TÀI LIỆU: CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
139
lượt xem
81
download

TÀI LIỆU: CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu trọng tâm của ngành giáo dục. Do đó, các trường đang tập trung điều chỉnh và xây dựng phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình mới nói chung và của tất cả giáo viên các cấp nói riêng. Góp phần trong đổi mới phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Giải quyết được thử thách nâng cao tính trực quan sinh động đối với các môn học, đặt biệt là các môn học yêu cầu minh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU: CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY

 1. CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu trọng tâm của ngành giáo dục. Do đó, các trường đang tập trung điều chỉnh và xây dựng phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình mới nói chung và của tất cả giáo viên các cấp nói riêng. Góp phần trong đổi mới phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Giải quyết được thử thách nâng cao tính trực quan sinh động đối với các môn học, đặt biệt là các môn học yêu cầu minh hoạ, trực quan nhiều hình vẽ, màu sắc để hình thành khái niệm, kiến thức, kỹ năng cho học sinh cần phải có sự hỗ trợ của máy tính và các phần mềm. Để nâng cao chất lượng giáo dục người giáo viên của chúng ta phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng sử dụng các phương pháp tích cực kết hợp với các thành tựu của công nghệ thông tin phấn đấu để trong một tiết dạy tốt học sinh được hoạt động, thực hành nhiều hơn, thảo luận suy nghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng máy tính làm phương tiện dạy học có tác dụng làm tăng hiệu quả sư phạm của nội dung và phương pháp dạy học lên rất nhiều, đây là một vấn đề cần phải đưa vào trong thực tiễn giảng dạy và các hoạt động của nhà trường. Việc sử dụng giáo án điện tử và ứng dụng CNTT trong những năm học qua chưa được chú trọng, chưa được thường xuyên, còn mang tính tự phát. Nhưng để tất cả thầy cô biết sử dụng, sử dụng có hiệu quả và thường xuyên sử dụng là một yêu cầu đặt ra đối với Ban Giám Hiệu các trường, nhất là những phó hiệu trưởng làm công tác chuyên môn cần phải giải quyết trong năm học 2007 – 2008.
 2. II. BỐ CỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: A. THỬ THÁCH& GIẢI PHÁP: 1. Xây dựng nhận thức cho đội ngũ.Tập huấn nâng cao kỹ thuật sử dụng cho tất cả giáo viên. 2. Thiết lập kế hoạch và phân bố chỉ tiêu thực hiện( trong năm học 2007 – 2008) 3. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể tác động tích cực đến việc ứng dụng CNTT trong dạy – học. 4. Sưu tầm các giáo án điện tử và thiết kế những giáo án mới phù hợp với đặc thù của nhà trường. 5. Khắc phục điều kiện cơ sở vật chất. 6. Sơ và tổng kết kịp thời. 7. Kết quả đã đạt được so với năm học trước. 8. Định hướng cho năm học 2008 – 2009 . B. LỜI KẾT. C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA. III. NỘI DUNG CỤ THỂ: A. THỬ THÁCH & GIẢI PHÁP: 2
 3. Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: Ngaøy 4/9/2007: Keát hôïp vôùi chuyeân ñeà “Naâng cao chaát löôïng daïy Chính taû” đã tập huấn lại cho 100% GV “ ÖÙng duïng CNTT trong daïy vaø hoïc”. Được sự phân công của BGH, tôi đã giải thích cho tất cả các GV hiểu sự cần thiết của ứng dụng CNTT 1. Sự sử dụng trong yêu cầu đổi mới về PPDH. CNTT trong giảng dạy Cá nhân tôi lập kế hoạch tập năm học 2006 – 2007 Xây dựng nhận huấn. Trong đó, phân công cho cô Bùi Thị chỉ hình thức và mang thức và củng cố lại kỹ Kim Thúy (1 GV giỏi về vi tính và CNTT) tính tự phát, GV chưa năng sử dụng CNTT trong tập huấn trực tiếp tại phòng máy của nhà thật sự đầu tư và mạnh giảng dạy cho 100% GV. trường. dạn áp dụng trong dạy – học. Lắng nghe ý kiến và tư vấn, giải thích các giải pháp khắc phục khó khăn cho đội ngũ. Chọn lọc một số ý kiến và giải pháp đưa vào kế hoạch chuyên môn năm và hàng tháng để việc sử dụng CNTT đi đúng tiến độ nhưng không gây nặng nề cho GV. Bài học kinh nghiệm: 3
 4.  Nhaän thöùc của GV và sự trang bị thêm kiến thức về tin học của đội ngũ đã nâng lên thì vieäc thöïc hieän seõ nhieàu thuaän lôïi vaø dễ dàng đạt kết quả cao. Xây dựng kế hoạch chuyên môn số: 2. Việc chỉ đạo 1. Phải có kế hoạch thực hiện giảng dạy có cụ thể : Có những quy định 62/KHCM – HVC( ngày 7/ 9/ ứng dụng CNTT của pháp lý. 2008). Trong kế hoạch đã quy định cụ thể: các năm học trước Mỗi giáo viên phải thực hiện ít nhất 1 tiết 2. Thường xuyên chưa được sự kiểm tra dạy/ năm, tiết dạy có ứng dụng CNTT có nhắc nhở các yêu cầu của chặt chẽ và kịp thể tự thiết kế hoặc sử dụng nguồn tài hoạt động giảng dạy có nguyên có sẵn nhưng phải điều chỉnh cho ứng dụng CNTT. phù hợp). Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: thời tư vấn nên hiệu quả chưa cao (về Thường xuyên đưa nội dung cả số lượng lẫn chất thúc lượng). Yêu cầu đặt ra: Quản lý của nhà đẩy, tư vấn, kiểm tra trong các buổi trường cần phải làm gì họp tổ khối, họp HĐGD và dự giờ có ứng để khắc phục những dụng CNTT trong thực tế. 4
 5. tồn tại này? - Cung cấp và mong muốn GV chia sẻ qua email của BGH: khanhtranht@yahoo.com; anhthu73_HVC@yahoo.com; pqthien_21263@yahoo.com Bài học kinh nghiệm:  Kế hoạch được xây dựng vừa tầm với quy mô của nhà trường dễ dàng để tất cả GV thực hiện.  Việc thường xuyên đôn đốc hoạt động dạy có ứng dụng CNTT ngay từ đầu năm học đã làm cho đội ngũ GV hiểu rõ trách nhiệm cần phải thực hiện một cách tự giác. Ngày 10/10/ 2007, phổ biến 3. Kích thích việc kế thúc đẩy sử dụng Phối hợp với chính CNTT một cách tự giác hoạch số 66/KHCM –HVC, V/V: quyền, đoàn thể tác động và đẩy mạnh cao trào, Hội thi “ Dạy tốt chương trình dổi mới tích cực đến việc ứng dụng thực hiện thành mũi phổ thông, tổ chức thi 2 vòng. Trong đó CNTT trong dạy – học. nhọn phải dựa vào có quy định: đâu?  Vòng 1: thi 1 tiết dạy trên lớp ( BGK dự đột xuất, tuy nhiên nếu 5
 6. sử dụng CNTT thì được chọn bài)  Vòng 2: có 1 nội dung là phải dạy 1tiết ứng dụng CNTT. Theo dõi kiểm tra, tư vấn kịp thời, không để xảy ra tình trạng “Có xây dựng kế hoạch nhưng không thực hiện”. Dẫn chứng:  Buổi họp Hội đồng Giáo dục phổ biến: Đăng kyù tiết daïy coù söû duïng Powerpoint ( Mỗi khối lớp đăng ký 1 -2 GV) Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: 3………  Buổi họp HĐGD tháng 10, rút kinh nghiệm :Các tổ khối chưa thực hiện 6
 7. 1, 2 và 4.  Các buổi họp HĐGD và tổ khối, nội dung về sử dụng CNTT cũng được nhận định sâu sát, triệt để. Bài học kinh nghiệm: Việc phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của kế hoạch. 1. Từ tháng 5/2007 – tháng 1. Sưu tầm các giáo án điện tử và thiết kế 10/2007 và liên tục cập nhật trong năm học: những giáo án mới phù 4. Khi thiết hợp với đặc thù của nhà - Giúp GV một số Website để kế 1 GAĐT đòi hỏi sự trường. download các GAĐT và phần mềm tiện đầu tư rất nhiều. Người ích để sử dụng như: 2. Tổ chức cho GV sẽ chắc chắn ngán tổ khối hợp tác, phân công ngại khi thực hiện công http://hanoi.com.vn/ tìm tư liệu để việc thiết kế việc này. Để giúp GV GAĐT không còn là gánh http://thuathienhue.edu.vn/ nhẹ nhàng hơn trong nặng, là áp lực trên cá soạn giảng, BGH đã có http://pgdtanphu.edu.vn/ nhân của 1 GV nào cả, mà những chỉ đạo như thế trở thành là trách nhiệm www.bachkim.com.vn nào? chung của tất cả các thành viên trong tổ khối. … Phó Hiệu trưởng download các GAĐT nghiên cứu và coppy cho GV, các 7
 8. tổ khối trưởng nghiên cứu, bàn bạc trong khối chuyên môn bổ sung , điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của HS lớp để thực hiện giảng dạy. Tham mưu với Hiệu trưởng trang bị cho các khối trưởng 1USB có dung lương 1G để tiện sử dụng trong save các tài liệu phục vụ giảng dạy, tạo điều kiện cho GV có 1 máy vi tính và được sử dụng phòng máy và mạnh internet của nhà trường trong quá trình thực hiện thiết kế GAĐT... - Qua các đợt tập huấn, dự chuyên đề, Hội thi GV giỏi Quận… bản thân tôi cũng sưu tầm được nhiều GAĐT bổ ích mang về chia sẻ với đội ngũ GV. Tổ chức cho tổ khối hợp tác, phân công tìm tư liệu để việc thiết kế GAĐT, không sao chép nguyên bản GAĐT sưu Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: 8
 9. 4. …. tầm mà mỗi GV phải thay đổi thiết kế sao cho phù hợp với đặc điểm của lớp mình. Bài học kinh nghiệm:  Để có nhiều GAĐT giúp GV giảm nhẹ áp lực thì chúng ta nên có những sự vận dụng linh hoạt, thừa hưởng thành qua của đồng nghiệp khắp nơi.  Không để GV sử dụng nguyên bản các GAĐT sưu tầm mà đòi hỏi GV phải điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của HS lớp mình và cần phải nắm vững GA để khi thực hiện được sinh động và phù hợp hơn. Từ 9/2007 đến cuối năm học: 5. Khó khăn  Tham mưu cùng Hiệu trưởng về cơ sở vật chất, về mua thêm 1 máy chiếu. phòng chiếu. Khắc 1. Tổ chức 1 phòng phục như thế nào? chiếu cố định( P1- CS1), 1  Phân công 2 nhân viên luôn lưu động. đáp ứng yêu cầu trình chiếu của -2.Phân công bộ GV. 9
 10. phận phụ trách kỹ thuật.  Khi nhiều GV cùng có nhu cầu thực hiện GAĐT thì sẽ hoán chuyển phòng học cho GV - học sinh được dạy – học theo nhu cầu. Bài học kinh nghiệm:  Cơ sở vật chất dù có khó khăn, nhưng nếu kịp thời giải quyết thì sẽ đạt mục tiêu của từng giai đoạn.  Qua sự hỗ trợ của BGH và các bộ phận khác, người GV cũng nhận rõ và họ cộng tác tốt hơn trong từng hoạt động. 6. Việc đánh Từ cuối tháng 9/2007 – giữa giá, Ban Giám Hiệu cần tháng tổ chức các hoạt động cao rút kinh nghiệm, 10/2007 các tổ khối đã thực hiện trào làm điểm nhấn phục một số chuyên đề Chính tả, một số hoạt động viên kịp vụ cho dạy học có ứng động dạy có CNTT, tôi và 1 P.hiệu trưởng thời dụng CNTT. Sau đó cần tham dự 100% số tiết dạy minh họa và đã kịp thời rút kinh nghiệm những năm góp ý thật khách quan để đội ngũ rút kinh Sơ và tổng kết kịp thời, trước nghiệm kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả tránh để quá lâu đội ngũ sẽ khi sử dụng CNTT. còn sơ sài đã không kịp điều chỉnh phục không vụ cho thực tiễn Từ tháng 10/ 2007 – hết tháng 11/2007: kích thích và 10
 11. mang lại hiệu quả cao  Thông qua cao trào Hội thi của hoạt động giảng “GV giỏi cấp trường”, bản thân tôi dạy có ứng dụng đã phối CNTT, năm học này phải thay đổi như thế nào? Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: 6….. giảng dạy. hợp cùng BGH đưa ra các nhận định kịp thời và giải pháp cho thời gian tới. Dẫn chứng:  Vòng 1 : Hội thi “GV giỏi cấp trường” ( Tổ chức từ 15/10 – 19/10/2007 ) kịp thời nhận định và chia sẻ cùng 100% GV.  Vòng 2: Hội thi “GV giỏi cấp trường” ( Tổ chức từ 17/10 – 16/11/2007)  Tất cả GV thi vòng 2 đều phải thực hiện 1 hoạt động giảng dạy có ứng dụng CNTT. Kết quả tiết dạy của 5GV tham dự: 5 tốt / 5 GV. 11
 12.  Qua vòng 2, BGH cũng chia sẻ, rút kinh nghiệm ngay với tất cả GV. Từ 04/03/08 đến 11/03/08:  PGD về kiểm tra chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng” . Kết quả: 2 tiết tốt/ 6 tiết ; 4 tiết khá/6 tiết; không có tiết TB và không đạt yêu cầu. Chuyên viênPGD đánh giá cao về sự chuyển biến của nhà trường trong hoạt động sử dụng CNTT trong soạn giảng.  Qua đó, tôi cũng kịp thời rút kinh nghiệm cho tập thể và tiếp tục thúc đẩy các GV chưa thực hiện hoạt động giảng dạy có ƯDCNTT phải thực hiện trong tháng 4/2008 ( 1/3; 2/2; 2/3; 2/5; 3/4; 3/5 và 4/3) Bài học kinh nghiệm:  Để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chuyên môn phải thường xuyên theo dõi, kịp thời rút kinh nghiệm( nhân điển hình các giáo án tốt và tư vấn các tồn 12
 13. tại chưa hợp lý) . Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: Trong năm học 2006 – 2007 : Thực hiện được 6 GAĐT với 6 tiết dạy. 1. Tất cả các hoạt động nếu áp dụng được Đến cuối tháng 3, năm học CNTT đều vận dụng để 2007 – 2008: nâng cao hiệu quả.  Thực hiện được: 40 giáo án 2. Muốn thúc đẩy điện tử. sự phát triển của ứng dụng 7. Muốn thúc CNTT trong nhà trường. Chia ra: đẩy sự phát triển của Người cán bộ quản lý cần  Các hoạt động về phương ứng dụng CNTT trong phải kịp thời so sánh kết hướng, nhà trường. Chúng ta quả để kịp thời giới thiệu còn phải làm gì? cho đội ngũ các thành tựu nhiệm vụ năm học của Chính đã đạt được trong năm học quyền, Công đoàn, Chuyên môn: 7 2007 -2008  Các chuyên đề cấp Quận: 2  Các chuyên đề cấp trường: 5  Hội thi An toàn giao thông: 1  Giáo án điện tử: 25 ( dạy 13
 14. trên 30 tiết) Bài học kinh nghiệm:  Tỉ lệ sử dụng GAĐT trong giảng dạy và trong các hoạt động khác so với NH 2006 – 2007: 666,66% ( tăng hơn 6,5 lần). Các giáo án đều có hiệu quả và việc ứng dụng các kỹ thuật, các hiệu ứng, thao tác của GV ngày càng thuần thục. Điều đó có được là do chúng tôi đã tăng cường nhiều về số lượng, cũng như quan tâm đến chất lượng của từng GA trước khi cho thực hiện.  Để thúc đẩy việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chuyên môn phải thúc đẩy các hoạt động khác của nhà trường cũng cùng sử dụng thành tựu của khoa học CNTT. 8. Để việc - Xây dựng riêng 1 kế hoạch cho thực hiện ứng dụng hoạt động sử dụng CNTT trong dạy và 1. Không chỉ nên công nghệ thông tin học. dừng lại với những gì đã trong giảng dạy là một làm được. Người cán bộ - Tham mưu với Hiệu trưởng thực phần cơ hữu trong hoạt quản lý cần tiếp tục thực hiện 1 phòng học cố định có trang bị máy động dạy và học của hiện thường xuyên hơn chiếu (Hội trường) để khắc phục sự hoán GV. Chúng ta cần làm 14
 15. gì sau năm học 2007 – trong thời gian tới. chuyển lớp học của học sinh và giảm bớt 2008? thời gian lắp máy của công nh6an viên. 2. Cụ thể là cần định hướng cho năm học - Trong phân công nhiệm vụ năm 2008 – 2009 . học, BGH sẽ cơ cấu mỗi khôi sẽ có 1 GV thành thạo CNTT để làm nòng cốt. - Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, giúp đỡ ngay từ đầu năm với các GV còn chưa mạnh dạn áp dụng CNTT Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: trong dạy – học. 8…. - Tăng cường số tiết dạy có sử dụng CNTT/ 1GV. B. LỜI KẾT: - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tôi cũng chỉ mong mỏi việc chia sẻ đến đồng nghiệp của mình các việc đã làm để đẩy mạnh về đổi mới phương pháp dạy học trong trường Hồ Văn Cường. - Tất nhiên sáng kiến kinh nghiệm này chưa thể đáp ứng quý thầy cô cán bộ quản 15
 16. lý về công tác chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng CNTT trong hoạt động dạy và học của từng trường. Nhưng với một niềm đam mê và với một mong mỏi tạo được cho học sinh những tiết học đầy hứng thú, tôi đã xây dựng kế hoạch và đã quyết tâm thực hiện nó và đã có một số thành quả nhất định so với năm học 2006 – 2007. Cũng từ đó, tôi đã rút ra những bài học riêng cho bản thân và đội ngũ để có thể áp dụng thành công hơn cho năm học 2008 – 2009 . - Pham vi của sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng cho các trường còn nhiều khó khăn như trường chúng tôi và có thể phát triển mạnh hơn, hiệu quả cao hơn ở các trường có đủ điều kiện. - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, tôi muốn xin được nhận những sự chia sẻ từ quý thầy cô để mau chóng bổ sung thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và quản lý việc dạy – học có ứng dụng công nghệ thông tin ngõ hầu giúp ích cho bản thân tôi, cho giáo viên và học sinh của trường chúng tôi. Trân trọng kính chào và cảm ơn. 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản