intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng cường vai trò hỗ trợ của Nhà nước trong xuất khẩu thủy sản

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

59
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nêu lên một số biện pháp hỗ trợ của Nhà nước trong thời gian qua, cùng các biện pháp tăng cường sự hỗ trợ của Chính phủ trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng cường vai trò hỗ trợ của Nhà nước trong xuất khẩu thủy sản

Eg NGHllN cdu-TRAO Ddi<br /> <br /> Tang cifdng vai tro h6 trd cua<br /> Nha nildc trong xuat khau thuy san<br /> • ThS. T R A N QUd'c TRUNG iuii s;in cd cdng sudt may tU Chinh phu dd phd duyet De a<br /> Dai hpc Ngoai thUtfng t^l 40CV trd len 30% klnh phi mua Phat tridn sdn xudt vd tieu th<br /> bdo hldm than tau va 100% klnh ca tra vung DBSCL den ndm<br /> TP.HCM<br /> phi mua bdo iiiem lai n a n cho 2020, bao gdm quy hoach la<br /> thuyen vien lam vice llieo hdp vung sdn xuat vd tidu thu sd<br /> 1. M$t s6 bi^n phdp hS trp ddng lao d^ng. p h a m , cdeh thUc xdy dUng v<br /> cua Nha nUtfc trong thdi gian Chinh sdcli ho IrqJ ve chi phi h o a n thidn he thdng ha tan<br /> qua ddnh bdt dd tao dieu kien cho vung nudi ciing cdng tdc thdn<br /> ngu ddn yen tam ddnh bat vd cd ke, du bdo. Cdc tinh thanh co<br /> a. Ho trg ve ddnh bdt, nuoi<br /> ngudn klnh phi trang trdi nhUng n g d n h nudi trdng thuy san<br /> trdng thuy sdn:<br /> p h d t trien (Ben Tre, Ca Mau<br /> thiet hai do riii ro khi di bien vd<br /> Hd trd cho hoat ddng ddnh bdt Ninh T h u a n , Khdnh Hda, Phi<br /> tiep tuc dUa tdu di khai thdc dat<br /> thuy hdi sdn Yen, Qudng Ninh...) cung da co<br /> hieu qud, gdp phdn gia tdng sdn<br /> Theo Quyet dinh sd quy h o a c h vung chuydn canh<br /> lUdng ddnh bdt n a m 2009 vd<br /> 2 8 9 / 9 D - T T g ngdy 2 5 / 4 / 2 0 0 8 thiiy sdn nhUng qud trinh trien<br /> 2010 binh quan 10%/ndm. NgU<br /> ciia Thii tUdng Chinh phii ve khal thUc hien quy hoach dang<br /> dan trdn todn qud'c da dUde ho<br /> viec hd trd ngU d a n vd Quyet g a p khd k h a n bdi tap quan<br /> trd vdi ddu 2.266 ty ddng, so<br /> dinh sd 965/QD-TTg ngdy nudi trdng nhd le vd sU thie'u<br /> tidn dUdc gidi ngdn de hd trd<br /> 2 1 / 0 7 / 2 0 0 8 sufa ddi, bd sung thUc tudn thii quy hoach ciia<br /> bdo hiem than tdu Id 21 ty ddng,<br /> Quyet dinh 289/QD-TTg, Chinh ngUdi ddn.<br /> ho trd bdo hiem tai n a n thuyen<br /> phii hd trd ngU d a n vd vd'n vd Ve ddm bdo ngudn thufc an<br /> vidn 14,2 ty ddng. Tuy nhidn,<br /> chi phi d d n h bdt: nudi trdng thuy sdn, cdc chinh<br /> chinh sdch ho tr(? ve vdn chUa<br /> Hd trd ve vdn dUdc thUc hien sdch hd trd cua Nhd nUdc chif<br /> d a t dUdc ket qud mong mudn,<br /> dudi 2 hinh thUc: Ho trd mua mdi, chu trpng vdo linh vUc nay. Vie<br /> mUc ho trd chUa thUe sU khuyen<br /> ddng mdi tau ddnh bat hdi sdn cd thieu quy hoach vd chinh sach<br /> khich ngu ddn ddng nhidu tdu<br /> cdng suat mdy tU 90CV trd Idn d hqJp ly de phdt trien nguon<br /> cdng suat Idn dd ddnh bdt xa bd<br /> mUc 70 trieu d d n g / t d u / n d m vd nguyen lieu dd Idm cho nganh<br /> \ i vd'n ddu tU tdu tU 90CV trd Idn<br /> hd trd thay mdy tdu sang loai che' bien thUc an thuy san phu<br /> het khodng 3 ty ddng, trang bi<br /> mdy mdi tidu hao it nhien lieu thudc nhieu vdo nguydn lieu NK<br /> mdt mdy mdi khodng 1,5 ty<br /> hdn tu 10 - 18 trieu/mdy/ndm gdy dnh hUdng tieu cUc de'n gi<br /> ddng cdng vdi chi phi chay tdu<br /> tuy theo cdng suat. thUc a n vd gid thiiy sdn XK. Tin<br /> hdng ngdy Id rd't Idn. Sau gdn 01<br /> Hd trd chi phi ddnh bat: Hd den cudi ndm 2010, cd nifdc c<br /> ndm trien khal. so tdu cd ddng<br /> trd ve ddu cho ngU ddn Id chu sd 89 nhd mdy che' bid'n thufc a<br /> mdi cd cdng suat trdn 90CV<br /> hUu tdu ddnh bdt hdl sdn hoac chdn nudi thiiy sdn, sdn Wdn<br /> dUdc n h d n hd trd chi la 2 tdu;<br /> tdu cung Ung dich vu cho boat trung binh khodng 2,4 trieu ta<br /> sd mdy tdu mdi dUdc ho trd thay<br /> ddng khal thdc hdi sdn 20 - 30 thUc a n chdn nudi thu<br /> mdi Id 3 tdu.<br /> trieu d d n g / n d m vd chia thdnh 3 s d n / n d m ; tuy nhidn de sdn xua<br /> - 5 ddt tuy theo cdng suat tdu; Hd trg cho hoat ddng nudi dUdc khdl lUdng thUc an nay, ca<br /> dong thdi, hd trd chi phi bdo trong thuy sdn DN phdi NK gan 1 trieu ta<br /> hiem t h a n tdu cho tdu ddnh bdt Ngdy 4 / 1 2 / 2 0 0 9 , Thu tUdng nguydn lieu. Gid thUc dn nu6<br /> <br /> 8 1 THUONG M9I So 9/2012<br /> NGHIEN COU-TRAO OOl<br /> <br /> dieu kien cho DN XK Viet Nam<br /> vay vd'n.<br /> Theo Nghi dinh 1 5 1 / 2 0 0 6 /<br /> ND-CP, DN nUdc ngoai mudn<br /> difdc VDB cho vay vdn de mua<br /> hang hda ciia DN Viet Nam thi<br /> phdi dUdc ngan hang trung Udng<br /> nudc dd bdo lanh. Neu DN NK<br /> ndo dap Ung dUdc dieu kien nay<br /> thi cd nhieu lUa chpn ve ndi vay<br /> vd'n, do do nghiep vu nay d VDB<br /> khdng phat trien.<br /> Bdo hiem tin dung XK<br /> Bdo hiem tin dung XK la hinh<br /> thdc tin dung XK rat phd bien d<br /> trdng thiiy sdn trong nUdc dUdc Quyet dinh sd 3535/QD- cac nUdc phat trlen. khodng<br /> Udc tinh Id cao hdn cdc nUdc BNN-QLCL ngdy 1 0 / 1 2 / 2 0 0 9 80% kim ngach XK cua DN d cdc<br /> trong khu vUc 15 20%. Bdn Cdng bd danh muc cdc chi tidu nUdc ndy dUdc bdo hiem. De DN<br /> canh dd, theo Thdng tU so chi dinh kiem tra Id hdng thiiy manh dan md rdng, tham nhdp<br /> 216/2009/TT-BTC, tU ngdy sdn XK vd tiep dd Id Thdng tU cdc thi trUdng mdi, boat ddng<br /> 1/1/2010, thue' suat thue NK 78/2009/TT-BNN Quy dinh vd XK thuy sdn cdn dUdc bdo hiem<br /> bap, bdt cd, bdt thit xUdng tang kiem tra, lay mdu kiem nghiem nhdng tdn thdt tU nhdng riii ro<br /> 0 5%, ddu cd tang tU 5% Idn Id hdng thiiy san. phdt sinh tU ly do chinh tri,<br /> 7%, bdt mi tang tU 10% Idn 15%. thUdng mai.<br /> Cdc quyet dinh ndy dd k h a c<br /> Viec gla tang thue dd gay dp lUc phuc dUdc tinh trang gian Idn d. Ho trg xuc tien thiictng<br /> tang gid len thUe an nudi trong vd c a n h t r a n h khdng l a n h mai thuy sdn:<br /> thiiy sdn, Idm suy gidm nang lUc m a n h ciia cdc DN XK trong viec Hoat dpng cua thildng vu<br /> canh tranh ciia thuy sdn XK. tinh todn khdi lUdng thiiy sdn Cdc thUdng vu da bUdc dau<br /> b. Dam bao chdt Itidng thuy XK; ddng thdi Id cdc cdn cU de cung cap thdng tin thi trUdng vd<br /> sdnXK cd quan qudn ly nhd nUdc kiem tu van cho DN XK thuy sdn Viet<br /> Nham ddm bdo chat lUdng tra chat lUdng thiiy sdn XK ciia Nam thdng qua cdng giao tid'p<br /> thiiy sdn XK, tao uy tin ddi vdi DN theo quy dinh ciia thi dien tU ciia Bd Cdng ThUdng.<br /> cdc ddi tdc NK Bd Ndng nghiep trUdng XK. Tuy nhidn. thdng tin thUdng vu<br /> va Phdt trien Ndng thdn da ban c. Hd trg tdi chinh cho XK cung cap vdn cdn manh mun vd<br /> h d n h van ban: thuy sdn khdng deu dan; chUa hUdng d a n<br /> Theo Ngan hdng Phdt trien cu the cho DN tim kiem khdch<br /> Quyet dinh 0 1 / 2 0 0 8 / Q D -<br /> Viet Nam (VDB), doanh sd cho hang vd am hieu quy dinh ciia<br /> BNN Quy dinh ve ghi nhdn, ma<br /> DN XK thuy sdn vay trong giai phdp luat, tap qudn kinh doanh<br /> b a n g vd sU dung phu gia thUc<br /> doan 2006 2010 mac dd dao tai cdc thi trUdng XK.<br /> p h a m trong chd' bien sdn p h a m<br /> cd ddng lanh, quy dinh rd, trdn ddng qua cdc nam, nhUng vdn d Hdi chd vd cdc hoat dpng khde<br /> n h d n h a n g h d a p h a i the h i e n chiem ty le cao trong tdng doanh Trong k h u d n khd ChUdng<br /> cd khdl lUdng thUc eiia cd vd sd cho vay; vdn tin dung XK do trinh Xiic tie'n thUdng mai qudc<br /> tdng khdi lUdng sdn pham, hdm VDB cho vay thudng chiem 35 gia giai doan 2006 2010, Hiep<br /> lUdng phu gia thUe p h a m vd 60% kim ngach XK thiiy sdn. hdi Che b i e n vd XK thiiy s d n<br /> dac biet Id ty le m a bang khdng Hien cd trdn 60% DN XK thiiy Viet Nam (VASEP) dd dUdc giao<br /> dUde vUdt qud 10% ddi vdi sdn sdn hdng ddu c i a Viet Nam cd chii tri nhidu chUdng trinh de<br /> p h a m XK sang cdc thi trUdng quan he tin dung vdi VDB. giup dd hdi vidn tiep can<br /> chUa cd quy dinh. Bien phdp cho vay XK dd tao thi trUdng XK, quang bd<br /> THUONG MAI S5 9/2012 1 9<br /> i<br /> NGHIINCOU-TRAODOI<br /> <br /> hinh d n h vd tim kiem phd ve khoa hpc cdng nghe dupc phep khal thdc, de hUdng<br /> k h d c h hang. Irong Unh vifc thiiy sdn; ddng ddn ngu ddn thUc hien dUng<br /> Mac du mdt nguon kinh phi thdi l)o sung linh vUc ddu tU nhUng quy dinh ciia luat phap<br /> ddng ke dd dUdc dau tU moi iif^liien cUu, phat Irieii cdng Vlpt Nam vd qudc te ve ddnh bat<br /> n a m nhUng cac loai hinh n^iie nudi trong, che bien thiiy thiiy sdn tren bien.<br /> chUdng trinh trong nhdng n a m liai .s;iii vao danh muc dU ;iii ThUc hlpn quy hoach triet de<br /> qua chUa cd sU ddi mdi mang dupc cap I ill dyng dau tU ciia khu vUc nudi trdng thiiy sdn<br /> tinh ddt pha de nan,!4 cao liieu Nha inf(>c dd tao dieu kidn ve theo vung, gdm nhidu tinh<br /> qud xiic tien XK ma vdn chu xoii cho boat cloiig ndy. t h a n h hodc tal tUng dia phUdng,<br /> yeu la hd trd kinh phi cho DN Hinh t h a n h thj IrUdng tieu dl kem vdi quy hoach cd sd hat<br /> di t h a m i«ia cac lioi chd. iioi thy trong nUdc on dinh dd giiip tdng phuc vu nudi trong th%<br /> nghi thiiy s a n tal nUdc iiiioai cho cdc DN trong nganh gidm sdn nhU: n a o vet, ddo mdi h€<br /> yd\ t r e n 90"ci kinh phi dUdc bdt sU phu thuOc vdo thj trUdng thdng k e n h mUdng ddm bdo<br /> c a p . Trong khi dd. mdt boat XK, tan dung dUpc tinh klnh td cung cap dii ngudn nUdc phuc<br /> ddng eunt* r a t quan trpng theo quy md va phdn tan dU(?c vu sdn xuat; xdy dUng kip thdi<br /> nhUng chUa dUdc quan l a m nil ro thdng qua cac bien phdp: he thdng kenh cdp nUdc, kenh<br /> thUc hien. dd la dUa cac khdch ThUc liif'u gidm thue thu n h a p thodt nUdc ridng biet cho tiJng<br /> h d n g hien cd va khdch hdng DN dd'i vdi cac DN vd thue gid vung nudi de b a n che dich<br /> tidm n a n g d e n Viet Nam dc tri gla tang ddi vdi thiiy sdn tidu b e n h . ddm bdo cung cap mtfc<br /> chUng kien qud trinh sdn xud't, thu trong nUdc, ddng thdi ddy nUdc trong ao phu hdp; dong<br /> che' bie'n thiiy sdn tai cdc DN m a n h cudc van ddng "NgUdi thdi xay dUng cdc tuyen diidng<br /> Viet Nam n h d m qudng bd hinh Viet Nam Uu tien dung h a n g giao thdng ndng thdn phuc vu<br /> d n h thiiy sdn Viet Nam. Viet Nam" sdn xuat vd ddi sdng ngUdi dan<br /> 2. Cdc bien phap t&ng ctfdng b. H o d n thi^n vd tdng trong vung quy hoach.<br /> stf hd trd cua Chinh phu trong cttdng cdc hien phdp hd trg Tdng cUdng cdng tdc ddm bdo<br /> thdi gian tdi: XK thuy san chdt lugng cho thuy sdn XK<br /> a. Ndng cao ndng liic cg.nh Hodn thien chinh sdch ho trp Ngdnh Ndng nghiep vd Phat<br /> tranh ngdnh XK thuy sdn ddnh bdt, nudi trdng thdy sdn trien ndng thdn tiep tuc thifc<br /> Viet Nam Chinh phii, Bd Ndng nghiep hien va ddi mdi cdc bien phap<br /> Khuyen khich DN thdnh lap vd Phdt trien ndng thdn cdn ddm bdo chat lUdng thuy san<br /> cdc trung tam, vien nghien cUu ddnh gid, nit klnh nghiem qud trong khdu nudi trdng, ddnh bat,<br /> thuy sdn thdng qua hd trd vd tin trinh thUc hien chinh sdch ho bao gdm:<br /> dung; tu van, ddo tao dpi ngii trd ddnh bdt, nudi trdng thiiy Trien khai cdc chUdng trinh<br /> cdn bd nghidn cUu cd trinh dp sdn dd sijfa ddi, hodn thien hdp ddo tao n a n g cao ky nang kiem<br /> cao, giup DN ket ndi vdi cdc td ly cdc bien phdp hd trd sau: sodt didu kien sdn xuat cho<br /> chUc, chuydn gia cd uy tin d Tap trung ddu tU cdc bien ngu d a n , DN che bie'n thiiy<br /> nUdc ngodi trong giai doan xay phdp ddm bdo an todn cho ngU sdn, cd quan qudn ly chat<br /> dUng ban ddu. Mat khde, Chinh ddn khi d d n h bdt, hp thdng lUdng, an todn ve sinh va thii y<br /> phii cdn trien khai xdy dUng de thdng tin lidn lac vd dU bdo thdi thiiy s d n cdc tinh thdnh phd ve<br /> dn phdt trien khoa hpc thuy sdn tiet chuan xdc de b a n che thlet a n t o d n ve sinh tdu cd, cang<br /> hudng vd DN tren cd sd lUa chpn hai cho ngudi ddn de gidm chi cd, chd cd, cd sd s a n xuat thufc<br /> mdt sd DN cd tidm lUc ve tdi phi, nil ro cho ngU ddn ddnh bdt a n , cd sd s d n xuat gidng, cd sd<br /> chinh, khoa hpc cdng nghe de xa bd thay cho cdc chinh sdch nudi trdng thiiy sdn, cdc dai ly<br /> phdi hdp vdi cdc vien nghien cUu hd trd vd tdi chinh. thu gom, bdo quan thuy san<br /> trong vd ngodi nUdc ddu tU Tiep tuc thUc hien tuyen sau thu hoach.<br /> nghidn cUu cdng nghe tao gidng, truyen cho ngU d a n ve cdc van Tang cUdng kiem tra, giam<br /> sdn xuat, che bie'n thuy sdn tidn bdn quy p h a m phdp ludt ciia sdt ciia Chi cue Thii y tai cac dia<br /> tien n h a t n h a m tao bUdc dot Viet Nam vd cdc nUdc ve vung phUdng ve chat lUdng gidng thuy<br /> 1 0 1 THOONG MAI S 5 9/2012<br /> NGHllNCOO-TRAOOOl<br /> <br /> sdn xuat thuy sdn la chUa that<br /> sU phu hgp.<br /> Day manh hoat dpng xdc<br /> tien XK thuy sdn<br /> Bd Cdng ThUdng can tang<br /> cUdng dan iU cho "ChUdng trinh<br /> Xuc tien tliifiJn^ mai qudc gia'<br /> hiiw^ nam. tap trung vao cac<br /> boat dpng:<br /> Ho trd DN nghien cUu thi<br /> trifdnj* va mua thdng tin bdo cdo<br /> thj trUdng tU eac Cty nghidn cUu<br /> thj trUdng cd uy tin de cung cap<br /> thdng tin cho DN XK thiiy sdn.<br /> Viec nghidn cUu thj trUdng rat<br /> tdn kem va khd khan do rdo cdn<br /> sdn d cdc cd sd cung cap gidng rdng thi trUdng XK sang cdc thi vd ngdn ngd vd tinh phUc tap<br /> cho ngudi nudi trdng; thUc hien trUdng mdi. De Idm dUdc didu ciia viec tien h d n h cdc khau<br /> kiem dinh chat lUdng, kiem dich ndy, VDB cdn trien khai xay trong qud trinh khdo sdt, xU ly<br /> gidng sdn xuat tai chd hoac dUdc dUng cd sd dU lieu vd nhd NK, so lieu; do dd, DN XK thuy sdn<br /> nhap tu cdc dia phUdng khde ve, he thdng dai ly tdc nghiep d ciia Viet Nam khdng the tien<br /> gidng dUdc Udm de bdn hodc san nUde ngodi de cung cap cdc dich hdnh ddc lap.<br /> ra cdc ao de nudi ddm bdo quy vu thu nd, thu thap thdng tin thi Lfu tidn cdc chUdng trinh ddn<br /> trinh, thii tuc kiem dich ddng trUdng; xay dUng cd che' tinh phi tiep cdc dodn DN tham quan,<br /> vat, s d n p h a m ddng vat, kiem bdo hiem vd bu dap thiet hai khdo sdt qud trinh nudi trong,<br /> tra ve sinh thii y. hdp ly, phd hdp vdi cam ke't ddnh bat vd che bien thiiy sdn<br /> Tridn khal thi diem md hinh qudc te. tai Viet Nam. ChUdng trinh ddn<br /> td chUe s d n xuat thiiy s d n theo Bd Tdi chinh cdn didu chinh tiep cdn dUdc thiet ke tren cd sd<br /> hudng t h d n h lap cac hdp tdc gidm thue suat thue NK cdc loai nghien cUu dac diem ciia dodn<br /> xa, td hdp tdc tU quan n h d m td nguyen lieu che bie'n thUc dn khdch de lap ke' hoach gidi<br /> chUe tu qudn ly, kiem tra, gidm nudi trdng thiiy sdn da dUdc dieu thieu, giao lUu tie'p xuc vdi cdc<br /> sdt vd con gidng ciing nhU cdng chinh tdng tU ngdy 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 DN Viet Nam cd tiem nang, phu<br /> tdc bdo ve mdi trUdng nudi vd nhu bdp (ngd), bdt cd, bdt thit hdp vdi dac diem ciia tUng dodn.<br /> cdc b i e n p h d p p h d n g chdng xUdng gidm tU 5% xudng 0%, Bdn canh dd, ndi dung chUdng<br /> dich b e n h ; ddng thdi b a n h d n h ddu cd tang tU 7% xudng 5%, bdt trinh ddn tiep cdn gidm bdt thdi<br /> Quy che qudn ly trong tUng mi tu 15% xudng 10% (mUc trUdc gism hdi hpp md tap trung hUdng<br /> viing nudi de ydu cdu cdc td khi tang thue suat) de gidm dp ddn cdc DN tham quan thUc te<br /> chUc, cd n h a n t h a m gla nudi lUc tang gid Idn thUc a n nudi viing nudi, nhd mdy che bien<br /> trdng trong khu vUc phdi cd trong thuy sdn, ndng cao nang ciia cdc DN XK dien hinh de tao<br /> trdch n h i e m c h a p h d n h . lUc canh tranh cho thuy sdn XK a n tUdng tdt vd chat lUdng thuy<br /> Hodn thien vd phdt trien chinh ve gid. Viec tang thue de gia sdn Viet Nam.<br /> sdch ho trd tdi chinh cho hoat tdng bdo hd n h a m phdt trien Ddu tu phdt trien he thd'ng<br /> ddng XK thuy sdn ngdnh sdn xuat thUc dn eho nudi thdng tin cua thUdng vu tai nUde<br /> VDB n h a n h chong hodn trdng thuy sdn id cdn thiet; tuy ngodi vd hd trd DN md van<br /> t h a n h thi diem nghiep vu tin nhidn, trong dieu kien XK mdi phdng dai dien hodc chi nhdnh,<br /> dung XK ciia n h a nUdc de trien phuc hdi sau tdc ddng eua khiing gian hdng trUng bdy sdn p h a m<br /> khai rpng rai, giiip DN XK thuy hodng kinh te todn cdu, viec thuy sdn tai mdt sd thi trUdng<br /> san manh dan tham nhap va md tdng thue NK cdc dau vdo cho XK chu lUc •<br /> THUONG MAI So 9/2012 I 1 1<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2