Tập đọc - TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
535
lượt xem
12
download

Tập đọc - TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn văn. Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp của thể thơ tự do. - Biết đọc diễn cảm bài thơ thể hiện niềm xúc động của tác giả khi lắng nghe tiếng đàn trong đêm trăng, ngắm sự kì vĩ của công trình thuỷ điện trên sông Đà, mơ tưởng lãng mạn về một tương lai tốt đẹp khi công trình hoàn thành. 2/ Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ của công trình: sức mạnh của những người đang chế ngự, chinh phục dòng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ

  1. T p c: TI NG ÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG À I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c trôi ch y, lưu loát bài thơ. c úng các t ng , câu, o n văn. Bi t ng t ngh hơi úng nh p c a th thơ t do. - Bi t c di n c m bài thơ th hi n ni m xúc ng c a tác gi khi l ng nghe ti ng àn trong êm trăng, ng m s kì vĩ c a công trình thu i n trên sông à, mơ tư ng lãng m n v m t tương lai t t p khi công trình hoàn thành. 2/ Hi u n i dung bài thơ: Ca ng i v p kì vĩ c a công trình: s c m nh c a nh ng ngư i ang ch ng , chinh ph c dòng sông, khi n nó t o dòng i n ph c v con ngư i. - Hi u s g n bó hoà quy n gi a con ngư i và thiên nhiên trong bài thơ. - H c thu c lòng bài thơ. II. dùng d y h c: - B ng ph vi t s n các câu thơ, o n thơ c n hư ng d n. - Tranh, nh gi i thi u công trình thu i n Hoà Bình. III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) GV c bài. -C n c c bài v i gi ng xúc ng. b) Cho HS c kh n i ti p. - Cho HS luy n c: ba-la-lai-ca, l p loáng. c) Cho HS c c bài thơ trư c l p.
  3. d) GV c di n c m bài thơ. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (8-9’) - Cho HS c l i bài thơ. - 1 HS c to, c l p c th m. - Cho HS tr l i các câu h i. Ho t ng 4: c di n c m và h c thu c lòng. (7’) - GV c di n c m bài thơ 1 l n. - HS l ng nghe. - GV chép m t kh thơ c n luy n c lên - HS luy n c kh b ng. thơ, bài thơ. - GV c m u. - HS thi c t ng kh . - Cho HS thi c thu c lòng. - 2 HS thi c c
  4. bài. - GV nh n xét. - L p nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c h c thu c lòng bài thơ, chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản