /> <br /> ỳ, ột xuất, b o<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ả<br /> ệ t ắ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ều à<br /> <br /> s t vớ sự<br /> <br /> t<br /> <br /> ơ bả<br /> <br /> o ĐND, UBND về oạt ộ<br /> <br /> ưu<br /> <br /> V<br /> <br /> ạo UBND huyện ối<br /> <br /> ĐND-UBND uyệ , ặ b ệt là<br /> <br /> ủt<br /> <br /> t ự tế ủ<br /> <br /> UBND tỉ<br /> <br /> ĐND uyện, L<br /> <br /> o<br /> <br /> trì , ế oạ<br /> <br /> t ờ<br /> <br /> ợ ,<br /> <br /> ợ . Thời gian qua, ược sự quan tâm chỉ ạo t ường xuyên của<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> ạo,<br /> <br /> â dâ về<br /> <br /> â dâ ; t<br /> <br /> t<br /> <br /> t<br /> <br /> với hoạt ộng của V<br /> <br /> ì<br /> <br /> ộ<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> t<br /> <br /> T ường trực Huyện ủy, T ường trự<br /> <br /> t<br /> <br /> o<br /> <br /> ĐND-UBND uyệ Lý N â phân công 01 Lãnh<br /> <br /> ụ tr<br /> <br /> tổ<br /> <br /> ụ vụ<br /> <br /> ụ vụ uả lý và oạt ộ<br /> ươ<br /> <br /> ĐND-UBND uyệ<br /> <br /> uyệ . T<br /> <br /> ều à<br /> <br /> ệ nay, V<br /> t<br /> <br /> ợ ,<br /> <br /> ủ Ủy b<br /> <br /> ỉ ạo,<br /> <br /> à ướ ở<br /> ều à<br /> <br /> ủ V<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> b<br /> ấ t<br /> <br /> ợ<br /> <br /> â<br /> <br /> ợ các báo cáo<br /> ả<br /> <br /> o ả về ộ du<br /> <br /> bảo t ế<br /> <br /> ộ<br /> <br /> và t ể t ứ<br /> <br /> trì<br /> <br /> bày. P ố<br /> <br /> du<br /> <br /> ụ vụ<br /> <br /> ợ vớ<br /> <br /> ,b<br /> <br /> ỳ ọ<br /> <br /> UBND uyệ ,<br /> <br /> oà<br /> <br /> về là v ệ tạ<br /> <br /> ươ .<br /> <br /> ậ<br /> trự<br /> <br /> ật t<br /> <br /> uyết ú<br /> <br /> uy<br /> <br /> ,<br /> <br /> t<br /> <br /> ủ Tru<br /> <br /> ợ<br /> <br /> ụ vụ<br /> <br /> ĐND,<br /> <br /> u<br /> <br /> uẩ b<br /> <br /> ọ t ườ<br /> <br /> ả<br /> <br /> ,<br /> <br /> à<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ể<br /> <br /> ủ T ườ<br /> <br /> trự<br /> <br /> oạt ộ<br /> ươ<br /> <br /> ộ<br /> <br /> ỳ, ột xuất ủ<br /> <br /> ươ , UBND tỉ , Sở,<br /> <br /> ,b ,<br /> <br /> uyết ủ<br /> <br /> lê<br /> <br /> ê<br /> <br /> ữ<br /> <br /> t ờ<br /> <br /> ố<br /> <br /> ệ N<br /> <br /> uyệ<br /> <br /> ĐND,<br /> <br /> à<br /> <br /> ạo UBND uyệ và<br /> <br /> uyệ . T eo d ,<br /> t ự<br /> <br /> ủ<br /> <br /> t , tổ<br /> <br /> ĐND, L<br /> <br /> và<br /> <br /> ế<br /> <br /> à<br /> <br /> ử<br /> <br /> ủ tỉ<br /> <br /> ế T ườ<br /> <br /> bệ<br /> <br /> ả<br /> <br /> ĐND, UBND<br /> <br /> à , ơ v và UBND<br /> <br /> x ,t<br /> <br /> trì , ế oạ<br /> <br /> ủ UBND<br /> <br /> t<br /> <br /> trấ<br /> <br /> ạt ệu uả.<br /> 2. Những tồn tại, hạn chế<br /> Bê<br /> <br /> ạ<br /> <br /> ữ<br /> <br /> ủ V<br /> ậ t<br /> <br /> ất lượ<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> t<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> b<br /> <br /> à<br /> <br /> du<br /> <br /> và ỹ t uật trì<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ả ả<br /> <br /> và<br /> <br /> ột số lĩ<br /> <br /> ột ờ<br /> <br /> bày v<br /> <br /> ,<br /> <br /> ệ<br /> <br /> t ự tế<br /> tớ<br /> <br /> và<br /> <br /> ấ dẫ<br /> <br /> trạ<br /> <br /> ế<br /> <br /> ột số ý<br /> <br /> v ệ .Vệ t ế<br /> s tt ự tễ<br /> <br /> V ệ xử lý tì<br /> <br /> uố<br /> <br /> t ếu l<br /> <br /> ột số<br /> <br /> ư t ật sự<br /> <br /> bộ,<br /> sẻ<br /> <br /> ơ u<br /> 4<br /> <br /> vệ<br /> <br /> ế:<br /> <br /> bảo<br /> <br /> ư<br /> bả<br /> <br /> s t về ộ<br /> u<br /> <br /> u ,<br /> <br /> ư<br /> <br /> ơ v ơ sở nên<br /> <br /> ủ yếu t u t ậ là do<br /> t ếu t ự tế,<br /> <br /> ậ và xử lý t<br /> <br /> ứ V<br /> <br /> tạ , ạ<br /> <br /> bộ trẻ,<br /> <br /> ưu<br /> <br /> oạt, là<br /> <br /> ợ<br /> <br /> ất.<br /> <br /> t<br /> <br /> oạt ộ<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> ột số v<br /> <br /> o<br /> <br /> ều là<br /> <br /> ế t<br /> <br /> ư b<br /> <br /> ”,<br /> <br /> ợ<br /> <br /> ả<br /> <br /> ột số s<br /> <br /> b o<br /> <br /> ư t ố<br /> <br /> vụ tổ<br /> <br /> t ờ,<br /> <br /> ạ ;<br /> <br /> ư sâu,<br /> <br /> v ệ . Vì vậy, t<br /> <br /> t từ t ự t ễ<br /> <br /> ạ v<br /> <br /> ơ bả<br /> <br /> ể xảy r<br /> tì<br /> <br /> t<br /> <br /> ều, lạ t ượ t ế xú trự t ế vớ<br /> <br /> ất lượ<br /> <br /> u<br /> <br /> ư<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ữ<br /> <br /> vự<br /> <br /> bả . Vẫ<br /> <br /> bộ là<br /> <br /> t<br /> <br /> ặ dù về số lượ<br /> <br /> ợ ở<br /> <br /> về t ế<br /> <br /> ặt<br /> <br /> ,b<br /> ộ ,<br /> <br /> ợ<br /> <br /> t<br /> <br /> u vẫ<br /> <br /> ư t ật sự s t vớ t ự tế, số l ệu<br /> <br /> ưở<br /> <br /> xuất<br /> <br /> ạt ượ ,<br /> <br /> ĐND-UBND uyệ t ờ<br /> Bộ<br /> <br /> ả<br /> <br /> ưu ể , ết uả<br /> <br /> t<br /> <br /> t ụ<br /> <br /> ơ sở.<br /> v ệ t eo<br /> <br /> ể<br /> <br /> rậ<br /> <br /> vẫ<br /> <br /> tư tưở<br /> <br /> ột xuất<br /> <br /> ả<br /> <br /> uyết.<br /> <br /> u<br /> à<br /> <br /> Vệ<br /> L<br /> <br /> ắ<br /> <br /> ạo<br /> <br /> bắt, ậ<br /> <br /> ật, tổ<br /> <br /> ỉ ạo xử lý<br /> <br /> uả lý ất<br /> <br /> , tà<br /> <br /> Vệ t ự<br /> <br /> o<br /> <br /> ế ột<br /> <br /> ĐND-UBND uyệ<br /> t , xây dự<br /> uyệ dẫ<br /> <br /> vớ<br /> sự<br /> <br /> v<br /> <br /> bả t<br /> <br /> ạo<br /> <br /> ều à<br /> <br /> u<br /> <br /> , bứ xú tro<br /> <br /> bảo<br /> <br /> bảo t ờ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> s<br /> <br /> ố<br /> <br /> b<br /> ạ<br /> <br /> ộ ,<br /> <br /> , b<br /> <br /> ợ<br /> <br /> à<br /> <br /> ế.<br /> <br /> ất lượ<br /> <br /> vớ V<br /> <br /> tro<br /> <br /> o T ườ<br /> <br /> ế, ả<br /> <br /> ư:<br /> <br /> s<br /> <br /> ộ…<br /> b<br /> <br /> phòng<br /> <br /> u trì<br /> <br /> trự<br /> <br /> t ờ,<br /> ạ<br /> <br /> o<br /> <br /> â dâ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> x<br /> <br /> ữ<br /> <br /> ưu<br /> <br /> ưu<br /> <br /> .<br /> <br /> ưu<br /> <br /> ĐND-UBND b<br /> <br /> và t<br /> <br /> ề và ột xuất<br /> <br /> u và<br /> <br /> ư<br /> <br /> ế vệ t<br /> <br /> V<br /> <br /> ả<br /> <br /> t<br /> <br /> trườ , t ự<br /> <br /> ất, ả<br /> <br /> ư<br /> <br /> , b<br /> <br /> ọ<br /> <br /> uyê<br /> <br /> ợ<br /> <br /> ấ t<br /> <br /> sả ,<br /> <br /> t<br /> <br /> ột số trườ<br /> <br /> Gữ<br /> t<br /> <br /> ềt<br /> <br /> à ướ t u<br /> <br /> ệ<br /> <br /> t ấ ,<br /> <br /> ột số vấ<br /> <br /> uyê ,<br /> <br /> t ườ , ỗ trợ<br /> <br /> ợ , u<br /> <br /> u<br /> <br /> ấ<br /> <br /> ĐND và UBND<br /> <br /> ệu uả oạt ộ<br /> <br /> ưở<br /> <br /> ỏ ế<br /> <br /> ủ<br /> <br /> t<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> uyệ .<br /> <br /> 3. Nguyên nhân<br /> V tr ,<br /> ượ<br /> <br /> ứ<br /> <br /> uy<br /> <br /> ệ<br /> u<br /> <br /> vụ ủ V<br /> <br /> tạ N<br /> <br /> số 37/2014/NĐ- P<br /> <br /> ủ. Tuy nhiên, ây là<br /> ữ<br /> <br /> v<br /> <br /> bả<br /> <br /> ướ<br /> <br /> ữ<br /> <br /> dẫ<br /> <br /> ĐND-UBND ấ<br /> <br /> còn<br /> <br /> ư t ườ<br /> <br /> ư<br /> <br /> ậ t ứ<br /> ộ<br /> <br /> lượ<br /> <br /> ều,<br /> ứ V<br /> <br /> vụ ủ V<br /> <br /> ứ<br /> ấu<br /> <br /> ứ<br /> <br /> t<br /> <br /> t<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> òng tro<br /> <br /> ,<br /> <br /> vụ t<br /> <br /> phòng<br /> <br /> ệ<br /> t ự<br /> <br /> t<br /> <br /> ủ V<br /> <br /> ấ<br /> <br /> ột số<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ứ là<br /> <br /> t ếu so vớ yêu<br /> ts<br /> <br /> bộ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> bộ<br /> <br /> y ủ v tr ,<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ất<br /> <br /> u<br /> <br /> ất,<br /> <br /> ư<br /> <br /> ệ<br /> <br /> vụ ủ V<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> ợ .<br /> <br /> ổ b ế giáo dụ pháp luật ặ b ệt là các quy<br /> ,<br /> <br /> xuyên.<br /> <br /> bộ là<br /> <br /> C<br /> <br /> t ết về<br /> <br /> uyệ<br /> <br /> ày 05/5/2014 ủ<br /> <br /> t<br /> <br /> uyệ , ặ b ệt là<br /> <br /> ứ<br /> <br /> lự rè luyệ ,<br /> <br /> uy<br /> <br /> ụt ể<br /> <br /> Công tác tuyên truyề ,<br /> liên quan ế<br /> <br /> ĐND-UBND ấ<br /> <br /> u<br /> <br /> ợ t ườ<br /> <br /> u tro<br /> <br /> ưu tổ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ợ vẫ<br /> <br /> xuyê b ế<br /> <br /> ộ …. là<br /> <br /> vụ ượ<br /> <br /> ể<br /> <br /> vụ.<br /> <br /> ố lượ<br /> <br /> vụ ột xuất, b<br /> <br /> 5<br /> <br /> t<br /> <br /> ĐND-UBND uyệ<br /> <br /> vớ yêu<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ĐND-UBND uyệ<br /> <br /> o.<br /> <br /> ộ , lự<br /> vệ<br /> <br /> lự<br /> <br /> ố vớ<br /> <br /> à<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản