Tập đọc - “VUA TÀU THUỶ” BẠCH THÁI BƯỞI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
145
lượt xem
17
download

Tập đọc - “VUA TÀU THUỶ” BẠCH THÁI BƯỞI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Đọc lưu loát , trôi chảy toàn bài. Biếtđọc diễn cảm bài văn với lòng khâm phục nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi. +Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi Bạch Thái Bưởi, từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh tên tuổi lừng lẫy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - “VUA TÀU THUỶ” BẠCH THÁI BƯỞI

  1. T P C “VUA TÀU THU ” B CH THÁI BƯ I I/ M C TIÊU: + c lưu loát , trôi ch y toàn bài. Bi t c di n c m bài văn v i lòng khâm ph c nhà kinh doanh B ch Thái Bư i. +Hi u ý nghĩa c a câu chuy n: Ca ng i B ch Thái Bư i, t m t c u bé m côi cha, nh giàu ngh l c và ý chí vươn lên ã tr thành m t nhà kinh doanh tên tu i l ng l y. II/ CHU N B : + Tranh minh ho . III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: G i HS c thu c 7 câu t c ng 3 HS c
  2. trong bài có chí thì nên +Nêu ý nghĩa c a m t s câu t c 1 vài HS tr l i. ng ? GV nh n xét ghi i m. 2 Bài m i: Bài t p c “Vua tàu thu “ B ch Thái Bư i hôm nay s giúp các em bi t v m t nhà kinh doanh - m t mhân v t n i ti ng trong l ch s VN GV treo tranh gi i thi u: ây là ông ch công ty B ch Thái Bư i ngư i ư c m nh danh là vua tàu thu . GV ghi lên b ng. HS nh c l i . G i 4 HS c n i ti p nhau. GV + HS c n i ti p nhau chú ý ch a sai phát âm cho HS o n 1 :Bư i m côi….cho ăn h c o n 2: Năm 21 tu i….n n chí.. o n3:B ch Thái Bư i …Trưng Nh . G i HS c chú gi i. o n 3 :Ch trong ….ngư i cùng
  3. G i HS c toàn bài. th i. GV c m u.(chú ýtoàn bài c 1 HS c. ch m rãi) 2 HS c. G i HS c o n 1 và 2 H i: +B ch Thái Bư i xu t thân như th 2 HS c.l p c th m nào? +M côi cha t nh , ph i theo +Tr oc khi ch y tàu thu , ông ã m gánh hàng rong. Sau ư c nhà h làm nh ng công vi c gì? B ch nh n làm con nuôi và cho ăn h c. +Nh ng chi ti t nào ch ng t ông +Năm 21 tu i ông làm thư ký cho là ngư i có chí? m t hãng buôn , sau buôn g , buôn ngô, m hi u c m , l p nhà in + o n 1 và 2 cho bi t i u gì? ,khai thác m . G i HS c o n 3và4 +Chi ti t : có lúc m t tr ng tay H i: nhưng ông không n n chí. + B ch Thái Bư i m công ty vào +B ch Thái Bư i là ngư i có chí. th i i m nào? 2 HS c. c l p c th m
  4. + B ch Thái Bư i ã làm gì +M vào lúc nh ng con tàu c a c nh tranh v i ch tàu ngư i nư c ngư i Hoa ã c chi m các ư ng ngoài? sông mi n B c. + ã cho ngư i n các b n tàu di n thuýet. Trên m i tàu ông dán dòng ch ”Ngư i ta i tàu ta” + Thành công c a ông trong cu c c nh tranh v i ch tàu ngư i n oc ngoài là gì? +Thành công là khách i tàu c a ông ngày càng ông..Nhi u ch tàu ngư i Hoa, ngư i Pháp ph i bán tàu cho ông.R i ông mua xư ng s a ch a tàu kĩ sư gi i trông nom. +Theo em nh âu mà ông ã th ng trong cu c c nh tranh? +Nh ông bi t khơi d y lòng t hào dân t c c a ngư i VN. Tên nh ng chi c tàu c a B ch Thái Bư i có ý nghĩa gì? + u mang tên nh ng nhân v t, a danh l ch s c a dân t c VN. +Em hi u th nào là m t b c anh + Là ngư i dành ư c th ng l i to hùng kinh t ? l n,l p nh ng thành tích phi thư ng, mang l i l i ích cho qu c gia. Theo em nh âu B ch Thái Bư i + Nh ý chí, ngh l c, có chí trong
  5. thành công? kinh doanh. +Em hi u ngư i cùng th i là gì? + Ngư i cùng th i là nh ng ngư i s ng cùng th i i v i ông. + Nói v s thành công c a B ch N i dung chính c a ph n này là gì? Thái Bư i. +Ca ng i B ch Thái bư i giàu ngh + N i dung chính c a bài là gì? l c có ý chí vươn lên ã tr thành vua tàu thu . + G i HS nh c l i ý chính. + 4 HS c. + HS luy n c. G i 4 HS c n i ti p. + 3 HS thi c di n c m. + Cho HS c di n c m o n 1 và 2. + HS thi c di n c m. +2 HS thi c toàn bài. Nh n xét ghi i m. + HS thi c toàn bài. GV nh n xét. 3 C ng c , d n dò:
  6. G i 1 HS c toàn bài. H i :+ Qua bài em h c ư c i u gì B ch Thái Bư i? Nh n xét ti t h c. D n v nhà h c bài và c trư c bài v tr ng.
Đồng bộ tài khoản