intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu về Lập kế hoạch kinh doanh

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:65

766
lượt xem
328
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ngắn gọn và trung thực trong mô tả và giải thích các lợi ích của sản phẩm và dịch vụ nhưng không quá khô cứng kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về Lập kế hoạch kinh doanh

 1. LËp kÕ ho¹ch kinh doanh 1
 2. §Æ vÊn ®Ò t • VNR cã th- êng xuyªn x© dùng kÕho¹ ch kinh y doanh kh«ng? • NÕ cã, KH kinh doanh ® cã ® m yÕ kh«ng? u ã iÓ u • NÕ cã, ® m yÕ ® lµ g× u iÓ u ã ? • Khã kh¨ n chñ yÕ khi x© dùng kÕho¹ ch kinh u y doanh cña VNR lµ g× ? Môc ®Ý cña khãa häc ch Gióp b¹ n cã ® î c nh÷ng kü n¨ ng vµ hiÓ biÕ cÇ - u t n thiÕ ® v¹ ch ra kÕho¹ ch kinh doanh dÔhiÓ t Ó u vµ hÊ dÉ ® ví i nh÷ng nhµ ® u t- vµ ® t¸ c. p n èi Ç èi 2
 3. Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n cã thÓ: 3
 4. Tæng quan vÒ KHKD  KHKD lµ g×?  T¹i sao ta cÇn KHKD?  KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD?  Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt? 4
 5. KÕ ho¹ch kinh doanh lµ g×? 5
 6. T¹i sao ta cÇn KHKD? 6
 7. Khi nµo cÇn KHKD? 7
 8. Tæng quan quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch kinh doanh X ¸c P h © L n - g Tø K c în æc hc Õ ho ¹h ® Þ n hv t v hµ mh k µ Ý c hµ o ¸v éc tc ¸ i nh m l K t t «t ¶ ËpHã t h n m Ö ¾ t g d h è o anh 8
 9. KÕt cÊu KHKD  Tãm t¾t tæng quan  M« t¶ c«ng ty: LÞch sö, sø mÖnh, së h÷u, môc tiªu  M« t¶ s¶n phÈm/dÞch vô  Ph©n tÝch thÞ tr-êng  ChiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch marketing  KH s¶n xuÊt vµ ®Çu t-  KH qu¶n lý  KH tµi chÝnh  Nh÷ng c¶i tiÕn dù ®Þnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty  Phô lôc 9
 10. Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng ®- îc mét KHKD cã chÊt l-îng 1.X¸c ®Þnh râ môc tiªu x©y dùng KHKD 2.Ph©n bæ thêi gian vµ nguån lùc xøng ®¸ng cho KHKD 3.Chia sÎ kinh nghiÖm vµ hái ý kiÕn ng-êi kh¸c vÒ KHKD 4.LËp mét KHKD ®Æc thï cña doanh nghiÖp 10
 11. Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng ®- îc mét KHKD cã chÊt l-îng 1. LiÖt kª nh÷ng ®iÓm chÝnh trong mçi phÇn kÕ ho¹ch tr-íc khi viÕt 2. H·y b¶o ®¶m r»ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña b¹n lµ ®¸ng tin cËy 3. H·y viÕt phÇn tãm t¾t tæng quan cuèi cïng 11
 12. Doanh TriÕt lý KÕ ho¹ch nghiÖp kinh doanh kinh doanh ®ang m¹nh tèt tèt Huy ®éng Thµnh vèn c«ng 12
 13. Tãm t¾t tæng quan  Môc tiªu:  Gióp hiÓu nhanh  T¨ng vµ thu hót sù chó ý  Khi nµo vµ ë ®©u?  §Ó ë nh÷ng trang ®Çu cña KHKD  §-îc viÕt sau khi viÕt xong KHKD -Tr¸nh m¬ hå vµ n«ng c¹n -Tr¸nh viÖc lËp KHKD duy ý chÝ 13
 14. C«ng ty  LÞch sö thµnh lËp  Chñ së h÷u  Nh©n sù chñ chèt vµ nh©n viªn  C¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý  S¶n phÈm / DÞch vô  Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ  ThÞ tr-êng  Møc ®é thµnh c«ng 14
 15. S¶n phÈm vµ dÞch vô  M« t¶ c¸c s¶n phÈm hay dÞch vô mµ c«ng ty sÏ cung cÊp  C¸c ®Æc ®iÓm vËt chÊt (bao gåm h×nh ¶nh, b¶n vÏ, biÓu ®å,...)  C«ng dông vµ sù hÊp dÉn ®Æc biÖt  Giai ®o¹n ph¸t triÓn  Ng¾n gän vµ trung thùc trong m« t¶ vµ gi¶i thÝch c¸c lîi Ých cña s¶n phÈm vµ dÞch vô nh-ng kh«ng qu¸ kh« cøng kü thuËt 15
 16. P © tÝ s p È /dchv h n ch ¶n h m Þ ô Mt «¶ L Ý îi c h Snp È / ¶ hm øg n dc v Þ ô h dn ôg Tn t g ×h r¹n h nt iÖ ¹i P ¸t t n h riÓ t n ro g t n la -¬ g i 16
 17. §Æc ®iÓm dÞch vô  V« h×nh  S¶n xuÊt vµ tiªu dïng diÔn ra ®ång thêi  Kh«ng l-u gi÷ ®-îc  Cã sù tham gia trùc tiÕp cña ng-êi mua  Khã ®o l-êng kÕt qu¶ vµ chÊt l-îng 17
 18. P © tÝhl î i Ýhdc v h n c c Þh ô T m un r n Ç qa t ä g Xp ¹n t ª t Þ -ê g Õh g r n h t n r Qaun B h K « g Co T t T u g T ×n hn a è rn ¹m Km K « g Ð hn Yó è ª t t ä g t -ê g q a rn h n un cp Ê bh ® × n -îc x¸c t äg rn ®h Þn C Êl g ht -în G c i ¶ ¸ § l n h¹t éi h o Tc é è® § cÝ éh h n x¸c D s dn Ô ôgö Cip Ý h hs ö dn ôg 18
 19. TÝnh kh¸c biÖt (thªm th¾t) DÞch DÞ vô chÝ ch nh DÞ vô ch DÞ vô ch vô mong ®î i thª m th¾t Xe § - a kh¸ ch ®i Ngåi tho¶i m¸ i, Cã m¸ y l¹ nh, taxi ®Õ n¬i ®- î c n qu· ng ®- êng kh¨ n lau mÆ t. yª u cÇu ng¾ nhÊt, l¸ i n xe an toµn Xe § - a kh¸ ch ®i Ngåi tho¶i m¸ i, Cã m¸ y l¹ nh, kh¸ ch ®óng tuyÕ n, l¸ i xe an toµn, cã n- í c uèng thuËn tiÖ n ®óng giê M ¸ y § - a kh¸ ch ®i T høc ¨ n hî p Cã video, cã bay nhanh, ph- ¬ng khÈu vÞ ®i , quµ tÆng tiÖ lÞ sù; n ch ®óng giê, an hµnh lý an toµn, th¸ i ®é toµn nh· nhÆ n T µu § - a kh¸ ch ®i § óng giê, an Gií i thiÖ vÒ u ho¶ tho¶i m¸ i, toµn, s¹ ch sÏ , phong c¶nh thuËn tiÖ n ¨ n uèng hî p trª n ®- êng ®i, khÈu vÞ cã ca nh¹ c, 19 th«ng tin.
 20. Ph©n tÝch thÞ tr-êng  M« t¶ kh¸ch hµng  Quy m« thÞ tr-êng  Ph©n tÝch c¹nh tranh  ChiÕn l-îc marketing  Ph-¬ng ph¸p b¸n hµng  Tæ chøc b¸n hµng  §Þnh gi¸ 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2