Giáo án bài 8: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Tuyết Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
345
lượt xem
18
download

Giáo án bài 8: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm - Ngữ văn 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 32: TLV. LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ. KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM.I. Mức độ cần đạt:. - Biết lập bố cục và cách thức xây dựng dàn bài cho bài văn tự sự có yếu tố.miêu tả và biểu cảm..II. Trọng tâm kiến thức:. 1. Kiến thức:. - Cách lập dàn ý cho văn bản tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.. 2. Kĩ năng:. - Xây dựng bố cục, sắp xếp các ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và.biẻu cảm.. - Viết một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm có độ dài.khoảng 450 chữ.. 3. Thái độ:. - Biết cách tìm lựa chọn sắp xếp các ý trong một bài văn..III. CHUẨN BỊ:. 1. Giáo viên:. - Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng.. - các ví dụ.. 2. Học sinh:. -Đọc sách, tìm hiểu bài..IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:. 1. Ổn định lớp:. 2. Kiểm tra bài cũ:. Kiểm tra phần chuẩn bị của 5 học sinh cho điểm đánh giá.. 3.Bài mới:. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT. I.Dàn ý của bài văn tự sự:.Tìm hiểu và nhận biết dàn ý của một bài văn 1.T×m hiÓu dµn ý cña bµi.tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. v¨n tù sù:..Cho hs ®äc v¨n b¶n trong SGK. * V¨n b¶n:.(H) Bài văn trên có thể chia làm ba phần Mở bài, Mở bài: tìm đầu đến ''bao.Thân bài và Kết bài Hãy chỉ ra ba phần đó và nêu nhiêu thứ bày la liệt trên bàn''..nội dung khái quát của mỗi phần? Nội dung chính là kể và tả lại. Mở bài: tìm đầu đến ''bao nhiêu thứ bày la quang cảnh chung của buổi.liệt trên bàn''. Nội dung chính là kể và tả lại sinh nhật..quang cảnh chung của buổi sinh nhật. Thân bài: từ ''Vui thì vui. Thân bài: từ ''Vui thì vui thật,'' đến Trinh vẫn thật,'' đến Trinh vẫn lặng lẽ.lặng lẽ cười, chỉ gật đầu không nói '' Phần này cười, chỉ gật đầu không nói ''.tập trung kể về món quà sinh nhật độc đáo cửa Phần này tập trung kể về món.người bạn. quà sinh nhật độc đáo cửa. Kết bài : từ ''Cảm ơn Trinh quá'' đến ''để người bạn..hôm nay có được chùm quả vàng Kết bài : từ ''Cảm ơn.tươi thơm mát này,...'' nêu cảm nghĩ của người Trinh quá'' đến ''để hôm nay.bạn về món quà sinh nhật có được chùm quả vàng. tươi thơm mát này,...'' nêu cảm.(H) Truyện kể về việc gì ? Ai là người kể nghĩ của người bạn về món.chuyện (ở ngôi thứ mấy)? quà sinh nhật.- Kể về một người bạn thân với món quà sinh.nhật bất ngờ, cảm động. Câu chuyện được kể ở.ngôi thứ nhất . - Kể về một người bạn thân.(H) Câu chuyện xảy ra ở đâu? Vào lúc nào? Trong với món quà sinh nhật bất.hoàn cảnh nào? ngờ, cảm động. Câu chuyện.- Thêi gian: buæi s¸ng, kh«ng gian: trong nhµ được kể ở ngôi thứ nhất ..Trang, hoµn c¶nh: ngµy sinh nhËt Trang cã - Thêi gian: buæi s¸ng,.c¸c b¹n ®Õn chóc mõng. kh«ng gian: trong nhµ.(H) Chuyện xảy ra với ai? Có những nhân vật Trang, hoµn c¶nh: ngµy sinh.nào? Ai là nhân vật chính? Tính cách của mỗi nhËt Trang cã c¸c b¹n ®Õn.nhân vật ra sao? chóc mõng..- Sù viÖc xoay quanh nh©n vËt Trang, ngoµi - Sù viÖc xoay quanh nh©n.ra con cã Trinh, Thanh vµ c¸c b¹n. vËt Trang, ngoµi ra con cã..+ Trang: hån nhiªn, vui mõng, sèt ruét. Trinh, Thanh vµ c¸c b¹n..+ Trinh: kÝn ®¸o, ®»m th¾m, c©n thµnh..+ Thanh: hån nhiªn, nhanh nhÑn, tinh ý..(H) Câu chuyện diễn ra như thế nào? Mở đầu nêu.vấn đề gì? Đỉnh điểm câu chuyện ở đâu? Kết.thúc ở chỗ nào? Điều gì đã tạo nên sự bất ngờ?.Các

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 8: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm - Ngữ văn 8

  1. Tiết 32: TLV LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM I. Mức độ cần đạt: - Biết lập bố cục và cách thức xây dựng dàn bài cho bài văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm. II. Trọng tâm kiến thức: 1. Kiến thức: - Cách lập dàn ý cho văn bản tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm. 2. Kĩ năng: - Xây dựng bố cục, sắp xếp các ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biẻu cảm. - Viết một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm có độ dài khoảng 450 chữ. 3. Thái độ: - Biết cách tìm lựa chọn sắp xếp các ý trong một bài văn. III. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng. - các ví dụ. 2. Học sinh: -Đọc sách, tìm hiểu bài. IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra phần chuẩn bị của 5 học sinh cho điểm đánh giá. 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT I.Dàn ý của bài văn tự sự: Tìm hiểu và nhận biết dàn ý của một bài văn 1.T×m hiÓu dµn ý cña bµi tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. v¨n tù sù:
  2. Cho hs ®äc v¨n b¶n trong SGK. * V¨n b¶n: (H) Bài văn trên có thể chia làm ba phần Mở bài, Mở bài: tìm đầu đến ''bao Thân bài và Kết bài Hãy chỉ ra ba phần đó và nêu nhiêu thứ bày la liệt trên bàn''. nội dung khái quát của mỗi phần? Nội dung chính là kể và tả lại Mở bài: tìm đầu đến ''bao nhiêu thứ bày la quang cảnh chung của buổi liệt trên bàn''. Nội dung chính là kể và tả lại sinh nhật. quang cảnh chung của buổi sinh nhật. Thân bài: từ ''Vui thì vui Thân bài: từ ''Vui thì vui thật,'' đến Trinh vẫn thật,'' đến Trinh vẫn lặng lẽ lặng lẽ cười, chỉ gật đầu không nói '' Phần này cười, chỉ gật đầu không nói '' tập trung kể về món quà sinh nhật độc đáo cửa Phần này tập trung kể về món người bạn. quà sinh nhật độc đáo cửa Kết bài : từ ''Cảm ơn Trinh quá'' đến ''để người bạn. hôm nay có được chùm quả vàng Kết bài : từ ''Cảm ơn tươi thơm mát này,...'' nêu cảm nghĩ của người Trinh quá'' đến ''để hôm nay bạn về món quà sinh nhật có được chùm quả vàng tươi thơm mát này,...'' nêu cảm (H) Truyện kể về việc gì ? Ai là người kể nghĩ của người bạn về món chuyện (ở ngôi thứ mấy)? quà sinh nhật - Kể về một người bạn thân với món quà sinh nhật bất ngờ, cảm động. Câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất . - Kể về một người bạn thân (H) Câu chuyện xảy ra ở đâu? Vào lúc nào? Trong với món quà sinh nhật bất hoàn cảnh nào? ngờ, cảm động. Câu chuyện - Thêi gian: buæi s¸ng, kh«ng gian: trong nhµ được kể ở ngôi thứ nhất . Trang, hoµn c¶nh: ngµy sinh nhËt Trang cã - Thêi gian: buæi s¸ng, c¸c b¹n ®Õn chóc mõng. kh«ng gian: trong nhµ (H) Chuyện xảy ra với ai? Có những nhân vật Trang, hoµn c¶nh: ngµy sinh nào? Ai là nhân vật chính? Tính cách của mỗi nhËt Trang cã c¸c b¹n ®Õn nhân vật ra sao? chóc mõng. - Sù viÖc xoay quanh nh©n vËt Trang, ngoµi - Sù viÖc xoay quanh nh©n ra con cã Trinh, Thanh vµ c¸c b¹n. vËt Trang, ngoµi ra con cã
  3. + Trang: hån nhiªn, vui mõng, sèt ruét. Trinh, Thanh vµ c¸c b¹n. + Trinh: kÝn ®¸o, ®»m th¾m, c©n thµnh. + Thanh: hån nhiªn, nhanh nhÑn, tinh ý. (H) Câu chuyện diễn ra như thế nào? Mở đầu nêu vấn đề gì? Đỉnh điểm câu chuyện ở đâu? Kết thúc ở chỗ nào? Điều gì đã tạo nên sự bất ngờ? Các yếu tố miêu tả, biểu cảm được kết hợp và thể hiện ở những chỗ nào trong truyện? Nêu tác dụng của những yếu tố miêu tả và biểu cảm này. . Më ®Çu: buæi sinh nhËt vui vÎ ®· s¾p ®Õn håi kÕt, Trang sèt ruét v× ngêi b¹n th©n nhÊt cha ®Õn. DiÔn biÕn: Trinh ®Õn vµ gi¶i to¶ nh÷ng b¨n kho¨n cña Trang, ®Ønh ®iÓm lµ mãn quµ ®éc ®¸o: mét chïm æi ®îc Trinh ch¨m sãc tù khi nã lµ nh÷ng c¸i nô. KÕt thóc: C¶m nghÜ cña Trang vÒ mãn quµ sinh nhËt ®éc ®¸o. T¸c dông cña yÕu tè miªu t¶: gióp cho ngêi ®äc cã thÓ h×nh dung ra kh«ng khÝ cña nã - Kể theo trình tự thời gian (kể vµ c¶m nhËn ®îc t×nh b¹n th¾m thiÕt gi÷a các sự việc diễn biến tù đầu Trang vµ Trinh. đến cuối buổi sinh nhật) kết T¸c dông cña yÕu tè biÓu c¶m: gióp cho ngêi hợp hồi ức ngược thời gian ®äc hiÓu r»ng tÆng c¸i g× kh«ng quan träng nhớ về sự việc đã diễn ra ''lâu b»ng tÆng nh thÕ nµo. lắm, từ mấy tháng trước...” (H) Những nội dung trên (câu b) được tác giả kể theo thứ tự nào? (Tuần tự theo thời gian trước - sau hay có gì đảo ngược, từ hiện tại nhớ về quá khứ...) - Kể theo trình tự thời gian (kể các sự việc diễn
  4. Bài 1:Từ truyện Cô bé bán diêm, em III. LuyÖn tËp: hãy lập ra một dàn ý cơ bản? - Dàn ý cơ bản: Mở bài: Mở bài : Giới thiệu quang cảnh đêm - Giới thiệu quang cảnh đêm giao thừa. giao thừa và gia cảnh của em bé bán biến tõ đầu đến cuối buổi sinh nhật) kết hợp hồi - Giới thiệu nhân vật chính: em bé bán diêm, nhân vật chính trong truyện. ức ngược thời gian nhớ về sự việc đã diễn ra ''lâu diêm. Thân bài: lắm, từ mấy tháng trước...” - Giới thiệu gia cảnh của em bé bán -Lúc đầu do không bán được diêm nên diêm. phần tìm hiểu trên, em hãy cho biem bố không dám về nhà vì sợ bố đánh. (H) Qua ết bé Thân ủa bài văn tự sự? Nêu nội dung chính củtìm một góc tường ngồi tránh rét. cục c bài: Em a mỗi phầầu do không bán được diêm -Lúc đ n ? Kết quả em vẫn bý gió lét hành hạ sù: 2. Dµn ị cña bµi v¨n tù nên em bé không dám về nhà vì sợ bố -Em bé đành liều quẹt các que diêm để SGK đánh. Em đọc mộtcgóc tườngtrong SGK sưởi ấm. Mỗi lẩn quẹt một que diêm, - Cho HS tìm mụ “ dàn ý “ ngồi tránh rét. Kết quả em vẫn bị gió lét hành hạ em lại thấy hiện lên một viễn cảnh ấm -Em bé đành liều quẹt các que diêm áp và đẹp đẽ. Diêm vụt tắt, em bé lại trở để sưởi ấm. Mỗi lẩn quẹt một que về với hiện tại tê cóng.Que diêm thứ tư diêm, em lại thấy hiện lên một viễn được đốt lên, em nhìn thấy bà em. Vì cảnh ấm áp và đẹp đẽ. Diêm vụt tắt, muốn níu bà ở lại em đã bật tất cả các em bé lại trở về với hiện tại tê que diêm còn lại và bay lên trời cùng bà cóng.Que diêm thứ tư được đốt lên, em Kết bài : Sáng mồng một tết người ta nhìn thấy bà em. Vì muốn níu bà ở lại chứng kiến cái chết thương tâm của em em đã bật tất cả các que diêm còn lại bé. Mọi người qua đường không ai biết và bay lên trời cùng bà được cái điểu kì diệu mà em bé đã trông Kết bài : Sáng mồng một tết người ta thấy chứng kiến cái chết thương tâm của *Các yếu tố miêu tả và biểu cảm em bé. Mọi người qua đường không ai được đan xen vào trong quá trình kể biết được cái điểu kì diệu mà em bé đã chuyện, đặc biệt cảnh mộng tưởng trông thấy cũng như cảnh 'thực sau khi diêm tắt *Các yếu tố miêu tả và biểu cảm được miêu tả rất sinh động. Kèm theo được đan xen vào trong quá trình kể đó là những suy nghĩ và tâm trạng của chuyện, đặc biệt cảnh mộng tưởng nhân vật. cũng như cảnh 'thực sau khi diêm tắt * Bài tập 2 được miêu tả rất sinh động. Kèm theo Mở bài: Giới thiệu người bạn của đó là những suy nghĩ và tâm trạng của mình là ai ? Kỉ niệm khiến mình xúc nhân vật. động là kí niệm gì ? (nêu một cách khái quát) Thân bài: Tập trung kể về kỉ niệm xúc động ấy. -Nó xảy ra ở. đâu, lúc nào ? (thời
  5. IV. Cñng cè, dÆn dß: 1. Cñng cè: N¾m ®îc dµn ý vµ c¸ch lËp dµn ý cña bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m. 2. DÆn dß: - Luyện tập thêm. - Chuẩn bị bài mới: Hai cây phong. * Điều chỉnh kế hoạch: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản