intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Ngữ văn

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

179
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra, đánh giá là một khâu trong quá trình dạy học nhưng là khâu có tính chi phối và quyết định vì: KT đánh giá sẽ cho ta thấy kết quả của mục tiếu giáo dục, nội dung, hình thức tổ chức dạy học, phương pháp và phương tiện dạy học. Mời quý vị tham khảo bài SKK Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Ngữ văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Ngữ văn

  1. SKKN năm học 2010 - 2011 GV: Nguyễn Thu Phương - THPT số 3 TP Lào Cai KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ KÕt QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN NGỮ VĂN A. LÍ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I. C¬ së lý luËn KiÓm tra , ®¸nh gi¸ là một khâu trong quá trình dạy học nhưng là một khâu có tính chi phối và quyết định vì : KT đánh giá sẽ cho ta thấy kết quả của mục tiêu giáo dục, nội dung, hình thức tổ chức dạy hoc, phương pháp và phương tiện dạy học. có thể nói qua kiểm tra đánh giá cơ bản ta sẽ thấy được diện mạo của một nền giáo dục. Thông thường ta sẽ thấy kiểm tra đánh giá như thế nào thì dạy học như thế ấy. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ lµ thưíc ®o sù tiÕn bé trong häc tËp cña häc sinh. Víi gi¸o viªn vµ nhµ qu¶n lý GD sẽ là sự nh×n nhËn qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh, nh×n nhËn qu¸ tr×nh d¹y häc vµ qu¶n lý cña m×nh. II. C¬ së thùc tiÔn. Một trong những điểm yếu kém nhất của ta là đánh giá các loại năng lực của người học. Từ nhiều năm nay, quan niệm, hiểu biết, cách làm đánh giá của cán bộ quản lý giáo dục cũng như các giáo viên ít thay đổi, còn thiên về kinh nghiệm. Møc ®é ®¸nh gi¸ Ýt tÝnh ph©n hãa, chưa ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt ( ®é khã, ®é tin cËy, tÝnh gi¸ trÞ...) cách ra đề kiểm tra còn phiến diện, đơn điệu, thiếu cơ sở khoa học, thËm chÝ ngai ra ®Ò, lÊy l¹i ®Ò cò. Nã khuyÕn khÝch häc sinh nãi l¹i nh÷ng ®iÒu ®· nghe thÇy c« gi¶ng mµ Ýt khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o cña c¸c em dÉn ®Õn viÖc học vẹt, học tủ... tËp trung vµo rÌn luyÖn kü n¨ng viÕt h¬n lµ kü n¨ng nghe, nãi ... cña c¸c em . Coi träng ®iÓm sè mµ Ýt chó ý ®Õn chøc n¨ng ®iÒu chØnh ( lêi phª...). Phần lớn các giáo viên đều quan niệm, việc ra đề kiểm tra cho học sinh đơn giản là có điểm số ghi vào sổ điểm. Từ đó, có căn cứ để cuối học kỳ, cuối năm đánh giá học sinh. Mặt khác đa sè gi¸o viªn chưa hiÓu vµ chưa x©y dùng ®ưîc ma trËn ®Ò kiÓm tra mét c¸ch khoa häc, năng lực của một số giáo viên nhìn chung còn hạn chế, khó ra được những đề kiểm tra có căn cứ khoa học, thưêng cã c¸c lçi kü thuËt. Một trong những đổi mới của việc kiểm tra, đánh giá là hình thức trắc nghiệm khách quan được áp dụng rộng rãi. Nhưng do GV chưa được đào tạo một cách bài bản khâu biên soạn đề, nên chất lượng đề kiểm tra trắc nghiệm chưa đạt yêu cầu. Mặt khác, đặc thù của các môn khoa học xã hội rất khó biên soạn những câu hỏi yêu cầu HS phải vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá trong loại câu hỏi trắc nghiệm. Hơn nữa, điều kiện làm việc của giáo viên còn khó khăn. Mỗi giáo viên phải đảm đương một khối lượng công việc lớn. SÜ số mỗi lớp học lại đông. Vì thế, giáo viên không có thời gian để đầu tư cho hoạt động kiểm tra, đánh giá. Còn hiệu trưởng thì bị sức ép bởi nhiều công việc “không tên” nên cũng có khi không ôm xuể cả việc đánh giá.
  2. SKKN năm học 2010 - 2011 GV: Nguyễn Thu Phương - THPT số 3 TP Lào Cai TÊt c¶ t¹o cho häc sinh t©m thÕ sî giê kiÓm tra tìm cách đối phó hoặc có những biểu hiện gian lận. HS học tập thụ động, thiếu tự tin, thiếu chủ động sáng tạo. Mặt khác, trong suy nghĩ của đa số HS thì, mình là đối tượng bị kiểm tra, làm kiểm tra để lấy điểm, chứ không phải để kiểm định lại quá trình học tập của bản thân. Việc tham gia vào quá trình tự kiểm tra, đánh giá và kiểm tra đánh giá lẫn nhau đối với số đông HS vẫn còn là… mới lạ. Trên những cở sở như vậy qua sáng kiến này tôi muốn cùng trao đổi, thống nhất với các đồng nghiệp về việc kiểm tra đánh giá học sinh đúng và tốt nhất. B. Néi dung nghiªn cøu I. Kiểm tra, đánh giá theo chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng m«n häc: Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng là một đòi hỏi bức thiết, nhằm đảm bảo tính khoa học, chính xác, khách quan, toàn diện giúp người dạy và người học nhìn nhận đúng thực chất việc dạy học bộ môn, từ đó có những biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng. Chuẩn kiến thức, kỹ năng l g× ? Khái niệm chuẩn được hiểu là yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt được trong việc xem xét, đánh giá chất lượng sản phẩm. Do vậy chuẩn đánh giá là “biểu hiện cụ thể những yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà HS cần phải đạt được sau khi hoàn thành chương trình giáo dục của từng cấp học, lớp học và môn học tương ứng" . Việc xác định chuẩn đánh giá sẽ là cơ sở để định ra cụ thể nội dung và hình thức kiểm tra trong môn học, cũng là căn cứ để có thể đo một cách chính xác các mức độ nhận thức và vận dụng của học sinh. II.Công tác thực hiện kiểm tra, đánh giá theo chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng m«n häc: 1. Hình thức kiểm tra, các loại bài kiểm tra m«n Ng÷ v¨n, Theo quy định hiện hành thì việc kiểm tra đánh giá học sinh có một số hình thức và các loại bài kiểm tra như sau: - Hình thức kiểm tra: Kiểm tra miệng (kiểm tra bằng hỏi đáp), kiểm tra viết ( Mét sè m«n kh¸c cã kiểm tra thực hành) - Các loại bài kiểm tra: + Kiểm tra thường xuyên gồm: kiểm tra miệng; kiểm tra dưới một tiết. + Kiểm tra định kỳ gồm: kiểm tra viết từ một tiết trở lên; kiểm tra học kỳ. - Theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh hiện nay cña môn Ngữ Văn có hai cách ra đề: + Đề ra theo hình thức trắc nghiệm. + Đề ra theo hình thức tự luận. => Thùc tÕ cho thÊy viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ theo h×nh thøc tr¾c nghiÖm của m«n Ngữ văn ph¶i hÕt søc thËn träng, tØ lÖ hîp lÝ, thậm chí không nên. 2 Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng m«n häc( Theo h×nh thøc kiÓm tra): a.KiÓm tra miÖng: - Kh«ng ®−îc bá qua h×nh thøc kiÓm tra nµy.
  3. SKKN năm học 2010 - 2011 GV: Nguyễn Thu Phương - THPT số 3 TP Lào Cai - Không nhất thiết chỉ kiểm tra vấn đáp trong 10-15 phút đầu giờ và chỉ kiểm tra kiến thức của bài vừa học (như ta quen gọi là kiểm tra bài cũ). Hình thức kiểm tra vấn đáp, giáo viên có thể sử dụng ở mọi thời điểm trong tiết học Ngữ văn, cho mọi đối tượng học sinh với nhiều yêu cầu và mục đích khác nhau. Trong khi kiểm tra vấn đáp giáo viên có thể hỏi về kiến thức cũ hoặc những kiến thức khác có liên quan đến bài mới đang học. - Kiểm tra vấn đáp GV phải xác định rõ: nội dung, yêu cầu, mục đích hỏi, xác định rõ từng đối tượng nhằm đến của mỗi câu hỏi, có loại yêu cầu thấp (tái hiện, nhắc lại kiến thức đã học) cho học sinh yếu, TBình; có loại đòi hỏi yêu cầu cao (thông hiểu, giải thích, phân tích, vận dụng) cho học sinh khá, giỏi. - Trong việc kiểm tra vấn đáp, không chỉ chú trọng đến kiến thức, mà đòi hỏi phải rèn luyện năng lực nói và kỹ năng trình bày lưu loát, diễn cảm cho học sinh. Đặc biệt phải chú trọng sửa cho học sinh những lỗi về: chính âm, chính tả, cách diễn đạt… - Cần tận dụng tối ®a câu hỏi trong SGK, SGV và có thể xây dựng thêm các câu hỏi khác cho phù hợp. b. KiÓm tra viÕt: Có bốn khâu quan trọng: - Ra đề kiÓm tra. - Coi kiểm tra . - Việc chấm bài, cho điểm. - Việc trả bài: b.1 Ra ®Ò kiÓm tra : * Đề kiểm tra là những câu hỏi hoặc bài tập được đưa ra, đòi hỏi HS phải trả lời, giải quyết có quy định tương đối cụ thể về thời gian thực hiện, qua đó nhằm xem xét kết quả học tập của HS trong quá trình học tập bộ môn theo chuÈn kiÕn thøc , kÜ n¨ng m«n häc. * KÜ thuËt ra ®Ò : Bước 1: Xác định yêu cầu kiểm tra §o c¸i g× : TiÕng ViÖt? V¨n b¶n v¨n hoc ? lµm v¨n... Tøc lµ xác định khung néi dung kiểm tra . Đây là bước định tính quan trọng cho một bộ công cụ kiểm tra. Chúng ta liệt kê tên từng đơn vị bài học, xác định trọng tâm kiến thức và xác định các mục tiêu kiểm tra cụ thể cho mỗi đơn vị bài học cả về kiến thức và kĩ năng theo chuẩn. Ví dụ: - Đối với văn bản tác phẩm tự sự, có thể nêu các câu hỏi về: + Cốt truyện, các biến cố, các tình tiết chính của câu chuyện; + Nhân vật chính( hình dáng, cử chỉ, ngôn ngữ... và ý nghĩ của nhân vật...) + Ngôi kể, lời kể, điểm nhìn để quan sát và miêu tả... + Các biện pháp nghệ thuật sáng tạo chi tiết, hình ảnh... + Tư tưởng chủ đề, ý nghĩa của truyÖn. Mçi truyÖn cã nh÷ng thµnh c«ng ®Æc s¾c riªng, khi hái chóng ta xo¸y s©u vµo nh÷ng s¸ng t¹o riªng biÖt ®ã: Vî nhÆt, ChiÕc thuyÒn ngoµi xa thÇnh c«ng vÒ t×nh
  4. SKKN năm học 2010 - 2011 GV: Nguyễn Thu Phương - THPT số 3 TP Lào Cai huèng truyÖn; Hai ®øa trÎ, Vî chång Aphñ thµnh c«ng nhiÒu vÒ miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt... - Đối với các văn bản tác phẩm trữ tình, có thể nêu các câu hỏi về: + Cảm xúc chủ đạo của tác giả, nhân vật trữ tình; + Những chi tiết thể hiện cảm xúc: hình ảnh, nhịp điệu, biện pháp tu từ, ngôn ngữ( nhãn từ- từ mắt, cảnh cú- câu hay), giọng điệu; + Tư tưởng chủ đề, ý nghĩa của tác phẩm. - Đối với văn bản, tác phẩm nghị luận, có thể nêu ra các câu hỏi về: + Vấn đề, luận điểm chính được nêu trong văn bản; + Các luận điểm chính, cách lập luận, trình bày luận cứ, dẫn chứng của tác giả; + Giá trị của văn bản về nội dung và tính thuyết phục. - Đối với văn bản tác phẩm thuyết minh, có thể nêu các câu hỏi về: + Đối tượng được thuyết minh; + Cách thuyết minh của tác giả( sử dụng các kiến thức trực tiếp, gián tiếp); + Các phương pháp thuyết minh được sử dụng và hiệu quả của chúng; + Giá trị của văn bản thuyết minh. - Đối với văn bản sân khấu, có thể nêu các câu hỏi về: + Vị trí, sự kiện chính của đoạn trích trong tác phẩm; + Nh©n vật chính và mối quan hệ với các nhân vật khác; + Cách xây dựng xung đột kịch, tích cách các nhân vật, ngôn ngữ, hành động thể hiện qua xung đột; + Ý nghĩa của vấn đề được đặt ra và giải quyết trong đoạn trích và trong tác phẩm. - Đối với văn bản nhật dụng, có thể nêu các câu hỏi về: + Tính chất cấp thiết và ý nghĩa của các vấn đề đặt ra trong văn bản; + Cách tiếp cận vấn đề của tác giả( dùng phương thức biểu đạt tự sự, trữ tình, thuyết minh hay nghị luận,...); + Nghệ thuật nổi bật của văn bản( biện pháp tu từ, ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu,...); + Bài học nhận thức của người đọc và phương hướng hành động. - Đề kiểm tra phân môn Tiếng Việt Kiến thức Tiếng Việt ở THPT bao gồm các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ, biện pháp tu từ, hoạt động giao tiếp. Các kiến thức này đã có mặt ở chương trình từ lớp 6 đến lớp 9. Đến chương trình THPT, các kiến thức này được ôn lại, củng cố và mở rộng thêm. Kiến thức Tiếng Việt găn liền với kiến thức Văn học. Phần lớn các văn bản văn học cung cấp ngữ liệu về từ ngữ, ngữ pháp, các biện pháp tu từ, kể cả phong cách ngôn ngữ và hoạt động giao tiếp. Theo tinh thần chú trọng đến mục đích giao tiếp và khả năng thực hành, vận dụng. Tiếng Việt, đề kiểm tra không tập trung vào lí thuyết, khái niệm hay định nghĩa mà chú trọng đến khả năng nhận biết, khả năng vận dụng( sử dụng đúng và sử dụng có hiệu quả) trong tạo lập văn bản( nói và viết). Các câu hỏi có thể hướng vào: + Khả năng nhận biết khái niệm các đơn vị kiến thức trong bài học;
  5. SKKN năm học 2010 - 2011 GV: Nguyễn Thu Phương - THPT số 3 TP Lào Cai + Khả năng nhận diện được các đơn vị kiến thức trong văn bản đã học hoặc trong văn bản tương tự hay khác với văn bản đã học; + Khả năng lí giải và phân tích được tại sao lại dùng như thế mà không dùng cách khác; + Khả năng thấy được cái hay, cái đẹp khi sử dụng Tiếng Việt; + Khả năng vận dụng kiến thức tiếng Việt trong tạo lập văn bản nói và viết thuộc phạm vi nhà trường cũng như trong cuộc sống. - Đề kiểm tra phân môn Làm văn Làm văn là phân môn chủ yếu mang tính chất thực hành, vận dụng kiến thức Văn học và Tiếng Việt để rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là Làm văn không có kiến thức lí thuyết. Lí thuyết về các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt; lí thuyết về tính thống nhất và hoàn chỉnh của văn bản; lí thuyết về hệ thống thao tác chứng minh, giải thích, lập luận; các kiểu bài văn tự sự, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận...Những đề lí thuyết thường là đề ngắn hoặc đề 15 hay 20 phút chủ yếu kiểm tra về nhận diện các kiểu văn bản và phưong thức biểu đạt chính, các thao tác phục vụ cho việc tạo lập văn bản, các yêu cầu tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý... Phần thực hành tạo lập văn bản là phần quan trọng nhất. Thường thì đề Làm văn thực hành chủ yếu là dạng đề tự luận. Các vấn đề cần tập trung kiểm tra là: + Khả năng vận dụng lí thuyết để làm đúng yêu cầu của đề bài; + Khả năng dựng đoạn văn bản hoàn chỉnh; + Khả năng viết bài văn theo bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài; + Khả năng vân dụng kiến thức Văn học và tiếng Việt để tạo lập văn bản( nói hoặc viết). ( Bài làm đúng thể loại; đủ ý, sắp xếp ý mạch lạc; văn có hình ảnh, cảm xúc; hành văn trôi chảy, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu...). §Õn møc ®é nμo? C¸c cÊp ®é t− duy cÇn thiÕt ®−îc ®¸nh gi¸: + NhËn biÕt: Häc sinh nhí c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n, cã thÓ nªu lªn hoÆc nhËn ra chóng khi ®−îc yªu cÇu( Nªu lªn ®−îc? ph¸t biÓu ®−îc?tr×nh bμy ®−îc? kÓ l¹i ®−îc?chØ ra ®−îc? m« t¶ ®−îc?) VD: §äc thuéc th¬, liÖt kª tªn c¸c nh©n vËt trong truyÖn.. + Th«ng hiÓu: Häc sinh hiÓu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vμ cã thÓ vËn dông chóng khi chóng ®−îc thÓ hiÖn theo c¸c c¸ch t−¬ng tù nh− c¸ch gi¸o viªn ®· gi¶ng hoÆc nh− c¸c vÝ dô tiªu biÓu vÒ c¸c kh¸i niÖm ®ã( x¸c ®Þnh ®−îc? Ph©n biÖt ®−îc?Ph¸t hiÖn ®−îc? Tãm t¾t ®−îc?) VD: dïng lêi v¨n cña m×nh tãm t¾t n«Þ dung truyÖn, x¸c ®Þnh biÖn ph¸p tu tõ trong ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬ ... + VËn dông: CÊp ®é thÊp : Häc sinh cã thÓ hiÓu ®−îc kh¸i niÖm ë mét cÊp ®é cao h¬n th«ng hiÓu , t¹o ra ®−îc sù liªn kÕt logic gi÷a c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vμ cã thÓ vËn dông chóng ®Ó tæ chøc l¹i c¸c th«ng tin ®· ®−îc tr×nh bμy gièng víi bμi gi¶ng cña gi¸o viªn hoÆc trong s¸ch gi¸o khoa. VD: Ph©n tÝch ®o¹n th¬, ph©n tÝch nh©n vËt...
  6. SKKN năm học 2010 - 2011 GV: Nguyễn Thu Phương - THPT số 3 TP Lào Cai CÊp ®é cao: Häc sinh cã thÓ sö dông c¸c kh¸i niÖm vÒ m«n häc chñ ®Ò ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò míi, kh«ng gièng víi nh÷ng ®iÒu ®· ®−îc häc hoÆc tr×nh bμy trong SGK nh−ng phï hîp khi ®−îc gi¶i quyÕt víi kü n¨ng vμ kiÕn thøc ®−- îc gi¶ng d¹y ë møc ®é nhËn thøc nμy. §©y lμ nh÷ng vÊn ®Ò gièng víi c¸c t×nh huèng häc sinh sÏ gÆp ë ngoμi x· héi ( Gi¶i thÝch ®−îc? chøng minh ®−îc ? liªn hÖ ®−îc?...) VD: - Văn học cách mạng đã làm giàu cho văn học dân tộc bằng vô vàn vẻ đẹp hiện thực của đất nước và con người Việt Nam. Hãy chọn lọc và phân tích một số bài thơ tiêu biểu thời chống Pháp để làm sáng tỏ ý kiến trên. - Bàn về đọc sách, nhất là đọc các tác phẩm văn học lớn, người xưa nói: “ Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua kẽ, lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ngoài sân, tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài.”( Dẫn theo Lâm Ngữ Đường, Sống đẹp, Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Tao đàn, Sài Gòn, 1965) Anh (chị ) hiểu ý kiến trên như thế nào? B−íc2: LËp b¶ng ®Æc tr−ng hai chiÒu( ma trËn): - Ma trận thường được cấu trúc theo hai chiều, chiều ngang ghi lĩnh vực nội dung kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, chiều dọc ghi mức độ nhận thức, trong các ô ghi số lượng các câu hỏi và số điểm cho cho mỗi câu hỏi. Số lượng câu hỏi của từng lĩnh vực tuỳ thuộc vào mức độ quan trong của nó, thời gian làm bài kiểm tra và số điểm quy ®Þnh cho từng mạch kiến thức, từng mức độ nhận thức. - Những bước lập bảng đặc trưng hai chiều : + Xác định tổng số điểm cho từng mạch kiến thức: căn cứ vào số tiết và mức độ quan trọng của mỗi mạch kiến thức, kĩ năng trong chương trình. + Xác định tổng số điểm cho từng hình thức câu hỏi : Trắc nghiệm khách quan hay tự luận theo từng bộ kiểm tra . + Xác định tổng số điểm cho từng mức độ nhận thức, mức độ nhận thức trung bình có tổng số điểm không nhiều hơn các mức độ nhận thức khác. + Xác định số lượng câu hỏi cho từng ô ma trận. Ví dụ: Ma trận thiết kế đề kiểm tra học kì I - lớp 10- Chương trình chuẩn Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Tổng thấp cao Tiếng việt 1- 1® 1-1® Văn học 1- 2® 1 - 5® 2-7® Lµm v¨n 1-2® 1-2® Tæng 1-1® 1-2® 1-2® 1-5® 4-10®
  7. SKKN năm học 2010 - 2011 GV: Nguyễn Thu Phương - THPT số 3 TP Lào Cai ViÕt c©u hái: §Ò kiÓm tra häc k× I - M«n Ng÷ v¨n Thêi gian lμm bμi : 90 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò §Ò bμi: C©u 1( 1®iÓm) : ThÕ nµo lµ tÝnh c¸ thÓ trong phong c¸ch ng«n ng÷ sinh ho¹t? C©u 2( 2 ®iÓm ): Khi lËp dµn y cho bµi v¨n thuyÕt minh cÇn ph¶i lµm g× ? C©u 3( 2 ®iÓm): H·y viÕt mét ®o¹n v¨n vÒ bµi häc mµ em rót ra ®−îc tõ TruyÖn An D−¬ng V−¬ng vμ MÞ Ch©u - Träng Thuû. C©u 4( 4 ®iÓm ) : VÎ ®Ñp t©m hån NguyÔn Tr·i qua bµi th¬ C¶nh ngμy hÌ Yªu cÇu cña mét ®Ò kiÓm tra: §óng( Néi dung, h×nh thøc) ; §ñ( Ma trËn) ; Hay ( DiÔn ®¹t) B−íc 3: X©y dùng h−íng dÉn chÊm: Víi hai yªu cÇu c¬ b¶n - Râ rµng, chÝnh x¸c - Cã thÓ ®o ®Õm ®−îc Theo quy chÕ cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o, thang ®¸ng gi¸ gåm 11 bËc tõ 0 ®Õn 10 ®iÓm, cã thÓ cã ®iÓm lÎ 0,5 ë bµi kiÓm tra ®Þnh k×. §¸p ¸n- BiÓu ®iÓm: C©u 1: TÝnh c¸ thÓ cña phong c¸ch ng«n ng÷ sinh ho¹t ®−îc thÓ hiÖn( Phong c¸ch ng«n ng÷ sinh ho¹t cã 3 ®Æc tr−ng c¬ b¶n: TÝnh cô thÓ, tÝnh c¶m xóc, tÝnh c¸ thÓ) - Trong lêi ¨n tiÕng nãi hµng ngµy, mçi ng−êi cã mét giäng nãi riªng, cã vèn tõ ng÷ dïng riªng, cã nh÷ng c¸ch nãi riªng...( 0,5®) - Qua giäng nãi, qua tõ ng÷ vµ c¸ch nãi quen dïng ta cã thÓ biÕt ®−îc lêi nãi cña ai, thËm chÝ ®o¸n ®−îc tuæi t¸c, giíi tÝnh, c¸ tÝnh, ®Þa ph−¬ng... cña hä( 0,5®) VÝ dô: Cã ng−êi giäng nãi trÇm Êm, cã ng−êi giäng cao, cã ng−êi giäng trÇm, ng−êi hay nãi dµi dßng, vßng vo, ng−êi hay nãi ng¾n gän, céc lèc. C©u 2: VÒ c¬ b¶n khi lËp dµn y bµi v¨n thuyÕt minh cÇn: - X¸c ®Þnh ®−îc ®Ò tµi( 0,5®) - X©y dùng dµn y( 1,5®) + Më bµi: nªu ®−îc ®Ò tµi( ®èi t−îng) thuyÕt minh. T¹o Ên t−îng víi ng−êi ®äc, ng−êi nghe. + Th©n bµi: T×m ý, chän ý, s¾p xÕp ý. + KÕt bµi: kh¼ng ®Þnh l¹i vÊn ®Ò ®· tr×nh bµy. C©u 3: ViÕt ®o¹n v¨n (kho¶ng 10 c©u), vÒ c¬ b¶n nªu ®−îc mét sè bµi häc sau: - Bµi häc vÒ tinh thÇn c¶nh gi¸c, kh«ng nªn chñ quan, tù m·n víi nh÷ng g× m×nh ®ang cã( 0, 75®) - Bµi häc vÒ mèi quan hÖ gi÷a lÝ trÝ vµ t×nh c¶m( 0,75®) - Bµi häc vÒ sù dung hßa gi÷a mèi quan hÖ riªng chung. Trong quan hÖ t×nh c¶m nhÊt lµ t×nh riªng ph¶i lu«n ®Æt trong mèi quan hÖ riªng chung ®óng mùc. T×nh yªu nµo còng ®ßi hái sù hi sinh ( 0,5®) - Yªu cÇu vÒ diÔn ®¹t: §o¹n v¨n viÕt m¹ch l¹c, kh«ng cã lçi vÒ c©u, dïng tõ vµ lçi chÝnh t¶. C©u 4: Më bµi( 0,25 ®iÓm) : Giíi thiÖu vÒ bµi th¬ C¶nh ngµy hÌ cña NguyÔn Tr·i.
  8. SKKN năm học 2010 - 2011 GV: Nguyễn Thu Phương - THPT số 3 TP Lào Cai Th©n bµi(3,5 ®iÓm) : Ph©n tÝch vÎ ®Ñp bµi th¬ C¶nh ngµy hÌ cña NguyÔn Tr·i. VÒ c¬ b¶n lµm râ: - T©m hån yªu thiªn nhiªn, yªu ®êi, yªu cuéc sèng. Nhµ th¬ ®ãn nhËn c¶nh vËt víi nhiÒu gi¸c quan: thÞ gi¸c, th×nh gi¸c, khøu gi¸c vµ c¶ sù liªn t−ëng. Sù giao c¶m m¹nh mÏ cho thÊy bøc tranh thiªn nhiªn sinh ®éng vµ ®Çy søc sèng, ®ång thêi cho thÊy sù tinh tÕ vµ tÊm lßng −u ¸i cña hån th¬ øc Trai víi thiªn nhiªn. Bµi th¬ më ra cho ng−êi ®äc sù ngì ngµng vÒ mét bøc tranh thiªn nhiªn rÊt ®Ñp vµ giµu søc sèng( 1,5®) - TÊm lßng −u ¸i víi d©n, víi n−íc: NguyÔn Tr·i yªu thiªn nhiªn, nh−ng trªn hÕt vÉn lµ tÊm lßng cña «ng tha thiÕt víi con ng−êi, víi d©n, víi n−íc. Nh×n c¶nh sèng cña d©n, ®Æc biÖt lµ ng−êi lao ®éng- ng−êi d©n chµi lam lò - ®−îc sèng yªn vui, no ®ñ, NguyÔn Tr·i −íc cã ®−îc chiÕc ®µn cña vua ThuÊn ®Ó g¶y khóc Nam phong ca ngîi c¶nh " D©n giµu ®ñ kh¾p ®ßi ph−¬ng"( 1,0 ®) -LÝ t−ëng" D©n giµu ®ñ, kh¾p ®ßi ph−¬ng" cña NguyÔn Tr·i víi ngµy h«m nay vÉn mang nghÜa thÈm mÜ vµ nh©n v¨n s©u s¾c( 0,5®), - NghÖ thuËt: ThÓ th¬, dïng tõ..( 0,5®) KÕt bµi( 0,25 ®iÓm): C¶m nhËn chung vÒ gi¸ trÞ vµ vÎ ®Ñp cña bµi th¬. b.2. Coi kiểm tra nghiêm túc: Học sinh không sử dụng được tài liệu, không trao đổi, không coi cóp của nhau. Như vậy mới đánh giá được thực chất kiến thức và năng lực của HS. b.3. Đổi mới việc chấm bài , cho điểm: - Đối với bài kiểm tra miệng: Cần lưu ý kiến thức cơ bản, kĩ năng trình bày của học sinh, Có thể cho điểm 0, điểm 1 (nếu HS không thuộc bài, không hiểu bài) và cho đến điểm 9 hoặc 10 (nếu HS hiểu bài và trình bày tốt). + Đối với bài kiểm tra viết: Chấm bài GVBM bám sát thang điểm, để hạn chế tối đa yếu tố chủ quan, cảm tính, chấm bài kĩ càng từ lỗi chính tả, dùng từ,đến đặt câu, diễn đạt. Đặc biệt trong mỗi bài kiểm tra GV phải ghi rõ lời phê (lời nhận xét) về ưu điểm, khuyết điểm và thái độ làm bài kiểm tra của mỗi học sinh. b.3. Việc trả bài : - Việc trả bài cũng là một khâu rất quan trọng trong đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS. Nếu chấm bài mà không trả bài thì cũng coi như không. Khi trả bài, GV cần chỉ ra những ưu điểm và khuyết điểm của HS trong bài làm, hướng dẫn cho các em cách chữa. Cách làm như vậy tạo hứng thú cho học sinh khi làm bài kiểm tra. Và giúp các em làm bài sau kết quả tốt hơn - Bài kiểm tra phải được lưu giữ thường xuyên ở cả học sinh lẫn giáo viên (giáo viên lưu ở mỗi mức độ 1 bài/ lớp). III. Thùc hμnh: Ra ®Ò thi thö THTHPT líp 12- ch−¬ng tr×nh chuÈn Ví dụ: Ma trận thiết kế đề thi thö TNTHPT lớp 12- Chương trình chuẩn Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Tổng thấp cao
  9. SKKN năm học 2010 - 2011 GV: Nguyễn Thu Phương - THPT số 3 TP Lào Cai VHNN 1- 2® 1-2® NLVH 1- 5® 1-5® NLXH 1-3® 1-3® Tæng 1-2® 2-8® 3-10® ViÕt c©u hái §¸p ¸n- BiÓu ®iÓm C. Thêi gian thùc hiÖn s¸ng kiÕn vμ KÕt qu¶ ®¹t ®−îc. 1. Thêi gian thùc hiÖn s¸ng kiÕn : Tõ th¸ng 9 n¨m 2010 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2011 2. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc: - VÒ phÝa gi¸o viªn : Tõ viÖc n¾m vµ thèng nhÊt ®−îc viÖc ra ®Ò kiÓm tra, ®¸nh gi¸ theo chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn cã rÊt nhiÒu thuËn lîi : + Ra được những đề kiểm tra có căn cứ khoa học, không mắc c¸c lçi kü thuËt. + Møc ®é ®¸nh gi¸ có tÝnh ph©n hãa, ®¸nh gi¸ ®óng thùc chÊt ng−êi häc, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt ( ®é khã, ®é tin cËy, tÝnh gi¸ trÞ...) - VÒ phÝa häc sinh: + T¹o cho häc sinh t©m thÕ kh«ng sî giê kiÓm tra, kh«ng cßn tìm cách đối phó b»ng những biểu hiện gian lận. + KhuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o cña c¸c em tránh viÖc học vẹt, học tủ... tËp trung rÌn luyÖn các kü n¨ng cho c¸c em + Trªn c¬ së nh÷ng bài kiểm tra, häc sinh cã kh¶ n¨ng giải các bài kiểm tra trong chương trình học tốt nhất, cã kh¶ n¨ng vËn dông n©ng cao. D. §Ò XuÊt Tổ chức hội thảo chuyên đề cho giáo viên bộ môn văn trong từng năm để giáo viên có dịp trao đổi kinh nghiệm, thèng nhÊt tìm ra biện pháp tối ưu ,tích cực nâng cao chất lượng kiÓm tra, ®¸nh gi¸. Ban gi¸m hiÖu nhµ tr−êng th−êng xuyªn kiÓm tra, qu¶n lý, x©y dùng ng©n hµng ®Ò kiÓm tra, ®¸nh gia stheo ®óng chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng. Mong ®−îc sù gãp ý cña ®ång nghiÖp ®Ó chóng t«i hoµn thµnh s¸ng kiÕn nµy. Xin ch©n thμnh c¶m ¬n! Lµo Cai, th¸ng 5 n¨m 2011 Ng−êi viÕt NguyÔn Thu Ph−¬ng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2