intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu hướng dẫn về lập trình PHP & MYSQL

Chia sẻ: Do Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

112
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn về lập trình PHP & MYSQL được biên soạn với các nội dung: PHP là gì, các cách làm việc với PHP, các kiểu dữ liệu, biến trong PHP, hằng số, cấu trúc điều khiển, hàm, Classes và Objects,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn về lập trình PHP & MYSQL

TÀI LI U HƯ NG D N V<br /> <br /> L P TRÌNH PHP & MYSQL<br /> <br /> I.PHP là gì?<br /> PHP là m t ngôn ng l p trình ki u script, ch y trên Server và tr v mã HTML cho trình duy t. PHP g n<br /> như ñã tr thành m t ngôn ng l p trình Web r t ph bi n trên m ng hi n nay. PHP là ch vi t t t c a c m t<br /> "PHP Hypertext Preprocessor", t m d ch là ngôn ng ti n x lí các siêu văn b n. Các mã l nh PHP ñư c nhúng<br /> vào các trang web, các trang này thư ng có ph n m r ng là .php, .php3, .php4. Khi client g i yêu c u "c n t i<br /> các trang này v " ñ n web server, ñ u tiên web server s phân tích và thi hành các mã l nh PHP ñư c nhúng<br /> trong, sau ñó tr v m t trang web k t qu ñã ñư c x lí cho client.<br /> B n có th h i, t i sau có nhi u tuỳ ch n như ASP, Cold Fusion, Perl, Java, Python nhưng chúng ta l i<br /> ch n PHP? Và câu tr l i là: b i nó là m t ngôn ng r t d dùng, d h c, cú pháp l nh ñơn gi n, các bi n không<br /> c n ph i khai báo trư c khi dùng, t ñ ng ép ki u(typecast), ch y nhanh, t p hàm built-in r t phong phú, có mã<br /> ngu n m …<br /> <br /> II.Các cách làm vi c v i PHP:<br /> Có 4 cách ñ dùng PHP:<br /> i.<br /> ii.<br /> iii.<br /> <br /> iv.<br /> <br /> <br /> <br /> to have a U.<br /> echo ("some editors don't like processing instructions");<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cách i ch có th s d ng n u nh ng tag ng n ñư c cho phép s d ng. Có th s a short_open_tag trong<br /> c u hình c a php ho c biên d ch file .php v i l a ch n cho phép dùng các tag ng n.<br /> Tương t như v y, cách th iv ch có tác d ng n u asp_tag ñư c ñ t trong file c u hình c a PHP.<br /> <br /> III.Các ki u d li u:<br /> PHP h tr tám ki u d li u nguyên thu . B n ki u thông thư ng là: boolean, integer, floating-point<br /> number(float), string. Hai ki u ph c t p là: m ng( array) và ñ i tư ng ( object). Và cu i cùng là hai ki u ñ c<br /> bi t : resource và NULL. Lo i d li u c a bi n thông thư ng không ñư c gán b i ngư i l p trình mà ñư c quy t<br /> ñ nh t i th i gian ch y c a PHP, ph thu c vào ng c nh mà bi n ñư c dùng.<br /> 1. Boolean: ñây là ki u ñơn gi n nh t. M t ki u boolean bi u th m t giá tr th t. Nó có th là TRUE<br /> hay FALSE.<br /> Cú pháp: ñ ch ñ nh m t giá tr boolean, có th s d ng t khoá TRUE hay là FALSE. C hai ñ u<br /> không phân bi t ch hoa hay ch thư ng.<br /> Ví d :<br /> $foo=True; // gán giá tr TRUE cho bi n $foo.<br /> ð có th chuy n m t giá tr sang ki u boolean, chúng ta có th dùng (bool) hay (boolean). Tuy nhiên<br /> trong h u h t các trư ng h p b n không c n ph i s d ng vi c ép ki u này, b i giá tr s ñư c t ñ ng chuy n n u<br /> nó là m t toán t , hàm hay là c u trúc ñi u khi n ñòi h i m t tham s ki u boolean.<br /> Chú ý: -1 ñư c xem là TRUE, gi ng như các giá tr khác 0 khác ( b t k là s dương hay âm).<br /> 2. Integer: là m t t p h p bao g m các s {...,-2,-1,0,1,2,...}.<br /> http://Athena.edu.vn/forum - Tài li u hư ng d n h c l p trình web, l p trình ng d ng v i PHP & My SQL -<br /> <br /> 1<br /> <br /> Cú pháp: Integer có th ñư c ch ñ nh trong cơ s 10, cơ s th p l c phân hay cơ s bát phân, tuỳ ch n ñi<br /> trư c b i d u - hay +. N u b n s d ng v i cơ s bát phân, b n ph i theo th t v i 0 ñ ng trư c, còn ñ i v i s<br /> th p l c phân thì 0x.<br /> <br /> Ví d như sau:<br /> $a<br /> $a<br /> $a<br /> $a<br /> <br /> =<br /> =<br /> =<br /> =<br /> <br /> 1234;<br /> -123;<br /> 0123;<br /> 0x1A;<br /> <br /> #<br /> #<br /> #<br /> #<br /> <br /> s<br /> s<br /> s<br /> s<br /> <br /> th p phân<br /> âm<br /> bát phân<br /> th p l c phân<br /> <br /> Kích thư c c a ki u d li u này là 32bit, và PHP không h tr ki u unsigned integer. N u b n ch ñ nh<br /> m t s vư t qua biên c a ki u d li u integer, nó s ñư c xem như ki u float. Tương t như v y, khi b n th c<br /> hi n m t phép toán mà k t qu tr v là m t s vư t qua biên c a ki u integer, thì ki u float s ñư c tr v . Tuy<br /> nhiên, có m t l i trong PHP mà không ph i bao gi ñi u này cũng ñúng, nó liên quan ñ n các s âm. Ch ng h n,<br /> khi b n th c hi n -50000* $million, k t qu s là 429496728. Tuy nhiên, khi c hai toán t ñ u là s dương thì<br /> không có v n ñ gì x y ra.<br /> ð chuy n m t giá tr sang ki u integer, ta có th dùng toán t ép ki u (int) hay (integer). Tuy nhiên,<br /> trong h u h t các trư ng h p b n không c n ph i dùng toán t ép ki u ñó, b i giá tr s ñư c t ñ ng chuy n sang<br /> n u toán t , hàm hay c u trúc ñi u khi n ñòi h i m t ñ i s integer.<br /> <br /> 3. Ki u s th c (floats,doubles,hay real numbers) : có th ñư c ch ñ nh b ng cách s d ng m t trong<br /> các cú pháp sau:<br /> $a = 1.234; $a = 1.2e3; $a = 7E-10;<br /> Kích c c a ki u float tùy thu c vào platform, giá tr l n nh t là x p x 1.8e308<br /> <br /> 4. String: là nh ng chu i các kí t .Trong PHP,m t kí t cũng tương t như m t byte,do ñó có chính xác<br /> 256 kí t khác nhau.<br /> <br /> Cú pháp: có th khai báo b ng ba cách khác nhau như sau:<br /> • D u nháy ñơn: cách d dàng nh t ñ ch ñ nh m t chu i ñơn gi n là ñóng nó trong m t d u nháy<br /> ñơn.Ví d :echo 'le bao vy';<br /> • D u nháy kép: n u chu i ñư c ñóng trong d u nháy kép("),PHP hi u s có thêm các chu i cho các<br /> kí t ñ c bi t ..... Ví d : \n;\t;\\;\$;…<br /> • Heredoc: các khác ñ phân ñ nh chu i là s d ng cú pháp ("
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2