TÊN ĐỀ TÀI: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát ”

Chia sẻ: Đặng Văn Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
1.162
lượt xem
352
download

TÊN ĐỀ TÀI: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát ”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết của đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÊN ĐỀ TÀI: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát ”

  1. TÊN ĐỀ TÀI: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát ” SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐẶNG VĂN HÙNG LỚP: KẾ TOÁN – KHOÁ K2006 GIALAI EMAIL: hungdvht82@gmail.com GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.s NGUYỄN PHƯỚC BẢO ẤN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Lời mở đầu CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 1.2.1. Chức năng: 1.2.1.Nhiệm vụ: 1.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 1.1.3.1 Chức năng của từng bộ phận: 1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty 1.1.3.2.1. Đặc điểm sản phẩm của công ty 1.1.3.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 1.1.3.2.3. Tổ chức công tác chế biến 1.1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty 1.1.4.1 Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán 1.1.4.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2.1.1 Chi phí sản xuất 2.1.1.1. Khái niệm 2.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2.1.1.2.1 Phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí 1
  2. 2.1.1.2.2. Phân loại chi phí theo công dụng 2.1.1.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với đối tượng chịu chi phí 2.1.1.2.4. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 2.1.2 Giá thành sản phẩm 2.1.2.1. Khái niệm 2.1.2.2. Phân loại 2.1.2.2.1. Giá thành định mức: 2.1.2.2.2. Giá thành kế hoạch ( giá thành dự toán ) : 2.1.2.2.3. Giá thành thực tế: 2.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2.1.4 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành 2.1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 2.1.4.2. Đối tượng tính giá thành: 2.1.5 Kỳ tính giá thành 2.1.6 Nhiệm vụ kế toán 2.2 Kế toán các khoản chi phí sản xuất 2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.2.1.1. Tài khoản sử dụng 2.2.1.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 2.2.1.3. Nguyên tắt hạch toán vào tài khoản 2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật trực tiếp 2.2.1.5. Phương phap phân bổ chi phí nguyên vât liêu trực tiêp ́ ̣ ̣ ́ 2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 2.2.2.1. Tài khoản sử dụng 2.2.2.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 2.2.2.3. Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản 2.2.2.4. Phương phap phân bổ chi phí nhân công trực tiêp ́ ́ 2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 2.2.3.1. Tài khoản sử dụng 2.2.3.2. Nội dung và kết cấu của TK 2.2.3.3. Nguyên tắt phản ánh vào tài khoản 2
  3. 2.2.3.4. Kế toan tâp hợp chi phí san xuât chung ́ ̣ ̉ ́ 2.2.3.5.Phương phap phân bổ chi phí san xuât chung ́ ̉ ́ 2.2.4 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 2.2.4.1.Thiệt hại về sản phẩm hỏng 2.2.4.2. Thiệt hại do ngừng sản xuất 2.3 Tính giá thành sản phẩm 2.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 2.3.1.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên. 2.3.1.1.1. Tài khoản sử dụng 2.3.1.1.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 2.3.1.1.3. Nguyên tắt phản ánh vào tài khoản 2.3.1.1.4. Trình tự hạch toán 2.3.1.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 2.3.1.2.1. Tài khoản sử dụng 2.3.1.2.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản 2.3.1.2.3. Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản 2.3.1.2.4. Trình tự hạch toán 2.3.2 Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành 2.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 2.3.3.1. Khái niệm: 2.3.3.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 2.3.3.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trựctiếp 2.3.3.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến 2.3.3.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương 2.3.3.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức 2.3.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 2.3.4.1.Phương pháp đơn giản (Phương pháp trực tiếp) 2.3.4.2.Phương pháp hệ số 2.3.4.3.Phương pháp tỷ lệ 2.3.4.4.Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 2.3.4.5.Phương pháp phân bước 3
  4. 2.3.4.4.1. Phương phap kêt chuyên chi phí tuân tư. ́ ́ ̉ ̀ 2.3.4.4.2. Phương phap kêt chuyên chi phí song song. ́ ́ ̉ 2.3.4.6. Phương pháp đơn đặt hàng CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT. 3.1 Giới thiệu tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 3.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 3.2.2 Kỳ tính giá thành 3.2.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3.2 Kế toán các khoản chi phí sản xuất 3.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp 3.2.2 Kế toán chi phí nhân công trưc tiếp 3.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 3.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế 3.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất thưc tế 3.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 3.3.3 Tính giá thành thưc tế 3.4 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT 4.1 Nhận xét 4.1.1. Về tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát 4.1.1.1. Thuận lợi 4.1.1.2. Khó khăn 4.1.2. Về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH TNHH TM Tân Vĩnh Phát 4.1.2.1. Thuận lợi. 4.1.2.2. Khó khăn. 4.2 Kiến nghị 4
  5. KẾT LUẬN 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản