Sự phát triển thai nhi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
225
lượt xem
105
download

Sự phát triển thai nhi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trứng thứ 4, 5 sau khi thụ tinh phôi đến da con và quá trình phân cắt tạo 100 tế bào. Lúc này phôi là 1 khối tế bào hình cầu rỗng gọi là phôi túi......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự phát triển thai nhi

 1. Tröùng thöù 4 ,5 sau khi thuï Tr ng tinh phoâi ñeán daï con vaø quaù trình phaân caét taïo 100 teá baøo .Luùc naøy phoâi laø 1 khoái teá baøo hình caàu roãng goïi laø phoâi tuùi .Khoang phoâi tuùi chöùa ñaày chaát dòch,1 khoái teá baøo beân trong maø sau naøy seõ thaät söï phaùt trieån thaønh thai nhi vaø 1 lôùp teá nh baøo ôû beân ngoaøi goïi laø laù nuoâi phoâi noù tieát ra enzim laøm phoâi tuùi gaén vaøo lôùp loùt daï con (1 tuaàn sau khi thuï tinh)
 2. GIAI ÑOAÏN 1: _ 6 TUAÀN ÑAÀU TIEÂN: trong 6 tuaàn ñaàu tieân, nhoùm teá baøo seõ phaùt trieån thaønh thai nhi ñöôïc goïi laø phoâi. Phoâi daøi khoaûng 15 mm vaø naëng chöa ñeán 1 g . + Ñaàu vaø maët: Phaàn gioáng nhö ñaàu ngöôøi cong laïi höôùng veà phía choùp ñuoâi. Treân ñaàu coù nhöõng neáp gaáp nhö khe mang seõ phaùt trieån thaønh caùc ñöôøng neùt treân maët. + Caùc chi: Nhöõng maàm nhoû xuaát hieän ôû 4 phía seõ phaùt trieån thaønh caùc chi,treân ñoù coù nhöõng maáu seõ phaùt trieån thaønh baøn tay , baøn chaân.
 3. + Heä thoáng nuoâi döôõng phoâi He ng thai: Caùc teá baøo cuûa tröùng ñaõ ng thuï tinh ñaøo saâu vaøo thaønhnh töû cung . ÔÛ ñoù caùc maáu nhoû hoaëc loâng tô ñöôïc taïo thaønh nh vôùi nhöõng maïch maùu raát nhoû ch seõ cung caáp maùu cho phoâi. Nhu caàu cuûa phoâi thai ñaàu tieân raát ñôn giaûn , chæ caàn naêng löôïng vaø protein haáp ng thuï töø noaõn vaø caùc teá baøo phaân chia raát nhanh.
 4. _ TÖØ TUAÀN LEÃ THÖÙ 9 :Thai nhi daøi khoaûng 4 cm vaø naëng khoaûng 12 g. Thaân hình ñaõ baét ñaàu thaúng , ñaàu ñaõ coù hình ng daïng roõ vaø phaàn ñuoâi nhoû ng haàu nhö bieán maát.Thai nhi t.Thai giôø ñaõ lôùn gaáp 4 laàn khi môùi 6 tuaàn vaø ñöôïc goïi laø baøo thai. + Ñaàu vaø maët: Ñaàu coù traùn cao vaø coù theå nhìn thaáy tai, muõi, moâi vaø xöông coøn sô khai ñeå taïo neân göông maët . Töø luùc naøy , maàm raêng ñaõ ñöôïc ñònh vò vaø gai vò giaùc ñang phaùt trieån.
 5. + Tay vaø chaân: Maàm tay thoaït ñaàu nhuù leân coå tay vaø caùc ngoùn, sau moïc daøi ra thaønh caùnh tay vaø nh nh hoaøn chænh vôùi choã gaäp ôû cuøi choû . Söï phaùt trieån chaân cuõng theo quy trình nhö vaäy. + Tim : Giôø ñaõ laø quaû tim hoaøn chænh vôùi 4 ngaên , tim ñaäp khoaûng 180 laàn/phuùt , nhanh gaáp ñoâi so vôùi ngöôøi tröôûng thaønh.
 6. _ THAI NHI ÑEÁN 12 TUAÀN TUOÅI : Daøi khoaûng 6 cm vaø naëng khoaûng 15 g . + Maët: Maët ñaõ ñöôïc taïo hình hoaøn chænh vôùi caèm, traùn cao vaø choùp muõi nhoû xíu.Ñoâi maét ñaõ phaùt trieån hôn vaø mí maét coøn nhaém chaët. + Tay vaø chaân: Ñang baét ñaàu cöû ñoäng . + Da: Da thai nhi ñoû , trong suoát vaø thaám ñöôïc nöôùc oái .
 7. + Chaân vaø tay: ngoùn tay , chaân ñaõ ñònh hình , moùng baét ñaàu moïc. ng + Tim: Tim ñaõ vaän haønh ñaày ñuû, bôm maùu ñi khaép cô theå . + Heä tieâu hoaù: Bao töû ñaõ ñöôïc hình thaønh lieân keát vôùi mieäng vaø ruoät. + Cô quan sinh duïc: Buoàng tröùng hoaëc tinh hoaøn ñaõ ñöôïc taïo ra beân trong cô theå . ng ng Tuy cô quan sinh duïc ngoaøi daõ phaùt trieån nhöng vaãn chöa thaáy ñöôïc giôùi tính qua sieâu aâm. + Heä thoáng nuoâi döôõng thai nhi: ng Trong khoaûng 12 tuaàn , nhau thai ñaõ hoaøn chænh vaø noái vaøo tuùi ng noaõn vaø trôû thaønh heä thoáng cung caáp döôõng chaát cho thai nhi.Nhau nh ng coøn khaù roäng so vôùi kích thöôùc cuûa thai nhi .Sau khi phaùt trieån ng nhanh trong giai ñoaïn ñaàu , nhau phaùt trieån chaäm laïi . Cho ñeán khi thai nhi chaøo ñôøi , nhau naëng khoûang 1/6 troïng löôïng thai nhi. ng ang ng ng
 8. GIAI ÑOAÏN 2: _ THAI NHI ÑEÁN 16 TUAÀN TUOÅI: daøi khoaûng 12 cm vaø naëng khoaûng 130 g Vì chöa coù lôùp môõ, thai nhi nhìn coù veû gaày guoäc.Thai nhi luùc naøy c.Thai cöû ñoäng nhieàu hôn, coù theå ñaám , ng muùt ngoùn tay, nuoát nöôùøc vaø baøi tieát trong nöôùc oái. + Ñaàu: Xöông thai nhi ñaõ ñöôïc kieán taïo vaø heä cô cuõng ñaõ coù .Maét baét ñaàu nhaïy caûm vôùi aùnh saùng duø coøn nhaém, loâng mi vaø loâng maøy ñaõ baét ñaàu moïc. Ñeán tuaàn thöù 16 caùc xöông nhoû ôû tai cöùng laïi vaø thai baét ñaàu nghe ñöôïc tieáng ñoäng .
 9. _ THAI NHI ÑEÁN 20 TUAÀN TUOÅI : THAI Daøi khoaûng 16 cm vaø caân naëng xaáp xæ 340 g . ng ng Söï phaùt trieån cuûa thai ñaõ raát nhanh , cho ñeán luùc naøy thì chaäm daàn laïi nhaèm giuùp phoåi, heä tieâu hoùa , heä mieãn dòch coù thôøi gian hoaøn thieän.Thai nhi coù theå n.Thai nghe raát roõ vaø tieáng ng ñoäng maïnh khieán thai ng nh choøi ñaïp.
 10. + Cöû ñoäng : ng Thai nhi ngaøy caøng hieáu ñoäng hôn ng ng vaø daàn kieåm soaùt ñöôïc caùc cöû ñoäng vì ng caùc baép thòt vaø heä thaàn kinh ñaõ phaùt trieån. Haàu heát caùc cô quan chính yeáu ñaõ hoaït ñoäng ñöôïc. ng
 11. _ THAI NHI ÑEÁN 24 TUAÀN TUOÅI : Thai nhi trong cöùng caùp hôn , daøi khoaûng 21 cm vaø naëng khoaûng 630 g. + Da : Da vaãn moûng nhöng khoâng coøn trong suoát, maøu da luùc naøy ñaõ öûng hoàng vaø phaàn naøo coøn nhaên nheo vì lôùp môõ döôùi da chöa ñöôïc taïo ra ñaày ñuû. + Maét: Töø tuaàn thöù 22 ñeán 24 , maét thai nhi ñaõ môû.
 12. GIAI ÑOAÏN 3: _ THAI NHI ÑEÁN 29 TUAÀN TUOÅI: Daøi khoaûng 26 cm, naëng khoaûng 1,1 kg 1 chaát nhôøn baûo veä goïi laø VERNIX bao phuû toaøn thaân beù. +Naõo: Phaùt trieån khaù lôùn vôùi lôùp chaát beùo baûo veä bao boïc caùc sôïi thaàn kinh . +Cöû ñoäng: Thai nhi giôø bò boù chaët trong töû cung vì chieàu cao vaø caân naëng phaùt trieån nhanh.
 13. _ THAI NHI ÑEÁN 35 TUAÀN TUOÅI: Thai nhi daøi 32 cm, naëng 2,5 kg , hình daùng hoaøn chænh ,ñaàu phaùt trieån caân ñoái vôùi thaân hình. + Maët: Da maët laùng hôn , caùc neáp nhaên bieán maát .Maét thai nhi giôø ñaây kheùp môû lieân tuïc, raát nhaïy caûm vôùi aùnh saùng beân ngoaøi thaønh buïng meï. + Tay vaø chaân: Tay vaø chaân ñaõ phaùt trieån, caùc cô baép vaø daây thaàn kinh ñaõ lieân keát vôùi nhau cho pheùp phoái hôïp caùc hoaït ñoäng nhòp nhaøng.
 14. _ THAI NHI GAÀN 40 TUAÀN TUOÅI:
 15. Söï chuyeån daï: Tư thế của thai nhi trong tử cung được gọi là ngôi thai .Tư thế này được xác định theo vị trí của đầu _phía trên hoặc phía dưới _trong khoang chậu Tư thế thường có của thai nhi là đầu ở phía trên hoặc phía dưới còn gọi là ngôi dọc.Nếu khi chuyển dạ ,thai nhi nằm ở ngôi ngược ,ngôi ngang,ngôi chéo thì có nhiều khả năng bà mẹ phải sinh mổ.
 16. • Ngôi thai có thể chuyển từ tuần thứ 36 cho đến khi chuyển dạ .Khi ngôi thai đã chuyển không có nghĩa là bà mẹ sắp sửa chuyển dạ mà thật sự còn vài tuần nữa mới đến ngày sinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản