intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

tài liệu tham khảo đa truyền thông phần 1

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
302
lượt xem
80
download

tài liệu tham khảo đa truyền thông phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1: Sơ lược về lịch sử của các phương tiện truyền thông Phần 2:Xu thế phát triển của truyền hình nói chung trong thời truyền thông đa phương tiện và một vài nhận địnhvề truyền hình Việt Nam trong thời đại này 1/ Nhận định chung về xu hướng phát triển của truyền hình trong thời truyền thông đa phương tiện 2/ Một vài nhận định về đài truyền hình Việt Nam trong thời đại truyền thông đa phương tiện ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tài liệu tham khảo đa truyền thông phần 1

 1. MULTIMEDIA MULTIMEDIA Lecturer: Nguyen Duy Nhat Vien July, 2006. 1 TÀI LI U THAM KH O THAM • CMPT 365 Course Contents, Spring 2000, Website: http://www.cs.sfu.ca/CourseCentral/365/li/index.html • “Principles of Digital Audio”, Ken C.Pohmanm Fourth Edition McGraw-Hill. • “Digital Video processing”, A. Murat Tekalp, University of Rochester, Prentice Hall PTR. • “Multimedia processing”, Andrew Calway, COMS72200. • “Fundamentals of Digital Image Processing”., Anil.K.Jan, Prentice Hall, 1996. • MPEG Home Page, http://www.cselt.it/mpeg/ • “Emerging Wireless Multimedia Services and Technologies”, JohnWileySons, Aug 2005 • “Multimedia Content and the Semantic Web Standards Methods and Tools”, John Wiley Sons, Jun 2005 • “Introduction To Digital Audio Signal Processing”, Davide Rocchesso, 2003 Page 2
 2. N I DUNG DUNG • T NG QUAN • K THU T AUDIO • K THU T VIDEO Page 3 T NG QUAN NG 4
 3. T NG QUAN NG • T NG QUAN V MULTIMEDIA • KHÁI NI M CHUNG V AUDIO VÀ VIDEO • H TH NG AUDIO-VIDEO • M T S V N ð V TÍN HI U Page 5 T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA • L ch s phát tri n c a h th ng ña môi trư ng – Báo, t p chí - môi trư ng: văn b n, ñ ho và hình nh. – Cáp ñ ng: môi trư ng truy n t i tín hi u ñi n. – 1895, Guglemo Marconi phát minh ra máy radio Pontechio – Ý, môi trư ng chuy n t i tín hi u audio qu ng bá hi n nay. – Truy n hình, môi trư ng truy n thông c a th k 20, truy n hình nh và âm thanh ñ n m i nơi. – Các h th ng máy tính tích h p nhi u d ng môi trư ng s khác nhau, kh năng bi u di n, tương tác v i các d ng thông tin, ti m năng l n ph c v nhu c u trao ñ i thông tin ch t lư ng cao. – Các h th ng ña môi trư ng tr nên phong phú, k t h p các công ngh khác nhau v i kh năng di ñ ng, liên l c t xa dư i nhi u hình th c. Page 6
 4. T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA ð ho Văn b n thư ng (tuy n tính) Âm Siêu văn thanh bn Siêu văn b n Video Siêu môi trư ng Hình 1-1 Hypertext, Hypermedia Page 7 T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA • Siêu môi trư ng và ña môi trư ng (hypermedia – multimedia) – Hypertext: “Siêu văn b n là m t tài li u không tuy n tính, b ng cách kích vào m t ñi m nóng nào ñó trên văn b n, nó có th chuy n ñ n m t tài li u hay m t văn b n khác, r i có th quay v , thu n ti n cho ngư i ñ c trong vi c duy t văn b n ho c mu n t ng quan m t văn b n t ph n m c l c”. (Ted Nelson ,1965) – Hypermedia: Bao g m nhi u môi trư ng truy n thông khác nhau như ñ th , hình nh, âm thanh, ho t hình và nh ñ ng. (Ted Nelson). – Multimedia: thông tin máy tính có th ñư c mô t b ng audio, video hay ho t hình ngoài nh ng môi trư ng truy n th ng. Page 8
 5. T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA • Ví d m t s ng d ng multimedia: • H th ng xây d ng và so n th o video s . • T p chí ñi n t . • Trò chơi. • Thương m i ñi n t . • Truy n hình tương tác iTV. • Truy n hình h i ngh . • Truy n hình theo yêu c u. • Th c t o. • ... Page 9 T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA • Các d ng môi trư ng và tín hi u: d ng môi trư ng audio video animation liên t c r ir c images text graphic g c tín hi u thu nh n t ng h p Hình 1-2 D ng môi trư ng Page 10
 6. T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA Hình 1-3 Thu nh n và t ng h p Page 11 T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA • Âm thanh (audio) • Âm thanh: Là dao ñ ng sóng âm gây ra áp l c làm d ch chuy n các h t v t ch t trong môi trư ng ñàn h i làm tai ngư i c m nh n ñư c các dao ñ ng này. Tai ngư i có th nghe ñư c trong kho ng t n s t 20Hz ñ n 20kHz. • Âm thanh t nhiên: Là s k t h p ph c gi a các sóng âm có t n s và d ng sóng khác nhau. • D i ñ ng c a tai: Gi i h n b i ngư ng nghe th y (0dB) ñ n ngư ng ñau (120dB) c a ngư i. • Ngư ng nghe t i thi u: M c th p nh t c a biên ñ mà tai ngư i có th c m nh n ñư c âm thanh tuỳ thu c vào t ng ngư i, m c áp l c và t n s c a âm thanh. Page 12
 7. T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA • Hi u ng che khu t âm thanh: Hi n tư ng âm thanh mà t i ñó ngư ng nghe c a m t âm tăng lên trong khi có m t c a m t âm khác (khó nghe hơn). ðư c s d ng trong k thu t nén. • Hư ng âm thanh: Tai và não có th giúp ta xác ñ nh hư ng âm thanh, ñi u này có th ng d ng ñ t o các hi u ng âm thanh như stereo, surround. • Vang và tr : Vang là hi n tư ng kép dài âm thanh sau khi ngu n âm ñã t t. Tr là th i gian τ âm thanh ph n x ñ n ñích so v i âm thanh tr c ti p. N u τ>50ms thì tr ñó g i là ti ng v ng. Biên ñ c a âm thanh c sau 1 l n ph n x thì b suy gi m. • Âm nh c: Là âm thanh có chu kỳ nh ng t n s mà tai ngư i c m nh n m t cách d ch u, êm ái, ñư c k t h p m t cách phù h p. Âm nh c g m cao ñ , âm s c và nh p ñi u. Page 13 T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA • Video • Tín hi u video: Là s tái t o nh t nhiên v i nh ng kho ng cách v không gian, th i gian ho c c hai. • nh t nhiên: ñư c t o nên t các ngu n sáng m t tr i hay ánh sáng nhân t o ph n x lên các v t th mà ta có th nhìn th y ñư c. • nh: Là m t ma tr n các ñi m nh mang thông tin v ñ chói và màu s c. • S lưu nh: Kh năng lưu hình c a m t trong m t giây. M t có th lưu ñư c 24 hình trong m t giây. Ch n s hình trong m t giây c a nh ñ ng phù h p Page 14
 8. T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA • ð chói: Là biên ñ c a thành ph n trong nh (pixel). • Ví d tín hi u chói Y ñư c t ng h p b i các tín hi u RGB theo công th c: • EY=0,299ER+0,587EG+0,114EB (1-2) • Thông tin màu ñư c xác ñ nh: • EB-EY=0,587EG+0,889EB+0,229ER • ER-EY=0,587EG+0,114EB+0,701ER (1-3) • ð tương ph n: T s c a ñ chói thành ph n sáng nh t so v i ñ chói c a thành ph n t i nh t. Page 15 T NG QUAN V MULTIMEDIA NG MULTIMEDIA • H th ng audio tương t Ti n khu ch ñ i Khu ch ñ i Ngu n âm X lý Xu t Lưu tr Hình 1-4 H th ng audio tương t Page 16
 9. H TH NG AUDIO-VIDEO TH NG • H th ng video tương t Chuy n ñ i X lý tín hi u nh- tín hi u ng kính C nh t nhiên T o xung nh tái t o ñ ng b Chuy n ñ i Lưu tr ho c X lý tín hi u tín hi u - nh truy n d n Tách xung Mt ñ ng b ngư i Hình 1-5 H th ng Video tương t Page 17 H TH NG AUDIO-VIDEO TH NG • H th ng audio-video s : Ngu n tín hi u Chuy n ñ i (Analog) Analog - Digital X lý, Lưu tr , Truy n d n (Digital) Xu t âm, Chuy n ñ i hi n th Digital - Analog (Analog) Hình 1-6 H th ng audio-video s Page 18
 10. H TH NG AUDIO-VIDEO TH NG • Các thành ph n c a h th ng: – B ph n thu: Micro và Camera thu và chuy n tín hi u (âm thanh ho c nh) sang tín hi u ñi n tương t . ð i v i các h th ng s ph i th c hi n vi c chuy n ñ i tương t sang s . – Lưu tr : Thi t b lưu tr là băng t ho c ñĩa t . Có th là các thi t b riêng bi t s d ng v i muc ñích thu n ti n và yêu c u m t ch t lư ng nào ñó. – X lý tín hi u: ði u ch nh ñ c tuy n t n s , màu s c, t o hi u ng.. – Truy n d n: Truy n tín hi u t v trí này sang v trí khác v i m t kho ng cách không gian nào ñó qua m t môi trư ng truy n d n nào ñó. Page 19 H TH NG AUDIO-VIDEO TH NG • Phân lo i các h th ng Audio-Video: L p h th ng Giá Ch t Ds Linh Kh năng Y u t quan lư ng d ng ho t m r ng tr ng nh t A-V gia ñình Giá, d s d ng Bán chuyên Ch t lư ng, giá nghi p C u h i th o Nén video Phân ph i video Kh năng lưu tr S n xu t studio Ch t lư ng, linh h at S n xu t chương Cơ ñ ng, d s trình ngoài tr i d ng S n xu t h u kỳ Ch t lư ng, linh h at Máy tính cá nhân Toàn b Page 20
 11. H TH NG AUDIO-VIDEO TH NG • H th ng Audio – Video dân d ng: – Xây d ng ho c t o l i m t s chương trình nh t ñ nh – Ghi, lưu tr nh ng s ki n cá nhân. – H u h t các chương trình ñư c thu và t o ra t i ch . – H th ng ñáp ng nhu c u giá thành th p, d s d ng ñ ph bi n r ng rãi. – S d ng phương pháp s n xu t h u kỳ v i ch t lư ng gi i h n nh t ñ nh. – ða h và tương thích v i m i tiêu chu n. – M i quan tâm c a các nhà s n xu t. Page 21 H TH NG AUDIO-VIDEO TH NG • H th ng Audio-Video dân d ng VCR, VCD, DVD Interface card Camera PAL, NTSC Hình 1-7 H th ng Audio – Video dân d ng Page 22
 12. H TH NG AUDIO-VIDEO TH NG • H th ng Audio – Video bán chuyên d ng Interface card Camera VCR, VCD, DVD VCR, VCD, DVD Băng, ñĩa PAL, NTSC Băng, ñĩa T i khách hàng Hình 1-8 H th ng Audio – Video bán chuyên d ng Page 23 H TH NG AUDIO-VIDEO TH NG • H th ng phân ph i: – T p h p chương trình thành m t dòng d li u ñ phát qu ng bá, truy n hình cáp hay v tinh. – Kh năng chuy n t i ñ n ngư i xem thông qua máy phát, m ng hay m t phương th c nào ñó. – Máy ch ph i ñáp ng kh năng lưu tr ñ i v i tín hi u nh m t o ñư ng truy n thông su t gi a các chương trình. – Yêu c u t ñ ng cao, gi m chi phí nhân công. – Truy n hình tương tác yêu c u kh năng x lý và ch t lư ng ñư ng truy n khá cao, ñ ng th i h th ng ph i có kh năng phát các chương trình khác nhau trong cùng th i ñi m. Page 24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản