Tạo sức sống cho Thương hiệu thay vì "sống dựa vào Thương hiệu"

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
13
download

Tạo sức sống cho Thương hiệu thay vì "sống dựa vào Thương hiệu"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thay vì như thế bạn nên hỏi ‘Làm thế nào một thương hiệu có thể làm thay đổi cách nghĩ của khách hàng về Doanh nghiệp?” Không ai tranh cãi với yêu cầu đem lại nhiều trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo sức sống cho Thương hiệu thay vì "sống dựa vào Thương hiệu"

  1. T o s c s ng cho Thương hi u thay vì "s ng d a vào Thương hi u" Trong quá trình Phát tri n Thương hi u, nhi u Doanh nhân t câu h i “Làm th nào ch c ch n nhân viên s n l c h t mình v i thương hi u? - và Làm th nào khách hàng ch p nh n thương hi u?”. ây là câu h i hoàn toàn sai l m, nó không nh ng gây ra quy trình t xem xét v i k t qu h u hình ít i mà còn làm l i cơ h i l n. Thay vì như th b n nên h i ‘Làm th nào m t thương hi u có th làm thay i cách nghĩ c a khách hàng v Doanh nghi p?” Không ai tranh cãi v i yêu c u em l i nhi u tr i nghi m t t hơn cho khách hàng. Chúng ta u bi t thương hi u m nh có th giúp t o ra không ch nh ng tr i nghi m t t hơn cho khách hàng mà còn áng nh và khác bi t. Có nh ng thương hi u ã t o ra nh ng câu chuy n xúc ng và dành ư c s hư ng ng. i v i công chúng Vi t, hãy xem Heineken là m t ví d rõ ràng nh t. Các thương hi u như Apple, Google, IKEA và Starbuck ư c xem như ng u th gi i không ph i vì v p c a các logo c a h mà vì nh ng tr i nghi m thích
  2. áng và c nh t mà h dành cho khách hàng thông qua m ng, các c a hàng bán l , hay qua chính s n ph m và d ch v . Dĩ nhiên, nh ng tr i nghi m ó là do nhân viên c a b n ưa l i h a thương hi u n cho khách hàng, vì th v n ưu tiên ây là vi c xây d ng thương hi u ph i thu hút ư c nhân viên c a b n. Nói m t cách ơn gi n là b n t thương hi u vào trung tâm công vi c kinh doanh c a b n, k n ph i m b o r ng t t c nh ng gì b n làm, nh ng gì b n nói u liên quan n nó, luôn luôn ưa khách hàng lên hàng u trong nh ng quy t nh c a b n. làm ư c i u ó, các nhân viên c a b n ph i hi u s d ng l i h a thương hi u như m t máy l c khi ưa ra quy t nh. Vì v y n u m t thương hi u th hi n s thân thi n và c m xúc thì m t giám c tài tr nên t thương hi u bên c nh nh ng ngày l a phương hơn là bên c nh m t i bóng. Ho c phòng nhân s quy t nh ki m tra t t c nhân viên và c quá trình ph ng v n b o m nh ng ngư i thân thi n và duyên dáng là nh ng ng c viên sáng giá. Xây d ng thương hi u n i b , ng hóa thương hi u, liên k t thương hi u, qu n lý thương hi u – chính là nh ng gì b n s làm. M t i m là, chương trình cam k t thương hi u, chi m l y tâm trí c a nhân viên vì th khách hàng có th nh n th y ư c s khác bi t v thương hi u, nhưng nh ng lo i chương trình như th luôn t p trung quá nhi u vào n i b hơn là phát tán n cho khách hàng.
  3. Nh ng chương trình cam k t thương hi u thành công luôn giáo d c và cho phép nhân viên th hi n ư c thương hi u trong vai trò hàng ngày c a h . H nâng thương hi u lên v trí trung tâm, nơi mà nó tr thành tiêu i m c a t t c m i vi c, c công ty và nhân viên u nghĩ và làm vì nó. V i m t cách nghĩ m i, thương hi u tr nên không ch là phương ti n truy n thông v i th gi i bên ngoài mà còn là trung tâm c a ch n l a và quy t nh. K t qu là m t s bi n i trong ho t ng c a công ty và quan tr ng hơn ó là vi c ưa s tr i nghi m khác bi t n v i khách hàng. Nói thì d hơn là làm. t thương hi u vào trung tâm c a vi c kinh doanh là m t n l c lâu dài không ph i chuy n m t s m m t chi u. Có r t nhi u th ph i ư c ki m tra l i như là quá trình ho t ng, c u trúc công ty, hu n luy n, nh ng nhà lãnh o ch ch t và m c thư ng cho nhân viên. N u b n mu n hư ng t i phân ph i cho khách hàng nh ng tr i nghi m khác bi t thì chương trình cam k t thương hi u ph i t ư c ba i u. u tiên, ph i giúp m i ngư i hi u ư c vai trò c a h trong vi c qu ng bá thương hi u thông qua nh ng tr i nghi m c a khách hàng. Th hai, ph i giúp cho h hi u và say mê thương hi u như th h m i ư c thúc y làm nh ng gì ư c yêu c u. Và th ba, ph i cung c p nh ng cách m i ngư i có th m mình vào nh ng tr i nghi m c a thương hi u. Ti p xúc khách hàng
  4. M i khi thương hi u c a b n ti p xúc v i m t khách hàng, m t cơ h i ư c t o ra cho công ty xây d ng m i quan h , t o nên s liên k t c m xúc, tìm ư c s tin c y và em l i lòng trung thành. Nh ng nhân viên thư ng b n r n v i các ho t ng c a doanh nghi p và quên nghĩ n khách hàng. H c n ph i ư c nh c nh v i u ó. M t bi u m u v khách hàng là cách h u ích nh t nhân viên hi u ư c m i liên h h ã xây d ng v i khách hàng. B ng cách v ch ra nh ng kho ng mà khách hàng ti p xúc v i thương hi u c a b n, nó giúp cho nhân viên hình dung ư c vai trò c th c a h trong vi c phân phát nh hư ng c a thương hi u. Ví d , nhân viên ch u trách nhi m v ti p xúc v i khách hàng ho c cung c p m ng lư i d ch v c n ph i nh n ra vai trò phân ph i l i h a thương hi u l n hơn c d ch v khách hàng và kinh doanh. M t bi u m u v khách hàng có th ư c s d ng b i ban giám c và nh ng nhân viên t p trung vào các i m quan tr ng, xác nh khi nào qu ng bá thương hi u, khu v c chu n cho vi c c i ti n và nơi mà h có th sáng t o ra “ i m m nh thương hi u”, ó là kho nh kh c tuy t v i lúc mà h em n cho khách hàng câu chuy n thương hi u theo cách áng nh nh t. i v i ban giám c, bi u m u giúp h xác nh nh ng chi n lư c b t bu c ph i tuân theo phân phát l i h a thương hi u, Như ã c p, thì nh ng v n b t bu c luôn bao g m nh ng thay i trong t ch c
  5. và quy trình. i v i nhân viên, nó là m t công c làm vi c h u d ng khi quy t nh nh ng hành ng c th , h có th dùng nó nâng cao tr i nghi m c a khách hàng và qu ng bá thương hi u cách m nh m hơn. Làm cho nó áng nh Con ngư i ch nh nh ng gì mà nó thu hút h , và b n mu n thương hi u c a mình thành m t trong s nh ng i u ó. M t thương hi u m i nên in vào tâm trí c a nhân viên trong kho ng th i gian dài sau ó m i ưa ra th trư ng. ây là nhi m v không d dàng, nó yêu c u s quen thu c nh t nh i v i nhân viên và s khéo léo. V ra tương lai có th là cách t t nh t làm cho thương hi u tr nên th c t và thu hút. Lacklustre ang c g ng giai o n này, giai o n mà th nh tho ng làm nh ng o n phim thương hi u b ng cách s d ng nh ng hi u ng âm thanh n i và hình nh nh ng chú chim i bàng bay vút lên. Nhưng nh ng minh h a h u hình mà có th n m b t ư c ti m năng c a thương hi u thì có hi u qu hơn nhi u. M t công ty k toán ã dùng m t v k ch 30 phút nói v tác d ng c a thương hi u m i cho 300 nhân viên c p cao. V k ch b t u b ng vi c miêu t công vi c hi n t i c a công ty, ti p ó là nh ng khó khăn ph i i m t cũng chính là nh ng t n t i c a toàn c u, và vi n c nh c a ba năm sau ch ra nh ng gì dành cho nhân viên và khách hàng khi thương hi u m i bao trùm toàn b công ty.
  6. V k ch ã t o ra m t nh hư ng mà nh ng ngư i tham d x p nó v trí cao nh t c a t t c các s ki n trong m t h i th o kéo dài ba ngày. Không nh ng v y, h còn òng lòng nh t trí v s lan to c a thương hi u m i. Nh ng bi u tư ng và nh ng câu chuy n cũng giúp cho thương hi u d nh hơn và luôn gi cho nó s m i m . M t vi c tư ng ch ng như r t nh nhưng l i hi u qu vô cùng ó là i u mà t p oàn năng lư ng kh ng l BP s d ng. H t nh ng ch u cây Aloe Vera ngay s nh, hành lang c a nh ng tr s chính. Trong t t c nh ng lo i cây xanh, Aloe Vera bi n khí cácbonic thành oxy nhi u nh t. Khi ó nó i di n cho giá tr chính c a thương hi u BP: là tr nên “xanh”. M i ngày khi nhân viên n văn phòng, cây ó nh c h nh t i t m nhìn chung c a t p oàn - vư t xa hơn c d u m - và bu c ph i phát tri n ngu n năng lư ng m i thay th . Th c hành làm nên i u hoàn h o Cách t t nh t h c i u gì ó là m chìm vào nó, b nó kích thích. B n không th h c nói ti ng Tây Ban Nha mà ch nl p m i l n m t tu n. B n ph i h c b ng cách s ng Tây Ban Nha, hoà mình vào v i nh ng ngư i Tây Ban Nha và có m i cơ h i th c t p nó.
  7. M t cách tương t , bi n khái ni m thương hi u tr thành th c t , thì ph i em nó vào cu c s ng c a nhân viên. M t trong nh ng cách làm i u ó là thi t l p nh ng gì chúng ta g i là m t phòng thí nghi m thương hi u – m t nơi th c t p nơi mà nh ng nhân viên c a b n “thí nghi m” v i thương hi u. Bi n nó thành m t nơi mà m i ngư i có th tr i nghi m thương hi u g n gi ng v i cách mà nó ư c tr i nghi m b i khách hàng. Khi m t môi trư ng có tương tác nhi u c a thương hi u và s tác ng c a khách hàng, ây là m t cách th c t p t t nh t cho nhân viên v thương hi u và cách mang nó n v i khách hàng. có hi u qu thì nó ph i là nơi mà nhân viên và i tác bên ngoài th c hành nh ng vi c hàng ngày c a h , là nơi marketing, nơi phát tri n s n ph m, l p k ho ch kinh doanh hay d ch v khách hàng. Nghĩ v phòng thí nghi m thương hi u như là trung tâm h c b ng phương pháp th c hành, nơi hu n luy n thương hi u m dành cho nh ng ai ch m n thương hi u c a b n. Cam k t thay i Cam k t thương hi u không ph i t n công t i t p m i ngư i b ng nh ng yêu c u c oán; thay vào ó nó ưa cho h m t t m nhìn, c u trúc và s tin c y ưa thương hi u vào trong hành ng. Khi nh ng ngư i ư c cam k t theo úng l i h a thương hi u c a b n, h s là thành viên trong vi c qu ng bá thương hi u trên m i khía c nh kinh doanh c a b n. B ng vi c t p h p m i ngư i xung
  8. quanh l i thương hi u c a b n, b n không ch giúp h “nuôi s ng thương hi u”, h còn có th giúp b n thay i công vi c kinh doanh c a mình. Nh ng ngư i c a b n tr thành tài s n phong phú qu ng bá thương hi u, và ó là s thay i m nh m .
Đồng bộ tài khoản