intTypePromotion=1
ADSENSE

Thái độ xã hội của doanh nhân đối với phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của đất nước

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

51
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thái độ quy định tính sẵn sàng hành động của con người đối với đối tượng theo một hướng nhất định. Bài viết "Thái độ xã hội của doanh nhân đối với phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của đất nước" trình bày về một số khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê trong đánh giá về các nhóm khách thể theo giới, lứa tuổi, học vấn, vùng miền, loại hình, nguồn gốc doanh nghiệp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thái độ xã hội của doanh nhân đối với phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của đất nước

THAI D O XA HOI CUA DOANH NHAN<br /> DOI vol PHAT TRIEN KINH TE TH! TRUONG<br /> VA HOI NHAP QUOC TE CUA DAT NUOC<br /> Nguyin Thj Thanh Huyen, To Thuy Hanh<br /> Vien Tdm ly hgc.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TOM TAT<br /> Thdi dp quy dinh linh sdn sdng hdnh dpng cua con ngudi ddi vdi ddi tifpng theo<br /> mpt hudng nhdt dinh. Chinh vi vay, ddy Id mot trong nhdng ngi dung nghien edu<br /> khong the thieu cua de tdi: "Nghien ci'm mgt sd ddc diem tdm ly xd hgi cua doanh<br /> nhdn nude ta ". De ldi dd tien hdnh khdo sdt tren 640 doanh nhdn d 3 thdnh phd ldn<br /> gom: Hd Ngi, Dd Ndng vd thdnh phd Ho Chi Minh. Trong bdi vie't ndy, chiing toi<br /> trinh bdy kit qua nghien ci'ai ve: Thdi dp cna doanh nhdn ddi vdi phdt trien kinh tethi<br /> tiudng vd hpi nhdp quoc te ciia dd'i nUdc. Ke't qua dien tra cho thdy, nhung ngicdi<br /> tham gia nghien cdn dd the hien thdi dp ling hp tucmg ddi tich cue ddi vdi cdc chu<br /> truong, chinh sdch cua Ddng vd Nhd nifdc lien cpian di'n plidt trien kinh tethi trudng<br /> vd hpi nhgp quoc te qua viic hp ddnh gid khd cao nhCtng tdc dpng tich cite vd ddnh<br /> gid thdp hon cdc tdc dpng tieu cue cua kinh tethi trudng vd hpi nhgp qude te'di'n ddi<br /> sdng xd hpi vd con ngudi nude ta. Khi so sdnh giua cdc tiiu chi, chung toi nhdn thdy,<br /> CO mpt sd khdc biet co y nghia ve mat thdng ke trong ddnh gid vi cdc nhom khdch the<br /> theo gidi, Ida ludi, hgc vd'n, vung mien, logi hinh, nguon gde doanh nghiep...<br /> <br /> <br /> H6i nhap kinh te' quoc te va khu vuc la xu th^ tS^t yeu cua n^n kinh te<br /> nu6c ta. Ciing vdi viec don nhan su kien nay, cac doanh nghiep noi chung se co<br /> ra't nhieu ca h6i phat trien, song dong th6i cung gap khong it thach thiic. Trong<br /> bdi canh nhu vay, viec cac doanh nhan nhin nhan va the hien thai do nhu the'<br /> nao dC'i v6i nhGng thuan Icfi va kho khan khi nirdc ta tham gia hOi nhap se co<br /> anh hucmg rat 16n khong chi den su binh 6n va phat trien kinh te' xa hoi ciia 6Kt<br /> nu6c trong giai doan hien tai ma ca trong nhftng giai doan phat trien tie'p theo.<br /> Xuat phat tiir each tie'p can nhir vay, trong bai vie't nay, chiing toi da tien hanh<br /> tim hidu thai d6 xa h6i cua doanh nhan tCr goc dp Ong hp hay phan d6'i mot s6' y<br /> kie'n xoay quanh v^n de hpi nhap kinh te' qude te' va khu vuc ciaa dat nu6c ta.<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI TAM L ? HOC, S 6 3 (156), 3 - 2012 79<br /> Dudi day la kdi qua khao sit thyc tidn vd vi'n dd ndu tren:<br /> <br /> 1. So luge ve phuong phap nghidn ciru va mSu nghien c i u<br /> <br /> Dd lim hidu thai dd cua doanh nhin ddi vdi phat tnen kinh td thj trudng<br /> vi hdi nhip qude id cua dit nude, ching tdi da xiy dung bang hdi dudi dang<br /> ddng bao gdm 12 mdnh dd. Nhing ngudi tham gia nghidn ciu dugc ydu ciu lya<br /> chgn mdt phuong an tra ldi phi hgp nhii vdi ^ kidn cua minh theo thang bic t i<br /> 1 (Sai hoin loan) dd'n 4 (Dung hoan loan).<br /> <br /> Trong qui trinh x i ly kdt qua khao sit, mdi phuong in tri ldi cua cac<br /> khich thd nghien ciu dugc chuydn ddi sang mdt didm tuong ing. Cu thd nhu<br /> sau: nhing mpnb dd danh gii cd 4 phuong in tra ldi (ti sai hoan toan ddn dung<br /> hoan loan) dugc chuydn ddi tuong ing vdi thang didm 4 bic (ti 1 ddn 4 didm),<br /> ndu khach thd lya chgn phuong in t h i I thi dugc 1 didm, lya chpn phuong in<br /> thi 4 thi dugc 4 didm v.v... Vi didm Irung binh (DTB) ma khich thd dat dugc<br /> dugc tinh loin dya trdn co sd cua cic didm chuydn ddi nay.<br /> <br /> Cic sd lidu trong bai vidi nay dugc rit ra t i dd tai cip bd: "Tim hieu mdt<br /> sd' ddc diem tdm ly xd hpi cda lang l&p doanh nhdn nu&c ta Irong giai dogn<br /> hiin nay", do cic cin b6 Vidn Tim ly hpc thyc hidn trong 2 nim 2009 - 2010.<br /> Cd 640 phieu khao sit cua cac doanh nhin lai ba thinh phd Ha Ndi, Da Ning<br /> vi thinh phd Hd Chi Minh duge dua vao s i dung chinh thic de phin tich sd lieu.<br /> <br /> 2. Phan tich ket qua khao sat thuc tidn<br /> <br /> 2.1. Nhiing bieu hien thdi dp chung<br /> <br /> Sd lieu trinh bay trong bang 1 chi ra ring, phin ldn nhiing ngudi tham<br /> gia nghidn ciu trong loin miu thd hidn Ihdi dd img hd ddi vai phdt Irien kinh le<br /> thi trucmg vd hdi nhdp qud'c te cita ddt nu&c do Ddng vd Nhd nuac khai xu&ng.<br /> Didu nay thd hien qua viec nhing ngudi tham gia nghien ciu nhit tri khi cao<br /> trong dinh gii nhing mil tfch eye va lieu eye cia kinh td thj trudng va hdi<br /> nhip qud'c td cd inh hudng den ddi sdng xa hdi cung nhu boat ddng kinh doanh<br /> cua bin thin hp vdi DTB chung cho toan thang do la 3,08. Trong dd, tit ca cac<br /> menh dd cd npi dung theo xu hud'ng khing djnh tfch cyc cua kinh td thj trudng<br /> va hdi nhip qud'c td ddu duge cic khach the cho danh gia b mic didm cao hoic<br /> gin sat vdi nguong dudi cua mie didm cao, cdn cac mdnh dd cd ndi dung theo<br /> xu hudng dinh gia nhing mat tidu cyc cua vin dd nghien ciu nay chi dat b<br /> mic rit thi'p sau khi ddi diem cho ddng thuin gia trj.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 80 TAP CHfTAM LY HCDC, Sd 3 (156), 3 - 2012<br /> Bdng 1: Thdi dp cua doanh nhdn ddi v&i chu truang phdt trien<br /> kinh tethi tru&ng vd hdi nhdp qud'c lecua Ddng vd Nhd nu&c<br /> <br /> Micd6(%)<br /> Cac menh dc Sai Sai Dung Dung<br /> DTB<br /> hoin nhidu nhidu hoan<br /> loan hon hon toan<br /> dung sai<br /> 1. N^n kinh 1^ thi trupng va hpi nhap qup'c t^ la<br /> xu thd' tai ydu cua su phal Iri^n kinh td xa hflj 3,49 0 2,8 45.6 51,6<br /> hien nay cia nuic ta<br /> 2. Chi c6 lie'p tuc phflt uieii manh me kinh Id'<br /> thi uutmg va hpi nliap kinh te' qu6c te' thi nude 3,56 0,6 1.9 38,8 58,6<br /> ta lTl6i CO the' rut ngan dSn khoang cich "lui<br /> hau" so vdi cdc nupc phal tri^n tren Ih^ gi6i<br /> 3. Phal ui^n kinh te' nhidu thanh phlin va hOi<br /> nhap qup'c Id da lam thay d6i can ban deli sCing 3,42 0 3,5 51,3 45,3<br /> xa h6i nude la Iheo chidu hudng lich cue<br /> 4. Kinh te' thi uudng phat tri^n va hdi nhap<br /> qud'c Id da lam cho ly Id ngudi giSu cd trong xa 3.41 0 5,0 49,2 45,7<br /> hoi ngay cang tang ldn rd rdt<br /> 5. N^n kmh t^ nhidu Ihanh phin phat tri^n da<br /> 3.39 0,6 4.1 50,6 44,6<br /> dem lai nhidu co hdi cdng an vide lam va Ihu<br /> nhap cho ngudi dan<br /> 6. Kinh Id thi trudng va hdi nhap quo'e td' da 3,46 0 3,5 46,7 49,8<br /> thuc d^y nhidu nganh nghe mdi hinh thanh va<br /> phal trien<br /> 7. Ndn kinh Id' nhi^u thanh phan phat Iri^n da<br /> tao ra thi trudng hang hoa tidu dung phong 41,5<br /> 3,52 0 3,5 55,1<br /> phi, da dang - ca sd cho nhu ciu cia ngudi<br /> dan ngay cang cd di^u kidn Ihoa man va phat<br /> lri&<br /> 8. Chfnh sach phat tri^n kinh td thi irudng va<br /> hdi nhap kinh 1^ qude td cua Dang va Nha 4,4 49,4 45,3<br /> 3.39 0,9<br /> nude la ed hdi d^ cac doanh nhan nude ta vucm<br /> ldn sanh budc cung cac ddng nghidp trong khu<br /> vuc va thd gidi<br /> 9. Hdi nhap kinh td qude id da budc eae doanh 3,50 0 1.6 47.2 51,3<br /> nghidp trong nude phai khing dinh minh vd<br /> nhidu mat mdi cd thd ton tai dude, dae bidi la<br /> chit luong va gia ca san ph£m<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHITAM LYHQC, Sd3 (156), 3 - 2012 81<br /> 10.* Phil tridn kinh Id thi Irudng vi hpi nhap 1,76 1,3 10,7 50,8 37,2<br /> qud'c te' lim cho phfln hoi giSu nghdo trong xa<br /> (3,24)<br /> hdi ngky eilng trd ndn sau sdc (ngudi giiu cSng<br /> giiu va ngudi nghdo cing nghdo hon)<br /> 11.* Phat tridn kinh td thi trudng vi hdi nhap 2,19 8,2 22,6 48,6 20,6<br /> kinh te' qude te' da lim gia tang ddi quan thai<br /> (2,81)<br /> nghidp trong xa hdi<br /> 12.* Trong didu kidn kinh Id thi trudng vi hpi 14,8 55,4 28,9<br /> 1,88 0,9<br /> nhap qud'c te', phan Idn cic doanh nghiep ndi<br /> dia ngay cing gap khd khan nhidu hdn, tham (3,12)<br /> chf cd thd bi phd skn hdng loat do khdng du<br /> siie canh tranh vdi cac doanh nghiep nude<br /> ngoii<br /> DTB 3,08<br /> Ghi dui:<br /> -Nhiing menh di cd ddnh ddu * dd dirge ddi ngugc diim Irong qud trinh xir ly.<br /> • Cdc DTB di trong ngodc ( ) Id cdc gid tri nguyen bdn cua menh de trudc khi ddi diem<br /> <br /> Kdt qui nghien cihi eua chung tdi vd mic dd ung hd cua cac doanh<br /> nhin ddi vdi phat tridn kinh td thj trudng va hdi nhip quoc td cua dit nude cdn<br /> dugc the hien ro trong suphdn bd khdch the iheo miic DTB md hp dql duac khi<br /> ddnh gid cdc menh di khdc nhau xoay quanh ndi dung ihdi dp ndy.<br /> Theo cic kdt qua khio sit, ta nhin thi'y ro ring, trong tdng sd 636<br /> khich thd tham gia tra Idi phin hdi nay, cd tdi 213 ngudi, chidm 33,5% cho<br /> dinh gia d mic didm cao (DTB > 3,40) va 353 ngudi, chie'm 55,5% dinh gii d<br /> mic trung binh (2,80
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2