intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt chuẩn quốc gia

Chia sẻ: Sinh Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

60
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ sở vật chất của trường Mầm non là toàn bộ các phương tiện vật chất kỹ thuật khác nhau được sử dụng để chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, nó bao gồm cả các đồ vật, đồ chơi, môi trường thiên nhiên xung quanh nhà trường. Cơ sở vật chất nhà trường là yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ góp phần quyết định chất lượng của nhà trường, không thể đảm bảo chất lượng khi không có cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp. Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường là một kế hoạch lâu dài mang tính chiến lược, đòi hỏi người Hiệu trưởng phải có kế hoạch cụ thể và những biện pháp thích hợp với hoàn cảnh thực tiễn của địa phương. Chuyên đề sáng kiến này sẽ nêu một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt chuẩn quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt chuẩn quốc gia

 1. Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn Th¹ch Thµnh Trêng MÇm non Thµnh An S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “Mét sè kinh nghiÖm trong c«ng t¸c tham mu x©y dùng c¬ së vËt chÊt nhµ trêng ®¹t chuÈn quèc gia” Hä vµ tªn t¸c gi¶: Ph¹m ThÞ ThuÈn Chøc vô: HiÖu trëng §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng MN Thµnh An Th¹ch Thµnh - Thanh Ho¸ SKKN thuéc lÜnh vùc: Qu¶n lý SKKN thuéc n¨m häc: 2010-2011 1
 2. A. ĐẶT VẤN ĐỀ: I. Lời mở đầu: Trường Mầm non là một tổ chức xã hội, đây là môi trường đặc biệt vừa  mang tính chất của một trường học vừa mang tính chất một gia đình, giữa cô  và trẻ  vừa có quan hệ  xã hội (thầy­trò) vừa có quan hệ  theo kiểu gia đình  (mẹ­con).  Trường Mầm non là đơn vị  cơ  sở  của Ngành Giáo dục, đặt dưới sự  lãnh đạo của Đảng bộ  và dưới sự  quản lý của Chính quyền địa phương cấp  xã, là công cụ  chuyên chính của Đảng và Chính quyền về  mặt đào tạo con   người mới xã hội chủ  nghĩa thời kỳ  đầu. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng   giáo dục trẻ của nhà trường phản ánh hiệu quả công tác quản lý chỉ  đạo của  Ban giám hiệu nhà trường, trong đó công tác tham mưu giữ vị trí quan trọng có   tính quyết định trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng trường Mầm   non. Tham mưu là chức năng công việc, là sự  giúp việc một cách chủ  động   sáng tạo của người Hiệu trưởng nhà trường đối với các cấp lãnh đạo, quản lý   cấp trên, là biện pháp lớn để Hiệu trưởng hoàn thành được nhiệm vụ quản lý  nhà trường về  mọi mặt. Và một điều chắc chắn rằng người Hiệu trưởng  muốn hoàn thành được nhiệm vụ quản lý nhà trường phải dựa vào sức mạnh  tổng hợp của địa phương, phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý  của Chính quyền địa phương. Nội dung công tác tham mưu của người Hiệu trưởng khá đa dạng phong  phú, trong đó không thể không nói đến công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật   chất nhà trường. Cơ  sở  vật chất của trường Mầm non là toàn bộ  các phương tiện vật   chất kỹ thuật khác nhau được sử dụng để chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ,   2
 3. nó bao gồm cả  các đồ  vật, đồ  chơi, môi trường thiên nhiên xung quanh nhà  trường. Cơ  sở  vật chất nhà trường là yếu tố  tác động trực tiếp đến quá trình  chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ  góp phần quyết định chất lượng của nhà  trường, không thể đảm bảo chất lượng khi không có cơ  sở vật chất kỹ thuật  phù hợp. Xây dựng cơ  sở vật chất nhà trường là một kế  hoạch lâu dài mang  tính chiến  lược,  đòi  hỏi  người Hiệu  trưởng phải  có  kế   hoạch cụ   thể  và  những biện pháp thích hợp với hoàn cảnh thực tiễn của địa phương. Thực tế  cơ  sở  vật chất của trường Mầm non Thành An những năm  trước đây hầu như chưa có gì, nhà trường mới chỉ có tên chưa có trường, các  nhóm lớp học nhờ  trụ  sở  thôn. Công tác tham mưu xây dựng cơ  sở  vật chất   nhà trường chưa hiệu quả. Chính vì lý do đó mà tôi chọn đề tài “Một số kinh  nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ  sở  vật chất nhà trường đạt  Chuẩn Quốc gia” làm đề tài nghiên cứu. II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu: 1. Thực trạng: Như đã trình bày ở  trên, cơ sở  vật chất nhà trường Mầm non là yếu tố  tác động trực tiếp góp phần quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ  theo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng chăm   sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu giáo dục như  hiện nay đòi hỏi  mặt cơ  sở  vật chất nhà trường phải đầy đủ  các phương tiện thiết bị  để  tổ  chức bán trú cho trẻ tại trường, đảm bảo trang thiết bị phục vụ giờ học, giờ  chơi, tổ chức các ngày hội, ngày lễ, môi trường trong ngoài lớp sạch đẹp hấp   dẫn phù hợp với lứa tuổi mầm non. Trường Mầm non Thành An có phong trào mẫu giáo từ  năm 1984. Do   điều   kiện   kinh   tế   nhân   dân   trên   địa   bàn   còn   nghèo,   nguồn   ngân   sách   địa  phương hạn hẹp, mặc dù địa phương quan tâm đến công tác Giáo dục trên địa  bàn, song không đủ  kinh phí để  xây trường Mầm non. Đến năm 2006, nhà  3
 4. hiệu bộ của nhà trường được xây dựng trị giá 150 triệu đồng, kinh phí từ  dự  án WB, còn lại, các nhóm lớp vẫn học nhờ  trụ sở các thôn, huy động các độ  tuổi từ  3 đến 5 tuổi ra lớp, học chung một chương trình dạy. Đồ  dùng, đồ  chơi phục vụ giờ học, giờ chơi cho cô và trẻ  chủ yếu do cán bộ  giáo viên tự  tạo, tự sưu tầm, giá trị sử dụng còn nhiều hạn chế. Từ thực tế cơ sở vật chất   như  vậy thực hiện đúng và đầy đủ  chương trình theo quy định còn khó khăn   chứ chưa nói gì đến tổ chức bán trú cho trẻ tại trường.  2. Kết quả, hiệu quả của thực trạng trên: Học kỳ  I năm học 2009­2010, trường Mầm non Thành An có tổng số  cán bộ  giáo viên là 11 người, huy động 119 cháu ra lớp, 2 nhóm trẻ  và 5 lớp   mẫu giáo vẫn học nhờ  trụ  sở  thôn. Cơ  sở  vật chất nhà trường thể  hiện qua  bảng thống kê sau: Bếp  Phòng  Phòng  Văn  Phòng  Phòng  Phòng  Sân  Phòng học 1  HT P.HT phòng HĐÂN Y tế bảo vệ chơi chiều 6 phòng  1 0 1 0 0 0 0 0 đang xây Đứng trước những khó khăn thách thức trên, tôi luôn có suy nghĩ trăn trở  phải dựa vào những mặt thuận lợi của nhà trường, địa phương, kế hoạch chỉ  đạo của Phòng Giáo dục để  xây dựng kế  hoạch tham mưu xây dựng hoàn  thiện   cơ   sở   vật   chất   nhà   trường   có   hiệu   quả   phù   hợp   với   tình   hình   địa  phương, theo xu hướng phát triển bền vững, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi  mới của công tác giáo dục mầm non hiện nay. Trong những năm gần đây, Giáo dục Thạch Thành được Đảng và Nhà  nước quan tâm đầu tư  kinh phí xây dựng cơ  sở  vật chất trường học. Trường   MN Thành An là một trong những đơn vị được đầu tư xây dựng 6 phòng học  từ  chương trình kiên cố  hoá trường lớp năm 2009. Sau khi được tiếp cận với  4
 5. dự án, tháng 6 năm 2009 công trình xây dựng trường Mầm non Thành An bắt   đầu được khởi công. Trường được xây dựng trên một khuôn viên đất rộng   bằng phẳng, trước đây là sân vận động trung tâm xã Thành An với diện tích   3.398 m2. Có thể  nói đây là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu một chặng đường  phát triển mới của trường Mầm non Thành An. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Nhận   thức   được   công   tác   tham   mưu   xây   dựng   cơ   sở   vật   chất   nhà  trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất và rất khó khăn của  người hiệu trưởng, để  có một trường Mầm non Thành An khang trang sạch  đẹp, đạt danh hiệu Trường Mầm non Chuẩn Quốc gia như  hiện nay tôi đã  thực hiện qua các giải pháp sau: I. Giải pháp thực hiện: 1. Giải pháp 1: Tìm hiểu, nắm chắc tình hình địa phương về mọi mặt   như vị trí địa lý,  kinh tế ­ văn hoá ­  xã hội.  2. Giải pháp 2: Nắm chắc thực trạng, yêu cầu về  cơ  sở  vật chất nhà  trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục như hiện nay.  3. Giải pháp 3: Tập thể cán bộ giáo viên đoàn kết luôn nâng cao vai trò  trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền về  công tác giáo  dục mầm non đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.  4. Giải pháp 4: Xây dựng kế hoạch tham mưu.  5. Giải pháp 5: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. II. Các biện pháp để tổ chức thực hiện: 1. Biện pháp 1: Tìm hiểu, nắm chắc tình hình địa phương về  mọi  mặt: Về việc tìm hiểu này dựa vào các tài liệu, tham gia đầy đủ hội nghị hội  đồng nhân dân cấp xã, hội nghị do các đoàn thể trên địa bàn xã tổ chức, xuống   cơ  sở  các thôn, tham gia các phong trào hoạt động văn hoá văn nghệ  quần   chúng do địa phương tổ chức…Là một người ở địa phương khác đến công tác  5
 6. trên địa bàn xã Thành An, sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, trực tiếp   tham gia các hoạt động phong trào tôi đã có những hiểu biết nhất định về  cơ  sở địa phương nơi công tác như sau: Thành   An   là   một   xã   thuộc   vùng   thấp   của   huyện   Thạch   Thành   tỉnh  Thanh Hoá, cách trung tâm huyện lỵ 7 km về phía Đông nam. Có địa hình lòng  chảo diện tích tự  nhiên 1.254,89 ha, tiếp giáp với các xã Thành Thọ, Thành  Long, Thành Tâm, Ngọc Trạo, nằm trên đường giao thông tỉnh lộ  523. Thành  An là quê hương cách mạng, có nhiều cống hiến cả  về  sức người, sức của   trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Người Thành An cần cù trong lao động,  có truyền thống hiếu học, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của   Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt mọi nghĩa vụ  công dân, nhiều người con  Thành An hiện đang giữ  các cương vị lãnh đạo chủ  chốt cấp Nhà nước, cấp  Tỉnh, cấp Huyện. Toàn xã có 745 hộ gia đình với 3.345 nhân khẩu, có hai dân   tộc anh em Kinh­Mường chung sống với nhau từ lâu đời, trong đó người dân  tộc Mường chiếm 80% dân số. Là một xã thuần nông, thu nhập thấp, cuộc   sống còn nhiều khó khăn. Là một xã đã đạt Chuẩn về công tác y tế, tỷ lệ sinh  luôn dưới 1%. Về  giáo dục Thành An có 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và   Trung học cơ sở. Cả ba cấp học đang đi vào thế ổn định và phát triển.   2. Biện pháp 2: Nắm chắc thực trạng, yêu cầu về  cơ  sở  vật chất  nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục như hiện nay.  Căn cứ  Quyết định số  36/2008/QĐ­BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008  của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Quy chế công nhận trường   Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia. Trong quy chế xây dựng trường Mầm non đạt  chuẩn quốc gia Bộ  Giáo dục và Đào tạo có đưa ra 5 tiêu chuẩn mà các nhà  trường phải phấn đấu đạt tới, bao gồm: Tiêu chuẩn tổ chức quản lý ; đội ngũ  giáo viên và nhân viên ; chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ  ; Quy mô trường  lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị; thực hiện xã hội hoá giáo dục. Nội dung   6
 7. của 5 tiêu chuẩn có mối quan hệ  tác động qua lại rất chặt chẽ  với nhau, hỗ  trợ nhau để xây dựng nhà trường. Trước hết, tôi tham mưu với lãnh đạo địa phương tổ  chức Hội nghị  khảo sát, đánh giá nhà trường theo 5 tiêu chuẩn trường Mầm non đạt Chuẩn  Quốc gia tại thời điểm chưa tiến hành xây dựng (theo số  liệu học kỳ  I năm   học 2009­2010): Tất cả 5 tiêu chuẩn chưa có tiêu chuẩn nào đạt. Cụ  thể  tiêu  chuẩn về cơ sở vật chất: Quy mô trường lớp của nhà trường trong năm học 2009­2010, ban đầu  nhà trường mới chỉ có khu đất xây được khu nhà hiệu bộ  từ  nguồn vốn WB,  có 5 điểm trường, tổng số  cán bộ  giáo viên là 11 người, có 2 nhóm trẻ  và 5  lớp mẫu giáo, huy động 119 cháu ra lớp, tất cả các lớp mẫu giáo đều học lớp   ghép 3 độ tuổi.  Có 06 phòng học đang xây dựng từ chương trình kiên cố hoá trường lớp,  tất cả  các phòng chức năng và khu sân chơi học tập, tường rào bao quanh,  cổng biển trường, khu nhà bếp đều chưa có, trang thiết bị  nghèo nàn thiếu   thốn, khuôn viên mặt bằng chưa được cao ráo, đọng nước về mùa mưa. 3. Biện pháp 3: Tập thể cán bộ giáo viên đoàn kết luôn nâng cao vai  trò trách nhiệm với nhiệm vụ  được giao, tích cực tuyên truyền về  công  tác giáo dục mầm non đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Bản  thân  xác  định  được tầm  quan trọng  của  công tác  tuyên  truyền:  Tuyên truyền để nâng cao nhận thức đầy đủ  cho mọi người dân về  việc xây   dựng trường mầm non bán trú hướng tới Chuẩn Quốc gia. Trước mắt là đội  ngũ cán bộ Đảng viên, giáo viên đến toàn thể phụ huynh. Tham mưu thành lập   Ban chỉ  đạo xây dựng trường cấp xã, cấp trường, phân công các thành viên  phụ trách theo dõi các hoạt động, căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường và   các tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lên kế hoạch chương   trình hành động cụ  thể. Phổ  biến các chủ  chương kế hoạch đến mọi cán bộ  7
 8. giáo viên trong nhà trường, động viên các thành viên đoàn kết khắc phục khó   khăn quyết tâm thực hiện các tiêu chuẩn đề ra. Vai trò trách nhiệm  của  tập thể  cán bộ  giáo viên  thể  hiện qua chất  lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thể  hiện qua các hội thi, tổ  chức tốt các ngày  hội, ngày lễ, kết quả  thực hiện nhiệm vụ  các năm học. Vai trò trách nhiệm  của đội ngũ còn thể hiện qua việc tham gia tích cực và có hiệu quả  các hoạt  động phong trào văn hoá văn nghệ, quyên góp từ thiện, hoạt động bảo vệ môi  trường… do Phòng Giáo dục, địa phương phát động, nhà trường tổ  chức. Có  thể  nói mỗi cán bộ  giáo viên nhà trường đều là những thành viên tích cực,  những tuyên truyền viên giỏi trong việc giúp cho mọi tầng lớp nhân dân trên   địa bàn hiểu rõ hơn về công tác Giáo dục Mầm non. Từ những năm học trước,   mặc dù cơ sở vật chất nhà trường chưa có, các nhóm lớp còn học nhờ trụ sở  thôn, nhưng công tác tuyên truyền về GDMN đến mọi tầng lớp nhân dân trên  địa bàn luôn được quan tâm. Ngoài việc tham gia ý kiến  ở  các diễn đàn hội  nghị, tập thể cán bộ, giáo viên luôn tích cực tham gia tất cả các phong trào do  địa phương tổ chức như văn hoá văn nghệ quần chúng chào mừng ngày thành   lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/11, ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm,  các tiết mục của nhà trường được đánh giá xếp loại thứ  hạng cao. Ngoài ra  còn tham gia phong trào quyên góp ủng hộ từ thiện như áo ấm tặng hội người   cao tuổi với số tiền 350.000đ… Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo  Thạch Thành, tổ  chức tốt các hội thi cấp trường mời lãnh đạo địa phương,  đại diện ban ngành đoàn thể, hội phụ  huynh học sinh tham gia đầy đủ. Các   hội thi cấp huyện cuả trẻ, dù chỉ là vòng loại Ban Giám hiệu nhà trường cũng  báo cáo và mời đại diện địa phương tham dự và cổ vũ. Đặc biệt là phong trào  làm đồ  dùng đồ  chơi trong tập thể cán bộ  giáo viên luôn được duy trì, nhiều   lần Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ  chức gian phòng triển lãm kết quả  của  phong trào này vào các dịp họp phụ  huynh toàn trường để  nhiều người được  8
 9. nhìn thấy kết quả của sự cố gắng miệt mài của đội ngũ cán bộ giáo viên. Tổ  chức tốt lễ tổng kết năm học với đầy đủ  thành phần tham dự như: Lãnh đạo  địa phương, các ban ngành đoàn thể  cấp xã, lãnh đạo các thôn, đặc biệt là  đông đủ  các bậc phụ  huynh học sinh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học  đánh giá đầy đủ nhất sự cố gắng của tập thể nhà trường, trong đó mỗi thành   viên có mặt trong buổi lễ cảm nhận được sự thành công của cô­trò nhà trường  có sự quan tâm, đóng góp công sức của họ.  4. Biện pháp 4: Xây dựng kế  hoạch tham mưu, tiến hành tham   mưu với các cấp lãnh đạo: Trước hết, tôi  xác định phương hướng mục tiêu phấn đấu dài hạn và  bước đi từng giai đoạn, từng năm trong việc xây dựng phát triển nhà trường  về quy mô trường lớp, phát triển số  lượng, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục trẻ, biện pháp chuẩn bị thực hiện cho việc xác định trên sát với thực  tế khả năng và yêu cầu của địa phương và nhà trường. Bám sát vào 5 tiêu chuẩn của trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia  hiện nay, nhất là tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, tôi lên kế hoạch tham mưu cho   Đảng và Chính quyền địa phương xây dựng các công trình phụ trợ trên khuôn  viên trường. Dự  kiến kinh phí sát với thực tế  từng hạng mục, đồng thời xây  dựng lộ  trình tham mưu hạng mục nào làm trước, hạng mục nào làm sau,   hướng tới chuẩn hóa trong điều kiện của xã nghèo, kinh tế  khó khăn, tham   mưu về kế hoạch thời gian hoàn thành các hạng mục công trình.  Cụ  thể: Trong năm 2009 xây dựng các hạng mục, mua sắm trang thiết  bị đồ dùng đủ điều kiện tổ chức bán trú cho trẻ tại trường như sau:  1. Nhà bếp một chiều 3 phòng:  114.000.000đ 2. Tường rào chiều dài 173m cao 1,5m: 76.000.000đ 3. Cổng trường: rộng 4m, cao 3,5m : 15.000.000đ 4. Nhà vệ sinh, nhà tắm cho giáo viên: 20.000.000đ 5. Đóng mới 40 bộ bàn ghế, 50 sạp ngủ cho trẻ: 25.000.000đ 9
 10. 6. Đổ thêm đất cho mặt bằng khuôn viên: 15.000.000đ 7. Mua sắm đồ dùng bán trú cá nhân cho trẻ: 28.000đ/1trẻ 8. Mua sắm đồ dùng nhà bếp: 10.000.000đ. Để thực tế hoá cho kế hoạch đã xây dựng, tôi mời lãnh đạo địa phương   cùng tôi đi tham quan các trường đạt Chuẩn Quốc gia trong huyện như  MN   Thạch Định, MN Thành Tâm. Trên cơ  sở  thực tế  trường bạn, tôi đề  xuất   những điểm cần thay đổi phù hợp hơn với trường mình.  5. Biện pháp 5: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục: Xác định cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các bậc phụ  huynh  toàn thể nhân dân trên địa bàn xã tham gia chăm lo cho giáo dục, để họ  hiểu được xây dựng trường Chuẩn Quốc gia là một nhu cầu tất yếu trong   việc đi lên của giáo dục ở thời kì đổi mới, từ đó huy động mọi nguồn lực đầu  tư cho giáo dục. Tạo ra sự hoạt động đồng bộ ăn khớp về thời gian thực hiện,   chất lượng hoạt động. Tôi đã chủ động trong công tác tham mưu cho Đảng và  Chính quyền địa phương đưa các chủ chương chính sách của Ngành vào Nghị  quyết của Đảng  ủy,  Hội đồng nhân dân xã hàng năm. Phối hợp tốt với các   đoàn thể  để  giáo dục  ở  mọi lúc mọi nơi, mọi đối tượng trên tinh thần xây   dựng xã hội học tập. Tham mưu thành lập Hội đồng giáo dục xã, Hội khuyến học, Hội cha   mẹ  học sinh, đưa hoạt động của các Hội vào nề  nếp, nhằm góp phần nâng   cao chất lượng giáo dục và huy động các nguồn lực để góp phần xây dựng cơ  sở vật chất cho nhà trường.   Tháng 11 năm 2009 có 06 phòng học được xây dựng từ  chương trình   kiên cố  hoá trường lớp hoàn thành được nhà thầu bàn giao, cũng thời điểm  này, lãnh đạo địa phương cho xây dựng các công trình phụ  trợ  như: Tường  rào, cổng biển trường, đổ đất khuôn viên, nhà tắm, nhà vệ sinh cho giáo viên,  khu nhà bếp, đóng thêm 40 bộ bàn ghế mới, 50 sạp ngủ cho học sinh với tổng   kinh phí 307 triệu đồng nguồn từ  ngân sách địa phương. Tháng 12 năm 2009,  10
 11. tôi tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Thành hỗ trợ 10  triệu đồng mua sắm đồ dùng nhà bếp. Ngoài ra, còn huy động cha mẹ học sinh  tham gia đóng góp mua đồ  dùng bán trú cá nhân cho trẻ với số tiền 28.000đ/1  học sinh. Như vậy, tính đến thời điểm tháng 01 năm 2010, các hạng mục công  trình xây dựng nói trên đã hoàn thành, trường Mầm non Thành An đã có đủ các   điều kiện để tổ chức bán trú cho 100% số học sinh ra lớp. Đủ điều kiện bán trú cho trẻ tại trường, song khu vực sân trường chưa   đảm bảo vệ  sinh, chưa có đường đi lối lại. Từ  thực tế  địa phương nguồn   ngân sách chưa có đủ  để  trả  nợ  cho các hạng mục xây dựng trước, nhưng  đường vào trường không thể không làm. Được biết địa phương Thành An các  phong trào quyên góp ủng hộ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động luôn   được nhân dân tự giác tích cực tham gia. Xác định sức mạnh nằm ở trong dân,  phải dựa vào dân, tôi tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương huy động  đóng góp xây dựng trường Mầm non dưới hình thức hoạt động quyên góp ủng  hộ đối với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Được lãnh đạo địa phương   đồng tình ủng hộ, trước tiên, tôi tổ chức họp phụ huynh học sinh toàn trường,  tuyên truyền vận động quyên góp. Kết quả  Hội phụ  huynh nhiệt tình hưởng   ứng, 100% phụ  huynh tham gia đóng góp  ủng hộ  tự  giác, phụ  huynh có mức  ủng hộ  cao nhất là gia đình cháu Lê Hà Linh thôn Dỹ  Thắng 220.000đ, kinh   phí thu được từ  Hội phụ  huynh học sinh là 1.560.000đ. Trên đà đó, Mặt trận  Tổ  quốc Việt Nam xã Thành An chính thức ra lời kêu gọi quyên góp  ủng hộ  xây dựng trường Mầm non Thành An đối với mọi tầng lớp nhân dân trên địa   bàn, lời kêu gọi được phát đi hàng ngày trên loa truyền thanh của xã cùng với   mức tham gia đóng góp tiền ủng hộ của các gia đình, cá nhân. Từ hộ nông dân   nghèo đến từng cán bộ  Đảng viên đều tích cực tham gia. Kết quả  sau đợt   quyên góp, nhà trường đã có kinh phí để  làm một số  con đường bê tông trên  khuôn viên trường đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khi trẻ đến trường với tổng kinh   phí hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn phải kể  đến nhiều ngày công lao động  11
 12. của Hội phụ  huynh tham gia san đường, dầm nền, với mỗi phụ  huynh tham  gia 04 ngày công lao động. Góp phần tích cực trong việc xây dựng cơ  sở  vật chất nhà trường,   không thể  không kể  đến tập thể  cán bộ  giáo viên nhà trường luôn đoàn kết  nhất trí phối hợp cùng nhau để  nâng cao vai trách nhiệm của mình. Mỗi cán   bộ  giáo viên đều rất tích cực tham gia lao động đóng góp bằng nhiều ngày  công, bằng tiền để làm đường vào trường và nhà để xe với mức tiền đóng góp  từ 100.000 đến 300.000/1người, kinh phí thu được 3.200.000đ. Nhà trường được xây dựng trên khuôn viên đất mới, để  tạo cảnh quan   môi trường sư  phạm phù hợp với lứa tuổi mầm non, tôi đã thống nhất trong   Ban giám hiệu nhà trường phát động đến phụ  huynh học sinh, giáo viên tích  cực trồng cây ăn quả, vườn rau sạch, vườn cây thuốc nam, trồng cây cảnh  xung quanh sân trường tạo ra một nhà trường xanh, sạch, đẹp hơn. Sau bao   vất vả với nhiều ngày công lao động sáng tạo, cảnh quan nhà trường đã hoàn  thiện với sự góp mặt của nhiều loại cây hoa, nhiều cây ăn quả như chuối, na,  đu đủ…, đủ  các loại rau xanh mùa nào thức nấy bổ  sung thêm bữa ăn hàng  ngày của trẻ. Để xây dựng ý thức bảo vệ giữ gìn tài sản cho các cháu và cán bộ  giáo  viên, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch biện pháp và quy định về  việc bảo quản, sử  dụng cơ  sở  vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học.  Hạn chế mức tối đa hư hỏng mất mát.  Từ  tháng 02 năm 2010, trường Mầm non Thành An chuyển ra học tại   trường mới tổ  chức bán trú cho trẻ  tại trường. Cơ  sở  vật chất nhà trường   đảm bảo, đội ngũ cán bộ giáo viên càng cố gắng nhiều hơn, tất cả vì học sinh  thân yêu. Số học sinh ra lớp học kỳ I là 119 cháu, học kỳ  II là 140 cháu. Trẻ  được học phân tách độ  tuổi, thực hiện chế  độ  sinh hoạt hàng ngày phù hợp,   trẻ  khoẻ  mạnh tăng cân đều đặn, đi học chuyên cần. Từ  đó chất lượng toàn  diện của nhà trường được nâng lên. Kết quả  kiểm tra thi đua cuối năm học   12
 13. 2009­2010, trường Mầm  non Thành An được Phòng Giáo dục và  Đào tạo  Thạch Thành đánh giá xếp loại đạt danh hiệu trường Tiên tiến cấp Huyện. Không dừng lại  ở đó, tháng 4 năm 2010, theo định hướng của lãnh đạo  Huyện, lãnh đạo phòng Giáo dục Thạch Thành, trường Mầm non Thành An  tiếp tục hoàn thiện về mặt cơ sở vật chất đủ điều kiện trường Mầm non đạt  Chuẩn Quốc gia mức độ I trong năm 2010.  Bám sát vào 5 tiêu chuẩn của trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia,  trên cơ  sở  những thành tích đã đạt được trong năm học 2009­2010, tôi tham  mưu với lãnh đạo địa phương đánh giá nhà trường theo 5 tiêu chuẩn trên. Kết  quả  4/5 tiêu  chuẩn  đạt  yêu cầu, riêng tiêu chuẩn về  cơ  sở  vật chất, nhà   trường còn thiếu một số  phòng chức năng như  phòng hoạt động âm nhạc,  phòng bảo vệ, phòng y tế, thiếu một số trang thiết bị nâng cao chất lượng giờ  học giờ chơi cho trẻ. Dự kiến kinh phí khoảng 550 triệu đồng.  Là một cán bộ  quản lý có thời gian công tác hơn 20 năm trong ngành   Giáo dục, công tác trên địa bàn xã nghèo thuần nông, đời sống người dân còn  gặp nhiều khó khăn, tôi nhận thức được chủ trương xây dựng trường học đạt   Chuẩn Quốc gia là hoàn toàn đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của nhân  dân. Nhưng điều khó khăn làm tôi trăn trở là tham mưu như thế nào để tạo ra   nguồn kinh phí xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại trong khi các công   trình xây dựng trước chưa trả  hết nợ? Từ  những số  liệu trên cho thấy việc   xây dựng Chuẩn Quốc gia của nhà trường hết sức khó khăn. Như vậy để thực   hiện được phải có quyết tâm cao của nhà trường, địa phương. Phải tranh thủ  sự  lãnh đạo của Đảng và sự  quan tâm của ngành Giáo  dục để  đưa chủ  chương chính sách của Ngành, của bậc học về  xây dựng  trường Chuẩn Quốc gia vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ của Đảng và  Chính quyền địa phương, vận động toàn thể  các ngành, các cấp và nhân dân  trong xã cùng tham gia  ủng hộ về kinh phí để  xây dựng trường mầm non đạt  Chuẩn Quốc gia. Trên nền tảng chất lượng nhà trường đã đạt được, tôi tiếp   13
 14. tục xây dựng kế hoạch tham mưu với các cấp lãnh đạo hoàn thiện cơ  sở  vật  chất nhà trường đủ  điều kiện đạt Chuẩn Quốc gia mức độ  1 thời gian hoàn  thành kế hoạch trước tháng 10 năm 2010. Kế hoạch tham mưu bước đầu đạt   kết quả đó là được Đại hội Đảng bộ xã Thành An nhiệm kỳ 2010­2015 ngày  14,15 tháng 5 năm 2010 đưa vào Nghị quyết Đại hội.  Từ  Nghị  quyết Đại hội Đảng, Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã cho ra  Nghị quyết thu đóng góp từ nhân dân mức đóng góp 200.000đ/1khẩu/1năm, thu   trong 2 năm 2010 và 2011. Nghị quyết đã  được triển khai đến từng Đảng viên   trong các cuộc họp chi bộ. Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo cho lãnh đạo các thôn  bản  mở  hội   nghị   tuyên  truyền   đến   từng  người  dân  chủ   trương  xây  dựng  trường Mầm non Chuẩn Quốc gia. Trong quá trình đưa Nghị  quyết trên đến  với người dân cũng còn có một số ít ý kiến trái chiều, nhưng dưới sự lãnh đạo  của Đảng bộ, Chính quyền địa phương, mỗi cán bộ  Đảng viên đều nêu cao  vai trò trách nhiệm trước Đảng, trước dân, là nòng cốt chủ lực gương mẫu đi  đầu trong việc thực hiện Nghị  quyết. Ý Đảng lòng dân, hơn lúc nào hết sức   mạnh tổng hợp của sự đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo   của Đảng được phát huy. Được sự  đồng thuận của cán bộ  nhân dân trên địa  bàn xã, công trình xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường được khởi   công từ tháng 6 năm 2010. Sau thời gian vừa huy động nội lực tạo nguồn kinh   phí vừa tiến hành xây dựng, đến đầu tháng 10 năm 2010, lần lượt phòng hoạt   động âm nhạc diện tích sử dụng 146 m 2 ; phòng y tế, phòng bảo vệ diện tích  sử  dụng 26m2 được hoàn thiện. Kinh phí đầu tư  xây dựng 400 triệu đồng do  nhân dân đóng góp.  Để có kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ tốt hơn giờ học giờ chơi   cho trẻ như ti vi, âm ly, loa sân khấu, đầu đĩa, giá góc… tôi lập kế hoạch tham  mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Thành và được hỗ  trợ  146 triệu đồng. Ngoài ra, Hội phụ  huynh học sinh  ủng hộ  1 triệu đồng mua   phông màn văn phòng nhà trường. 14
 15. Sau thời gian nỗ lực cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, Ban chỉ đạo   xây dựng trường Mầm non Chuẩn Quốc gia xã Thành An tổ chức hội nghị tự  đánh giá kết quả  xây dựng nhà trường theo 5 tiêu chuẩn của trường Chuẩn   Quốc gia, lập tờ trình đề nghị các cấp có thẩm quyền về kiểm tra, thẩm định,  công nhận kết quả. Sau nhiều lần được cơ  sở  đánh giá, cấp Huyện thẩm  định, ngày 22 tháng 10 năm 2010, trường Mầm non Thành An vinh dự  được   đón đoàn kiểm tra thẩm định cấp Huyện cấp Tỉnh về làm việc tại trường. Kết  quả  trường Mầm non Thành An đã đủ  điều kiện đạt danh hiệu trường Mầm  non Chuẩn Quốc gia mức độ I theo Quyết định 4446/QĐ­UBND ngày 13 tháng  12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân Thanh Hoá Quyết định về việc Công nhận  và cấp Bằng công nhận trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia. C/ KẾT LUẬN: 1. Kết quả nghiên cứu: Khi viết đề tài này trường Mầm non Thành An chúng tôi đang trong thời   gian chuẩn bị  các điều kiện tổ  chức tốt buổi lễ  đón nhận Bằng Công nhận  trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I.  Ngược dòng thời gian hơn một năm trước đây, khoảng tháng 6 năm  2009, trường Mầm non Thành An chưa có trường, các nhóm lớp học nhờ  trụ  sở  thôn thì trường Mầm non Thành An tại thời điểm tháng 10 năm 2010, có   nhiều đổi thay. Cơ sở vật chất nhà trường thể hiện qua bảng thống kê sau: Bếp  Phòng  Phòng  Phòng  Văn  Phòng  Phòng  Phòng  Sân  1  học HT P.HT phòng HĐÂN Y tế bảo vệ chơi chiều 6 phòng  1 1 1 1 1 1 1 1 kiên cố Ngoài ra, nhà trường còn có tương đối đầy đủ  trang thiết bị  đồ  dùng   phục vụ cho hội họp, làm việc và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 15
 16.  Kết quả  đó thể  hiện sự  cố  gắng rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền,  nhân dân trên địa bàn xã Thành An, sự  nỗ  lực vươn lên của tập thể  cán bộ,   giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường. Sự  quan tâm lãnh, chỉ  đạo, hỗ  trợ  về mọi mặt của Lãnh đạo cấp trên. Kết quả đó thể hiện sức mạnh tổng hợp   của công tác xã hội hoá giáo dục trên địa bàn xã Thành An. Từ  thực tế công tác tham mưu đạt kết quả  như  trên bản thân tôi rút ra   được một số bài học kinh nghiệm sau: 2. Bài học kinh nghiệm: ­ Bản thân người Hiệu trưởng phải nhận thức và tự  giác được vai trò, quyền   hạn,   trách   nhiệm   của   người   tham   mưu   cao   nhất   trong   địa   phương   về   sự  nghiệp chăm sóc giáo dục trẻ thơ. ­ Có lương tâm nghề  nghiệp: Vì dân, vì khoa học trẻ  thơ, vì tương lai đất  nước. ­ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối chủ  chương chính  sách của Đảng, Nhà nước. Nắm vững chủ trương chính sách của Ngành, bậc  học, có khả năng lý luận sắc bén. ­ Dám nghĩ, dám làm, dám tìm tòi, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh, dám  nhìn vào khuyết điểm, dám sửa chữa. ­ Nhiệt tình, tận tuỵ  với nhiệm vụ  được giao, thắng không kiêu, bại không  nản. ­ Kiên trì nhẫn nại nhưng tích cực khẩn trương. ­ Nhạy bén phát hiện được khả năng, chớp thời cơ, tạo thời cơ. ­ Quan điểm quần chúng vững vàng, tin vào quần chúng, có khả năng tổ chức  và vận động quần chúng thực hiện. Trên đây là một số  kinh nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ  sở  vật chất nhà trường đạt Chuẩn Quốc gia trường Mầm non Thành An của   bản thân tôi. Với thời gian nghiên cứu có phần hạn chế, đề  tài có thể  còn có  16
 17. những mặt chưa đề cập đến, rất mong được Hội đồng khoa học các cấp góp  ý để đề tài được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                 Thành An, ngày 15 tháng 3 năm 2011                                                                             Người viết SKKN                                                                                                                                                        Phạm Thị Thuẩn 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2