intTypePromotion=3

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp - Chuyên đề 8: Thách thức trong quản lý nhà nước về dịch vụ công

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
55
lượt xem
15
download

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp - Chuyên đề 8: Thách thức trong quản lý nhà nước về dịch vụ công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 8 "Thách thức trong quản lý nhà nước về dịch vụ công" trang bị cho học viên những nhận thức cơ bản về dịch vụ công và vai trò của Nhà nước trong bảo đảm cung ứng dịch vụ công xác định các thách thức đang đặt ra và đề xuất các giải pháp giải quyết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp - Chuyên đề 8: Thách thức trong quản lý nhà nước về dịch vụ công

Chuyen aS8<br /> THACH TmJC TRONG <br /> <br /> QuAN LY NHA NUOC vE DICH \TV CONG <br /> <br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> I. DICH VU CONG vA VAl TRO CVA<br /> CUNG UNG DICH VU CONG<br /> <br /> .<br /> <br /> NHA<br /> <br /> N110C TRONG<br /> <br /> .<br /> <br /> 1. Khai quat vS dich vI} cong<br /> 1.1. Nhljn th,rc v2 dich V!l cling<br /> <br /> Dich V\l cong hi nhUng ho~t dQng ph\lc V\l cac nhu- cAu co bim, thi~t y~u<br /> cua ngmJi dan vi lqi ich chung ctia chung cua xli hQi, do Nha nuac chiu trach<br /> nhi~m treac xli hQi (trg.c ti~p dam nh~ hay tiy quySn va t~o diSu ki~n cho khu<br /> V\Tc tu thgc hi~n) nhb bao dam hi~u qua, 8n djnh va cong bfutg xli hQi.<br /> Quan ni~m vS dich V\l cong khong phai la dli co S\l' th8ng nh~t hoim toan,<br /> tuy nhien co thB chi ra mQt s8 net co bim ctia dich V\l cong la:<br /> - Do la vi~c lam clla Chinh phu, chinh quySn, ho~c cua tu nhan duQ'c<br /> Chinh phu uy nhi~m ph\lc V\l cQng dBng, nhan dan;<br /> - Vi lqi fch chung thi~t y~u;<br /> - Khong vi m\lC tieu lqi nhu~n.<br /> Ph~ vi Clla djch V\l cong cling duQ'c xac diM r~t khac nhau, tuy thuQc<br /> <br /> vao cach nhin nh~ Clla m5i qu8c gia.<br /> Theo nghfa r9ng, dich V\l cong la nhUng hltng hoa, djch V\l rna Nha nuac<br /> <br /> can thi~p vao vi~c cung cdp nhb m\lC tieu hi~u qua va cong bfutg. Theo do,<br /> dich V\l cong la cit di nhUng ho~t dQng nh~m thgc hi~n cac chilc nang v8n co<br /> cua Chinh phti, bao gAm ill cac ho~t dQng ban hanh chinh sach, phap lu~t, an<br /> ninh, qu8c phong, cho d~n nhUng ho~t dQng y t~, giao d\lc, giao thong cong<br /> cQng.<br /> Theo nghfa hf?p, dich V\l cong duQ'c hiBu Ia nhUng hang hoa, dich V\l ph\lc<br /> <br /> V\l tf\lc ti~p nhu cAu cua cac t8 chilc va cong dan rna Chinh phti can thi~p vao<br /> vi~c cung cdp nhb m\lc tieu hi~u qua va cong bfutg.<br /> Vi~c sir d\lng khai ni~m djch V\l cong thea nghia rQng hay h~p phai nhb<br /> huang tai cac m\lC tieu phil hQ'P. Trong diSu ki~n hi~n nay i:J Vi~t Nam, khai<br /> ni~m dich V\l cong duQ'c hiBu thea nghia h~p vm cac Iy do sau day:<br /> <br /> 163<br /> <br /> Thu nhat, do yeu cAu tach bi~t giiIa chuc nang quan ly nhil nuac va chuc<br /> nang ph\lC V\l cua Nha nuac d8 til do co th8 d8 ra cac bi~n phap cai tien thich<br /> hQ'P d6i vOi tUng lo~i ho~t dQng noi tren.<br /> Thu hai, do cang ngay nguai ta cang chu trQng hon d~n chuc nang ph\lc<br /> V\l cua Nha nuac. Truac day chUng ta thuang nh§n m~ chuc nang cai tIi hay<br /> chuc nang quan ly nha nuac, chuc nang phl).c Vl) chi dugc tach rieng ra va giiI<br /> mQt vi tri tuong Ung vOi chuc nang quan ly nha nuac khi di8u ki~n kinh t~ - xii<br /> hQi tren th~ giai va a mBi qu6c gia co S\l' bi~n d6i Ian lao, xu th~ dan chu hoa va<br /> dbi hoi cua nhan dan d6i vOi Nha nuac trong vi~c cung Ung djch Vl) cong ngily<br /> cang cao hon. Nha nuac khong con lil mQt quy8n l\l'c dUng tren nhan dan va cai<br /> tri nhan dan niIa, rna co trach nhi~m ph\lC Vl) nhan dan, tb8 hi~n bAng cac ho~t<br /> dQng cung Ung dich V\l cong ph\lC Vl) trvc ti~p nhucAu cua cac t6 chuc va cong<br /> dan.<br /> <br /> 1.2. lJijc ililm cua vi?c cung ung dick<br /> <br /> Vfl<br /> <br /> cong<br /> <br /> - La nhfrng ho~t dQng ph\lc Vl)lgi fch co ban cua ngum dan, dap Ung nhu<br /> cAu cua xii hQi, gAm cac 19i feh cAn thi~t, cac quy8n, nghia V\l co ban cua con<br /> ngum d~ bao dam cho cUQc s6ng cua dan dugc binh thuang vil an toan;<br /> - Ho~t dQng cung Ung dich V\l cong mang tinh ch~t ph\lC Vl). Dich Vl) cong<br /> chiu S\l' chi ph6i cua co ch~ thi truang, nhung v8 co ban khong tuan thea quy<br /> lu~t cua thi truang, khong vi m\lc tieu 19i nhu~.<br /> Di8u do co nghia lil cac t6 chuc, ca nhan cung Ung dich Vl) cong dugc<br /> quy8n thu cac khoan 19i nhU~ thea chi! quan, dich Vl) cong khong phai thuAn<br /> tiiy thea quan h~ thi truang mil chiu S\l' quan ly, di8u ti~t cua nha nuac va phai<br /> l~y m\lC tieu ph\lC Vl)la chinh.<br /> - Do Nha nubc chiu trach nhi~m truac xii hQi (tf\l'C ti~p cung u.ng ho~c uy<br /> nhi~m vi~c cung Ung). Ngay ca khi Nha nuac chuy~n giao dich Vl) nay cho tu<br /> nhan cung Ung thi Nhil nuac vfu1 co vai tro di~u ti~t d~c bi~t nhfun bao dam S\l'<br /> cong brmg trong phan ph6i cac djch Vl) nay va kh~c ph\lC cac khi~m khuy~t cua<br /> thi truang.<br /> - Khong phan bi~t d6i tugng dugc cung u.ng, th\l huang djch Vl) congo Nha<br /> nuac khi nhan danh xii hQi th\l'C hi~n cung u.ng dich Vl) cong, khong lo~i trir b~t<br /> cu chu th8 nao ra khoi d6i tugng cua S\l' ph\lc Vl). MQi ngum dan co quy8n binh<br /> dfutg trong vi~c ti~p nh~ va sir d\lng cac dich Vl) cong vOi tu cach la d6i tugng<br /> ph\lc V\l cua chinh quy~n.<br /> 164<br /> <br /> 1.3. Cae IO{li dich V!l cong<br /> Dich V\l cong bao ham mQt dai cac dich V\l vOi nhiing muc dQ khac nhau<br /> vS tinh ch~t cong cQng, keo thea S\l tuong Ung vS trach nhi~m cua Nha nuac d6i<br /> vm cac dich V\l nay. Vi v~y, cfin xac dinh cac lo~i dich V\l cong va lam ra d~c<br /> thu cua timg lo~i dich V\l d~ bao dam t6 chuc va quan ly vi~c cung Ung dich V\l<br /> cong phil hgp.<br /> Co th~ neu len 3 tieu chi lam din cu d~ phan bi~t cac lo~i dich V\l cong vm<br /> nhau, do la: (I) muc dQ khac nhau vS tinh ch~t cong cQng; (2) vai tro, trach<br /> nhi~m cua Nha nuac va (3) lo~i chu th~ th\lc hi~n cung c~p cac lo~i dich V\l<br /> <br /> congo Can cu vao cac tieu chi noi tren co th~ xac dinh 3 l

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản