Vận dụng triết học về hình thái hinh tế xã hội phân tích vai trò Nhà nước - 3

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
18
download

Vận dụng triết học về hình thái hinh tế xã hội phân tích vai trò Nhà nước - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng cường khẳ năng kiểm kê kiểm soát của nhà nước đối với sự hoạt động của doanh nghiệp. Nhà nước không han chế khả năng sản xuất của doanh nghiệp nhưng mặt khác tăng cường công tác kiểm kê kiểm soát đảm bảo môi trường kinh doanh luôn trong sạch và răng nguồn thu từ thuế cho ngân sách. Nhà nước cần phải: _ Tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tự do kinh doanh. _Thành lập công ty kiểm toán tư nhân và nhà nước đặt dưới sự quản lý và chỉ đạo nội vụ của bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng triết học về hình thái hinh tế xã hội phân tích vai trò Nhà nước - 3

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3 - Tăng cường khẳ năng kiểm kê kiểm soát của nhà nước đối với sự hoạt động của doanh nghiệp. Nhà nước không han chế khả năng sản xuất của doanh nghiệp nhưng mặt khác tăng cường công tác kiểm kê kiểm soát đảm bảo môi trường kinh doanh luôn trong sạch và răng nguồn thu từ thuế cho ngân sách. Nhà nước cần phải: _ Tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tự do kinh doanh. _ Thành lập công ty kiểm toán tư nhân và nhà nước đặt dư ới sự quản lý và chỉ đạo nội vụ của bộ tư pháp. _ Thực hiện chế độ nghiêm ngặt đ ăng kí hệ thống kế toán. 4 - Cải cách bộ máy hành chính, hiện đại hoá nhà nư ớc. Bộ máy quản lý hành chính nước ta còn khá cồng kềnh chồng chéo. Tệ quan liêu tham nhũng còn là vấn đề cấp bách. Chúng ta phải rà soát lo ại bỏ những quy định, phương thức tổ chức cũ, đảm bảo sự quản lý hiệu quả, không chồng chéo. Nâng cao n ăng lực đội ngũ cán bộ nhà nư ớc đảm bảo người quản lý đủ trình đ ộ, chuyên môn, nhận thức bản lĩnh chính trị. Đưa h ệ thống tin học vào quản lý đảm bảo sự khách quan khoa học, tiết kiệm thời gian. 5 - Đối với công tác kế hoạch hoá theo xu hướng kế hoạch hoá định hướng đồng thời đổi mới h ệ thống mục tiêu định hướng. 6 - Đổi mới hệ thống thông tin kiểm tra theo yêu cầu cơ ch ế thị trường. Để phù hợp với cơ chế mới và làm đúng chức năng, mô tả thực trạng thị trường h àng, dịch vụ dự báo xu hưóng báo động giữa cung và cầugiá cả và và các trạng thái của sản lượng việc làm, giá cả phải căn cứ vào hệ thống mục tiêu quản lý theo cơ chế mới, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch hoá định hư ớng theo cơ chế mới cải tạo kênh
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com th ị trường vào h ệ hệ thống chỉ tiêu th ị trường kinh tế quản ly cho phù hợp với việc đ iều hành quản lý kinh tế theo cơ chế mới. 7 - Đổi mới công thức sử dụng các chính sách kinh tế theo yêu cầu kinh tế thị trường, tạo cơ chế phù hợp với chính sách, ổn định kinh tế vĩ mô. 8 -Đổi mới hệ thống pháp chế theo định hướng dân chủ hoá nền kinh tế. 9 - Ho àn thiện đổi mới quản lý nh à nước về tiền tệ tín dụng ngân hàng. 10-ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát. 11- Đổi mới chế độ tiền lương. 12- Tăng cường phối hợp các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô. Để thực hiện được mục tiêu ổn định h ình thái kinh tế m à Đảng đề ra là làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh, đất nước chuyển mình lên chủ nghĩa x• hội th ì đi đôi với việc củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất, chúng ta nhất thiết phải phát triển lực lượng sản xuất, vì không có lực lượng sản xuất hùng hậu với năng suất cao thì không thể nói đến một nền kinh tế vững mạnh. Mà muốn có năng su ất lao động cao thì không chỉ dựa vào nông nghiệp, sử dụng lao động thủ công mà phải phát triển công nghiệp đi lên đổi mới công nghệ ngày càng hiện đ ại. Nói cách khác là Nhà nước ta đã tiến hành theo hiện đ ại hoá. Đó là bước đi tất yếu của một quốc gia muốn đi lên từ một nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn và đó cũng là xu thế chung của lịch sử. Một lần nữa ta khẳng định tính tất yếu của hình thái kinh tế xã hội đưa đất nước ta vượt qua một chặng đường dài đi lên một xã hội hoàn thiện. Đó là sự đ i lên ngày càng cao của các nước đang phát triển so với các nước phát triển.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nhận đ ịnh được những đ iều nói trên và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế. Việt Nam, Đảng ta đã xác định tư tưởng nhận thức một cách đúng đ ắn hơn và đ ã tạo ra được vai trò của nó trong việc vận dụng h ình thái kinh tế xã h ội thông qua các vấn đề sau: 1 .Xây dựng và phát triển cơ cấu kinh tế mới. Ngày nay không ph ải đơn thuần là sự phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp m à còn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù h ợp với sự đổi mới cơ bản về hình thái kinh tế và tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Từ đó tạo ra sự cân đối hài hoà giữa các ngành trong tổng thể nền kinh tế quốc doanh. Đổi mới cả tư duy suy nghĩ và hành động. Công cuộc đổi mới mà Đảng đ • lựa chọn là đúng đắn, con đường đó là công nghiệp hoá - hiện đại hoá với việc h ình thành và chuyển dịch kinh tế. * Phương hướng cụ thể. Giải quyết là chuyển đổi cơ cấu “công - nông nghiệp và dịch vụ” phù hợp với xu hướng “mở” của nền kinh tế. Vấn đ ề n ày được giải quyết tạo nền tảng vững chắc cho việc phân công lại lao động hợp lý trong các ngành kinh tế và đ iều chỉnh hợp lý với cơ cấu đầu tư . Hướng chuyển dịch đó là giá trị các ngành dịch vụ tăng nhanh, tỉ lệ sản lượng chiếm phần lớn trong GDP... Tỉ trọng giá trị sản lượng nông nghiệp giảm dần ( nhưng lượng tuyệt đ ối tăng hàng năm). + Nông nghiệp (kể cả lâm ngư n ghiệp): trong một số n ăm trước mắt vẫn được coi là m ặt trận hàng đầu. Nhà nước có những chính sách khuyến khích đ ầu tư vốn khoa học công nghệ nhằm phát huy thế mạnh tiềm năng của các vùng, hình thành những
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com vùng chuyên canh... tạo cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lí đa dạng phù hợp với điều kiện sinh thái ở nước ta . + Công nghiệp: Đã h ình thành một số ngành công nghệ hiện đ ại có hàm lượng khoa học - công nghệ hiệu quả kinh tế cao trên cơ sở những tiền đ ề cần phảI đạt được đó là: điện tử tin học, công nghiệp sinh học, vật liệu mới và cơ khí chính xác. Đa d ạng hoá các ngành thuộc kết cấu hạ tầng đ i trước một bước gồm n ăng lượng (Điện than, dầu khí) giao thông vận tải. Từ nay đến năm 2010 Nhà nước ta phát triển tiếp một số ngành sản xuất tiêu dùng và xuất khẩu đi đôi với việc h ình thành một số công nghiệp tư liệu cần thiết. + Công nghiệp chế biến nông thổ thuỷ sản: đã được chú trọng nhằm nâng cao giá trị của các mặt h àng lương thực thực phẩm nhằm thu hút khách h àng trên thị trường quốc tế. + Dịch vụ: Đối với ta hiện nay phải hết sức coi trọng và phát huy th ế mạnh của các hoạt động dịch vụ đặc b iệt là dịch vụ có thu ngoại tệ mạnh nên Nhà nước ta đ • nâng cao ch ất lượng hoạt động của các Ngân hàng trên toàn quốc. Nâng cao năng lực và trình độ hiện đaị và các ngành d ịch vụ kỹ thuật, ngân h àng, bưu chính viễn thông. Các dịch vụ về h àng hải và hàng không có triển vọng to lớn, chúng ta chú trọng phát triển các dịch vụ vận tải biển, dịch vụ vận tải biển quá cảnh. Ngoài ra vấn đề phân công lại lao đ ộng xã hội và tranh thủ vốn đầu tư Nhà nước cũng như vấn đề giải quyết sớm để phát triển kinh tế. 2 .Công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá nông nghiệp và nông thôn.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nước ta hiện nay là một Nhà nước với 80% dân cư đang sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Đây là một địa bàn tập trung đại bộ phận người ngh èo. Vì vậy, phát triển h ình thái kinh tế xã hội nông thôn đ ã đ ang và sẽ là m ối quan tâm hàng đ ầu của chúng ta. Song nông nghiệp không thể tự mình thay đ ổi, đổi mới cơ sở vật chất kĩ thuật công nghệ không có khả năng tăng trưởng nhanh để tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho nông dân mà phải có tác động mạnh mẽ của công ngh iệp, dịch vụ . Chỉ có nh ư vậy sẽ xoá vỡ đ ược trạng thái trì trệ của nền kinh tế nông nghiệp sản xuất nhỏ xoá đó i giảm ngh èo nâng cao mức thu nhập bình quân. Ph ần trên đ ã cho ta thấy Đảng và Nhà nư ớc ta đã làm được những gì mà thực tế trong m ấy năm chuyển đổi sản xuất nông nghiệp được phát triển rõ rệt. Hơn nữa theo kinh nghiệm của các nư ớc Châu á - Thái Bình Dương sự phát triển công n ghiệp giai đoạn đầu chủ yếu được đưa vào n ền tảng của nông nghiệp. Công nghiệp hoá phải tạo cơ sở cho công nghiệp nông thôn phát triển. Nhà nước đã khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn thu hút công nghiệp chế tạo và dịch vụ qua phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Chính vì những b ước đó m à việc phát triển nông nghiệp và kinh tế xã hội ở nông thôn là m ột việc làm cần thiết trong thời gian trước mắt nhằm đ ẩy tới một bước công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá ở nước ta trong những năm tới. * Chính sách đường lối để phát triển đẩy mạnh hơn nữa nền kinh tế Việt nam hiện n ay Trong khu vực nông thôn và nông nghiệp ph ương hướng hàng chiến lược đó là thay th ế nhập khẩu và có hiệu quả thấp bằng hàng hoá có ch ất lượng cao đ ể xuất khẩu. Nhiều người cho rằng đây là h ướng sai lầm nhưng thực tế không phải vậy.
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nông nghiệp là ngành sản xuất có đ ặc trưng là sản phẩm nó cần thiết cho mọi cuộc sống hàng ngày. Phát triển sản xuất nông nghiệp cung cấp sản phẩm đủ trong nước rồi mới xuất khẩu là một lẽ đương nhiên những công cụ sản phẩm chỉ trong nước còn với x• hội là một lẽ đương nhiên bởi ta không thể nhập lương thực m à lại không sản xuất được ra. Tu y nhiên sản xuất nông nghiệp cần được quá trình đầu tư khoa học - công ngh ệ đ ể đ em lại chất lượng cao cho sản phẩm. Công nghiệp nhẹ cần được phát triển trong lĩnh vực nông nghệ là công ngh ệ để sản xuất thuốc trừ sâu phân bón vi sinh cây không gây độc hại. 3 .Đổi mới kết cấu cơ sở hạ tầng Kết cấu hạ tầng vừa là đ iều kiện, vừa là mục tiêu của công nghiệp hoá - hiện đ ại hoá. Để chuẩn bị cho nền kinh tế phát triển cao hơn vào những n ăm bước sang thế k ỷ 21 th ì cơ sở hạ tầng cần phải đ ược hiện đại hoá một phần đáng kể. Đó là h ệ thống giao thông vận tải phải được nâng cấp cao hơn n ữa, hiện đ ại hoá sớm hệ thống bưu chính viễn thông trong và ngoài nước, bảo đảm cung cấp điện cho đô thị, cho công nghiệp phải liên tục, phải đ iện khí hoá một phần quan trọng. Ngày nay Nhà nước ta đ• đ ầu tư vào các vùng nông thôn cung cấp nước sạch cho đô thị từng bước hoàn ch ỉnh kết cấu hạ tầng cho từng vùng lãnh thổ, nhất là khu vực công n ghiệp, các đô thị lớn đ ều được nâng cấp. Từ nay đến 2010 và sau đó chúng ta có nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô lớn như : xây dựng tuyến đ ường quốc lộ 1A, tuyến đường nối liền Bắc - Trung - Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, luận chứng kinh tế khoa học đã phê duyệt với trên 50 công ty trong và ngoài nước tham gia đ ấu thầu với số vốn hơn 2 tỷ USD. Một lo ạt
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com các cảng bến đ ược xây dựng mới, nâng cấp (cảng Dung Quất được đầu tư h ơn 1 tỷ USD trong tương lai sẽ tính th ành cảng biển lớn vào bậc nhất Đông Nam á). Nhìn lại nền kinh tế n ước ta từ những năm qua, một số đã phát huy hiệu quả kinh tế của nó như nhà máy thu ỷ đ iện Ho à Bình, khu gang thép Thái Nguyên đang đi vào đổi mới công nghệ, nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Hoàng Th ạch. Chúng ta thấy được n ền kinh tế đ ang phát triển một cách nhanh chóng, Trong tương lai ta sẽ xây dựng trung tâm Đại học, khoa học công nghiệp, y tế thể dục, trung tâm quốc gia. 4 .Phát triển kinh tế nhiều thành phần Sau những năm mở cửa, nền kinh tế cùng với những chính sách của Đảng và Nhà nước khuyến khích mọi th ành phần kinh tế phát triển. Không như trước kia ngày n ay các thành ph ần kinh tế từ quốc doanh đ ến tư nhân phát huy hết tiềm n ăng của m ình n ằm trong nền kinh tế thị trường. Chúng bổ sung cho nhau cạnh tranh nhau tạo nên một sự phát triển có hiệu quả đẩy nước ta lên một nấc thang cao hơn của công nghiệp hoá - hiện đại hoá đ ất nước. Kinh nghiệm của chính nư ớc ta đã chứng tỏ Việt nam đò i hỏi phải có sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Có như vậy chúng ta mới phát huy đư ợc tư tưởng Hồ Chí Minh “ Đoàn kết, đoàn kết, đ ại đoàn kết”. Trong th ời gian tới để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát huy tính năng động của Người trong công cuộc đổi mới và xây dựng tổ quốc chúng ta cần tăng cường quản lý chỉ đạo thống nhất quá trình mở cửa, chuẩn bị tốt các chương trình kế hoạch, dự án hợp tác với bên ngoài. Đồng thời phải quán triệt các quyết định chủ trương đã đề ra. Đó là vấn đề trọng tâm nhất của chính sách đổi mới m à Đảng ta đ ề ra song ta cần phải kết hợp với những chính sách khác như phát triển công nghiệp
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com trên các địa bàn thu ận lợi có điều kiện . Hiện nay, ta đ ang chủ trương đ ầu tư thúc đ ẩy mạnh các ngành công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản, cơ khí, đ iện tử tin học, các ngành nguyên vật liệu. * Một số vấn đ ề cần lưu ý Xã hội luôn luôn vận động và phát triển không ngừng, do đó ở nước ta khi tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng phải đ ặt trong quy luật vận động. Muốn tạo ra những bư ớc chuyển biến tích cực của nền kinh tế nước ta đò i hỏi các nội dung của h ình thái kinh tế cũng như phải thường xuyên thay đổi và bổ sung. Các nội dung trong hình thái kinh tế phải liên hệ chặt chẽ với nhau và bổ sung cho nhau. Quan trọng nhất là luôn phải chú ý đến việc xây dựng quan hệ sản xuất phải phù h ợp với tính chất và trình độ phát triển lực lư ợng sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Trong quá trình tiến h ành cần phải đưa con người lên vị trí trung tâm đ ặc biệt là con n gười lao động. Đối với các n ước đang phát triển, để xây dựng một nền kinh tế m ạnh bền vững, không thể chỉ dựa vào vay mư ợn hay bỏ tiền ra mua công nghệ của nước ngoài mà ph ải dựa trên cơ sở khả năng, trí tu ệ, phảI bằng tư tư ởng văn hoá của m ình mới có thể biến công nghệ hiện đại của thế giới th ành cái cuả m ình. Không th ể dựa trên vài nguồn tài nguyên thiên nhiên hay vào số lượng những mỏ than, giếng dầu, đồn điền cao su hay ruộng đồng có sẵn mà ph ải biết phát huy yếu tố con người. Đây cũng là bài học rút ra từ thực tiễn của nhiều nước trên th ế giới có kinh tế phát triển nh ư: Nh ật, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. . . phát triển con n gười trở thành xu th ế khách quan trong xã hội hiện đ ại, là cơ sở tiền đề và thước

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản