Tài liệu môn xuất bản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
94
lượt xem
34
download

Tài liệu môn xuất bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất bản là hoạt động tổ chức nội dung, hình thức, in ấn và phổ biến các ý tưởng dưới dạng văn bản như sách, báo, tạp chí, hay hiện đại hơn là những cuốn sách điện tử ghi trong đĩa CD, trên mạng Internet để đông đảo công chúng có thể tiếp cận được. Ý tưởng ở đây có thể là một tập thơ, một tập truyện ngắn, một bộ sách khoa học v.v… Nơi tổ chức thực hiện quy trình đó để xuất bản các ấn phẩm chính là nhà xuất bản, các công ty sách. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu môn xuất bản

  1. XU T B N
  2. 1/Gi i thi u v ngành Xu t b n: Xu t b n là ho t ng t ch c n i dung, hình th c, in n và ph bi n các ý tư ng dư i d ng văn b n như sách, báo, t p chí, hay hi n i hơn là nh ng cu n sách i n t ghi trong ĩa CD, trên m ng Internet ông o công chúng có th ti p c n ư c. Ý tư ng ây có th là m t t p thơ, m t t p truy n ng n, m t b sách khoa h c v.v… Nơi t ch c th c hi n quy trình ó xu t b n các n ph m chính là nhà xu t b n, các công ty sách. 2/ i u ki n làm vi c và cơ h i ngh nghi p Làm vi c trong ngành xu t b n, b n là m t m t xích trong m t quy trình ch t ch . Ngày nay, c nh tranh trong ngành xu t b n khá sôi ng, òi h i b n ph i nhanh nh y n m b t th trư ng sách và th hi u c a ngư i c. Trong ngành này, b n thư ng xuyên ti p xúc v i r t nhi u ngư i như: c ng tác viên, i tác, b n c v.v… M t khác, công vi c c a ngư i làm xu t b n ít khi òi h i ph i i l i nhi u. Ph n l n th i gian b n làm vi c trong văn phòng. Xu t b n ngày nay không còn bó g n trong sách, báo hay t p chí n a mà ã m r ng sang lĩnh v c truy n thông a phương ti n. Sách i n t , các m t hàng i kèm v i sách như băng ĩa, búp bê, con r i là nh ng ví d tiêu bi u. ây là m t ngành òi h i ngu n nhân l c khá l n. Tham gia vào ngành xu t b n, b n có th làm vi c t i h th ng các nhà xu t b n, các công ty sách t i các a phương trong c nư c, các cơ quan qu n lý Nhà nư c v xu t b n như C c Xu t b n (thu c B VH-TT), V Xu t b n (thu c Ban Tư
  3. tư ng Văn hóa Trung ương). Ngoài ra, không th không k n các công ty sách tư nhân ang phát tri n m nh. 3/ Ph m ch t và k năng c n thi t theo ngh : Làm vi c trong ngành xu t b n, b n c n m b o nh ng y u t sau: - Có tình yêu tha thi t v i sách và s nghi p làm sách. - Có kh năng s d ng ngôn ng ti ng Vi t thành th o. - Nh y bén, sáng t o, có kh năng phát hi n và ánh giá v n t t. - Kiên trì, nh n n i, t m . - Có kh năng giao ti p t t. ư c cung c p y nh t và toàn di n nh t ki n th c cơ b n c a ngành xu t b n, b n có th theo h c Khoa Xu t b n c a H c vi n Báo chí – Tuyên truy n. Tuy nhiên, b n có th n v i xu t b n t nhi u ngành khác nhau. T t nghi p các ngành như: văn h c, s h c, báo chí, toán h c, v t lý h c, hóa h c, ngo i ng v.v…, b n u có th tr thành biên t p viên NXB. 4/ Gi i thi u v khoa Xu t b n c a HV Báo chí - tuyên truy n nhé! Khoa Xu t b n ư c thành l p tháng 5 năm 1967 Khoa có th ào t o b c i h c và sau i h c ngành Biên t p - Xu t b n. C th : + ào t o c nhân xu t b n: Chuyên ngành biên t p, xu t b n + ào t o th c sĩ xu t b n: Lý lu n và th c ti n Biên t p Xu t b n
  4. Khoa Xu t b n là cơ s duy nh t Vi t Nam ào t o cán b biên t p xu t b n. th c hi n t t nhi m v ào t o, ngay t khi thành l p, khoa luôn k t h p ào t o v i nghiên c u khoa h c nh m xây d ng và hoàn thi n chương trình, n i dung, nâng cao ch t lư ng ào t o, g n v i th c ti n ho t ng xu t b n. Khoa ã hoàn thành hơn 20 tài nghiên c u khoa h c c p B và c p Cơ s (trong ó có 7 tài c p Cơ s ), xu t b n 12 giáo trình và sách tham kh o nghi p v , vi t hàng trăm bài nghiên c u v nghi p v ăng trên các t p chí chuyên ngành. Nhi u tài nghiên c u khoa h c ư c ánh giá xu t s c, các cu n giáo trình ư c xã h i th a nh n, ánh giá cao như: Nguyên lý ho t ng biên t p, Lý lu n nghi p v xu t b n, Biên t p các lo i sách chuyên ngành T p 1 và T p 2.... 5/ Gi i thi u m t s ngh trong ngành xu t b n: - Biên t p viên: là nh ng ngư i tr c ti p nh n và hoàn thi n b n th o c a tác gi . H còn là nh ng ngư i ưa ra ý tư ng, m i ngư i c ng tác, n m vai trò m t xích chung i u ph i quá trình ra i m t n ph m xu t b n. Khi b n th o ư c ch p nh n, biên t p viên s cùng tác gi ch nh s a, i u ch nh, hoàn thi n n i dung trư c khi cu n sách ra m t b n c. - Ngư i s a bài (ngư i c mo-rat, b n bông): là nh ng ngư i chuyên làm công vi c phát hi n và s a l i chính t , c u trúc câu trong b n th o. Ngh này phù h p v i nh ng b n t t nghi p các ngành ngôn ng h c hay văn h c. - Chuyên viên khai thác và giao d ch b n quy n: là nh ng ngư i gi i ngo i ng , nh y bén, am hi u v lu t b n quy n, ho t ng giao d ch
  5. b n quy n và th trư ng xu t b n. H làm vi c b ph n b n quy n c a nhà xu t b n, công ty sách.
Đồng bộ tài khoản