Vận dụng triết học về hình thái hinh tế xã hội phân tích vai trò Nhà nước - 2

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
8
download

Vận dụng triết học về hình thái hinh tế xã hội phân tích vai trò Nhà nước - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đời sống tinh thần ngày càng tốt, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ” để cho nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúcđược học hành tiến bộ và phát triển mọi khả năng sáng tạo của mình” để cho “dân thực sự là chủ và làm chủ lấy xã hội và cuộc sống của mình? Như Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh. Như vậy, đi lên xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan, và nó được thể hiện trong công cuộc đổi mới của Đảng ta, đổi mới để xác lập một sự ổn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng triết học về hình thái hinh tế xã hội phân tích vai trò Nhà nước - 2

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hội bộc lộ và khẳng đ ịnh bản chất ưu việt của nó, từng bước định h ình và phát triển trong th ực tế, làm cho “đời sống vật chất ngày càng tăng, đời sống tinh thần ngày càng tốt, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ” để cho nhân dân ta có cuộc sống ấm no, h ạnh phúcđược học hành tiến bộ và phát triển mọi khả năng sáng tạo của m ình” đ ể cho “dân thực sự là chủ và làm ch ủ lấy xã hội và cuộc sống của m ình? Như Hồ Chí Minh đã nh ấn mạnh. Như vậy, đ i lên xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan, và nó được thể hiện trong công cuộc đổi mới của Đảng ta, đổi mới đ ể xác lập một sự ổn đ ịnh mới nhằm làm cho đ ất n ước đạt tới sự phát triển bền vững. Điều đó có ngiã là chúng ta phải xác đ ịnh con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội với sự năng động hơn nữa tichs cực h ơn nữa, và phù h ợp hơn n ữa với tình hình th ế giới hiện đại. Chế độ xã hội chủ nghĩa m à chúng ta đ ang xây dựng sẽ là chế độ phát hiện và sử dụng tốt nhất những nguồn lực của chính mình, trong đ ó sức mạnh quyết định chính là nguồn lực con người. Đó là m ục tiêu quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội. Những nhiệm vụ của thời kỳ quá độ 2. Th ời kỳ quá độ là thời kỳ tạo cơ sở vật chất và con người cho chủ nghĩa xã hội trong quá trình thực hiện này, với điều kiện và hoàn cảnh của Việt nam, đã đặt ra cho chúng ta nh ững nhiệm vụ sau: Th ực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đ ại hoá đất nư ớc đ ể xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Công cuộc này đ ặt ra những nhiệm vụ lớn mà chúng ta cần giải quyết: Cụ thể là: tạo ra những đ iều kiện thiết yếu về vật chất, kỹ thuật, con người và khoa học công nghệ, huy động mọi người vốn, nguồn lực lao động làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng bền vững và trên cơ sở
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n âng cao mọi mặt của đ ời sống xã hội. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đ ất nước cần phải thực hiện ngay một số nội dung cơ b ản sau; + Tăng thêm tốc độ và tỷ trọng sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân +Dựa trên sự thay đổi về công nghệ chúng ta phải chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế d ẫn đến tăng trưởng nhanh và lâu bền. + Khu yến khích và đào tạo những tài năng trẻ nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao. + Th ực hiện chuyển giao công nghệ kết hợp với năng lực sáng tạo của quần chúng. Muốn vậy phải nắm bắt đ ầy đ ủ chính xác các thông tin cần thiết thông qua, các công ty tư vấn trong và ngoài nước để đảm bảo lựa chọn công nghệ chính xác. Mở rộng liên kết liên doanh với nước ngoài đ ể có thể khai thác công nghệ tiên tiến một cách trực tiếp. Xây dựng và phát triển nền kinh tế h àng hoá nhiều th ành phần theo định - hướng chủ ngh ĩa xã hội vận h ành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nh à nước. Muốn vậy cần phải chấn chỉnh đổi mới và phát triển có hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nư ớc đ ể làm tốt vai trò hỗ trợ và thúc đẩy các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Tạo đ iều kiện để các thành phần kinh tế khác phát triển theo đúng pháp lu ật và quan trọng nhất là ph ải từng bước hướng vào con đường tư bản nhà nước. Ph ải thận trọng trong sự phát triển xã hội, mở rộng giao lưu văn hoá với - nước ngoài, ph ải có biện pháp hữu hiệu chống lại sự thâm nhập của các loại văn hoá độc hại. Kế thừa và phát triển các truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Cần phải tiếp tục đổi mới bộ máy nhà nước theo hướng tiến bộ dựa trên - những cơ sở sau: + Chống quan liêu chuyên quyền độc đoán trong bộ máy nhà nư ớc. + Phải phân biệt rõ ch ức năng cảu các cấp các ngành. + Phải đưa ra một hệ thống pháp luật chặt chẽ đồng bộ và có tính kh ả thi. Phải đ ảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh mọi luật pháp đ ề ra. Ph ần II Vai trò của Nh à n ước đối với nền kinh tế việt nam Trong những năm đổi mới ta có thể thấy rõ những th ành tựu mà cơ chế mang lại. Những ưu điểm của cơ ch ế thị trường là không thể phủ định, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng KTTT cũng có những khuyết tật vốn có của nó. Vì vậy không chỉ tồn tại cơ chế thị trường thuần tuý mà cần có sự can thiệp nhà n ước để sửa chữa những thất bại của cơ chế thị trường hơn nữa để định hướng cho nó đi theo con đường XHCN điều tiết vĩ mô nhà nước trong nền kinh tế. Vai trò và chức năng kinh tế của nh à nước trong nền kinh tế việt nam hiện nay. Muốn quản lý nền kinh tế việt nam hiệu quả th ì trước hết phải nắm rõ những quy lu ật của kinh tế thị trường. Mọi chính sách nhà nước đ ều phải dựa trên những chính sách khách quan ấy. Sự quản lý nh à n ước Việt Nam cũng có những điểm giống như nhà nước tư bản đó là: th ừa nhận tính độc lập các chủ thể kinh tế để có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm lỗ lãi; xây d ựng hệ thống thị trường cớ tính cạnh tranh, giá cả chủ yếu do thị trư ờng quyết đ ịnh. Xây dựng cơ chế điều tiết vĩ mô của nh à nước nhằm hướng dẫn, giám sát hoạt động của các chủ thể kinh tế, hạn chế những khuyết tật của thị trường; xây dựng hệ thống pháp luật nhằm tạo
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ra khuôn khổ cho nền kinh tế; tôn trọng và thực hiện thông lệ quốc tế trong quan hệ kinh tế quốc tế. Tuy nhiên sự quản lý kinh tế của nhà nước xã hộ chủ nghĩa và sự quản lý kinh tế của nh à nước tư b ản có sự khác nhau rõ rệt. Sự quản lý nh à n ước tư sản đối với nền kinh tế thị trư ờng nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho các tổ chức độc quyền. Nhà nước XHCN d ưới sự lanh đạo đảng cộng sản quản lý nền kinh tế thị trư ờng nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đ ảm bảo cho mọi người có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc. Nhà nư ớc có chức năng kinh tế sau: Th ứ nhất: Nhà nư ớc đảm bảo sự ổn định chính trị kinh tế xã hội và thiết lập khuôn khổ luật pháp để tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động kinh tế. Nh à nước phải tạo ra h ành lang lu ật pháp cho hoạt động kinh tế bằng cách đ ặt ra các điều luật cơ bản về quyền sử hữu tài sản và hoạt động chính trị. Th ứ hai : Nh à nước đ ịnh hướng và điều tiết các hoạt động kinh tế nhằm đảm bảo kinh tế tăng trưởng ổn định. Sử dụng những chính sách tài chính tiền tệ đ ể ổn định môi trư ờng kinh tế vĩ mô tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Th ứ ba : Nhà nước phải đ ảm bảo cho nền kinh tế hoạt động có hiệu quả. Tránh đ ể cho những doanh nghiệp chạy theo lợi ích kinh tế m à để lại những hậu quả về ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên. Nhà n ước có nhiệm vụ thực hiện những b iện pháp bảo vệ cạnh tranh và chống độc quyền để nâng cao tính hiệu quả của hoạt động chính trị. Th ứ tư : Nhà nước hạn chế khắc phục những mặt tiêu cực thực hiện công bằng xã hội. Vì sự tác động kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao không hoàn toàn đồng nghĩa
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com với những mục tiêu CNXH vì p hát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xẫ hội. Để thực hiện vai trò và chức năng cơ bản trên nhà nước cần có một công cụ quản lý đó là : Hệ thống pháp luật, kế hoạch hoá, lực lượng kinh tế của nhà nước, hệ thống chính sách và công cụ kinh tế. Hệ thống pháp luật tạo ra khuôn khổ cho các chủ thể kinh tế hoạt động, phát huy các mặt tích cực và hạn chế các mặt tiêu cực của cơ chế thị trư ờng. Hệ thống pháp lu ật bao trùm mọi hoạt động kinh tế xã hội, đ iều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế buộc các doanh nghiệp phải chấp nhận sự điều tiết của nhà nước. Kế hoạch hoá cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường đ ịnh hướng XHCN là sự điều tiết của thị trường là cơ sở phân phối các nguồn lực. Còn kế hoạch khắc phục tính tự phát của nền kinh tế việt nam Lực lượng kinh tế của nh à nước kinh tế nhà nư ớc phải đóng vai trò tiên phong chủ đ ạo hỗ trợ các thành ph ần kinh tế phát triển theo đ ịnh hướng XHCN. Hệ thống chính sách và công cụ kinh tế + Chính sách tài chính thông qua việc hình thành và xây dựng ngân sách nhà nước. Nhà nước đ ược phân phối các nguồn lực kinh tế xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo công bằng trong phân phối và thưc hiện chức năng của m ình. + Chính sách tiền tệ: là công cụ quản lý vĩ mô trọng yếu, vai trò của nó trong điều tiết kinh tế vĩ mô ngày càng tăng cùng với sự phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN chính sách tiền tệ phải khống chế được lượng tiền phát h ành và tổng quy mô cho tín dụng. + Các công cụ điều tiết kinh tế đối ngoại
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại nhà nư ớc sử dụng nhiều công cụ trong đ ó chủ yếu là thuế xuất nhập khẩu đ ảm bảo tín dụng xuất khẩu, trợ cấp xuất khẩu. Thông qua các công cụ đó, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước , nâng cao khả n ăng cạnh tranh ở nư ớ ta. Bảo vệ lợi ích quốc gia trong quan hệ kinh tế quốc tế. 3. Giải pháp nâng cao vai trò nhà nước Trên cơ sở phân tích nhà nước đ ã làm được và ch ưa làm đ ược trong thời gian vừa qua.ta có thể đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà n ước trong nền kinh tế việt nam. 1 -Tiếp tục quá trình và tự do hoá giá cả, thương mại hoá nền kinh tế một cách triệt h ơn. Khác với thời kì nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, hầu hết giá cả, sản lư ợng do nhà nước quy đ ịnh. Trong thời kì kinh tế thị trường vấn đề chung ta phải đ ặt ngược h ẳn lại: khuyến khích cạnh tranh, khắc phục tình trạng độc quyền. Trên thị trường nước ta, giá cả còn diễn biến khá phức tạp. Những năm gần đây, lạm pháp tăng lằm ảnh hưởng lớn đ ến đời sống xã hội. Nhà nư ớc phải có biện pháp hết sức linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. a-Các biện pháp quản lý giá cả trên thị trường độc quyền. Th ị trường độc quyền nh à nư ớc ta đã thu hẹp nhiều nhưng vẫn còn một số ngành như đ iện lực, bư u chính viễn thông ... Đây là những ngành then chốt trong nền kinh tế , chỉ nhà nước mới có thể có điều kiện đảm nhận, xây dựng và duy trì phát triển sự quản ly điều hành tập trung của nhà nư ớc là tất yếu và cần thiết. Nhà nư ớc quản lý giá cả của những sản phẩm này bằng h ình thức sau: _ Quy đ ịnh giá chuẩn đối với h ành, d ịch vụ độc quyền
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com _ Quy đ ịnh chính sách cơ chế quản lý cước bưu chínhviễn thông quốc tế. _ Quy định chính sách, cơ chế quản ly sử dụng tài nguyên tự nhiên trong đó có giá cho thuế đ ất. Trong tương lai nhà nư ớc phải từng bước xoa bỏ độc quyền, liên doanh mở rộng h ợp tác với nước ngoài đàu tư cơ sở vcật chất trang thiết bị , khuyến khích cạnh tranh trong kinh doanh. b - Các biện pháp quản lý giá cả trên th ị trường cạnh tranh Đối với một số sản phẩm quan trọng vừa có sự tham gia của nh à nước vừa có • sự tham gia của các các đơn vịkinh tế , nh à n ước quy đ ịnh “giá tới hạn” như : giá tối đ a hàng chuẩn, giá tối đa nước máy tại th ành phố, khu công nghiệp, giá xuất khẩu tối thiểu ... Đối với mặt hàng khác nhà n ước quản lý giá thông qua biện pháp sau: • _ Quy đ ịnh chính sách cơ ch ế quản lý giả đối với công trình xây dựng cơ b ản thuộc sở hữu nhà nư ớc tư sản cố đ ịnh thuộc sơ hữu nh à nước nhượng bán. _ Tổ chức đ ăng kí hiệp thương giá, niêm yết giá. _ Thực hiện chính sách biện pháp bình ổn giá một số hàng, dịnh vụ thiết yếu, bảo hộ sản xuất trong nước. _ Thanh tra sử lí vi phạm kỉ luật về giá. c- Hình thành đầy đủ các thị trường cần thiết co việc thương m ại hoá nền kinh tế như: thị trường vốn, thị trường lao động đưa thị trư ờng này vào ho ạt động. Mô hình th ị trường vốn ở VN phải là mô hoình đặc thù có sự kết hợp các yếu tố các lo ại h ình thị trường vốn “mở” và “đóng” nhà nước ơph ải ban hành các chính sách, b iện pháp cơ ch ế tổchức và trực tiếp quản li thị trưp ờng chứng khoán.
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Những đ iều kiện cơ bản trực tiếp cho hình thành th ị trường vốn VN hiện nay là: _ Thực hiện chính sách lãi suất tín dụng theo cơ chế thị trường, lãi xuất ngân hàng là một trong những yếu tố cơ bản quy đ ịnh giá cả của các chứng khoán. _ Đa dạng hoá công cụ hoạt động trên thị trường tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu. _ Đa dạng hoá mô h ình tổ chức tín dụng hoạt động đa năng và cạnh trang theo cơ chế thị trường. _ Tạo lập môi trường đầu tư ch ắc chắn. _ Tạo lập lòng tin dân chúng vào hệ thống tài chính trong nước. _ Nhà nước phải có quan điểm rõ ràng nhất quán về chế độ sở hữu. _ Chính sách h ạ tầng thông tin liên lạc tốt. _ Môi trường pháp lý đầy đủ đồng bộ. _ Chính sách vốn nói chung thị trường vốn nói riêng ph ải tiến hành đồng bộ với chính sách khác và thị trường khác. _ Đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ, am hiểu nghiệp vụ trên th ị trường vốn. d - Tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Tự do hoá ngoại thương áp dụng chính sách tự do buôn bán bảo vệ mậu dịch ôn h ào. Qu ản ly tốt việc nhập khẩu. Tham gia vào các thị trường mới(hiện nay nư ớc ta đ ang trong quá trình đàm phán ra nh ập WTO) 2 - Đa dạng hoá chế độ sở hữu theo xu hướng phat triển doanh nghiệp tư nhân, đổi m ới phương thức hoạt đ ộng kinh doanh của doanh nghiệp nhà nư ớc cho phù hợp cơ chế thị trường.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản