Vận dụng triết học về hình thái hinh tế xã hội phân tích vai trò Nhà nước - 4

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
6
download

Vận dụng triết học về hình thái hinh tế xã hội phân tích vai trò Nhà nước - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là chuyên đề rộng lớn và toàn diện bao trùm toàn bộ sự phát triển xoay quanh con người. Nếu ta coi phát triển con người là một mục tiêu đầu tiên, là động lực căn bản để phát triển xã hội, lấy việc nâng cao mặt bằng dân trí và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển và xem đó là nhân tố quyết định tháng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hình thái kinh tế xã hội của tất cả thành phần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng triết học về hình thái hinh tế xã hội phân tích vai trò Nhà nước - 4

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đo cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Đây là chuyên đ ề rộng lớn và toàn diện bao trùm toàn bộ sự phát triển xoay quanh con người. Nếu ta coi phát triển con người là một mục tiêu đầu tiên, là động lực căn b ản đ ể phát triển xã hội, lấy việc nâng cao mặt bằng dân trí và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển và xem đó là nhân tố quyết đ ịnh tháng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hình thái kinh tế xã hội của tất cả th ành ph ần kinh tế trong đó nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cán bộ và công chức nhà nước nói chung, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế nói riêng là phương pháp chủ yếu và quyết định. Đại hội lần thứ IX đã xây dựng một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng thành thạo chuyên môn nghiệp vụ có khả năng và trình độ để đáp ứng nhu cầu của tình hình nhiệm vụ trong thời kỳ mới - th ời kỳ đẩy mạnh nền kinh tế Trong quá trình tiến h ành cách mạng cũng có những thuận lợi nhưng bên cạnh đó có rất nhiều khó khăn đòi h ỏi chúng ta phải có cách nhìn nhận và phương pháp khoa học sáng tạo, phải có quan điểm khách quan toàn diện phát triển. Chúng ta phải luôn luôn đề cao vai trò của h ình thái kinh tế lấy chủ nghĩa mác Lênin và tư tư ởng Hồ Chí Minh làm n ền tảng tư tưởng của Đảng làm kim ch ỉ nam cho công nghiệp ta, cho cách mạng nước ta, cho dân tộc, phát triển đổi mới kinh tế tư duy ở nước ta, đưa nước ta lên con đường xã hội chủ nghĩa. Một điều quan trọng nữa là phải khắc phục một số tư tư ởng hữu khuynh không tiến h ành cách m ạng, tả khuynh chủ quan nóng vội, duy ý chí. Bệnh chủ quan, duy ý chí là sai lầm khá phổ biến ở nước ta và ở nhiều nư ớc xã hội chủ nghĩa trư ớc đây, gây tác hại nghiêm trọng với xây dựng xã hội chủ nghĩa.
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Sai lầm ở lối suy nghĩ và hình thức giản đơn nóng vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan thể hiện trong một số chủ trương và chính sách xã hội với hiện thực khách quan. Để khắc phục chúng ta cần sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trư ớc hết là đổi m ới tư duy nâng cao nhân lực trí tuệ trình độ lý luận của Đảng. Trong hoạt động trực tiếp phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Phải đổi mới cơ ch ế quản lý, đổi mới tổ chức và ph ương hư ớng hoạt đ ộng của hệ thống chính trị, chống b ảo thủ, trì trệ quan liêu. Song đ ể làm được tất cả những chính sách đề ra, phải có một Nhà nước chuyên chính vô sản, một nhà nước thực sự của dân do dân và vì dân. + Học thuyết hình thái kinh tế xã h ội là nền tảng chính của mọi quốc gia trên th ế giới vì nó chính là nền tảng kinh tế - xã h ội của mọi nước, m à trong đó những yếu tố để hình thành nên hình thái kinh tế - xã hội bao gồm lực lư ợng sản xuất , quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng, sinh hoạt, văn hoá xã hội ... là nhân tố chính của h ình thái kinh tế xã hội . + Việc sản xuất ra của cải vật chất là tất yếu và cần thiết của mọi dân tộc, mà mu ốn sản xuất ra của cải vật chất lại phải có lực lượng sản xuất . Lực lượng sản xuất là nhân tố chính của sản xuất vật chất và biểu hiện quan hệ giữa người với ngư ời trong giới tự nhiên. Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của loài người của n ăng lực thực tiễn của con người. Lực lư ợng sản xuất làm ra tư liệu sản xuất cho xã hội, từ lực lượng sản xuất này sẽ nảy sinh ra quan hệ sản xuất là quan lệ giữa người và người trong quá trình sản xuất, và cũng thuộc lĩnh vực đời sống vật chất của xã hội, tư liệu lao động là xương cốt bắp thịt của sản xuất, trong quá trình lao động thì công cụ lao đ ộng luôn đ ược cải tiến. Trong các quy luật
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com khách quan chi phối sự vận động phát triển của các hình thái kinh tế- xã hội thì quy lu ật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lư ợng sản xuất có vai trò quyết định nhất. Từ lực lư ợng sản xuất sẽ hình thành nên một tổng th ể đó là kiến trúc thượng tầng bao gồm toàn bộ những quan điểm tư tưởng xã hội, những thiết chế tương ứng và những quan hệ nội tại của thượng tầng h ình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định và đều có đặc đ iểm riêng, có quy luật phát triển riêng nhưng không tồn tại tác rời nhau m à liên h ệ tác động qua lại lẫn nhau và nảy sinh trên cơ sở hạ tầng, phản ánh cơ sở hạ tầng.Nhưng không phải tất cả các yếu tố của kiến trúc thư ợng tầng đều liên hệ như nhau đối với các tổ chức chính trị, pháp lu ật có liên h ệ trực tiếp với cơ sở hạ tầng, còn các yếu tố khác như triết học, nghệ thuật, tô n giáo thì ở xa cơ sở hạ tầng và chỉ liên hệ gián tiếp với nó. Trong hình thái kinh tế - xã hội bao gồm cả tổng thể xã hội và văn hoá, sinh ho ạt đ ời sống cũng là những mặt riêng lẻ của nó. Nó cũng có tính chất quyết đ ịnh của xã hội với việc giáo dục nh ân cách con người và con người chính là tổng thể xã hội. Vậy xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở Việt Nam th ì nhất thiết các yếu tố lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thư ợng tầng, sinh hoạt, văn hoá ... không th ể thiếu một yếu tố n ào được m à nó phải gắn bó, liên kết cùng nhau trên con đường phát triển của đ ất n ước.Biết tìm ra những phương pháp có hiệu quả phù h ợp với đất nước như xây d ựng nền sản xuất hàng hoá nhiều th ành ph ần, xây dựng hệ thống chính trị theo nguyên tắc nhân dân lao động, mở rộng giao lưu quốc tế... sẽ làm cho hình thái kinh tế nước ta phát triển hơn. Chính những điều đó sẽ có ý nghĩa rất tốt đối với các mặt trong tổng thể hình thái kinh tế xã hội của nước ta. Nó sẽ thúc đ ẩy phát triển kinh tế lực lượng lao động sẽ có việc làm và không bị dư th ừa, đời
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com sống văn minh lịch sự, thu nhập quốc dân tăng thì tổng thể hình thái kinh tế - xã hội của nước ta sẽ phát triển, nó sẽ thúc đẩy nền kinh tế của nư ớc ta đi lên. Muốn vậy nước ta phải thực hiện tốt đ ườnglối đổi mới toàn d iện mà Đảng đ ã đ ề ra. Kết luận Tóm lại hình thái kinh tế – xã hội là một trong những thành tựu khoa học mà Cmác đ ã để lại cho nhân loại. Lý luận đó đ ã chỉ ra: xã hội là một hệ thống m à trong đó quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, và các quan hệ sản xuất nhất đ ịnh mà trên đó dựng lên một kiến trúc thượng tầng pháp lý và chính trị cũng như các hình thái xã hội tương ứng. Đồng thời lý luận cũng chỉ ra rằng sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. Thông qua cách mạng xã hội, các hình thái kinh tế – xã hội thay th ế nhau từ thấp lên cao. Tuy nhiên sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội vừa bị chi phối bởi các quy định chung. Ngày nay, xã hội loài người đ ã có những phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều ra với thời Cmác. Nhưng sự phát triển đó vẫn dựa trên cơ sở lý luận hình thái kinh tế chính trị xã hội vẫn giữ nguyên giá trị của nó trong mọi giai đoạn. Tuy nhiên lý luận hình thái kinh tế – xã hội khôn g có tham vọng giải thích tất cả các hiện tượng của đời sống xã h ội m à nó đòi hỏi được bổ sung bằng các phương pháp tiếp cận mới về xã hội, không phải vì th ế m à lý luận h ình thái kinh tế – xã hội trở n ên lỗi thời. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do sự hiểu biết còn hạn chế về h ình thái kinh tế - xã hội n ên bài tiểu luận này còn nhiều thiếu sót, bởi bản thân em là người Laos . Em mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn đọc đ ể lần sau bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Sinh viên: ALu Lao Ly Lớp : Cao Học 2006 - B4 Hà nội: 25/ 1/ 2007

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản