intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 2

Chia sẻ: Nhân Chi Sơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

86
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 2 đề cập đến vấn đề tổ chức, quản lí công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học trong giai đoạn tới. Tài liệu có tham khảo các nguồn tư liệu liên quan đến công tác giáo dục hướng nghiệp của các tác giả trong và ngoài nước, các nguồn thông tin quản lí của Bộ và các Sở Giáo dục và Đào tạo. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 2

PHAÀN<br /> <br /> TOÅ CHÖÙC, QUAÛN LÍ GIAÙO DUÏC<br /> HÖÔÙNG NGHIEÄP TRONG<br /> TRÖÔØNG TRUNG HOÏC<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đổi Mới Giáo Dục Hướng Nghiệp Trong Trường Trung Học<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT CHUNG<br /> 1. Khái niệm chung<br /> Quản lí hướng nghiệp là một bộ phận của quản lí giáo dục, là hệ<br /> thống những tác động có định hướng, có chủ đích, có kế hoạch và<br /> hợp quy luật của chủ thể quản lí đến đối tượng quản lí hướng nghiệp<br /> nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục hướng<br /> nghiệp cho HS phổ thông.<br /> Quản lí hướng nghiệp gồm những thành tố cơ bản sau:<br /> <br /> Sơ đồ 7. Các thành tố của quản lí giáo dục hướng nghiệp<br /> <br /> - Chủ thể quản lí là một cá nhân hay nhóm người được giao<br /> quyền hạn quản lí và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, sử dụng<br /> một cách hợp lí và hiệu quả các nguồn lực cho công tác giáo dục<br /> hướng nghiệp tại địa bàn, đơn vị đang quản lí. Trong quản lí hướng<br /> nghiệp, chủ thể quản lí là lãnh đạo và/ hoặc chuyên viên phụ trách<br /> hướng nghiệp của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT, Ban giám<br /> hiệu nhà trường và Giám đốc Trung tâm giáo dục ở địa phương có<br /> chức năng hướng nghiệp cho HS phổ thông cấp trung học trên địa<br /> bàn. Trên cơ sở quyền hạn, trách nhiệm và năng lực của mình, chủ<br /> <br /> 96<br /> <br /> Phần 3. Tổ Chức, Quản Lí Giáo Dục Hướng Nghiệp Trong Trường Trung Học<br /> <br /> thể quản lí tác động lên đối tượng quản lí bằng các phương pháp và<br /> công cụ nhất định thông qua việc thực hiện các chức năng quản lí để<br /> đạt được mục tiêu giáo dục hướng nghiệp.<br /> - Đối tượng quản lí là tất cả những người thực hiện và nhận<br /> nhiệm vụ hướng nghiệp, bao gồm: các GV và cán bộ làm nhiệm vụ<br /> giáo dục hướng nghiệp; Tập thể HS ở các trường THCS, THPT; cán<br /> bộ, GV và HS các TT GDTX-HN, TT KTTH-HN; Các tổ chức, đoàn<br /> thể xã hội (như Hội cha mẹ học sinh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp,<br /> các doanh nghiệp…). Đối tượng quản lí còn bao gồm các hình thức<br /> giáo dục hướng nghiệp, ngân sách, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục<br /> hướng nghiệp và hệ thống thông tin cho giáo dục hướng nghiệp.<br /> - Công cụ quản lí là những phương tiện mà cán bộ quản lí hướng<br /> nghiệp sử dụng trong quá trình quản lí nhằm định hướng, dẫn dắt,<br /> khích lệ và phối hợp hoạt động của các tác nhân hướng nghiệp và<br /> HS phổ thông cấp trung học trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục<br /> hướng nghiệp. Công cụ chủ yếu để quản lí hướng nghiệp là các quy<br /> định của Nhà nước và Bộ GDĐT về giáo dục hướng nghiệp, là các cơ<br /> chế và chính sách cho giáo dục hướng nghiệp.<br /> PHẦN 3<br /> <br /> - Phương pháp quản lí (PPQL) là cách thức tác động bằng những<br /> phương tiện khác nhau của cán bộ quản lí hướng nghiệp đến hệ thống<br /> bị quản lí nhằm đạt được mục tiêu quản lí. PPQL bao gồm việc lựa<br /> chọn công cụ, phương tiện quản lí (như quyền lực, quyết định, cơ chế<br /> chính sách, tài chính, kĩ thuật- công nghệ…) và lựa chọn cách thức<br /> tác động (tác động bằng quyền lực; tác động bằng kinh tế; tác động<br /> bằng tư tưởng chính trị…) của cán bộ quản lí hướng nghiệp tới đối<br /> tượng quản lí.<br /> <br /> 97<br /> <br /> Đổi Mới Giáo Dục Hướng Nghiệp Trong Trường Trung Học<br /> <br /> 2. Sự cần thiết phải quản lí các hoạt động giáo dục<br /> hướng nghiệp<br /> Giáo dục hướng nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức,<br /> phương pháp khác nhau với nhiều đối tượng tham gia giáo dục hướng<br /> nghiệp trong và ngoài nhà trường. Vì vậy, quản lí hướng nghiệp là<br /> nhiệm vụ mà các cấp quản lí, các cán bộ quản lí hướng nghiệp cần<br /> phải quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và<br /> đạt được các mục đích:<br /> <br /> Sơ đồ 8. Mục đích quản lí hướng nghiệp<br /> <br /> Như vậy, nếu tổ chức, quản lí tốt nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp<br /> sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục:<br /> - Xây dựng được cơ cấu tổ chức hợp lý và bồi dưỡng, phát triển<br /> đội ngũ cán bộ, GV có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất để hoàn<br /> thành các nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp;<br /> - Tạo ra sự thống nhất ý chí trên con đường đi tới mục tiêu giáo<br /> dục hướng nghiệp giữa những người làm nhiệm vụ quản lí với các tác<br /> nhân hướng nghiệp và HS phổ thông cấp trung học;<br /> - Hỗ trợ và tạo động lực cho các tác nhân tham gia giáo dục<br /> hướng nghiệp, đồng thời khuyến khích mọi người phát huy cao độ<br /> <br /> 98<br /> <br /> Phần 3. Tổ Chức, Quản Lí Giáo Dục Hướng Nghiệp Trong Trường Trung Học<br /> <br /> năng lực cũng như khả năng sáng tạo thông qua việc thực hiện các<br /> chế độ và chính sách khen thưởng hợp lí;<br /> - Huy động, phối hợp, sử dụng và khai thác tối đa các nguồn lực<br /> trong và ngoài ngành giáo dục tham gia giáo dục hướng nghiệp, tạo<br /> nên sức mạnh tổng hợp để đạt được mục tiêu giáo dục hướng nghiệp<br /> cho HS phổ thông cấp trung học.<br /> - Thường xuyên thu thập được các thông tin về mức độ thực hiện<br /> mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp của các cơ sở giáo dục,<br /> các cá nhân và các bộ phận ở cơ sở giáo dục để từ đó ra quyết định<br /> và có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Nhờ đó, “con tàu” hướng nghiệp<br /> được đảm bảo luôn đi đúng “đường ray” để tới đích.<br /> Tóm lại, thực hiện quản lí hướng nghiệp một cách có chủ đích,<br /> khoa học, đầy đủ, nghiêm túc và hợp lý sẽ làm cho mục tiêu, nhiệm<br /> vụ và nội dung giáo dục hướng nghiệp được hiện thực hóa trong thực<br /> tiễn và đem lại lợi ích thiết thực cho HS, gia đình HS và xã hội.<br /> <br /> II. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÍ HƯỚNG NGHIỆP<br /> PHẦN 3<br /> <br /> Khi quản lí hướng nghiệp, cán bộ quản lí hướng nghiệp cần thực<br /> hiện bốn chức năng quản lí sau:<br /> - Chức năng kế hoạch hóa;<br /> - Chức năng tổ chức;<br /> - Chức năng chỉ đạo;<br /> - Chức năng kiểm tra, đánh giá.<br /> Bốn chức năng trên tạo thành một chu trình quản lí, trong đó yếu<br /> tố thông tin giữ vai trò hết sức quan trọng đối với tất cả các chức năng<br /> quản lí.<br /> <br /> 99<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2