Tài chính

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
268
lượt xem
122
download

Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính

  1. Tài chính Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định. Sự ra đời Khi xã hội có sự phân công về lao động, có sự chiếm hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động, nền sản xuất hàng hóa ra đời và tiền tệ xuất hiện. Các quỹ tiền tệ được tạo lập và được sử dụng bởi các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hay cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Các quan hệ kinh tế đó đã làm nảy sinh phạm trù tài chính. Cùng với quá trình phát triển của xã hội, khi Nhà nước ra đời đã thúc đẩy sự phát triển của hoạt động tài chính. Nhà nước, với chức năng, quyền lực và để duy trì hoạt động của mình đã tạo lập quỹ ngân sách nhà nước thông qua quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, hình thành lĩnh vực tài chính nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, thúc đẩy và mở rộng phạm vi hoạt động của tài chính. Các mối quan hệ tài chính • Quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các với các cơ quan, đơn vị kinh tế, dân cư. • Quan hệ kinh tế giữa các tổ chức tài chính trung gian (như ngân hàng, quỹ tiền tệ) với các cơ quan, tổ chức kinh tế phi tài chính, dân cư. • Quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị kinh tế, dân cư với nhau. • Quan hệ kinh tế giữa các quốc gia... Chức năng Chức năng huy động
  2. • Đây là chức năng tạo lập các nguồn tài chính, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế • Việc huy động vốn phải tuân thủ cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu và giá cả của vốn Chức năng phân phối • Phân phối qua tài chính là sự phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị. Thông qua chức năng này,các quỹ tiền tệ tập trung và không tập trung được hình thành và sử dụng theo những mục đích nhất định. • Phân phối thông qua tài chính gồm: phân phối lần đầu(là việc phân phối tại các khâu cơ sở,đó là các khâu tham gia trực tiếp vào các hoạt hoạt động sản xuất) và phân phối lại(là phân phối cho các khâu không tham gia trực tiếp trong quá trình sản xuất mà chỉ nhằm đảm bảo hoạt động bìng thường của xã hội). • Tuy nhiên, thực tế phân phối được chia thành 3 nhòm phân phối có hoàn lại có thời hạn.vd tín dụng phân phối không hoàn lại. vd ngân sách nhà nước phân phối hoàn lại có điều kiện. vd như bảo hiểm Chức năng giám sát • Đây là chức năng kiểm tra sự vận động của các nguồn tài chính trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. • Thông qua chức năng này để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị,phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi thời kỳ,kiểm tra các chế độ tài chính của Nhà nước... Hệ thống tài chính Hệ thống tài chính bao gồm; • tài chính công(gồm ngân sách nhà nước và các quỹ ngoài ngân sách
  3. • Tài chính doanh nghiệp • Thị trường tài chính(gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn) • Tài chính đối ngoại • Tài chính hộ gia đình, cá nhân • Tài chính trung gian bao gồm các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng Các thành phần này có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của tài chính.
Đồng bộ tài khoản