Tập làmm văn - LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
156
lượt xem
14
download

Tập làmm văn - LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Củng cố kĩ năng phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian. -Biết cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian. Có ý thức dùng từ hay, viết câu trau chuốt , giàu hình ảnh. -Tranh minh họa Ở vương quốc tương lai . -Bảng phụ ghi sẵn chuyển thể một lời thoại trong văn bản kịch thành lời kể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làmm văn - LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

  1. T P LÀM VĂN : (TI T 16 ) LUY N T P PHÁT TRI N CÂU CHUY N I-M c tiêu: -C ng c kĩ năng phát tri n câu chuy n theo trình t th i gian. -Bi t cách phát tri n câu chuy n theo trình t không gian. Có ý th c dùng t hay, vi t câu trau chu t , giàu hình nh. II- dùng h c t p: -Tranh minh h a vương qu c tương lai . -B ng ph ghi s n chuy n th m t l i tho i trong văn b n k ch thành l ik . III-Ho t ng d y và h c :
  2. Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ; -G i 1 hs lên b ng k câu chuy n mà em - 1 hs lên k thích. -Hs nh n xét l i k . - y/c hs nh n xét câu chuy n k ã k úng trình t chưa. L i k c a b n như th nào? -Hs l ng nghe. -Nh n xét và cho i m. 2-Bài m i : 2.1-Gi i thi u : Ti t h c trư c các em ã h c luy n t p phát tri n câu chuy n theo trình t th i gian thì ti t h c này giúp các - 1 hs c y/c . em luy n t p phát tri n câu chuy n theo 2 +Câu chuy n trong công xư ng cách khác nhau: phát tri n theo trình t xanh là l i tho i tr c ti p. th i gian và phát tri n theo trình t không gian. -1 hs k m u. 2.2- Hư ng d n hs làm bài: M t hôm Tin-tin và Mi –tin n thăm công xư ng xanh .Hai b n Bài 1 : th y m t em bé ang mang m t c -G i 1 hs c y/c. máy có ôi cánh xanh .Tin –tin -H i: +Câu chuy n trong công xư ng ng c nhiên h i : xanh là l i tho i tr c ti p hay gián ti p? -C u làm gì v i ôi cánh xanh y? -G i 1 hs gi i k m u l i tho i gi a Tin- -Mình s dùng nó vào vi c sáng tin và em bé th nh t. ch trên trái t. -2 hs n i ti p nhau c t ng cách
  3. .C l p c th m. -Hs quan sát tranh , 2 hs ng i cùng bàn k chuy n , s a ch a cho nhau. -Nh n xét ,tuyên dương. -3- 4 hs thi k t ng màn. - Treo b ng ph ã vi t s n cách chuy n l i tho i thành l i k . -L p nh n xét. -Treo tranh minh ho truy n Vương qu c Tương Lai. Y/c hs k chuy n trong -1 hs c y/c . nhóm theo trình t th i gian. +Tin-tin và Mi-tin i thăm công -T ch c cho hs thi k t ng màn. xư ng -G i hs nh n xét b n k theo tiêu chí ã xanh và khu vư n kì di u cùng nêu. nhau. -Nh n xét ,ghi i m . Bài 2: -G i hs c y/c. +Hai b n i thăm công xư ng xanh -H i: +Trong truy n Vương qu c trư c , khu vư n kì di u sau. Tương -Hs l ng nghe. Lai hai b n Tin-tin và Mi-tin có i thăm cùng nhau không? +Hai b n i thăm nơi nào trư c nơi nào -2 hs ng i cùng bàn k chuy n , sau?- nh n xét b sung cho nhau( m i hs V a r i các em ã k câu chuy n theo k v m t nhân trình t th i gian nghĩa là s vi c nào x y
  4. ra trư c thì k trư c ,s vi c nào x y ra v t) sau thì k sau.Bây gi các em tư ng tư ng -3 – 5 hs tham gia k chuy n hai b n Tintin và Mi-tin không i thăm -Nh n xét v câu chuy n và l i k cùng nhau.Mi-tin i thăm xư ng xanh còn c a b n. Tin-tin thì i thăm khu vư n kì di u và ngư c l i -1 hs c y/c . -Y/c hs k chuy n trong nhóm . -Hs nhìn phi u dán trên b ng. -T ch c cho hs thi k v t ng nhân v t. -Hs phát bi u ý ki n. -G i hs nh n xét n i dung truy n ã theo -L p l ng nghe. úng trình t không gian chưa?sáng t o không? -Nh n xét ,ghi i m hs. Bài 3 : -G i hs c y/c c a bài. -Gv dán t phi u ghi b ng so sánh hai cách m u o n1 o n2 (k theo trình t th i gian / k theo trình t không gian. -Y/c hs nhìn b ng ,phát bi u ý ki n . -Gv nh n xét ch t l i l i gi i úng: +V trình t s p x p các s vi c: Có th k o n Trong công xư ng xanh trư c o n Trong khu vư n kì di u ho c ngư c l i.
  5. +T ng n i o n 1 v i o n 2 thay i b ng t ng ch a i m. *K theo trình t th i gian: -M u o n 1 : Trư c h t hai b n r nhau n thăm công xư ng xanh. -M u o n2: R i công xư ng xanh Tin- tin và Mi-tin n khu vư n kì di u *K theo trình t không gian: -M u o n 1:Mi-tin n khu vư n kì di u -M u o n 2: Trong khi Mi-tin ang khu vư n kì di u thì Tin-tin n công xư ng xanh. 3-C ng x và d n dò: -H i : +Có nh ng cách nào phát tri n câu chuy n?+Nh ng cách ó có gì khác nhau? -Nh n xét ti t h c . D n v nhà vi t l i màn 1 ho c màn 2 theo hai cách v a h c.
  6. T P LÀM VĂN: ( ti t 15 ) LUY N T P PHÁT TRI N CÂU CHUY N (TT) I-M c tiêu: 1 -Bi t cách phát tri n câu chuy n theo trình t th i gian. 2 -Bi t cách s p x p o n văn k chuy n theo trình t th i gian. -Bi t vi t câu m u o n liên k t các o n văn theo trình t th i gian. 3 -Có ý th c dùng t hay,vi t súng ng pháp và chính t . II- dùng d y h c: -Tranh minh ho c t truy n vào ngh . -Gi y kh to. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i 3 hs lên b ng k l i câu chuy n t -3 hs lên b ng k l i câu chuy n bài : Trong gi c mơ em ư c bà tiên cho ba i u ư c và em ã th c hi n c ba i u ư c ó. -Nh n xét v n i dung truy n , cách k , cho i m . -Hs l ng nghe. 2 Bài m i :
  7. 2.1 -Gi i thi u: Trong ti t h c này các em s luy n phát +B c tranh minh ho cho truy n tri n câu chuy n theo trình t th i gian và Vào ngh . cùng thi xem ai m o n hay nh t. Câu chuyênh k v ư c mơ pc a 2.2-Hư ng d n làm bài t p: cô bé Va-li-a. -Treo tranh minh ho và h i: M t l n Va-li-a ư c b m cho i xem xi c.Em r t thích ti t m c “ cô +B c tranh minh ho cho truy n gì?.Hãy gái phi ng a , ánh àn “ và ư c k l i tóm t t n i dung câu chuy n ó. mơ tr thành di n viên bi u di n ti t m c y .Em xin vào h c ngh r p xi c , ông giám c giao cho em vi c quét d n chu ng ng a . Em ng c nhiên r i cũng nh n l i . Em ã gi chu ng ng a s ch s và làm quen v i chú ng a di n trong su t th i gian h c. V sau Va-li-a tr thành m t di n viên như em -Nh n xét ,khen ng i hs ghi nh c t h ng mong ư c . truy n. Bài 1 : -1 hs c . -Y/c hs c . -Hs th o lu n theo nhóm ôi. Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi.và vi t câu m u cho t ng o n . -4 nhóm n p phi u . -Y/c 4 nhóm làm xong trư c n p phi u . -1 hs lên s p x p phi u theo trình t th i gian. -Y/c hs lên s p x p phi u ã hoàn thành theo úng trình t th i gian -Nh n xét phát bi u theo cách m
  8. o n c a mình. -G i hs nh n xét phát bi u ý ki n . - c toàn b các o n văn , 4 hs ti p n i nhau c.mình -Gv ghi nhanh các cách m o n khác nhau c a t ng hs vào bên c nh. -1 hs c -1 hs c toàn truy n , --K t lu n v nh ng câu m o n hay. - th o lu n theo nhóm ôi. Bài 2: +Các o n văn ư c s p x p theo trình t th i gian : s vi c nào x y -G i hs c y/c. ra trư c thì k trư c ,s vi c nào -Y/c hs c toàn chuy n và th o lu n c p x y ra sau thì k sau. ôi , tr l i câu h i. +Các câu m o n giúp n i o n +Các o n văn s p x p theo trình t nào? văn v i o n văn sau b ng các c m t ch th i gian. +Các câu m o n óng vai trò gì trong vi c th hi n trình t y. -1 hs c thành ti ng . Bài 3 : -Em k câu chuy n : -G i hs c y/c. +D Mèn bênh v c k y u. -Em ch n câu chuy n nào ã h c , ã k ? +L i ư c dư i trăng. +Ba lư i rìu. +S tích h Ba B . --Y/c hs k chuy n theo nhóm. +Ngư i ăn xin…. -Cho hs thi k chuy n, l p theo dõi. Ho t ng theo nhóm 6 . - Nh n xét , ghi i m . - 5 -6 hs thi k chuy n . 3- C ng c và d n dò: -L p nh n xét . -H i: +Phát tri n câu chuy n theo trình t
  9. th i gian nghĩa là th nào? -Nh n xét ti t h c.. -D n hs v nhà vi t l i m t câu chuy n theo trình t th i gian vào v bài t p và chu n b bài sau.
Đồng bộ tài khoản